Výroční zpráva o činnosti

 Národního zemědělského muzea

            v Praze za rok 2002

 

 

Obsah :

 

1.           Evidence sbírek, péče o sbírky, prezentace

1.1.        Akvizice, evidence, kategorizace, inventarizace sbírek

1.2.        Péče o sbírkové fondy

1.3.        Prezentace sbírek – expozice a výstavy

2.           Další  činnost muzea

3.           Návštěvnost

4.           Činnost pracoviště  integrovaného systému ochrany

5.           Vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty

              ( dle zák. 71/1994 Sb.)

6.           Vědecko – výzkumná činnost muzea

9.           Dotace zřizovatele, ekonomika a hospodaření s finančními

              prostředky.

 

 

 

Členění zprávy odpovídá požadavku MK čj. 15 232/98 a 1 361/2000

a vychází z hodnocení činnosti Národního zemědělského muzea v Praze za rok 2002 předaného na MK ČR dne 30.6.2003, kterou dle shora uvedených požadavků doplňuje a vysvětluje.

 

_____________________________________________________________

 

      

 

 

   1. EVIDENCE SBÍREK, PÉČE O SBÍRKY A   

    PREZENTACE

 

1.1.   Akvizice, evidence, kategorizace a inventarizace sbírek

         

          V průběhu roku 2002 rozšířilo Národní zemědělské muzeum sbírkový fond o tyto předměty :

 

KAČINA

 

1)     součástky k traktoru Lanz-Buldog (blatníky, kabina, světla), 1000 Kč

        R. Barvík, Příbor

2)     stabilní traktor Lorenz 4-5 HP, 6500 Kč, J.Kramář, Hrotice

3)     lžičkový ruční dvouřádkový řeposecí stroj, 200 Kč, O.Tomíček,Příbor

4)     bezvytřesadlová mlátička, prototyp F.Semerád, včetně dokumentace,

        25000 Kč, V.Munduch, Velké Meziříčí

5)     Vložka válce na traktor Deutz 11 včetně pístních čepů a pouzder

         (výbrus+ nové)

         Vstřikovací čerpadla pro jednoválcové motory

          Originál palivový filtr na traktor Škoda 30 – 1948

          Nové pneu 18 x 7

          Originál volant na traktor Svoboda 12

          Originál volant na traktor Škoda 30-1937

          Nové dopravní čerpadlo na traktor Zetor 2011

          Zetor 50

          Reflektory k traktorům z let 20,30,40

          Originál odkapávací maznice k motorům

          Držáky vstřikovacích trysek včetně trysek

          Tlakové manometry k traktorům (nové)

          Relé 200W a 150W

          Dynamo 12 V 200W

          Různé součásti na Zetor 25 a Zetor 2011

          Element do čerpadla Škoda 30 včetně vaček a zpětných ventilů a

          Palec rozdělovače

                                                 Celkem 16 250 Kč, J. Lír, Kolín

6)      odstředivka na mléko Škoda _Libella

         máselnice kovová 3500 Kč, J.Trčka, Nová

7)      ruční korkovačka lahví mosazná, 500 Kč, J.Kadlec, Praha

8)      literatura o lidové výživě – 6 položek, 1000 Kč, V.Dvořáková, K.Hora

9)      staré pohlednice zámku Kačina, Nové Dvory, pohlednice se   

         zemědělskou tématikou a legitimace různých zemědělských organizací,

         800 Kč,K.Březina, K.Hora

10)    pásový traktor PT-10, 42 700 Kč, V.Škrna, Písek

11)    dvojšpor, sekerka s ozubením, klín, dláto, ruční vrták, dřevěná kladka,

         kramle pro spojování kamene, kovový šroub, hoblík, 1500 Kč, E.Tichý.

         Hořice

12)    kompletní soubor zemědělské domácnosti (kuchyně), nábytek a

         vybavení, dále 7 ks zemědělského nářadí, trakař, část kroje, 9000 Kč,

         L.Doubková, Chlumčany

13)    kopie barokních farmaceut.nádob – 4 ks, 800 Kč, V.Straka,Církvice

14)    motorová sekačka fy Vystrčil, 4000 Kč, J.Petrlík, K.Hora

15)    8 ks teploměrů a hustoměrů,petrolejový vařič Primus, 2 ks Papinova

         hrnce, dřevěný stojánek na vajíčka, 2 ks kolébka na maso, konévka

         na mléko, ruční robot, 2500 Kč, M.Dohnalová, Praha

16)    motorová sekačka, výroba Vodňany, 5000 Kč, P.Maleček, Drýsice

17)    odborná literatura a zpracování léčivých rostlin, 28 položek,

         5500 Kč, M.Karmazín, Praha

18)    stroj na uzavírání plechových konzerv, 300 Kč, M.Stádník, Otvovice

19)    samovaz Mc Cormick, 3000 Kč, J.Frič, Sermín

20)    dřevěná cirkulárka s dlabačkou, bruska nožů do hoblovky, 1500 Kč,

         J.Bíza, Týnec n/Labem

 

 

OHRADA

 

21)    barevné litografie – obrazy – Bezdrev, Nový Svět, sázení sítí, rybník

         s kachnami, výlov rybníka, motiv s rybníkem, 10 000 Kč, Rybářské

         sdružení ČR, České Budějovice

22)    čalouněné židle, 4 ks, 3800 Kč, E.Jiřičková, Staré Hodejovice

23)    3 ks porcelánových fajfek s loveckými motivy, l ks fajfka dřevěná,

         staré dřevěné lyže s vázáním, 1500 Kč, E.Jiříčková, Staré Hodejovice

24)    Jednohlavňová kulovnice, dvojhlavňová brokovnice lankasterka,

         dvouhlavňová hamerleska kulobrok, 2 ks vzduchovek, perkusní

         brokovnice poškozená, pás na brokové náboje, 20 000 ks, J.Němec,

         Č.Budějovice

 

 

VALTICE

 

25)    lis na ovoce s kamenným podstavcem, měděný kotel s míchadlem

         a měděný chladič na výrobu pálenky, pila břichatka, klínek na štípání

         kamene, bednářský klín, řepný dobývák kovový, drobné domácí

         předměty a nářadí, 8000 Kč, J. Žák, Zlín

26)    soubor starých pohlednic, 148 Kč, Valtice

 

 

PRAHA

 

27)   7 ks pivních lahví z 20 a 30 let min. století, 2 ks originálního balení

        sladu Maltzena, potravinářská firemní literatura, různé obaly od

        potravin ze 40. A 50.let minulého století (máslo, sušenky, prášky

        do pečiva apod.), 4200 Kč, O.Brychta, Praha

28)    skleněné lahve na mléko a kovové a papírové krabice na sušenky,

         čokoládu a další potraviny, potravinářské ceníky, reklamní tabule

         a firemní literatura, 1650 Kč, O.Brychta, Praha

29)    firemní materiál – počátky paletizace v mlýnsko-pekárenském

         průmyslu – 60. léta minulého století, 1000 Kč, K.Musil, Hostivice

 

 

 

 

 

 

       Hlavním úkolem ve sféře evidence muzejních sbírkových předmětů

roku 2002 byl zápis do CES. Tento úkol se podařilo splnit a do CESu bylo zapsáno 14 983 inventárních čísel. Rozdíl mezi počtem sbírek zapsaných do databáze Demus a do CES tvoří předměty odepsané v průběhu celé existence muzea. Poslední inventární číslo odráží skutečnost, že sbírky jsou odděleně evidovány na čtyřech pracovištích, vzniká tak přetržitá řada. V průběhu přípravy zápisu do CES byla do evidence doplněna oborová příslušnost sbírek, čímž se podařilo sbírku rozčlenit na menší obsahově stejnorodé celky a získat tak nejenom přehled o struktuře sbírky NZM Kačina, ale i o „bílých místech“ sbírky, které je nutno akvizicemi doplnit. Zápis do CESu rovněž odhalil řadu hromadných zápisů, které byly nově

(s uschováním původních provenienčních údajů) jednotlivě zaevidovány. Tato skutečnost se odrazila v neobvykle velkém počtu nově zaevidovaných předmětů. V průběhu tohoto roku se také podařilo dokončit převod trojrozměrného sbírkového fondu do počítačové databáze DEMUS.

        Mezi novými akvizicemi převládají nabídky lidí, kteří zpravidla vyklízejí zděděný či zakoupený hospodářský objekt. Nabídky jsou zpravidla rámcové, tj. nekonkretní což vyžaduje obhlídku většiny nabídek, která je finančně náročná.Pravidelně se však stává, že najdeme pro nás řadu zajímavých věcí zpravidla odlišných od těch, které nás byly nabízeny. Ještě finančně náročnější je druhý způsob muzejní akvizice, který souvisí se specializací jednotlivých pracovníků muzea a většinou také s přípravou expozic či řešením výzkumných úkolů. Jsou to tématické akvizice, při nichž je nutno cíleně vyjíždět do terénu a tam často pracně hledat konkrétní sbírkové předměty. Tímto způsobem se podařilo doplnit sbírku traktorů, stabilních motorů a nově vybudovat sbírku kamenického a lomařského nářadí, ale i dalších sbírkových kolekcí NZM.

        Muzeum se zaměřilo i na další možnost získávat pro své fondy další exponáty bezplatně, a to formou převzetí odúmrtí na základě jednání s příslušným orgánem státní správy. Takto bylo získáno celkem 90 ks zemědělského nářadí, vybavení domácnosti a řemeslnické dílny z pozůstalosti J.Horáka z Přibyslavic.

        

        Knihovna získala celkem 365 knih a časopisů nových i starších titulů.

 

        Pro fotoarchiv bylo pořízeno 1074 pozitivů.

 

 

 

       Inventarizace sbírkových předmětů probíhala v úzké návaznosti na práce spojené se zápisem do celostátního seznamu sbírek (CES) a byla již do značné míry determinována. Pokračovalo dohledávání sbírkových předmětů a jejich identifikace podle výsledků generální inventury sbírkového fondu.

 

       Nově získané sbírkové předměty byly posuzovány po stránce odborné

I po stránce finančního ohodnocení Poradním sborem pro sbírkotvornou činnost NZM a každý nákup byl jednotlivě odsouhlasen.

 

 

 

Stav evidence sbírek NZM ke dni 31. prosince 2002

 

Počet inventárních čísel celkem                                            93 393

Počet inventárních čísel v počítačových  databázích            43  145

Z toho zapsaných v roce 2002                                                   5  311

Počet inventárních čísel vyřazených ze sbírkové

evidence                                                                                         0

Počet inventarizovaných evidenčních čísel                                       934

 

 

CELKEM bylo na nákup sbírek vynaloženo v průběhu

             roku                                                                                     123 398

 

 

     

 

1.2.  Péče o sbírkové fondy

 

        Ani v tomto roce nedošlo k výraznému zlepšení na úseku konzervování a restaurování sbírkového fondu. V první části roku byly konzervovány předměty umístěné v expozicích tak, aby bylo možno expozice otevřít. Poté byly průběžně konzervovány nové přírůstky do sbírek a v mezičase korozí nejpostiženější předměty ze sklepních depozitářů. Po letních povodních byly veškeré konzervační práce na sbírkovém fondu NZM přerušeny a konzervátorská skupina začala  konzervovat sbírkové předměty Národního technického muzea, které byly zatopeny v Invalidovně. Z těchto předmětů je třeba vyzvednout zejména model Vydrovy továrny na poživatiny, který byl zhotoven z velké části z papíru a byl totálně zničen. I přesto na základě dvou fotografií ze sbírkové evidence NTM se podařilo model uvést do původního stavu. Totéž platí i pro model cukrovaru,který byl zhotoven ze sádry a jehož některé drobné stavby se zcela rozpustily. Konzervace těchto modelů sice na delší dobu přerušila práci na našich sbírkách, ale umožnila Konzervátorské

Skupině NZM seznámit se s novými, u nás nepoužívanými technologiemi zhotovování a oprav modelů.

        V průběhu roku NZM pokračovalo v restaurování své sbírky obrazů. Vzhledem ke skutečnosti, že muzeum nemá restaurátora s touto kvalifikací, bylo nutné tuto práci zajistit dodavatelským způsobem. Restaurování umožnilo nahlédnout do „historie“ jednotlivých obrazů, na nichž byla zjištěna řada pozdějších přemaleb, které byly při restaurování odstraněny. Restaurováním se pak tyto obrazy zhodnocují jak po obsahové, tak i informační  stránce. Barokní, bohatě členěné rámy těchto obrazů, které jsou poškozeny ještě silněji než samotné obrazy byly doplněny, vyretušovány a dozlaceny přímo na Kačině pracovníky NZM. V závěru roku byl restaurován i domácí oltářík  ze sbírek Městského muzea v Čáslavi, které k našemu muzeu vychází vstříc se zajišťováním některých služeb v novém pracovišti NZM v Čáslavi. Tento oltářík se podařilo s výjimkou chybějících sošek navrátit do původního stavu.

 

         Ve spolupráci s Národní galerií byla restaurována mapa Choustníkova Hradiště, zapůjčená na výstavu ve Francii.

 

          K částečnému zlepšení došlo v péči o sbírkový fond po získání odvlhčovacího zařízení pro část suterénních depozitářů na Kačině a klimatizačního zařízení pro částečné zlepšení úložných podmínek pro sbírku obrazů, taktéž na Kačině.

 

Přehled péče o sbírky v roce 2002 :

 

        Počet preparovaných sbírkových předmětů                            0

        Počet konzervovaných sbírkových předmětů                       523

        Počet restaurovaných sbírkových předmětů                          10

 

        V rámci pomoci Národnímu technickému muzeu bylo konzervováno a restaurováno celkem 9 ks modelů.

 

 

 

 

1.3.  Prezentace sbírek – expozice a výstavy

 

EXPOZICE :

 

        Na Kačině byla nově otevřena expozice Lomařství a kamenictví, která seznamuje nejen s technologií získávání kamene pro průmyslové účely, ale také s postupem výroby nejčastějších kamenických výrobků. Živé expozice byla rozšířeny o kolekci méně známých nebo již zcela zapomenutých zelenin i druhů, které se pěstují do současnosti. Expozice s názvem Zahrádka našich babiček navazuje organicky na zahradu léčivých a užitkových rostlin, připravované pomarium a zámeckou oranžerii.

 

        Na Ohradě byla otevřena u nás zatím ojedinělá expozice Lesnické a myslivecké obleky 19. a 20. století , která čerpá z bohatých sbírek tohoto specializovaného pracoviště a umožňuje návštěvníkovi shlédnout jistě velmi atraktivní a nevšední téma. Další expozicí Ohrady je soubor vybraných kolekcí ornitologických sbírek s velmi širokým záběrem.

 

        Připravovány jsou reinstalace sbírky historických traktorů, sklizňové mechanizace a energetických zdrojů pro nově získaný areál v Čáslavi tak, aby alespoň sbírka traktorů mohla být – byť jen z části, přístupná již v roce 2003.

 

 

 

VÝSTAVY Z VLASTNÍCH SBÍREK

 

       

         Kromě nutných reinstalací před začátkem sezóny byla nově upravena a rozšířena již stávající výstava Poznej svůj kraj (Kačina). Muzeum dále instalovalo výstavy i mimo své objekty, protože takovouto činnost považuje i za mimořádně účinnou formu své propagace.Takto byly instalovány výstavy na Silva regina v Brně, výstava k výročí 10.let Lesů ČR v Praze, Natura viva v Lysé n/Labem a výstava Lesy, myslivost a rybářství na zámku Bechyně.

 

         K propagaci muzea a jeho práce – včetně expoziční a výstavní činnosti byla připravena videokazeta v rámci programu Vizitky českých muzeí a galerií. K účelům propagačním a popularizačním bylo zapůjčeno 37 exponátů z různých úseků muzea.

 

         Zahraniční výstava modelů zemědělských strojů trvá i nadále v Rakousku (Leiben). Ostatní výstavy :

 

Praha :       1)    František Heusler            - Fotografie

                   2)   Radek Macke                   - Smoket Mackerel – Obrazy

                   3)   Jaroslav Bittman              - Doteky přírody – Sukulenty

                   4)   G.A. Lopez Garcie           - Kolumbijské umění

                   5)   Zdeněk Bauer                  - Loutková scénografie

                   6)   Milan Černík                    -. Konec postmoderny – Obrazy

                   7)   ISŠ Náhorní                     - QUADRIENÁLE

                   8)   Josef Stoklasa                 - Takové obrazy ? A proč ne

                   9)   Kolektiv                            - Nová mexická grafika

                 10)  Jiří Pálek                           - Němohry – obrazy

 

 

 

Ohrada :      1) Ant.Kolář                            - plastiky a sochy zvěřiny

                    2) Výstava tapiserií H. Lendrové a Zd. Polenské

                    3)  „Život lesní zvěře“             - klub fotografů

                    4) Výstava 11. malířů             - „Myslivost, zvěř“

                    5) Obrazy němec.malíře Basche   - „Zvěř,krajina“

 

 

 

Valtice :       1) J. Straka                              - obrazy, umělecké kovářství

                    2) V. Kovářová                        - grafika

                    3) M.Bláhová                           - keramika

                    4) Jiří Frajt                               - fotografie

                    5) B. Kracík s dcerou, V.Švubová    - obrazy

                    6) Jan Vinkler                          - obrazy, keramika

                    7) Vitali Komarov                     - obrazy

                    8) Milan Šrutka                        - obrazy, fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   DALŠÍ ČINNOST MUZEA

 

 

         Muzeum v tomto roce podstatně rozšířilo své aktivity jak na úseku práce s návštěvníkem, tak i v rámci propagace své činnosti a její prezentace směrem k návštěvnické veřejnosti

 

         Cíleným přednáškovým programem pro dospělé i pro školy (jako součást výuky) se podařilo v celkem 37 přednáškách získat více než 1100 účastníků těchto akcí v Praze.

 

         Velmi významně se do návštěvnosti muzea a jeho propagace promítlo výročí 160 let založení mysliveckého muzea na Ohradě a s tím spojené myslivecké slavnosti a soutěže, které zvýšilo počet účastníků na ostatních kulturních akcích o 19 300 lidí. Vzhledem k velkému zájmu o tyto soutěže a další kulturní akce jsme přistoupili – podobně jako na Kačině k zavedení každoročních Ohradských slavností.

 

         NZM Kačina uspořádalo jako v předchozích letech Letní Chotkovské slavnosti a akci Od vola k traktoru. V obou případech jde o prezentačně propagační akce spojené s předváděním starých řemesel a historické zemědělské techniky. Letošní, již devátý ročník se v některých prvcích lišil od předchozích. Na Kačině jsme se po letech vrátili k jinak koncipovaným hraným scénkám z dějin Kačiny a získali jsme některá nová řemesla jako jsou svíčkaři nebo kameník. Ve Zdechovicích byly veřejnosti představeny další zrenovované historické stroje. Zatímco na Kačině nejvíce návštěvníky láká ochutnávka dobových jídel, ve Zdechovicích hojně využívají možností projížďky historickými traktory. Při pořádání obou akcí se mimořádně osvědčila jejich propagace v rozhlase, která způsobila, že poprvé byly tyto akce ziskové.

 

          Odborná přednášková činnost vně muzea se realizovala na Zemědělské univerzitě v Praze, Střední odborné škole lesnické v Písku, Rybářském sdružení ČR a odborné přednášky zahradnicko botanické na úseku Valtice, který takto velmi iniciativně začal rozvíjet odbornou přednáškovou činnost.

 

          K akcím muzea spíše společenského rázu patří Hudební festival vážné hudby se čtyřmi koncerty na Ohradě, dvoudenní festival folkové hudby – opět na Ohradě, Dětský den na Janově Hradu, akce Rozmarné léto na Janově Hradu a společenské aranžmá fy REGIO na Janově Hradu.

 

         Počet návštěvníků kulturních akcí dosáhl v tomto roce zatím nejvyšší počet – 20 836 lidí.

 

 

 

 

 

3.   NÁVŠTĚVNOST  MUZEA

 

 

Počet návštěvníků v expozicích a na výstavách                 120 279

Z toho děti a mládež podle zlevněných vstupenek                 6 720

Počet návštěvníků ostatních kulturních akcí muzea             20 836

 

 

        Muzeum navštívilo v průběhu roku 2002 celkem 141 115 návštěvníků, což je o 13 526 více než v loňském roce. Zavedením dalších aktivit a rozšířením činnosti muzea se tak podařilo vykrýt a ještě překročit výpadek, který nastal po vyklizení lednické expozice. Číslo návštěvnosti je ve skutečnosti ještě o něco vyšší, protože nelze dost dobře evidovat počet účastníků vernisáží výstav.

 

 

 

 

 

4.  ČINNOST PRACOVIŠTĚ INTEGROVANÉHO

     SYSTÉMU OCHRANY ISO

 

 

        Ani v letošním roce se nepodařilo instalovat jednoduchý systém EZS v novém areálu v Čáslavi.Tato situace velmi komplikuje systém ochrany nově nastěhovaných exponátů z nichž mnohé patří k historickým unikátům a jsou zapsány v seznamu kulturních památek. Stejně tak je třeba zabezpečit sbírku obrazů na Kačině. V obou případech však naše snahy naráží na nedostatek finančních prostředků a rozpočty muzea jsou trvale nepostačující.

 

        V průběhu roku pokračovala fotodokumentace sbírkových předmětů NZM. Přednostně byly vytypovány předměty, které lze oprávněně považovat za možné objekty zájmu ze strany zlodějů jako jsou obrazy, mobiliář a drobné předměty z vybavení domácnosti. V závěru roku bylo přistoupeno k systematickému fotografování podsbírky obrazů, které bude dokončeno v průběhu roku 2003.Poměrně vysoký počet zdokumentovaných cizích předmětů představuje mobiliář, obrazy a bytové doplňky v Chotkovské expozici, které byly muzeu zapůjčeny.

 

         V současné době má muzeum zdokumentováno 905 sbírkových  předmětů vlastních, z toho v letošním roce bylo zdokumentováno 279 předmětů.

 

          Počet obrazově zdokumentovaných předmětů z jiných muzeí je 392.

 

 

 

 

 

5.    ČINNOST PRACOVIŠTĚ ZAJIŠŤUJÍCÍHO

       PŮSOBNOST ZÁKONA č. 71/94 Sb.

 

 

          Muzeum vydalo v průběhu roku 98 vývozních povolení, vesměs na stabilní motory a traktory. Od roku 1994 tak již bylo vydáno 1026 povolení k vývozu.

          Technicky je povolování vývozu zajištěno tak, že vlastní osvědčení je vydáváno v Praze, ale obhlídky provádí pracovník NZM Kačina.

Vzhledem k celostátní působnosti muzea v specializaci na zemědělské stroje to znamená početně a tudíž i finančně náročné cesty po celém území republiky. Z praxe vyplynuly i některé drobné postřehy k charakteru fotografií, které, budou-li zhotoveny důsledně podle zákona, minou se zcela účinkem. U zemědělské techniky obecně a u traktorů, parních strojů apod. čelní a zadní pohled neukáže. Mnohem podstatnější jsou pohledy boční, které ukazují motor a bylo by tedy záhodno upravit možnost fotografování tak, aby to nejen vyhovělo zákonu, ale aby to především mělo smysl., k této problematice již muzeum zpracovalo připomínky k dlouhodobě připravované novele zákona 71/94 Sb.

         

        Byl podán jeden návrh na zapsání do státního seznamu kulturních památek a to na zcela unikátní, dosud funkční a používaný teplovzdušný systém pro vytápění skleníků u zámku Veltrusy. Od roku 1994 tak muzeum podalo celkem 8 návrhů na prohlášení předmětu za kulturní památku.

 

 

 

 

6.   VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST

 

 

        Muzeum pokračovalo v řešení interních výzkumných úkolů v rámci specializace jednotlivých úseků a potřeb doplňování  souvislých řad sbírkových fondů.

 

        NZM pokračovalo v průběhu roku 2002 v práci na grantech Dějiny hmotné kultury českého venkova industriální epochy a na Dokumentaci dějin zemědělství 20 století. V grantu týkajícím se hmotné kultury  se etapa řešená v tomto roce zaměřila na některé dílčí problémy, jako je vývoj bytových dispozic, funkčního vybavení jednotlivých místností, oděvů, stravovacích zvyklostí a některých volnočasových aktivit v průřezu celkového sledovaného období. Při řešení grantu týkajícího se moderních dějin zemědělství jsme se zaměřili na vytypování jednotlivých potenciálních sbírkových předmětů a pro ně jsme vytvořili soubor kritérií, podle nichž by z mnohosti typů, značek apod. byly vybírány do muzejních sbírek takové, které odpovídajícím způsobem representují skutečnost. Současně jsme se pokusili ukázat možnosti a meze jednotlivých náhradních či doplňujících způsobů dokumentace.

 

       V roce 2002 nebyly získány žádné další granty od MK ČR Pracujeme na dokončení 2 grantů. Od roku 1996 dokončilo muzeum práci na 3 grantech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   DOTACE ZŘIZOVATELE, EKONOMIKA A

      HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI       

      PROSTŘEDKY

 

ROZVAHA ROZPOČTOVÝCH A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

 

SESTAVENÁ K 31.12.2002 ( v tisících Kč )   IČO 48135968

 

A K T I V A

 

                                           č.ř.  stav k 1.1.2002   31.12.2002

A. Stálá aktiva                                01        16 473,35_____________                   

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

   nehmotné výsledky výzkumu a výv.  (012) 02

   software                          (013) 03          139,02        139,02

   ocenitelná práva                  (014) 04

   drobný dlouhod.nehmotný  majetek  (018) 05           23,80         23,80

   ostatní dlouhod.nehmot.majetek    (019) 06

   pořízení dlouhod.nehmot.majetku   (041) 07

   poskytnuté zál.na dlouhod.nehm.m. (051) 08

    Dllouhod.nehm.majetek celkem           09          162,82        162,82      

2. Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku

   nehmotné výsledky výzkumné a obd  (072) 09

   software                          (073) 10          -89,25       -139,02

   ocenitelná práva                  (074) 11

   jiný nehmotný investiční majetek        12          -23,80        -23,80

                                           13          113,05       -162,82       

3. Dlouhodobý hmotný majetek

   pozemky                            (031) 16                      16 574,77

   umělecká díla a předměty          (032) 17                      

   stavby                            (021) 18       10 966,57     25 092,40

   samostatné movité věci a soubory  (022) 19        8 274,85    20 134,22                                       

   pěstitelské celky trvalých poros  (025) 20

   základní stádo a tažná zvířata    (026) 21

   drobný dlouhodobý hmotný majetek  (028) 22        5 906,65      6 156,35

   ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23

   pořízením hmotného majetku        (042) 24            7 816,79     11 406,08

   poskytnuté zálohy na DHM          (052) 25                100,00        159,20

   Dlouhodobý hmotný majetek celkem        26       33 064,86     79 523,02          4. Oprávky k dlouhdob.hmot.majetku

   oprávky ke stavbám                (081) 27       -1 751,22     -2 260,22

   oprávky k movitým věcem           (082) 28       -8 983,41    -10 319,75

   oprávky k pěstit.celkům trv.poros.(085) 29

   oprávky k základnímu  stádu       (086) 30

   oprávky k drob.douhodobému hmot.m.(088) 31       -5 906,65     -6 156,35

   oprávky k ostat.dlouhod.hmot.m.   (089) 32

     Oprávky k DHM celkem                  33      -16 641,28    -18 736,32        

5. Dlouhodobý finanční majetek

   majet.účastiv pod.s rozh.vlivem   (061) 34

   majet.účasti v pod.s podst.vlivem (062) 35

   ostatní dlouhodobé cenné papíry   (063) 36

   půjčky podnikům ve skupině        (066) 37

   ostatní dlouhodobé půjčky         (067) 38

   ostatní dlouhod.fin.majetek       (069) 39

   pořízení dlouhod.fin.majetku      (043) 40

     Dlouhod.finanční majetek celkem       41______________________________                                       

 

 

 

 

 

                          

str.2                                     č.ř. stav k 1.1.2002  k 31.12.2002

B. Oběžná aktiva                           42           4 847,88      6 933,13       

1. Zásoby

   materiál na skladě                (112) 43                        154,97

   pořízení mat.a mat.na cestě   (111,119) 44

   nedokončená výroba                (121) 45

   polotovary vlastní výroby         (122) 46

   výrobky                           (123) 47 

   zvířata                           (124) 48

   zboží na skladě                   (139) 49          940,79        895,16

   pořízení zboží a zboží na cestě   (139) 50

      zásoby celkem                        51          940,79      1 050,13       

  

2. Pohledávky

   odběratelé                        (311) 52          306,90        1 096,33

   směnky k inkasu                   (312) 53

   pohledávky za eskont.cen.papíry   (313) 54                             

   poskytnuté provozní zálohy        (314) 55        1 280,72      2 024,10

   pohledávky za rozpočtové příjmy   (315) 56                             

   ostatní pohledávky            (316,359) 57            2,25         93,84

     součet 52 až 57                       58        1 589,87      3 214,27

   pohledávky k účastníkům sdružení  (358) 59                             

   sociální zabezpečení a zdrav.poj. (336) 60                             

   daň z příjmu                      (341) 61           28,21             

   ostatní přímé daně                (342) 62                               

   daň z přidané hodnoty             (343) 63                              

   ostatní daně a poplatky           (345) 64                             

   pohledávky z pevných term.operací (373) 65                             

     součet 61 až 64                       66           28,21

   nároky na dotace a ost.zúčt.se SR (346) 67                              

   nároky na dotace s rozpočtem ÚCS  (348) 68                            

      součet 67 až 68                      69                                 

   pohledávky za zaměstnanci         (335) 70              7,47         58,80

   pohledávky z emitovaných dluhop.  (375) 71                              

   jiné pohledávky                   (378) 72                              

   opravná položka k pohledávkám     (391) 73                              

     součet 70 až 73                       74            7,47         58,80

   Pohledávky celkem                       75        1 625,55      3 273,07         

 

3. Finanční majetek

   pokladna                          (261) 76             22,04         13,96

   peníze na cestě                   (262) 77                             

   ceniny                            (263) 78            2,10          1,25

     součet 76 až 78                       79           24,14         15,21

   běžný účet                        (241) 80        1 200,75      1 593,54

   běžný účet FKSP                   (243) 81          251,00        315,33

   ostatní běžné účty                (245) 82          714,71        395,60

     součet 80 až 82                       83        2 166,46      2 304,47

   majetkové cenné papíry k obchod.  (251) 84

   dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85

   ostatní cenné papíry              (256) 86

   pořízení krátkod.finančního majet.(259) 87

     součet 84 až 87                       88

   Finanční majetek celkem                 89        2 190,60      2 319,68         

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. 3                                   č.ř.  stav k 1.1.2002 k 31.12.2002

4. Prostředky rozpočtového hospodaření

   základní běžný účet               (231) 90

   vkladový výdajový účet            (232) 91

   příjmový účet                     (235) 92

   běžné účty peněžních fondů        (236) 93

   běžné účty státních fondů         (224) 94

   běžné účty finančních fondů       (225) 95

      součet 90 až 95                      96

   poskytnuté dotace org.složkám     (202) 97

   poskytnuté dotace vklad.výd.účtu  (212) 98

   poskytnuté dotace přísp.organiz.  (203) 99

   poskytnuté dotace ostatním subjek.(204)100

   poskytnuté dotace přísp.organiz.  (213)101

   poskytnuté dotace ostatním subjek.(214)102

     součet 97 až 102                     103

   poskyt.návrat.fin.výpom.mezi rozp.(271)104

   poskyt.přech.výpomoci přísp.org.  (273)105

   poskyt.přech.výpomoci podnik.subj.(274)106

   poskyt.přech.výpomoci ost.organiz.(275)107

   poskyt.přech.výpomoci fyz.osobám  (277)108

      součet 104 až 108                   109

   limity výdajů                     (221)110

   zúčtování výdajů úz.sam.celků     (218)111

   materiální náklady                (410)112

   služby a náklady nevýr.povahy     (420)113

   cestovné a ost. výplaty fyz.os.   (430)114

   mzdové a ost.os.náklady           (440)115

   dávky sociálního zabezpečení      (450)116

   manka a škody                     (460)117

     součet 112 117

   Prostř.rozp.hosp.celkem                119______________________________                               

 

5. Přechodné účty aktivní

   náklady příštích období           (381)120           90,94         85,65

   příjmy příštích období            (385)121

   kursové rozíly aktivní            (386)122

   dohadné účty aktivní              (388)123                        204,60

   Přechodné účty aktivní celkem 120 až 123             90,94        290,25                

   ÚHRN AKTIV    ř.01+42                  125       21 321,23     67 719,83

 

 

 

 


PASIVA

                                           č.ř. stav k 1.1.2002 k 31.12.2002

C. Vlastní zdroje                          126      19 441,00     64 101,23

1. Majetkové fondy

   fond dlouhodobého majetku         (901) 127      16 473,34     60 786,70

   fond oběžných aktiv               (902) 128       1 042,27      1 042,27

   fond hospodářské činnosti         (903) 129

   oceňovací rozdíly z přec.majetku  (909) 130   

       Majetkové fondy celkem 127 až 129   131      17 515,61     61 828,97                

2. Finanční a peněžní fondy

   fond odměn                        (911) 132         395,61          1,68

   fond kulturních a sociálních pot  (912) 133         302,77        392,83

   fond rezervní                     (914) 134         114,23        114,23

   fond reprodukce majetku           (916) 135       1 112,78      1 534,96

   peněžní fondy                     (917) 136

   ostatní finanční fondy            (918) 137                            

     Fin.a peněžní fondy celkem 132 až 137 138       1 925,39      2 043,70          

             

3. Zvláštní fondy org.složek státu

   státní fondy                      (921) 139

   ostatní zvláštní fondy            (922) 140

       Zvl.fondy OSS celkem 139 až 140     141_____________________________                                       

 

4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového

   financování výdajů org.složek     (201) 142

   financování výdajů samosp.celků   (211) 143

   bank.účty k limitům org.složek    (223) 144

   vyúčt.rozpočt.příjmů z běž.čin.OSS(205) 145

   vyúčt.rozp.příjmů z běž.čin.ÚCS   (215) 146

   vyúčt.rozp.příjmů z fin.majetku   (206) 147

   vyúčt.rozp.příjmů z fin.majetku   (216) 148

   zúčt.příjmů územ.samospráv.celků  (217) 149

   přij.návratné fin.výpom.mezi rozp.(272) 150

     Zdroje krytí prostř.rozp.hosp.c.      151______________________________

 

5. Hospodářský výsledek

a)    z hospodářské činnosti ÚCS a čin.PO

HV běžného účetního období     (963) 152                        228,56

      nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta  (932) 153

      hosp. výsledek ve schval.říz.  (933) 155

   b) převod zúčtování příjmů a výd.     

   c) saldo výdajů a nákladů         (964) 156

   d)saldo příjmů a výnosů           (965) 157

        součet 182 až 157                  158                        228,56

 

D. Cizí zdroje                            159        1 880,23       3 618,60

 

                                                                                                  

1. Rezervy zákonné                   (941) 160______________________________                               

 

2. Dlouhodobé závazky

   emitované dluhopisy               (953) 161

   závazky z pronájmu                (954) 162

   dlouhod.přijaté zálohy               (655) 163

   dlouhodobé směnky k úhradě        (958) 164

   ostatní dlouhodobé závazky        (959) 165

     dlouhodobé závazky celkem 161 až 165  166______________________________                                         

 

 

3. Krátkodobé závazky           

   dodavatelé                             (321)  167         173,86        247,21

   směnky k úhradě                   (322) 168

   přijaté zálohy                    (324) 169         731,80        627,21

   ostatní závazky                   (325) 170         400,35        460,20

                                            č.ř. stav k 1.1.2002 k 31.12.2002

   pohled.z pev.termín.operací       (373) 171

      součet 167 až 171                    172       1 306,01      1 334,62

   závazky z upsaných nespl.c.p.     (367) 173

   závazky k účast.sdružení          (368) 174

     součet 173 až 174

   zaměstnanci                       (331) 176         164,22        205,33

   ost.závazky vůči zaměstnancům     (333) 177

     součet 176 až 177                     178         164,22        205,33

   závazky ze soc.zabezp. a zdr.poj. (336) 179         319,98        365,22

   daň  z příjmu                     (341) 180

   ostatní přímé daně                (342) 181          90,02         97,19

   daň z přidané hodnoty             (343) 182

   ostatní daně a poplatky           (345) 183

      součet 180 až 183                    184          90,02         97,19

   vypoř.přeplatku dotací se SR      (347) 185

   vypoř.ost.závazků s rozp.ÚCS      (349) 186

      součet 185 až 186                    187

   jiné závazky                      (379) 188

     Krátkodobé závazky celkem             189       1 880,23      2 002,36         

 

                                           

4. Bankovní výpomoci a půjčky

   dlouhodobé bankovní úvěry         (951) 190

   krátkodobé bankovní úvěry         (281) 191

   eskontované krátk.dluhopisy       (282) 192

   emitované krátkod.dluhopisy       (283) 193

   ost.krátkodobé fin.výpomoci       (289) 194

     součet 193 až 194                     195

     Bank.výpomoci a půjčky celkem         196_____________________________                                 

 

5. Přechodné účty pasivní

   výdaje příštích období            (383) 197

   výnosy příštích období            (384) 198                       910,24

   kursové rozdíly pasívní           (387) 199

   dohadné účty pasívní              (389) 200                       706,00

      Přechodné účty pasívní 197 až 200    201                     1 616,24     

 

   ÚHRN PASIV                              202      21 321,23     67 719,83  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo financí

schváleno

č.j. 283/76  104/2000

s účinností pro

organizační složky státu

státní fondy,

územní samosprávné celky

a příspěvkové organizace

 

Účetní jednotka doručí výkaz

podle pokynů MF

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizačních složek státu,

územních samosprávných celků

a příspěvkových organizací

 

( v tis. Kč na dvě desetinná místa)

 

sestavený k     31.12.2002

Úč OÚPO 4-02

 

Název nadřízeného

                       orgánu

 

 

                              MK ČR

 

 

Název a sídlo účetní

                        jednotky

 

Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7,               IČO 48135968

 

 

Číslo

účtu

 

 

 

                      N á z e v u k a z a t e l e

Číslo

řádku

Činnost
hlavní

hospodářská

1

2

501

Spotřeba materiálu

 

1

1 175,53

6,00

502

Spotřeba energie

 

2

3 392,12

 

503

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

3

 

 

504

Prodané zboží

4

 

 

511

Opravy a udržování

 

5

2 827,31

 

512

Cestovné

6

238,89

 

513

Náklady na reprezentaci

 

7

41,06

 

518

Ostatní služby

8

4 992,21

 

521

Mzdové náklady

9

10 043,64

 

524

Zákonné sociální pojištění

10

3 372,69

 

525

Ostatní sociální pojištění

11

437,60

 

527

Zákonné sociální náklady

12

155,42

 

528

Ostatní sociální náklady

13

 

 

531

Daň silniční

14

 

 

532

Daň z nemovitosti

 

15

 

 

538

Ostatní daně a poplatky

16

13,92

 

541

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

17

 

 

542

Ostatní pokuty a penále

18

 

 

543

Odpis nedobytné pohledávky

19

 

 

544

Úroky

20

 

 

545

Kurzové ztráty

21

1,87

 

546

Dary

22

 

 

548

Manka a škody

23

 

 

549

Jiné ostatní náklady

24

338,85

 

551

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

25

1 845,35

 

552

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

26

 

 

553

Prodané cenné papíry a vklady

27

 

 

554

Prodaný materiál

28

 

 

556

Tvorba zákonných rezerv

29

 

 

559

Tvorba zákonných opravných položek

30

 

 

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 30 )

31

28 876,46

365,14

 

 

 

Číslo

účtu

 

Číslo

řádku

Činnost
hlavní

hospodářská

1

2

601

Tržby za vlastní výrobky

32

 

 

602

Tržby z prodeje služeb

 

33

9 636,30

10,00

604

Tržby za prodané zboží

34

 

428,89

611

Změna stavu zásob nedokončené výroby

35

 

 

612

Změna stavu zásob polotovarů

36

 

 

613

Změna stavu zásob výrobků

37

 

 

614

Změna stavu zvířat

38

 

 

621

Aktivace materiálu a zboží

39

 

 

622

Aktivace vnitroorganizačních služeb

40

 

 

623

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

41

 

 

624

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

42

 

 

641

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

43

 

 

642

Ostatní pokuty a penále

44

8,04

 

643

Platby za odepsané pohledávky

45

 

 

644

Úroky

46

13,06

 

645

Kurzové zisky

47

 

 

648

zúčtování  fondů

48

557,87

 

649

Jiné ostatní výnosy

49

1 997,84

 

651

Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

50

 

7,37

652

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

51

 

 

653

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů

52

 

 

654

Tržby z prodeje materiálu

53

 

 

655

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

54

 

 

656

Zúčtován zákonných rezerv

55

 

 

659

Zúčtování zákonných opravných položek

56

 

 

691

Provozní dotace

57

16 839,00

 

Účtová třída 6 celkem ( řádek 32 – 56)

58

29 052,11

446,26

Hospodářský výsledek před zdaněním ( řádek 57 – 31 )

59

 

28,21

554

Daň z příjmu

60

 

 

556

Dodatečné odvody daně z příjmu

61

 

 

Hospodářský výsledek po zdanění ( a.58 – 59- 60 )   ( ± )

62

175,.65

52,91

Kontrolní číslo

999

 

 

 

 

Odesláno dne:                            Razítko:                                      Podpis vedoucího                                         Odpovídá

                                                                             účetní jednotky:                                             za údaje:

22.1.2003                                                                                                            Ing.Větrovcová

 

 

 

                                                                                                                                 Telefon:233379018

 

 

Ekonomika – komentář

 

NZM hospodařilo v hodnoceném roce s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 229 tis.Kč v součtu za hlavní i doplňkovou činnost. Kladný finanční dopad tohoto hospodářského výsledku je však negován zákonnou úpravou, která od poloviny roku 2001 ukládá zdaňovat nájemné ze spravovaného majetku daní z příjmů PO.  Kromě plnění úkolů kulturních, osvětových a vědeckých bylo navíc ekonomické úsilí roku 2002 zaměřeno na znovuvytvoření podmínek pro muzejní činnost v  budově NZM v Praze na Letné a dále  na základní zprovoznění nově převzatého areálu v Čáslavi, kam bude přemístěna stálá expozice historických traktorů a zemědělské techniky (z dosud pronajatých prostor ve Zdechovicích).

NZM hospodařilo v roce 2002 s příspěvkem na provoz ve výši 15.427 tis.Kč, objem neinvestičních účelových dotací byl 1 068 tis.Kč, z toho 1 000 tis.v rámci programu PZAD na opravy Janova Hradu (v areálu Lednice). Tento objekt  však byl k 31.12.2002 delimitován pod správu Ústavu památkové péče Brno.

Na zpracovávané dva programy vědy a výzkumu čerpalo NZM v roce 2002 ze SR dotaci ve výši 344 tis. Kč s tím, že podíl vlastních zdrojů na těchto projektech činil 350 tis.Kč.

Vlastními zdroji se NZM v maximální míře podílí i na probíhající rekonstrukci pražské hlavní budovy (1,2 mil.Kč). Zde se zejména díky zájmu a vstřícnosti Ministerstva zemědělství a v součinnosti se zřizovatelem podařilo soustředit investiční zdroje (7 mil.Kč) a zahájit postupnou rekonstrukci, která je podmínkou navrácení rozhodující části budovy muzejním účelům.

 

 

 

Závěr

 

         Dotace zřizovatele je dlouhodobě zcela nepostačující a dnes lze prakticky s jistotou říci, že svého času zřizovatelem velmi důrazně vymáhaná a nakonec přijatá koncepce rozvoje muzea je naprosto nerealizovatelná. K tomu, kromě nedostatku finančních prostředků velmi výrazně přispělo i nucené vyklizení expozice na zámku Lednice  v roce 2001 a odebrání správy Janova Hradu v roce 2002. Došlo tím k největší destrukci a demontáži muzea za poslední půlstoletí jeho existence.

 

        Vedení muzea se sice podařilo získat  zájem a účinnou finanční pomoc

resortu zemědělství, které umožňuje alespoň částečné rekonstrukce v letenské budově muzea tak, aby mohla postupně začít sloužit  svému účelu, avšak stávající situace je trvale neudržitelná. Vyskytly se proto úvahy o možné změně zřizovatele, který by měl zájem muzeum lépe finančně zabezpečit a také zajistit jeho trvalý rozvoj.

 

         Ani platové podmínky zaměstnanců muzea nejsou důstojné a nutí nás neustále se potýkat s problémy obsazování volných míst kvalifikovanými pracovníky.

 

 

 

                                                      Antonín  H á j e k

                                                          ředitel NZM