Výroční zpráva o činnosti

 

 Národního zemědělského muzea

 

 

 v Praze za rok 2000

 

 

Obsah :

 

l.         Evidence sbírek, péče o sbírky, prezentace

l.l. Akvizice, evidence, kategorizace a inventarizace sbírek

1.2. Péče o sbírkové fondy

1.3. Prezentace sbírek – expozice a výstavy

2.      Další činnost muzea

3.      Návštěvnost

4.      Činnost pracoviště integrovaného systému ochrany

5.      Vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty (dle zák. 71/1994 Sb.)

6.      Vědecko – výzkumná činnost muzea

7.      Dotace zřizovatele, ekonomika a hospodaření s finančními prostředky.

8.      Příloha:  Organizační struktura

 

 

Členění zprávy odpovídá požadavku MK čj. 15 232/98 a 1 361/2000 a vychází z hodnocení činnosti Národního zemědělského muzea v Praze za rok 2000, předaného na MK ČR dne 14.3.2000, kterou dle shora uvedených požadavků doplňuje a vysvětluje.

 

 

1.     EVIDENCE SBÍREK, PÉČE O SBÍRKY A

PREZENTACE

 

l.l. Akvizice, evidence, katalogizace a inventarizace sbírkového fondu NZM

 Finanční prostředky na nákup sbírek.

 

 

 

 

 

Novými přírůstky jsou

 

1. knihy z oboru potravinářství 500 Kč

 i.č. 97 417 – 97 429

             

 2. soubor písemných dokladů (diplomová a habilitační práce 4.500 Kč

 (ulož.SPD)

 OS – 444

 

3. mosazné pivní štítky, staré nápojové lahve, firemní prospekty 1 080 Kč

 a obaly

 9/2000/K

4. Firemní propagační materiály, obaly od potravin, sifonové lahve, 3 000 Kč

 stáčecí hlavice na pivo

 7/2000/K

 

5. hektolitrová váha 1 300 Kč

 

6. mlýnské zařízení a stroje, krupník 4.500 Kč

 

7. písemnosti a firemní materiály, plakáty a štítky, výčepní stolice 1.380 Kč

 16/2000/K

 

8. dva úly, rámky z roku 1913, medomet, rojáček, dýmák,krmítka, 2.500 Kč

 kukly, lis na mezistěny a odborné časopisy

 15/2000/K

 

9. houpačka, mlýnská stolice, stolice tuplovka, reforma, 24.500 Kč

 kamenná koryta, šrotovník

 17/2000/K

 

10. traktor ZETOR 26 18.000 Kč

 18/2000/K

 

11. soubor historických traktorů a motorů (část tzv. Lírovy 575.000 Kč

 sbírky) ( 560.000 od zřizovatele

 29/2000/K

 

12. hrábě 300 Kč

 

13. pařáky na brambory, 2 oradla, šrotovník, ruční nářadí dar

 trakař,sáňky,lyže, kuchyňské nádobí

 22/2000/K

 

 

 

 

 

 

 

14. souprava laboratorního skla, soudek 5 l dřevěný, soudek

 5 l keramický,kamenný hrnec na zelí 2.000 Kč

 16/2000/V

 

15. frezér MAP – Vodňany 10.000 Kč

 23/2000/K

 

16. vůz fasuňk 1.500 Kč

 27/2000/K

 

17. lyže, chomout, chomout kravský, postroje pro psa, máselnice 2.800 Kč

 lopata dřevěná 2 ks, saně

 7/2000/0

 

18. saně s popruhy, ruční pračka, dřeváky, struhadlo 800 Kč

 10/2000/0

 

 

            Z nabízených předmětů jsou pravidelně na jednáních poradního sboru pro sbírkotvornou činnost muzea vyhodnocovány nabídky a návrhy na zakoupení předmětů do sbírek NZM tak, aby byly zakupovány jen takové předměty, které zásadním způsobem doplňují stávající sbírkové kolekce.. S finančními prostředky, které jsou velmi omezené je tak nakládáno s maximální hospodárností U předmětů zvláštního významu, event. ohrožených vývozem je požádán zřizovatel o poskytnutí příspěvku. V roce 2000 se takto realizovala III. etapa výkupu tzv. Lírovy sbírky historických traktorů a zemědělských motorů (příspěvek zřizovatele 560 000 Kč).

            Souběžně s akvizicí sbírek probíhá i jejich inventarizace a také inventarizace starších sbírek, které jsou podrobovány dílčí tématické inventarizaci. Tato činnost je velmi významná zejména proto, že umožní vypracování a předání kvalitního seznamu sbírkových předmětů do CES v souvislosti s vydáním zákona 122/2000 Sb.

            Nezávisle na této činnosti probíhá i přepis sbírek do počítačové evidence.

            Počet nových inventárních čísel ve vykazovaném období : 132

            Počet inv. čísel celkem : 87.799

 Počet inv. čísel v počítačových databázích celkem 16.457

             z toho v roce 2000 6.457

            Počet inventárních čísel vyřazených ve vykazovaném období

 ze sbírkové evidence 0

            Počet inventarizovaných inventárních čísel 1.911

 

 

l.2. Péče o sbírkové fondy

            Muzeum má v současné době velmi omezené možnosti pro konzervování nebo restaurování sbírkového fondu. Ani úložné prostory (depozitáře) v převážné většině nevyhovují profesionálním kategoriím.

 

 

            Stav uložení sbírek velké mechanizace – sbírková oddělení 7 a 8 se může částečně zlepšit přesunem exponátů do vyklizeného vojenského areálu v Čáslavi. O jeho převodu je v současné době jednáno s MO. Podepsání dohody vázne na neustálých organizačních změnách na MO a na neujasněném podílu restitucí v prováděném objektu. V rámci programu ISO získalo muzeum příspěvek na nákup regálů pro uložení sbírek (Kačina, Valtice) a odlučovač vlhkosti a odprašovací box pro konzervační dílnu na Kačině. Zcela chybí vzduchotechnika, speciální jímky na chemický odpad a řada dalších zařízení. V důsledku toho jsou prováděny jen základní konzervace kovu (odrezení), dřeva, kůží a textilií a dezinsekce a desinfekce entomologických sbírek a dermoplastických preparátů. Externí zadání náročných konzervačních prací finanční prostředky muzea neumožňují.

 

            Přehled péče o sbírky v roce 2000 :

 

            Počet preparovaných sbírkových předmětů 0

            Počet konzervovaných sbírkových předmětů 1 155

            Počet restaurovaných sbírkových předmětů 5

 

 

 

 

l.3. Prezentace sbírek – expozice a výstavy

 

            Muzeum průběžně pokračuje jak v tvorbě nových expozic s tématickým členěním dle jednotlivých úseků, tak i pořádání výstav, kde se snažíme o co nejpestřejší tématiku, která by oslovila široký okruh návštěvnické veřejnosti i z řad nezemědělců.

            Ve skleníku,vybudovaném v areálu zámku Kačina, byla otevřena živá expozice „Květena zámeckých oranžerií“ a ve Valticích expozice „Květinářství, zelinářství, ovocnictví a vinařství“.

            Reinstalace stálých expozic rostlinné a živočišné výroby, které mají návštěvníkům prezentovat problematiku moderními muzejními metodami, pokračují na Kačině.

 

 

Výstavy z vlastních sbírek

 

            Ze sbírkových fondů NZM byly v průběhu roku uspořádány tyto výstavy :

 

            „Káva v životě člověka“ (Lednice)

            „Mezinárodní veletrh zemědělství a lesnictví“ (Brno)

            „Mezinárodní výstava myslivosti a rybářství (Lysá n/Labem)

            „Výstava myslivosti“ v prostorách zámku Lysán nad Labem

            „ Obrazy Zdenka Buriana“ – muzeum ve Štemberku

            „ Myslivost a rybářství“ – muzeum v Havlíčkově Brodu

            Roman Kubička – obrany (Valtice)

            Růžena Pešková – obrazy (Valtice)

            Josef Geršl – obrazy (Valtice)

 

 

 

 

            „Lilie“ (výstava živých květů) Valtice

            „Fotografie zvěře“ (Ohrada)

            Stanislav Zeman – dřevořezy (Ohrada)

            Antonín Kolář – plastiky a sochy (Ohrada)

            Jan Tovlík – obrazy (Ohrada)

            Bonsaje – výstava živých exponátů (Ohrada)

            Plemena psů (výstava reprodukovaných grafik) Ohrada

            Utkaný most – výstava prací žáků SUPŠ (Praha)

            Jindřich Štreit – fotografie (III. cykly) Praha

 

 

            Muzeum kromě toho spolupracovalo na řadě cizích prezentačních akcí. Naše exponáty jsou zapůjčeny na řadě míst – např. muzeum másla v Máslovicích, včelařské výukové středisko v Rosicích u Brna, zapůjčilo exponáty pro Moravské zemské muzeum v Brně, firmu BOTANICUS a řadu dalších. O jejich rozsahu svědčí i 700 ks sbírkových předmětů, zápůjčených pro tyto účely.

 

 

Zahraniční výstavy

 

            Provedli jsme reinstalaci výstavy zemědělské techniky (modely strojů) v rakouském Leibenu.

            V pražské budově NZM instalovalo italské Muzeum zvyklostí a odívání trentinského lidu (San Michele u Tridentu) výstavu „Guisepe Šebesta – český genius v Tridentu“ Výstava proběhla ve spolupráci s italským kulturním institutem v Praze. Zkušenost z této výstavy i vzájemná spolupráce nás vedly k myšlence uspořádat v následujícím roce mezinárodní putovní výstavu „Monarchie včera a dnes“, na které by

se podílela muzea zemí bývalého Rakouska-Uherska.

            Vážným nedostatkem v prezentační činnosti muzea je absence studovny, která by umožnila zájemcům z řad badatelů využívat archivní a knihovní fondy muzea. Knižní fond, dosud umístěný na Kačině je pro řadu badatelů obtížně dostupný a archivní fondy v Praze je možno studovat pouze v kanceláři některého z pracovníků muzea.

            Nedostatek finančních prostředků neumožnil pokračovat v žádném z trvalých periodik muzea (Vědecké práce, Prameny a studie). Poslední publikace vyšla v roce 1998. V různých periodikách byly publikovány články pracovníků NZM (dr. Novák, dr. Flegl). Dobře probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky, zejména s tiskem (články o nově otevíraných expozicích a výstavách).

 

 

 

 

 

 

           

 

 

.

 

 :

 

2. DALŠÍ ČINNOST MUZEA

 

 

Muzeum v rámci propagace své činnosti, práce s návštěvnickou veřejností a také

v rámci prezentace sbírek, které nejsou dosud přístupné návštěvnické veřejnosti pořádá buď samo, nebo ve spolupráci s různými institucemi řadu akcí, které mají rozšířit působnost muzea i jeho fixování v povědomí veřejnosti

V pražské budově NZM probíhají již tradičně přednáškové cykly a t ve dvou formách – pro dospělé (večer) a pro školy (během dne).

Tradiční je pořádání Chotkovských slavností na Kačině a akce „Od vola k traktoru“ (předvádění historické zemědělské techniky) ve Zdechovicích.

 V téměř již rekonstruovaném objektu Janův Hrad byla uspořádána akce „Tajuplný večer „ a následně „Pohádkový svět“. Obě se setkaly s úspěchem a uvažujeme o jejich pokračování .

            Na nádvoří loveckého zámku Ohrada zazněly 4 koncerty vážné hudby.

            Nedílnou součástí propagace kulturních aktivit, ale i výstavní a expoziční činnosti muzea je rozesílání pozvánek řadě institucí.

            Více pozornosti než jindy bylo věnováno popularizaci muzea. Uzavřeli jsme smlouvy o reklamě s Kulturním zpravodajem PIS, redakcí Praha – srdce Evropy, Co kdy kde, Muzea a galerie ČR, Průvodce po Praze a s řadou dalších regionálních agentur v Čechách a na Moravě. Byly také vydány pohlednice z jednotlivých úseků muzea (mozaika s obrazy z expozic).

 

 

 

 

3. NÁVŠTĚVNOST MUZEA

 

            Počet návštěvníků v expozicích a na výstavách 123 002 z toho:

            Děti a mládež podle zlevněných vstupenek 7 450

 Počet návštěvníků ostatních kulturních akcí 8 283.

 

Muzeum navštívilo v průběhu roku celkem 131 285 návštěvníků. Toto číslo není zcela přesné, protože v pražské budově je každou první středu v měsíci pro návštěvníky vstup volný,. Také při vernisážích expozic, výstav a dalších akcí se sejde značný počet hostí, kteří mají vstup volný. V rámci muzea jako celku lze odhadnout počet neplatících na cca 2000 osob ročně. Další skupinu tvoří návštěvníci přednáškových večerních akcí, kde odhadujeme cca 500 – 600 návštěvníků. Skutečná návštěvnost muzea by se tak přiblížila k číslu 134 000 lidí ročně.

 

 

 

 

 

 

 

 

            4. ČINNOST PRACOVIŠTĚ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU OCHRANY /ISO/

 

 

            Pokud jde o činnost ve vztahu ke sbírkovému fondu bylo o ní pojednáno již v kapitole péče o sbírky. Průběžně byly prováděny také udržovací práce na jednotlivých objektech u EZS a EPS a předepsané revize těchto zařízení. Návrh jednoduchého systému EZS v Čáslavi se zatím nepodařilo realizovat z důvodu nevyjasněnosti restitučních vztahů k pozemkům v tomto areálu. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo realizováno odvlhčení sklepních depozitářů na Kačině. Zkusmo byl zatím instalován odvlhčovač v jednom depozitáři. Provoz se osvědčil. Taktéž z nedostatku finančních prostředků nebyla instalována čidla EZS a EPS v nově vybudovaných depozitárních prostorách zahradního domku na Kačině, kam musely být v důsledku pokračující rekonstrukce hlavní budovy již přestěhován sbírky.

            Dokumentace sbírkových předmětů muzejního fondu pokračovala průběžně. Celkem bylo za dobu činnosti pracoviště ISO zdokumentováno 2 213 sbírkových předmětů, z toho přibylo do evidence v průběhu roku 260 nových položek.

            V průběhu roku nebyly předány žádné záznamy Policii ČR o ztrátách sbírek.

 

 

 

 

            5. ČINNOST PRACOVIŠTĚ ZAJIŠŤUJÍCÍHO PůSOBNOST ZÁKONA č.71/1994 Sb.

           

 

            V průběhu roku bylo vydáno 197 osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty do zahraničí (prodej předmětů). Jde převážně o stabilní zemědělské motory, kamenná koryta, patníky, výjimečně o historické traktory. Nebyl podán žádný návrh na prohlášení za kulturní památku.

            Od počátku působnosti zákona vydalo muzeum 891 osvědčení a 7 předmětů navrhlo k prohlášení za kulturní památku. Všech sedm předmětů bylo uznáno kulturními památkami.

 

 

 

            6. VĚDECKÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST

 

            V roce 2000 NZM řešilo interní (ústavní) výzkumné úkoly v rámci specializace jednotlivých pracovišť.

            Na pracovišti Praha byla řešena problematika dějin cukrovarnictví. Jednalo se o neplánovaný úkol, jehož naléhavé řešení si vynutila dlouhodobá zápůjčka funkčního modelu cukrovaru z NTM pro expozici muzea na Letné. Stávající expozice problematiku cukrovarnictví neřešila a tento obor jako muzejně těžce dokumentovatelný pro rozměrnost

 

 

 

 

exponátu byl dlouhodobě zanedbáván. Praktický výsledek výzkumu bude možné spatřit v pražské expozici v roce 2001.             Na pracovišti Kačina byly řešeny dva výzkumné úkoly. Jednak to byla dokumentace moderních dějin (20. století). Pro značnou šíři problematiky byl záběr zúžen na vývoj konstrukce a využití traktorů, stabilních motorů a dalších zdrojů energie v zemědělství se záměrem v následujících letech tento záběr rozšířit na veškerou zemědělskou mechanizaci. Původní představa o pouhém shrnutí této již výrazně probádané problematiky se ukázala mylnou a podařilo se např. objevit jak v NZM, tak i mezi sběrateli traktorů dosud neznámou existenci traktoru Zetor 26. Výstupem úkolu bude katalog sbírky spolu s odbornou studií o historii zdrojů energie v zemědělství. Druhým výzkumným úkolem řešeným na Kačině byly hmotné dějiny českého venkova 19 a 20. století. Záměrem tohoto úkolu bylo bližší seznámení se s problematikou duplicity mezi muzei zemědělského a národopisného typu a vytypování kriterií, podle kterých by mělo NZM vytvářet své sbírky. Konzultace s odborníky zaměřenými na etnografické sbírky ukázala prospěšnost řešení takto zaměřeného úkolu nejenom pro samotné NZM, ale i pro etnograficky orientovaná muzea, která postrádají srozumitelný a přitom z hlediska dějin techniky i vývoje zemědělských technologií nezkreslený slovník zemědělského nářadí či metodiku sběru předmětů z oboru zemědělské výroby. Oba dva v roce 2000 řešené úkoly měly povahu sond, na jejichž základě byly vypracovány projekty rezortního výzkumu MK ČR, jež byly přijaty pro rok 2001 a následující k řešení.

            Na pracovišti Ohrada využili pracovníci určité přestávky v presentační činnosti, která se omezila na inovaci expozic a věnovali se sledování současného vývoje v oboru lesnictví, myslivosti a rybářství a historickému ohlédnutí na profilující trendy v těchto oborech za období od roku 1989. Získané poznatky tvoří znalostní základ pro průběžnou aktualizaci muzejních expozic a metodickou základnu pro sbírkotvornou činnost.

            Na pracovišti Valtice byla v roce 2000 dokončena generační výměna odborných pracovníků. Proto zde nebyla výzkumná práce příliš intenzívní, či spíše měla modifikovanou podobu. Prostřednictvím studia dějin jednotlivých zahradnických výrob a životního prostředí se noví pracovníci seznamovali s jim svěřenými obory. Získané poznatky mohli ihned uplatnit při reinstalaci (a současně aktualizaci) stávajících expozic. Tlak na znalost současného stavu oboru je na tomto pracovišti nejvyšší – dokumentuje totiž mladou, dynamicky se rozvíjející disciplinu – životní prostředí. Poměrně výrazná pozornost byla při výzkumné činnosti proto zaměřena tímto směrem. Při studiu nebylo možno brát v potaz pouze vnitřní proměny oboru, ale i různé formy a podoby jeho prezentace v českých i zahraničních muzeích. Záměrem bylo nalézt vlastní svébytnou tvář muzejní expozice věnovanou tomuto fenoménu. Provozní problémy pracoviště Valtice v roce 2000 ukázaly, že v praxi dojde k využití načerpaných poznatků velmi brzy.

            Průběh výzkumné činnosti v NZM v roce 2000 ukázal, že z vlastních institucionálních prostředků se lze věnovat pouze těm úkolům, které je nutno řešit s ohledem na plánovanou či pouze předpokládanou jinou,tj. např. prezentační či sbírkotvornou činnost. Výzkum sám o sobě, ať již oborový či muzeologický, není možno

dostatečně dotovat finančními prostředky NZM. Je proto nezbytné se ucházet o získání prostředků ať již MK ČR, či jiných ministerstev nebo Grantové agentury ČR. Jako největší

úspěch na tomto úseku lze proto hodnotit po dvou letech opětovné získání dvou grantů MK ČR, které budou oblast výzkumu saturovat (na pracovišti Kačina) na další tři roky.

 

 

 

 

 


 

 

7.               Dotace zřizovatele, ekonomika a hospodaření s přidělenými prostředky

 

Výkazy o hospodaření

 

ROZVAHA ROZPOČTOVÝCH A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

SESTAVENÁ K 31.12.2000 ( v tisících Kč )   IČO 48135968

A K T I V A

                                          č.ř.  stav k 1.1.2000  stav k 31.12.2000

A. Stálá aktiva                            01       13 032,67     17 477,49

1. Nehmotný investiční majetek

   nehmotné výsledky výzkumné a obd  (012) 02

   software                          (013) 03          139,02        139,02

   ocenitelná práva                  (014) 04

   jiný nehmotný investiční majetek        05           23,80         23,80

   nedokončené nehmotné investice    (041) 06

   poskytnuté zálohy na drobný nehm  (051) 07

                                           08          162,82        162,82

2. Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku

   nehmotné výsledky výzkumné a obd  (072) 09

   software                          (073) 10          -74,12        -89,25

   ocenitelná práva                  (074) 11

   jiný nehmotný investiční majetek        12          -23,80        -23,80

                                           13          -97,92       -113,05

3. Hmotný investiční majetek

   pozemky                           (031) 14

   budovy,stavby a haly              (021) 15       10 966,57     10 966,57

   samostatné movité věci a soubory  (022) 16        7 874,86      8 274,85

                                           17

   pěstitelské celky trvalých poros  (025) 18

   základní stádo a tažná zvířata    (026) 19

   jiný hmotný investiční majetek          20        5 187,29      5 844,55

   pořízením hmotných investic       (042) 21        1 514,54      2 546,17

   poskytnuté zálohy na hmotný inve  (052) 22                      4 599,25

                                           23       25 543,26     32 231,39

4. Oprávky k hmotnému investičnímu majetku

   budovy,stavby a haly              (081) 24       -1 144,63     -1 318,50

   samostatné movité věci a soubory  (082) 25       -6 243,57     -7 640,62

                                           26

   pěstitelské celky trvalých poros  (085) 27

   základní stádo a tažná zvířata    (086) 28

   jiný hmotný investiční majetek          29       -5 187,29     -5 844,55

                                           30      -12 575,49    -14 803,67

5. Finanční investice

   podílové cenné papíry a vklady v  (061) 31

   podílové cenné papíry a vklady v  (062) 32

   ostatní investiční cenné papíry   (063) 33

   půjčky podnikům ve skupině a ost        34

   jiné finanční investice           (069) 35

                                           36

 

                               

 

str.2                                    č.ř. stav k 1.1.2000 stav k 31.12.2000

B. Oběžná aktiva                           37        3 965,19      3 448,00

1. Zásoby

   materiál                                38

   nedokončená výroba a polotovary         39

   výrobky                           (123) 40

   zvířata                           (124) 41

   zboží                                   42          151,98        185,79

   poskytnuté zálohy na zásoby             43

                                           44          151,98        185,79

2. Pohledávky

   pohledávky                              45        1 286,43      1 956,64

   pohledávky ke sdružením           (358) 46

   sociální zabezpečení                    47

   daňové pohledávky                       48

   pohledávky z titulu finančního v        49

   jiné pohledávky                         50           23,90        -48,34

                                           51        1 310,33      1 908,30

3. Finanční majetek

   peníze                                  52           37,48

   ostatní vkladové bankovní účty          53        2 287,03        963,87

   krátkodobý finanční majetek             54

                                           55        2 324,51        963,87

4. Prostředky rozpočtového hospodaření

   základní běžný účet               (231) 56

   vkladový výdajový účet rozpočtov  (232) 57

   příjmový účet rozpočtových org    (235) 58

   běžné účty účelových fondů rozpo  (236) 59

   běžné účty finnačních fondů rozp  (237) 60

   běžné účty státních fondů         (238) 61

   poskytnuté dotace rozpočtovým org.      62

   poskytnuté dotace ostatním              63

   poskytnuté přechodné výpomoci           64

   limity investičních výdajů        (221) 65

   limity neinvestičních výdajů      (222) 66

   zúčtování rozpočtových výdajů ok  (218) 67

   náklady rozpočtových organiz            68

                                           69

5. Přechodné účty aktivní

   náklady příštích období           (381) 70          178,37         90,04

   příjmy příštích období            (385) 71

   kursové rozíly aktivní            (386) 72

   dohadné účty aktivní              (388) 73                        300,00

                                           74          178,37        390,04

   ÚHRN AKTIV                              75       16 997,86     20 925,49

 

 

 

 

 

 

 

 


Str.3

PASIVA

                                           č.ř. stav k 1.1.2000  stav k 31.12.2000

C. Vlastní zdroje                          76       14 419,64     19 545,09

1. Majetkové fondy

   fond investičního majetku         (901) 77       13 032,66     17 477,48

   fond oběžných aktiv               (902) 78                        287,87

   fond hospodářské činnosti rozpoč  (903) 79

                                           80       13 032,66     17 765,35

2. Finanční fondy

   fond odměn                        (911) 81          467,06        337,06

   fond kulturních a sociálních pot  (912) 82          231,07        209,27

   fond rezervní                     (914) 83          234,00        234,00

   fond reprodukce investičního maj  (916) 84          454,85        621,42

   účelové fondy                     (917) 85

   ostatní finanční fondy            (918) 86

                                           87        1 386,98      1 401,75

3. Zvláštní fondy rozpočtových organizací

   státní fondy                      (921) 88

   ostatní zvláštní fondy rozpočtov  (922) 89

                                   ř.88+89 90

4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového

   financování výdajů rozpočtových         91

   čerpací investiční účet rozpočto  (233) 92

   čerpací neinvestiční účet rozpoč  (234) 93

   vyúčtování rozpočtových příjmů z        94

   vyúčtování rozpočtových příjmů z        95

   zúčtování příjmů okresních úřadů  (217) 96

   přijaté finanční výpomoci         (272) 97

                                           98

5. Hospodářský výsledek

   a) z hospodářské činnosti RO a činnosti PO

   hospodářský výsledek běžného úče        99                        377,39

   nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta     100

   hospodářský výsledek ve schvalov.      101

   b) převod zúčtování příjmů a výd.      102

   c) saldo výdajů a nákladů rozpoč.      103

   d)saldo příjmů a výdajů rozpočtov.     104

                                          105                       377,39

D. Cizí zdroje                            106       2 578,22      1 380,40

1. Rezervy

   Rezervy zákonné                   (941) 107

2. Dlouhodobé závazky

   emitované dluhopisy               (953) 108

   závazky z pronájmu                (954) 109

   dlouhodobě přijaté zálohy         (955) 110

   dlouhodobé směnky k úhradě        (958) 111

   ostatní dlouhodobé závazky        (959) 112

 3. Krátkodobé závazky

   závazky z obchodního styku              114       1 615,19        757,15

   závazky ke společníkům a sdružením      115

   závazky k zaměstnancům                  116         281,12        167,57

   závazky ze sociálního zabezpečení       117         341,76        256,36

   daňové závazky                          118         144,81         58,82

   závazky z titulu finančního vztahů      119           1,84

   jiné závazky                      (379) 120

                                           121       2 384,72      1 239,90


str.4                                      č.ř. stav k 1.1.2000  stav k 31.12.2000

4. Bankovní výpomoci a půjčky

   dlouhodobé bankovní úvěry         (951) 122

   běžné bankovní úvěry                    123

   přijaté finanční výpomoci               124

                                           125

5. Přechodné účty pasivní

   výdaje příštích období            (383) 126

   výnosy příštích období            (384) 127

   kursové rozdíly pasívní           (387) 128

   dohadné účty pasívní              (389) 129         193,50        140,50

                                           130         193,50        140,50

   ÚHRN PASIV                              131      16 997,86     20 925,49

   DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

   Opravná položka k pohledávkám     (391) 132

   Dodavatelé                        (321) 133         857,12        368,46

 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

SESTAVENÝ K 31.12.2000

( v tisících )                                      IČO:48135968

VÝNOSY A NÁKLADY

                                                        STAV K 31.12 2000

                                                    č.ř.Hlav.činnost  Hosp.činnost

I.     Tržby za prodej zboží                  (604) 011                      403,06

A.     Náklady vynaložené na prodané zboží    (504) 012                      226,53

       Obchodní marže                       ř.11-12 013                      176,53

II.    Výroba                              ř.15+16+1014       2 785,00         7,65

    1. Tržby za prodej vlastních výrobků a (601+602)015       2 785,00         7,65

    2. Změna stavu vnitroorganiz                    016

    3. Aktivace                                     017

B.     Spotřeba materiálu a energie                 018       4 311,91

    2. Služby                                       019      15 230,23

       Přidaná hodnota                              020     -16 757,14       184,18

III.   Provozní dotace                (691)         021      18 147,00

C.     Osobní náklady                               022      11 287,54

    1. Mzdové náklady                         (521) 023       8 110,44

    2. Náklady na sociální pojištění       (524+525)024       2 762,02

    3. Sociální náklady                    (527+528)025         415,08

D.     Daně a poplatky                              026           8,08

                                                    027      -9 905,76       184,18

E.     Odpisy nehmotného a hmotného investi   (551) 028       1 586,76

IV.    Tržby z prodeje nehm.a hmotného inv.(651+654)029         174,43

F.     Zůstatková cena prodaného IM a pořiz(552+554)030

                                            ř.29-30 031         174,43

V.     Zúčtování rezerv a časového rozlišen(656+658)032

G.     Tvorba rezerv a časového rozlišení  (556+558)033

                                            ř.32-33 034

VI.    Tržby z prodeje cenných papírů         (653) 035

H.     Prodané cenné papíry                   (553) 036

                                            ř.35-36 037

VII.                                                038

    1. Výnosy z podílových cenných papírů  (652 AE) 039

    2. Výnosy z ostatních finančních invest(652 AE) 040

    3. Výnosy z krátkodobého finančního maj(655)    041

VIII.  Ostatní výnosy                               042      11 875,44         6,89

I.     Ostatní náklady                              043         371,13

J.     Daň z příjmů                        (591+595)044

Hospodářský výsledek za účetní období

položky I.ažVIII.minus položky A až J               045         186,92       191,07

Kontrolní číslo                                     099       4 101,30       191,07

STR.2  IČO: 48135968

 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

                                                        STAV K 31.12.2000

                                                    č.ř.Rozpočet      Skutečnost

Přijaté dotace na investice ze státního             046                    4 899,25

   - z toho:systémové dotace na invest              047                    4 899,25

                    - z toho: na výzkum a vý        048

               individuální dotace na jm            049

Přijaté dotace na investice z rozpoč                050

Přijaté příspěvky na provoz ze státního r           051                   18 147,00

       z toho: na výzkum a vývoj                    052

Přijaté příspěvky na provoz a rozpočtu úz( z ú.691) 053

Výnosy z pronájmu st.maj.,které byly odvedeny MŠM   054

Příjmy z pronájmu státního maj ( z ř.15/1 nebo 42/1 055                    8 169,24

Prostředky na platy (vč.FO a mim. - z řádku 23/1 )  056                    7 858,00

Prostředky na OPPP                     ( z řádku 23/057                      252,36

NÁKLADY  HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM                     058                   32 794,95

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM                       059                   32 981,87

Přepočtený počet zaměstnanců                        060                       64,32

Výnosy z prodeje st.maj.,které byly odvedeny MŠMT   061

Investiční výdaje z mimorozpočtových zdrojů         062

Neinvestiční výdaje z mimorozpočtových zdrojů       063


Ekonomika – komentář

 

Celková provozní dotace ( včetně účelově poskytnutých prostředků) byla v roce 2000 oproti předchozímu roku o 983 tis. Kč nižší. Samotný příspěvek zřizovatele na činnost (bez účel. dotací) se snížil oproti roku 1999 o 378 tis. Kč a účelové dotace o 605 tis. Kč.

 

Provozní náklady v roce 2000 klesly oproti roku 1999 o 386 tis. Kč, a to vlivem nižšího objemu nákupu sbírkových předmětů a i na tento účel přidělené dotace. V roce 2000 bylo na nákup těchto předmětů kulturní hodnoty vydáno celkem 723 tis. Kč ( tj. o 719 tis. méně než v roce 1999), z toho účelová dotace činila 575 tis. Kč ( tj. o 795 tis. Kč méně ) a z vlastních zdrojů bylo vynaloženo 148 tis.Kč ( tj. o 509 tis.Kč méně než v roce 1999).

 

V oblasti osobních nákladů byl v roce 2000 vyplacen objem mzdových prostředků pouze o 127 tis. Kč vyšší než v r. 1999, a to při průměrném přepočteném stavu pracovníků 66 v hodnoceném roce oproti 64 v roce 1999.

 

Průměrná mzda činila v NZM v roce 2000 9.922 Kč oproti 9.813 Kč v roce předchozím.

 

            Z Á V Ě R

 

            Jako pozitivní lze hodnotit občasný příspěvek zřizovatele na zakoupení sbírkových předmětů mimořádné hodnoty a částečné pokrytí požadavků pracoviště ISO.

            Mezi negativní faktory patří trvalý nedostatek finančních prostředků na rekonstrukci pražské budovy NZM, kde za dobu šesti let od jejího převzetí bylo vykonáno minimum, i přes trvalé žádosti o účelové finanční prostředky.

            Ze stejného důvodu není dlouhodobě řešen problém konzervátorských a restaurátorských dílen, které poskytují základní servis sbírkovému fondu.

            Postupně stále závažnějším se stává problém obsazování míst kurátorů sbírek. Stávající platové možnosti jsou pro vysokoškolsky vzdělané odborníky nezajímavé a pohybují se v mnoha případech na úrovni nástupních platů učňů. Pokud bude tato situace přetrvávat hrozí v dlouhodobějším pohledu stav, že některé sbírkové soubory zůstanou bez kurátora.

            Ani průběžná modernizace expozic nemůže zcela vyjádřit současné trendy a možnosti muzejnictví, protože je vázána na investiční zdroje, které jsou minimální.

            Vážně ohrožena je expozice Životní prostředí ČR, která je u nás jediná v republice. Plánované rozšíření památkářského prohlídkového okruhu na SZ Lednice počítá s demontáží a přenesením této expozice do jiných prostor. Předpokládaný náklad na jeho rekonstrukci 50 mil. Kč však není zatím zajištěn. Také není dosud vyjasněna otázka, kam se po dobu rekonstrukce demontovaná expozice uloží . Organizačně jsme zajistili přípravu nového scénáře expozice.

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ A SBÍRKOVÁ STRUKTURA NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA

 

 

Organizačně a administrativně je muzeum členěno do čtyř úseků

 

PRAHA – je metodickým, organizačním a řídícím centrem NZM, je zde badatelský archiv, fotoarchiv,centrální laboratoř a výtvarné a propagační oddělení muzea. Stálá expozice „Vývoj výroby potravin“ a sály příležitostných výstav, přednášková místnost a provozní zázemí budovy.

 

 KAČINA – jako muzeum českého venkova je zaměřena na studium a prezentaci vývoje zemědělsko výroby v českých zemích, včetně mechanizační techniky uložené v pobočném areálu Zdechovice u Přelouče.

 

OHRADA – muzeum lovectví, myslivosti, lesnictví a rybářství zaměřené na studium těchto specifických oborů zemědělství a jejich prezentaci

 

VALTICE – muzeum zahradnických výrob a životního prostředí. Jediná expozice ČR o vývoji životního prostředí je umístěna na detašovaném pracovišti na zámku Lednice, kde je i expozice o vývoji šlechtitelství. Druhé detašované pracoviště Janův hrad je specializováno na floru a faunu lužního lesa. Centrální pracoviště ve Valticích doplňuje sbírky oboru a nově otevřelo expozici zelinářství, ovocnářství a vinařství.

 

 

Sbírkový fond N Z M

 

Sbírkový fond Národního zemědělského muzea tvoří těchto čtrnáct oddělení :

 

1.      Oddělení vývoje přírodních podmínek (Kačina, Valtice)

2.      Oddělení vývoje pěstování rostlin (Kačina)

3.      Oddělní vývoje chovu zvířat (Kačina)

4.      Oddělní vývoje zahradnictví (Valtice)

5.      Oddělení vývoje lesnictví (Ohrada)

6.      Oddělení vývoje myslivosti a rybářství (Ohrada)

7.      Oddělení vývoje dopravy a zdrojů energie (Kačina)

8.      Oddělení vývoje zpracování a využití zemědělských produktů (Kačina,Praha)

9.      Oddělení vývoje zemědělské mechanizace (Kačina)

10.  Oddělení vývoje zemědělských závodů a osídlení (Kačina)

11.  Oddělení vývoje organizace zemědělství a lesnictví (Praha)

12.  Knihovna zemědělského muzea – konzervační fond (Kačina)

13.  Sbírka písemných dokladů (Praha)

14.  Fotoarchiv (Praha)