Výroční zpráva o činnosti

  Národního zemědělského muzea

          v Praze  za rok   2001

 

 

Obsah :

 

1.          Evidence sbírek, péče o sbírky, prezentace

1.1.       Akvizice, evidence, kategorizace a inventarizace sbírek

1.2.       Péče o sbírkové fondy

1.3.       Prezentace sbírek – expozice a výstavy

2.          Další činnost muzea

3.          Návštěvnost

4.          Činnost pracoviště integrovaného systému ochrany

5.          Vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty

       (dle zák. 71/1994 Sb.)

6.          Vědecko – výzkumná činnost muzea

7.                    Dotace zřizovatele, ekonomika a hospodaření s finančními prostředky

8.                    Příloha:    Organizační struktura

 

 

Členění zprávy odpovídá požadavku MK čj. 15 232/98 a 1 361/2000 a vychází

z hodnocení  činnosti Národního zemědělského muzea v Praze za rok 2001,

předaného na MK ČR dne 1.7.2002, kterou dle shora uvedených požadavků

doplňuje a vysvětluje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1. EVIDENCE SBÍREK, PÉČE O SBÍRKY A

PREZENTACE

 

1.1. Akvizice, evidence a inventarizace sbírkového fondu NZM

       Finanční prostředky na nákup sbírek

 

 

V roce 2001 se Národnímu zemědělskému muzeu podařilo získat do sbírkového fondu tyto přírůstky :

 

KAČINA :

 

1)   Pokojová kamna litinová – nález

2)   Jezdecký kabát selské jízdy, foto, M. Prelecová, Praha,  500,-Kč

3)   Past na škodnou, P.Novák, K.Hora   - dar

4)   Zásobnice na petrolej, sekáč na plevel, past na myši, stolička, lampa vozová,

      svítidla   - nález

5)   2 modely zemědělské usedlosti – ve vl. režii

6)   Modely usedlostí Bulovka a Toulcův Dvůr  - H. Richterová, K.Hora

      20.000,-Kč

7)   Vylušťovač jetele, pluh – Fiala, Hradec Králové  - dar

8)   Mlýnek na mák – K. Doskočilová – Záboří – dar

9)   Odstředivka – J. Adamec, Mikulov     - 500,-Kč

10)  Potravinová skříň s 5 zásuvkami, okr. muzeum Havl. Brod  - převod

11)  Veterinární nástroje –A. Štepán, Nasavrky

12) Mlátička na obilí, řezačka, čistička na obilí – J.Paclík, Pečkov

13) Kompletní vybavení zemědělské usedlosti – F. Skořepa, Těchlovice u

      Hradce Králové – odúmrť

14) Veterinární nástroje, model milíře A. Štěpán , Nasavrky

15) Strojní nabíječka klobás – J. Kunty, Mělník – 500,-Kč

16) Kroj selské jízdy, obrazy barvotisky s církevní tématikou, petrolejové lampy –

      L. Doubková, Kaliště   - dar

17) Stabilní motory 6 ks, žentour – J. Lír, Poděbrady – 50.000,-Kč

18) Hodiny, korbel, mlýnek na mám, okres.muzeum Kutná Hora  - převod

 

 

VALTICE :

 

1) Mlýnek na hrozny – p. Míša – darem

2) Nádoba na rychlení cibulovin – dr. M. Flegl, Praha – darem

3) Nádoba od postřiku Phostoxin    - nález

4) Elektrické míchadlo Celex   - nález

5) Vidle, ocelový kartáč, rýček malý červený, pila rámová s jemným listem,

    pilka ocaska- od zahradnické firmy Vaněk, Chrudim – vícenález při inventuře

6) Volská podkova   - nález

7) Kávovar  - nález

8) Hrnec plechový kuchyňský – nález

9) Mlýnek kuchyňský  -  nález

 

 

  

10) Konvička měděná  - nález

11) Hrnec kuchyňský s poklopem  -  nález

12) Vidle      -      nález

13) Postřikovač zádový mosazný   -  nález

14) Hrnec kuchyňský se dvěma uchy  -  nález

15) Postřikovač zahradní třínohý – dar zahradnictví  Valtice

16) Kbelík kovový, šedá glasura   -  nález

17) Nálevka dřevěná na víno  - dar p. Hromadová, Valtice

18) Kamínka na vytápění proti mrazům v sadech

 

 

 

OHRADA

 

1)    Povolenka k lovu – Čs. Rybářský svaz – Brno – darem

2)    Saně, ruční pračka, dřeváky, struhadlo – p. Jiříčková E.

       Č.Budějovice – 800 Kč

3)    Výřez fuku – vícenález

 

 

Knihovna Národního zemědělského muzea získala 206 nových přírůstků –

odborné zemědělské literatury a časopisů.

 

     

          Z nabízených předmětů jsou pravidelně na jednáních Poradního sboru pro

                   sbírkotvornou činnost muzea vyhodnocovány konkrétní nabídky a návrhy

doplněné vyjádřením kurátorů příslušných sbírkových oddělení. Do sbírkových

fondů NZM jsou tak zakupovány jen takové předměty, které zásadním způsobem doplňují stávající sbírkové soubory . S finančními prostředky, které jsou velmi

omezené je tak nakládáno s maximální hospodárností. U předmětů s mimořádnou

dokumentační hodnotou, event. u těch předmětů, které jsou ohroženy vývozem je požádán zřizovatel – MK ČR o poskytnutí příspěvku na jejich výkup. V roce 2001 takovýto případ nenastal.

          Souběžně se získáváním nových předmětů do sbírkového fondu probíhá

i jejich inventarizace podle interní směrnice o nakládání se sbírkami. Nezávisle na tom se uskutečňují dílčí tématické inventarizace starších sbírek.

          K těmto pracím přibyla v roce 2001 i generální inventarizace sbírkového fondu, která měla za úkol prověřit stav sbírek před jejich zapsáním do CES podle požadavků zákona 122/2000 Sb. Tento počin je velmi významný, protože kromě již uvedeného účelu nám také umožnil posoudit stav jednotlivých sbírkových kolekcí předmětů a upřesnit plán jejich dalšího systématického doplňování.

           Nezávisle na této činnosti probíhá samozřejmě i přepis sbírek do počítačové evidence.

           

 

        

 

        Počet nových inventárních čísel ve vykazovaném období  303.

        Počet inventárních čísel celkem 88 082

        Počet inv. čísel v počítačových databázích celkem 37 834 z toho v roce 2001 523.

        Počet inventárních čísel vyřazených ve vykazovaném období ze sbírkové evidence   0

        Počet inventarizovaných inventárních čísel     1911

 

1.2.  Péče o sbírkové fondy

 

       Možnosti muzea na úseku konzervování a restaurování sbírkového fondu se mírně zlepšily ( získání odprašovacího boxu pro úsek Kačina) a to i vdůsledku řady prací provedených svépomocí. Dosud však zcela chybí vzduchotechnika, speciální jímky pro chemický odpad a řada dalších zařízení. Proto i nadále je prováděna jen základní konzervace sbírkových předmětů. Velmi obtížná je za této situace údržba a konzervování sbírkových předmětů z oboru tzv. velké mechanizace (sbírkového oddělení 7. a 8.). Finanční prostředky muzea ani v tomto roce neumožnily zadávání náročných konzervátorských prací externě.

 

        Přehled péče o sbírky v roce 2001 :

       

        Počet preparovaných sbírkových předmětů                 0

        Počet konzervovaných sbírkových předmětů           882

        Počet restaurovaných sbírkových předmětů                 2

 

 

1.3.  Prezentace sbírek – expozice a výstavy

 

        Na Kačině  byla otevřena malá tématická expozice o spagyrické alchymii.

        V průběhu celého roku připravovaly všechny úseky muzea nové výstavy s tématickým zaměřením na svoji specializaci a to tak, aby výstavní činnost při dodržení oborových i odborných kritérií mohla oslovit co nejširší okruh návštěvnické veřejnosti odborné i laické a také pro návštěvníky z řad nezemědělců.

         Těsně před dokončením je reinstalace stálých expozic rostlinné a živočišné výroby na úseku Muzea českého venkova na zámku Kačina. Byla reinstalována výstava mysliveckých obleků na úseku Ohrada.

 

Výstavy z vlastních sbírek :

 

           Ze sbírkových fondů NZM nebo jen s minimálním využitím zápůjček od

jiných institucí bylo v průběhu roku 2001 instalováno celkem 8 výstav :

 

 

Poznej svůj kraj – malby lidových staveb regionu     - úsek KAČINA

 

Rybářství na řece Moravě (Uherské Hradiště), Lesnictví (Chvalšiny – muzeum plavebního kanálu), Myslivost (okr. Muzeum Šumperk), Myslivost,lesnictví,

rybářství (zámek Bechyně)    - úsek OHRADA

 

Káva v životě člověka

Zajímavosti v přírodě             - úsek VALTICE

 

Lovecké zbraně XV.-XIX.století       - PRAHA

 

 

 

 

 

       NZM se svojí sbírkou modelů sklizňového nářadí podílí na úspěšné výstavě v rakouském Leibenu. Protože doba zápůjčky se blíží ke konci, požádala rakouská strana o další prodloužení. Úsek Ohrada realizoval  výstavu o vývoji myslivosti a lesnictví v NSR. Podílíme se i na řadě cizích prezentačních akcí, pro které jsme zapůjčili exponáty. Je to především velmi populární výstava „Víš, co jíš ?“, pořádaná MZM v Brně, která byla po ukončení již zapůjčena do několika dalších muzeí. Dále je to včelařské výukové středisko v Rosicích u Brna, firma BOTANICUS, Muzeum másla v Máslovicích a některé další organizace. Počet

zapůjčených sbírkových předmětů z našich fondů tak již přesáhl 700 exponátů.

 

 

Ostatní výstavy :

 

        Souběžně s výstavou z vlastních sbírek probíhá i celá řada akcí, kterými

prezentujeme návštěvnické veřejnosti i řadu dalších témat, souvisejících více či méně s odbornou profilací muzea. Jde především o krátkodobé výstavy uměleckých objektů (obrazy, tapiserie, foto, plastiky). V roce 2001 se na úsecích NZM uskutečnilo z tohoto okruhu celkem 16 výstav

 

OHRADA :  A. Kolář – plastiky sochy zvěře

                     B. Velebová – obrazy a tapiserie

                     P. Vacek  - obrazy

                     J.E. Jakubíčková – obrazy

                     J. Zumr – foto

 

VALTICE :  R. Košťál – foto

                     A. Vojtek – obrazy

                     Sdružení umělců Moravy  a Slezska – obrazy

                     K. Votýpka – obrazy

                     S. Zorman – obrazy

                     R. Pešková – obrazy

                     J. Straka – obrazy, umělecké kovářství

 

 

PRAHA :    Titanic

                    R.Macke : Uzená makrela

                    R.Pešková : Obrazy

                    F.Heunzler  : fotografie

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

      2. DALŠÍ ČINNOST MUZEA

 

 

         Nedostatek finančních prostředků neumožnil ani v tomto roce pokračovat v žádném z trvalých periodik muzea (Vědecké práce, Prameny a studie). Poslední publikace vyšla v roce 1998

         Díky velkorysému finančnímu příspěvku ministerstva zemědělství ČR

se podařilo vydat prezentační,  odborně fundovaný katalog sbírky historických

zemědělských  traktorů. Jde o nejvýznamnější zpracování a vydání našeho katalogu sbírek za posledních nejméně dvacet let.

         Úspěšně probíhala i spolupráce se sdělovacími prostředky, zejména s tiskem (články o Chotkovských slavnostech, , významnějších výstavách, reportáže apod.).

          Pro účinnější propagaci své činnosti i práce s návštěvnickou veřejností pořádá muzeum buď samo, nebo ve spolupráci s různými institucemi řadu akcí,které mají rozšířit působnost muzea i jeho fixování v povědomí návštěvnické veřejnosti a získat mu co nejširší okruh zájemců. Během roku se tak uskutečnilo celkem 65 různých specializovaných akcí :

 

          Přednášky pro veřejnost  (Praha)                        24

          Přednášky pro školy (Praha)                               15

          Od vola k traktoru (Kačina)                                  1

          Chotkovské slavnosti (Kačina)                             1

          Dětský den (Janův Hrad)                                      1

          Country koncert (Janův Hrad)                              1

          Folkový festival (Ohrada)                                     1

          Koncerty vážné hudby (Ohrada)                           4

          Přednášky a semináře pro různé organizace

          (Ohrada)                                                               17

 

 

 

 

       Velká pozornost  byla věnována i propagaci muzea. Uzavřeli jsme smlouvy

o reklamě s Kulturním zpravodajem PIS, redakcí Praha – srdce Evropy, Co,kdy,

kde ?, Muzea a galerie ČR, Průvodce po Praze. Byla vydána specializovaná vinařská mapa s vyznačením sbírek  a umístění muzea. Souběžně probíhá tato spolupráce i s řadou dalších regionálních agentur (stř. Čechy, jižní Čechy, jižní

Morava).

        Velkým nedostatkem je absence studovny muzea v Praze, která by umožnila zájemcům z řad badatelů pracovat s knižním a archívním fondem muzea. Praxe ukazuje, že o tuto činnost je trvalý zájem. Knižní fond, dosud umístěný na Kačině je pro řadu badatelů obtížně přístupný a archívní  fondy svezené do Prahy je možno studovat pouze v kanceláři některého z pracovníků muzea.

         Finanční prostředky na rekonstrukci hlavní budovy muzea, ač jsou již od   začátku získání budovy (1994) nárokovány, nebyly dosud přiděleny.

 

 

 

 

 

 

 

       3. NÁVŠTĚVNOST MUZEA

 

       Počet návštěvníků v expozicích a na výstavách     119 337

       z toho děti a mládež podle zlevněných vstupenek      6 930

       Počet návštěvníků ostatních kulturních akcí               8 252

      

        Muzeum navštívilo v průběhu roku 2001 celkem 127 589 návštěvníků.

Mírný pokles návštěvnosti (3 696 osob) je dán zrušením expozice Životní prostředí ČR, kterou jsme museli vyklidit jeden a půl měsíce před ukončením sezóny.

       

         Celkový počet návštěvníků muzea není však zcela přesný. Muzeum zavedlo v pražské budově každou první středu v měsíci volný vstup pro návštěvníky. Také při vernisážích expozic, výstav a dalších akcí se sejde značný počet hostí, kteří mají vstup volný. V rámci muzea jako celku může toto číslo činit až 2000 osob.

Skutečná návštěvnost muzea by se tak pohybovala kolem 133 – 134 000 lidí

ročně.

 

 

 

 

 

       4. ČINNOST PRACOVIŠTĚ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU OCHRANY /ISO/

 

 

        Průběžně byly prováděny udržovací práce na jednotlivých objektech u systému EZS a EPS Před výstavou lovecké zbraně XV.-XIX. stol. v pražské budově muzea byl zesílen systém EZS ve výstavní místnosti. Pozdější vývoj událostí však prokázal, že ani toto opatření není dostatečně účinné a ochranu sbírek je třeba řešit v pražské budově systémově, v rámci celé rekonstrukce budovy.

         Ani v loňském roce se nepodařilo instalovat jednoduchý systém EZS v Čáslavi, neboť areál nám dosud nebyl převeden. V této věci jsme intervenovali u ministra kultury, protože situace na tomto úseku se stává neúnosná. Muzeum jednak platí nájem za depozitární plochu ve Zdechovicích, která je již neperspektivní, jednak je povinno udržovat zapůjčený areál v Čáslavi až do doby převodu do správy muzea. Řada nákladů se tak zdvojuje a do nového areálu není zatím možné investovat potřebné prostředky na jeho rekonstrukci.

         Pro nedostatek finančních prostředků nebyla instalována čidla EZS a EPS v nově vybudovaných depozitárních prostorách na Kačině. Taktéž nebyl obnoven provoz systému EPS v prostorách obrazárny na Kačině, kde došlo k jeho zničení v důsledku živelné pohromy.

         Policii ČR byly předány dva záznamy o ztrátách sbírek (vloupání dne 15.11.2001, při kterém došlo v Praze k odcizení dvou kazet soubojových pistolí inv.č. 60 203 a 60 204) z výstavního prostoru.

          V současné době má muzeum obrazově zdokumentováno 603 sbírkových předmětů, z toho za uplynulý rok 78 předmětů.

           Počet obrazově zdokumentovaných předmětů v jiných organizacích je 392, z toho za uplynulý rok nebyly dokumentovány žádné další předměty.

 

 

 

     

         5. ČINNOST PRACOVIŠTĚ ZAJIŠŤUJÍCÍHO

PůSOBNOST ZÁKONA č. 71/94 Sb.

 

          V průběhu roku bylo vydáno celkem 197 vývozních povolení vesměs na stabilní motory, kamenná koryta,mlátičky, ojediněle i na traktory. Počet vydaných vývozních povolení od roku 1994 (vydání zákona) tak dosáhlo čísla 1026. Celkem bylo od roku 1994 podáno 7 návrhů k přihlášení předmětu za kulturní památku a tak byl předmět ochráněn před vývozem do zahraničí.

 

 

      Koncem roku se uskutečnila revize zřizovatele na úseku agendy vývozu. Byly zjištěny nedostatky na úseku fotodokumentace vyvážených předmětů, v jednom případě došlo ze strany revizní skupiny k záměně objektu z něhož byly vyvezeny části interiéru. Tato situace byla upřesněna. Na úseku fotodokumentace vývozních povolení byla z naší strany učiněna náprava.

       V roce 2001 nebyl žádný z vyvážených předmětů takového charakteru, aby mohl být prohlášen za kulturní památku a zapsán do státního seznamu.

 

 

 

 

        6. VĚDECKO - VÝZKUMNÁ ČINNOST

 

 

         Muzeum řešilo především interní výzkumné úkoly v rámci specializace

jednotlivých úseků a potřeby doplňování souvislých řad sbírkových fondů.

         Byly řešeny dva  granty a to Dějiny hmotné kultury českého venkova industriální epochy,  jehož řešitelem je dr. P. Novák a grant Dokumentace dějin českého zemědělství 20. století, jehož řešitelem je ing. V. Michálek. V sledovaném roce bylo v rámci prvního grantu řešeno období 1800-1848 s hlubším zaměření na proměny venkovské architektury, vybavení interiérů a vývoj oblečení lidových vrstev. Řešení druhého grantu se zaměřilo na zařazení sbírkového fondu NZM do širších oborových souvislostí s důrazem na sbírku traktorů, pro níž byl vytypován i muzejní tesaurus, tj. traktory, které by měly sbírku doplnit, aby representativně odrážela dobovou realitu.

         Průběh výzkumné činnosti v NZM opět ukázal, že z vlastních institucionálních prostředků se lze věnovat pouze těm úkolům, které je nutno řešit s ohledem na plánovanou, či pouze předpokládanou jinou – např. prezentační či sbírkotvornou  - činnost. Výzkum sám o sobě, ať již oborový či muzeologický není možno dostatečně dotovat finančními prostředky NZM a je proto nezbytné se ucházet o získání prostředků ať již od zřizovatele, některého z ministerstev, nebo

grantové agentury ČR.

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.               Dotace zřizovatele, ekonomika a hospodaření s přidělenými prostředky

 

Výkazy o hospodaření

 

ROZVAHA ROZPOČTOVÝCH A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

 

SESTAVENÁ K 31.12.2001 ( v tisících Kč )   IČO 48135968

 

A K T I V A

 

                                         č.ř.  stav k 1.1.2001  stav k 31.12.2001

A. Stálá aktiva                            01       17 477,49     16 473,35

1. Nehmotný investiční majetek

   nehmotné výsledky výzkumné a obd  (012) 02

   software                          (013) 03          139,02        139,02

   ocenitelná práva                  (014) 04

   jiný nehmotný investiční majetek        05           23,80         23,80

   nedokončené nehmotné investice    (041) 06

   poskytnuté zálohy na drobný nehm  (051) 07

                                           08          162,82        162,82

2. Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku

   nehmotné výsledky výzkumné a obd  (072) 09

   software                          (073) 10          -89,25        -89,25

   ocenitelná práva                  (074) 11

   jiný nehmotný investiční majetek        12          -23,80        -23,80

                                           13          113,05       -113,05

3. Hmotný investiční majetek

   pozemky                           (031) 14

   budovy,stavby a haly              (021) 15       10 966,57     10 966,57

   samostatné movité věci a soubory  (022) 16        8 274,85      8 274,85

                                           17

   pěstitelské celky trvalých poros  (025) 18

   základní stádo a tažná zvířata    (026) 19

   jiný hmotný investiční majetek          20        5 844,55      5 906,65

   pořízením hmotných investic       (042) 21        2 546,17     7 816,79

   poskytnuté zálohy na hmotný inve  (052) 22        4 599,25        100,00

                                           23       33 231,39     33 064,86

4. Oprávky k hmotnému investičnímu majetku

   budovy,stavby a haly              (081) 24       -1 318,50    -1 751,22

   samostatné movité věci a soubory  (082) 25       -7 640,62    -8 983,41

                                           26

   pěstitelské celky trvalých poros  (085) 27

   základní stádo a tažná zvířata    (086) 28

   jiný hmotný investiční majetek          29       -5 844,55    -5 906,65

                                           30      -14 803,67    -16 641,28

5. Finanční investice

   podílové cenné papíry a vklady v  (061) 31

   podílové cenné papíry a vklady v  (062) 32

   ostatní investiční cenné papíry   (063) 33

   půjčky podnikům ve skupině a ost        34

   jiné finanční investice           (069) 35

                                           36

 

 

 

                              

 

str.2                                    č.ř. stav k 1.1.2001 stav k 31.12.2001

B. Oběžná aktiva                           37       3 448,00       4 847,88

1. Zásoby

   materiál                                38

   nedokončená výroba a polotovary         39

   výrobky                           (123) 40

   zvířata                           (124) 41

   zboží                                   42          185,79        940,79

   poskytnuté zálohy na zásoby             43

                                           44          185,79        940,79

2. Pohledávky

   pohledávky                              45        1 956,64      1 589,87

   pohledávky ke sdružením           (358) 46

   sociální zabezpečení                    47

   daňové pohledávky                       48

   pohledávky z titulu finančního v        49

   jiné pohledávky                         50          -48,34          7,47

                                           51        1 908,30      1 625,55

3. Finanční majetek

   peníze                                  52            0,00         22,04  

   ostatní vkladové bankovní účty          53          963,87      2 166,46

   krátkodobý finanční majetek             54

                                           55          963,87      2 190,60

4. Prostředky rozpočtového hospodaření

   základní běžný účet               (231) 56

   vkladový výdajový účet rozpočtov  (232) 57

   příjmový účet rozpočtových org    (235) 58

   běžné účty účelových fondů rozpo  (236) 59

   běžné účty finnačních fondů rozp  (237) 60

   běžné účty státních fondů         (238) 61

   poskytnuté dotace rozpočtovým org.      62

   poskytnuté dotace ostatním              63

   poskytnuté přechodné výpomoci           64

   limity investičních výdajů        (221) 65

   limity neinvestičních výdajů      (222) 66

   zúčtování rozpočtových výdajů ok  (218) 67

   náklady rozpočtových organiz            68

                                           69

5. Přechodné účty aktivní

   náklady příštích období           (381) 70           90,04         90,94

   příjmy příštích období            (385) 71

   kursové rozíly aktivní            (386) 72

   dohadné účty aktivní              (388) 73          300,00          0,00

                                           74          390,04         90,94

   ÚHRN AKTIV                              75       20 925,49    21 321,23

 

 

 

 

 

 

 

 


Str.3

PASIVA

                                           č.ř. stav k 1.1.2001  stav k 31.12.2001

C. Vlastní zdroje                          76       19 545,10    19 441,00

1. Majetkové fondy

   fond investičního majetku         (901) 77       17 477,48    16 473,34

   fond oběžných aktiv               (902) 78          287,87      1 042,27

   fond hospodářské činnosti rozpoč  (903) 79

                                           80       17 765,35    17 515,61

2. Finanční fondy

   fond odměn                        (911) 81          377,06        395,61

   fond kulturních a sociálních pot  (912) 82          209,27        302,77

   fond rezervní                     (914) 83          234,00        114,23

   fond reprodukce investičního maj  (916) 84          621,42      1 112,78

   účelové fondy                     (917) 85

   ostatní finanční fondy            (918) 86

                                           87        1 401,75      1 925,39

3. Zvláštní fondy rozpočtových organizací

   státní fondy                      (921) 88

   ostatní zvláštní fondy rozpočtov  (922) 89

                                   ř.88+89 90

4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového

   financování výdajů rozpočtových         91

   čerpací investiční účet rozpočto  (233) 92

   čerpací neinvestiční účet rozpoč  (234) 93

   vyúčtování rozpočtových příjmů z        94

   vyúčtování rozpočtových příjmů z        95

   zúčtování příjmů okresních úřadů  (217) 96

   přijaté finanční výpomoci         (272) 97

                                           98

5. Hospodářský výsledek

   a) z hospodářské činnosti RO a činnosti PO

   hospodářský výsledek běžného úče        99          378,00

   nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta     100

   hospodářský výsledek ve schvalov.      101

   b) převod zúčtování příjmů a výd.      102

   c) saldo výdajů a nákladů rozpoč.      103

   d)saldo příjmů a výdajů rozpočtov.     104

                                          105          378,00                                                                                    

D. Cizí zdroje                            106        1 380,39      1 880,23       

1. Rezervy

   Rezervy zákonné                   (941) 107

2. Dlouhodobé závazky

   emitované dluhopisy               (953) 108

   závazky z pronájmu                (954) 109

   dlouhodobě přijaté zálohy         (955) 110

   dlouhodobé směnky k úhradě        (958) 111

   ostatní dlouhodobé závazky        (959) 112

 3. Krátkodobé závazky

   závazky z obchodního styku              114         757,14      1 306,01

   závazky ke společníkům a sdružením      115

   závazky k zaměstnancům                  116         167,57        164,22

   závazky ze sociálního zabezpečení       117         256,36        319,98

   daňové závazky                          118          58,82         90,02

   závazky z titulu finančního vztahů      119          

   jiné závazky                      (379) 120

                                           121       1 239,89      1 880,23


str.4                                      č.ř. stav k 1.1.2001  stav k 31.12.2001

4. Bankovní výpomoci a půjčky

   dlouhodobé bankovní úvěry         (951) 122

   běžné bankovní úvěry                    123

   přijaté finanční výpomoci               124

                                           125

5. Přechodné účty pasivní

   výdaje příštích období            (383) 126

   výnosy příštích období            (384) 127

   kursové rozdíly pasívní           (387) 128

   dohadné účty pasívní              (389) 129         140,50

                                           130         140,50

   ÚHRN PASIV                              131      20 925,49    21 321,23

   DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

   Opravná položka k pohledávkám     (391) 132

   Dodavatelé                        (321) 133         368,46        113,87

 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

SESTAVENÝ K 31.12.2001

( v tisících )                                      IČO:48135968

VÝNOSY A NÁKLADY

                                                        STAV K 31.12 2001

                                                    č.ř.Hlav.činnost  Hosp.činnost

I.     Tržby za prodej zboží                  (604) 011                      377,85

A.     Náklady vynaložené na prodané zboží    (504) 012                      180,68

       Obchodní marže                       ř.11-12 013                      197,17

II.    Výroba                              ř.15+16+1014       2 854,70       420,00

    1. Tržby za prodej vlastních výrobků a (601+602)015       2 854,70       420,00

    2. Změna stavu vnitroorganiz                    016

    3. Aktivace                                     017

B.     Spotřeba materiálu a energie                 018       3 197,74         8,94

    2. Služby                                       019       9 542,96       271,50

       Přidaná hodnota                              020      -9 886,00       139,56

III.   Provozní dotace                (691)         021      18 544,45

C.     Osobní náklady                               022      12 940,14

    1. Mzdové náklady                         (521) 023       9 338,21      40,20

    2. Náklady na sociální pojištění       (524+525)024       3 102,31

    3. Sociální náklady                    (527+528)025         499,62

D.     Daně a poplatky                              026           8,56

                                                    027     

E.     Odpisy nehmotného a hmotného investi   (551) 028       1 775,51

IV.    Tržby z prodeje nehm.a hmotného inv.(651+654)029        

F.     Zůstatková cena prodaného IM a pořiz(552+554)030                                  

                                            ř.29-30 031        

V.     Zúčtování rezerv a časového rozlišen(656+658)032

G.     Tvorba rezerv a časového rozlišení  (556+558)033

                                            ř.32-33 034

VI.    Tržby z prodeje cenných papírů         (653) 035

H.     Prodané cenné papíry                   (553) 036

                                            ř.35-36 037

VII.                                                038

    1. Výnosy z podílových cenných papírů  (652 AE) 039

    2. Výnosy z ostatních finančních invest(652 AE) 040

    3. Výnosy z krátkodobého finančního maj(655)    041

VIII.  Ostatní výnosy                               042       6 707,65

I.     Ostatní náklady                              043        -938,42

J.     Daň z příjmů                        (591+595)044

Hospodářský výsledek za účetní období

položky I.ažVIII.minus položky A až J               045        -296,53      296,53

Kontrolní číslo                                     099      

STR.2  IČO: 48135968

 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

                                                        STAV K 31.12.2001

                                                    č.ř.Rozpočet      Skutečnost

Přijaté dotace na investice ze státního             046                      104,00

   - z toho:systémové dotace na invest              047                       54,00

                    - z toho: na výzkum a vý        048

               individuální dotace na jm            049

Přijaté dotace na investice z rozpoč                050

Přijaté příspěvky na provoz ze státního r           051                   18 545,00

       z toho: na výzkum a vývoj                    052

Přijaté příspěvky na provoz a rozpočtu úz( z ú.691) 053

Výnosy z pronájmu st.maj.,které byly odvedeny MŠM   054

Příjmy z pronájmu státního maj ( z ř.15/1 nebo 42/1 055                    3 999,00

Prostředky na platy (vč.FO a mim. - z řádku 23/1 )  056                    8 890,01

Prostředky na OPPP                     ( z řádku 23/057                      427,00

NÁKLADY  HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM                     058                   28 403,33

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM                       059                   28 106,80

Přepočtený počet zaměstnanců                        060                       68,00

Výnosy z prodeje st.maj.,které byly odvedeny MŠMT   061

Investiční výdaje z mimorozpočtových zdrojů         062

Neinvestiční výdaje z mimorozpočtových zdrojů       063

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika- komentář

 

Celková provozní dotace ( včetně účelově poskytnutých prostředků ) byla v roce 2001 oproti předchozímu roku o 1 428 tis.Kč nižší. Samotný příspěvek zřizovatele na činnost ( bez účelových dotací ) zůstal na úrovni roku 2000 ( + 57 tis. ), což znamená při zvýšeném limitu mzdových a souvisejících osobních nákladů ( mzdy + pojištění ) o 504 tis.Kč nižší částku na pokrytí provozních nákladů na činnost. Účelové neinvestiční dotace byly oproti  roku 2000 o 1 539 tis.Kč nižší.

Hospodářský výsledek NZM za rok 2001 byl v součtu hlavní a hospodářské činnosti vyrovnaný. Vzhledem k celkové provozní situaci – tj. za zvyšujících se cen energií a služeb, navíc při nutnosti zajistit alespoň základní údržbu stávajícího stavu zejména pražské budovy- se podařilo vyrovnaného výsledku dosáhnout pouze díky přijetí mimořádných úsporných opatření a na úkor některých služeb potřebných k rozvoji muzejní činnosti. Přitom tržby ze vstupného za sledovaný rok stouply.

Průměrný přepočtený stav pracovníků byl ve sledovaném roce 68 osob.

Průměrná měsíční mzda činila 10.895,- Kč.