Mapa Česka Jednorázové akce Stálé expozice Pohledy s hrady a zámky Panofotky Diskuzní fórum Naše služby Přidat objekt English version
Hrady, zámky a jiné památky Muzea a galerie Hotely, penziony a jiné ubytování Restaurace English version

 
 
   
 Tato sekce    Náš tip

   Vyhledat
   Nalezeno
   Detaily památky
 
Jakoukoli fotografii z této či libovolné jiné stránky našeho serveru můžete poslat jako elektronickou pohlednici, stačí na ni klep-nout.
 
 

 
 • Poslední prohlídka začíná obvykle délku jedné prohlídky před koncem otevírací doby.
 • Vstupné: plné, snížené (např. děti, studenti, důchodci), ci-zinci plné, cizinci snížené (zpravidla s cizojazyčným výkladem).
   
 • Seznam doporučené literatury získáte po klepnutí na odkaz.

 
 
 
 • Zámek Třebíč,   okres Třebíč
Adresa:  Zámek 1
67401  Třebíč
Telefon:  568 840 518
Email:  muzeum@zmm.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  13.3.2006
Poloha tohoto objektu
 

Kraj Vysočina, ve městě Třebíč.
 
Zobrazit detailní polohu
 
toto je negarantovaný záznam ...


Pohled na kapli
Autor: Ivo Krčmář
Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Západomoravské muzeum sídlí v bývalém Valdštejnském zámku, jenž byl přestavěn v 16. století z původně benediktinského kláštera. Hlavní vchod do zámeckého areálu je mezi dvěmi renesančními budovami. Vlastní trojkřídlá zámecká budova uzavírá čtvercové nádvoří s bazilikou sv. Prokopa, která se v podstatě dochovala ve svém původním půdorysném rozvrhu a architektonické výstavbě a patří k významným románsko-gotickým památkám na našem území.
Klášter byl založen v roce 1101 moravskými údělnými knížaty Oldřichem Brněnským a Liholtem Znojemským. Ve 2. čtvrtině 13. století se začalo s rozsáhlou přestavbou celého dosavadního dřevěného areálu na kamennou architekturu. V období mezi 1220-1270 byl postaven areál konventu - "klášterní hrad" - spolu s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie (později sv. Prokopa). V první půli 14. století se objevily finanční obtíže kláštera a na přelomu 14. a 15. století, za válek mezi moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, již můžeme hovořit o vážné krizi. Tu se opati pokoušeli odvrátit prodejem či zástavami. Husitské války ještě dále prohloubily ekonomickou krizi opatství, které utrpělo nemalé škody a budovách i pozemkovém majetku. Poslední ranou pak bylo křižácké tažení proti českému králi Jiřímu z Poděbrad pod vedením jeho zetě uherského krále Matyáše Korvína. Opat Matěj stál na králově straně a tak není divu, že ve městě hledal útočiště po válečných operacích v Rakousích spolu se svým vojskem Jiříkův syn Viktorin. Početnější Matyášovo vojsko jej pronásledovalo až k Třebíči, kterou po třídenním obléhání 14. května dobylo a zapálilo. Klášterní posádka se 15. června za čestných podmínek vzdala a Matyáš se mocnil poslední bašty odporu - kláštera. Matyáš dosavadního opata Matěje sesadil a s klášterním zbožím naložil jako "s mečem nabytém" a to bylo zastaveno šlechtickým držitelům. Konvent byl ve zničeném klášterním areálu trpěn a posledním třebíčským opatem se roku 1473 stal Tiburtius (+1500), který stál před nemožným úkolem obnovit benediktinské opatství.
Prvním držitelem zastaveného třebíčského benediktinského statku byl uherský šlechtic z blízkého okolí krále Matyáše. Teprve od roku 1478 měl město a větší část klášterního zboží v zástavě jeden z hlavních Matyášových spojenců, a vůdce odbojné Zelenohorské jednoty Zdeněk ze Šternberka. Roku 1483 pobýval v Třebíči král Vladislav Jagellonský, který se sem uchýlil před morem a roku 1490 zastavil třebíčské panství Vilémovi z Pernštejna. Ten již v roce 1491 vyplatil většinu zástavních listů opata Trojana a Matěje na bývalém klášterním majetku. Po zániku konventu ve 20. letech 16. století, za držení panství protestanty Černohorskými z Boskovic, byl klášter přestavěn na renesanční zámek. Další majitel Vratislav z Pernštejna v letech 1556-1557 prodává větší část panství Burianu Osovskému z Doubravice. Burian upravil již dříve postavený renesanční zámek, využil chátrající baziliku s kryptou pro hospodářské účely a zřídil zde vrchnostenský pivovar. Po jeho smrti panství roku 1568 zděd ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Lidové umění Podhorácka - Expozice je věnována lidovému umění Podhorácka (západní Morava v okolí Třebíče, Moravských Budějovic, Velkého Meziříčí a Velké Bíteše). Všední každodenní život prostupovaly zcela přirozené prvky lidového umění - keramika, obrázky malované na spodní straně skla, české lidové broušené a ryté sklo, ručně psané a kolorované modlitební knížky, formy k pečení perníků, modrotiskové formy, části oděvu svatebního a oděvu pro všední den. Celá expozice je doplněna předměty denní potřeby jako např. hoblíky, vahami, máselnicemi, nábytek.
 • Dýmky a kuřácké potřeby - Najdeme zde dýmky hliněné (17. století Anglie, Holandsko, u nás největší rozvoj v minulém století v Banské Šťiavnici, Kremnici, Kolíně a v západních Čechách), porcelánové (nejrozšířenější jsou ve střední Evropě s centry v Německu, Rakousku a Čechách) , dřevěné, které dostaly svůj název podle materiálu, ale též podle měst, kde byly oblíbeny, např. Třebíčky. Nejkrásnější jsou tzv. pěnovky, pěnové dýmky z mořské pěny. Současné dýmky se vyrábí především z kořene vřesovce stromovitého, zvaného bruyer (Proseč u Skutče). Zajímavou ukázkou jsou i zdravotní dýmky. Vedle dýmek zde můžete vidět nejrůznější kuřácké potřeby - sirky, tabatěrky, tabák, kuřácké stolky a stojánky.
 • Třebíčské betlémy - Nejstarší betlémářská tvorba na Třebíčsku sahá až do poslední čtvrtiny l8.století a počátku l9.století. Zakladatelem třebíčského betlémářství se stal Pavel Papírník, který si ze služeb u rakouského vojska v Itálii za napoleonských válek dovezl tajně dvě figurky, malované na papíře a podlepené lepenkou. Ty se pak staly podnětem ke vzniku prvního malovaného betlému, jenž vytvořil Papírník spolu s malířem samoukem Václavem Hartmannem. Betlém vznikl roku l82O a je součástí expozice ZMM. Syn Václava Hartmanna František je pokládán za druhého nejstaršího průkopníka třebíčských betlémářů. Tím prvním je bezesporu Antonín Čeloud, jehož betlémem začíná prohlídka expozice betlémů v ZMM.
 • Historie - Historické expozice zachycují dějiny regionu v období pravěku, středověku a novověku. Základy poznání pravěku v našem regionu položil Jaroslav Palliardi . K nejvýznamnějším lokalitám regionu patří bezesporu Hradisko u Kramolína, kde se vystřídalo osídlení mnoha pravěkých civilizací. Rozsáhlý záchranný výzkum se tu prováděl v letech 1971-1977 před zaplavením lokality vodami Dalešické přehrady. K vidění jsou v této části expozice lebka srstnatého nosorožce, stolička mamutího mláděte, nejrůznější pravěké nástroje, lidská a zvířecí plastika, keramika, šperky atd. Expozice středověkých dějin zachycuje počátky města od jeho založení (doloženo kopiemi listin z roku 1277 a 1335) až do konce třicetileté války. Součástí této části historické expozice jsou ukázky středověkých zbrojních a uměleckých řemesel, tzv. trnavský poklad, husitské zbraně, za zmínku stojí dále popravčí meč, mučící nástroje a pouta, ukázky lidské a koňské zbroje či dvouruční meče. Navazující novověká expozice dokumentuje události období rakousko-uherské monarchie a rakouského císařství. Expozici doplňují lovecké zbraně, předměty civilní a státní moci, dva nejstarší pohledy na město. Část expozice připomíná vznik židovského ghetta a Valdštejnské majitele panství. Poslední část historické expozice je věnována řemeslně-průmyslovému vývoji města, dokumentováno je zde mimo jiné obuvnictví, jirchářství, perleťářství a strojírenství.
 • Moravské vltavíny - První vltavíny na Moravě nalezl v roce 1878 u Kožichovic dr. František Dvorský, profesor třebíčského gymnázia. Od této doby byly zjištěny na desítkách lokalit v okolí Třebíče, Dukovan a Znojma. Moravské vltavíny jsou svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi odlišné od více známých vltavínů jihočeských. Tyto rozdíly však nejsou tak významné, aby byly v rozporu s názorem o společném vzniku všech vltavínů v souvislosti s impaktem kosmického tělesa, které vytvořilo kráter Ries v Bavorsku. Tavenina, vzniklá v extremních teplotních a tlakových podmínkách a ochlazená ve sklo byla vymrštěna přibližně východním směrem během exploze meteoritu. Moravské vltavíny se vyskytují v různých typech usazenin. Nejkrásnější, hluboce skulpturované vltavíny pocházejí z říčních písčitých štěrků u Slavětic a Dukovan. Stáří těchto štěrků není exaktně prokázáno, většina moravských vltavínů byla nalezena ve svahových hlínách z doby čtvrtohor, které se vyvinuly na starších sedimentech obsahujících vltavíny (Třebíč, Štěpánovice, Mohelno). Největší sbírka moravských vltavínů byla postupně vybudována v Západomoravském muzeu v Třebíči. Většina sbírky je trvale zpřístupněna v expozici, umístěné v bývalé křížové chodbě benediktinského kláštera.
 • Minerály a horniny Třebíčska - Expozice představuje geologické a mineralogické poměry západní Moravy. Je zpracována podle námětu významného českého geologa akademika Jaromíra Koutka, který se narodil v Třebíči. Většina území západní Moravy je tvořena různými typy rul, v nichž jsou vložky odlišných hornin - granulitů, svorů, amfibolitů, hadců, mramorů, erlanů, skarnů, eklogitů, kvarcitů aj. Nejznámější z nich je hadcové těleso u Mohelna s proslulou hadcovou stepí. Jsou to horniny velmi staré, vznikly v období svrchního proterozoika před více než 600 miliony let. Centrální část Třebíčska zaujímá rozsáhlý třebíčský masiv tvořený syenity a žulami. Je prvohorního stáří. Jen v malé míře se na Třebíčsku vyskytují usazené horniny. Jsou to zejména třetihorní mořské sedimenty - štěrky, písky a jíly, které místy obsahují zkameněliny. Kromě toho jsou zde také čtvrtohorní usazeniny - říční náplavy štěrků a písků, obsahující často vltavíny, a větrem naváté spraše a sprašové hlíny. Z nerostných surovin se na západní Moravě vyskytují ložiska rud i nerudných surovin. Stříbrné rudy se již ve středověku dobývaly u Jihlavy. Málo významné stříbrné doly byly také v Jemnici. V okolí Hor, Opatova, Předína, Svojkovic a Želetavy se těžilo zlato. Četná jsou také menší ložiska železných rud. Po 2. světové válce se na západní Moravě rozvinula těžba uranu (Dolní Rožínka, Bukov, Habří, Drahonín, Olší, Slavkovice, Petrovice, Jasenice). Z nerudních surovin měla význam ložiska grafitu (Ketkovice, Čučice), mramoru a stavebního kamene. Dobýval se také živec (Dolní Bory, Cyrilov, Dolní Bobrová) a cihlářské hlíny.
 • Chráněná území Třebíčska - Expozice předkládá ucelený přehled nejcennějších částí přírodního bohatství Třebíčska. Jedná se o zachovalé lokality se vzácnými druhy rostlin a živočichů a lokality geologicky významné. Území, která jsou si svým charakterem blízká, jsou spojena do následujících celků: údolí Jihlavy, koniklecové lokality, bučiny, mokřady, podhorské louky. Jednotlivě jsou zařazena chráněná území, představující další unikátnosti a klenoty přírody Třebíčska.

 
Zajímavost

Největší sbírka moravských vltavínů.
 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  říjen - březen: denně kromě pondělí 800 - 1200, 1300 - 1600
  duben - září: denně 800 - 1200, 1300 - 1700
   
  Vstupné

  20 ,- plné * 10,- snížené * 50,- rodinné. Výstavy: 10,-.
   
  Prohlídkové okruhy

  Trasa A: s průvodcem, 50 min., nejvíce 45 návštěvníků. Trasa B: s průvodcem, 45 min. nejvíce 45 návštěvníků.
   
  Doplňkové služby

  Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, pronájem prostor po předchozí dohodě.
   
  Foto, kamera

  60,- * 100,-
   
  Bez bariér

  ne
   
  Parkování

  200 m (zdarma) * 200 m (zdarma)
   
  Provozovatel

  Západomoravské muzeum v Třebíči
   
  Vlakbus

  Stanice bus: Třebíč, autobusové nádraží (200 m)
  Stanice vlak: Třebíč (500 m)
  Vyhledat autobusové spojení
  Vyhledat vlakové spojení

   
   

    


   

   
  Vyhledat možnosti ubytování ...
   
   
   

   

   
   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015