Smlouva o prezentaci údajů na internetu

Smluvní strany:
...
...
...

 
na straně jedné jako zadavatel
 
Bc. Aleš Pekárek - Falcomp, Nad Primaskou 26,
100 00 Praha 10,
IČO: 67794947, DIČ: 010-7607083814
 
na straně druhé jako zhotovitel

uzavírají spolu na dobu určitou tuto smlouvu o prezentaci údajů o zadavateli na internetu.

I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je propagace informací o provozu zadavatele prostřednictvím internetových stránek www.pruvodce.com, a to formou zveřejnění informací o provozu zadavatele s označením „Garantovaný záznam“ a jejich pravidelná aktualizace v intervalech maximálně dvou měsíců, případně na požádání minimálně jednou za tři týdny. Zadavatel je povinen poskytnout zhotovoteli pravdivé informace o svém provozu.

II. Cena a platební podmínky
Cena předmětu plnění je 500,- Kč, slovy pět set korun českých, dále jen „poplatek“.

III. Dodací podmínky
Zhotovitel je povinen vytvořit a na internet umístit „Garantovaný záznam“ nejpozději následující pracovní den od inkasa „poplatku“. To za předpokladu, že od zadavatele již získal všechny potřebné údaje. Pravidelné aktualizace je pak zhotovitel povinen zveřejňovat nejpozději do dvou pracovních dnů od jejich obdržení.

IV. Rozsah zveřejňovaných informací
V rámci „Garantovaného záznamu“ má zadavatel právo na zveřejnění následujících informací případně další služby: Vyberte, prosím, druh Vašeho objektu:
památka, muzeum apod.       ubytovací zařízení       stravovací zařízení

V. Ochrana dat
Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré nezveřejňované údaje o zadavateli v tajnosti a není oprávněn je nikterak použít bez souhlasu zadavatele.

VI. Ostatní ustanovení
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zadavatel a jedno zhotovitel. Tato smlouva je sepsána podle shodné, svobodné a vážné vůle obou jejích účastníků, kteří na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V ............ dne .................