August Sedláček

Utrpení svaté Lidmily


Svatá Lidmila, vdova po Bořivojovi a matka knížete Vratislava, a Drahomiř, vdova po témž Vratislavovi, dobře se nesrovnávaly, a Lidmila vidouc, že s ní Drahomiř dobře nesmýšlí, uchýlila se na hrad Tetín. Po nějakém čase ukládala Drahomiř o ni, aby ji usmrtila. Přemluvila Tumana a Kovana, dva ze svých věrných, aby vezmouce lid zbrojný, vedrali se na Tetín a Lidmilu zavraždili. Když pak se připozdívalo, vloudili se vrahové na Tetín, a obstoupivše dvůr Lidmilin, čekali, až se setmí. Tu teprve ti dva vrahové, vzavše jen něco málo lidí, vyrazili dveře do komory, v níž Lidmila ulehla, na smrt ulekané tím náhlým přepadením strhli závoj s hlavy, a zatáhše jej okolo hrdla jejího, udusili ji.
 
Když se to stalo, uvázala se Drahomiř v Tetín, ujala se všeho roucha drahého, svrchků a dobytka a z toho vrahy odměňovala. Ale pomsta jich za tento ohavný skutek neminula. Z dopuštění božího zošklivili se jeden druhému tak, že sebou opovrhovali a nesmírnou zášť k sobě pojali. Tuman se druha svého tak bál a tak se stal lidem nenáviděným, že se z toho kraje se všemi svými vyprodal; ale svědomí zlé nedalo mu pokoje, že utíkal sem a tam a bídně někde zahynul. Kovan, když také tak s bratrem svým prchal, byl polapen a skrze nález kmetů zemských hrdla odsouzen. A poněvadž Drahomiř také nenávist pojala k vrahům, dala všechno jich přátelstvo až do posledního vyhubiti.