Vítejte Expozice Vzdělávání Historie Akce Fotografie Diskuze Kontakt Adresář English version

 
 • Vzdělávací oddělení Památníku Terezín si Vás dovoluje touto cestou
  informovat o semináři „Jak vyučovat o holocaustu“ a v případě Vašeho
  zájmu i pozvat k účasti na některém ze dvou termínů
  pro rok 2003: 28. 2. - 2. 3. 2003 a 21. - 23. 3. 2003.
  Seminář pro pedagogy - „Jak vyučovat o holocaustu“ ke stažení.

 • Semináře se konají vždy od pátku do neděle ve Vzdělávacím a kulturním
  centru Židovského muzea v Praze
  a v Památníku Terezín.
  Doprava účastníků z Prahy do Terezína a zpět do Prahy je pořadatelem
  zajištěna. Po zaslání přihlášky obdržíte program a další informace.
  Přihláška - „Jak vyučovat o holocaustu“ ke stažení.

Památník Terezín je veřejnosti známý jako místo spojené s památkou obětí perzekuční a genocidní politiky nacistického Německa, odborníkům jako středisko muzejní činnosti a výzkumné pracoviště.

Záhy po nastolení demokratického režimu si Památník uvědomil absenci informací o procesu holocaustu Židů v našich školách. V minulých desetiletích bylo toto téma tabu a odborníků a zasvěcených do tohoto smutného článku naší historie nebylo mnoho. S cílem nabídnout mládeži, dospělým a všem zájemcům chybějící informace a studijní materiál vzniklo v roce 1993 vzdělávací oddělení.

Sestavili jsme vzdělávací program se zaměřením na problematiku Terezína, zejména nejtragičtější období let 1939-1945, jehož náročnost lze variabilně měnit podle požadavků, věku, vzdělání i délky pobytu zájemců. Základ tvořily od počátku prohlídky areálů bývalého ghetta, policejní věznice gestapa v Malé pevnosti, historických expozic, doplňované přednáškami, filmy a besedami s pamětníkem, který holocaust přežil.

Činnost oddělení, které získalo akreditaci ke vzdělávání od Ministerstva školství ČR, doznala za uplynulých osm let podstatných změn.Původní počet členů kolektivu a spolupracovníků se rozšířil, rozšířila se nabídka připravovaných programů a akcí, nové rozměry dostal i záběr působnosti. V roce 1997 bylo v rekonstruovaných Magdeburských kasárnách otevřeno Středisko setkávání jako součást vzdělávacího oddělení. Nově vzniklé studijní a shromažďovací prostory, ubytovna pro 44 osob a vlastní kuchyně vytvářejí důležité zázemí pro organizování seminářů, vzdělávacích pobytů i vlastní tvůrčí práci mladých lidí a pedagogů z České republiky i ze zahraničí.

Základní myšlenka činnosti vzdělávacího oddělení zůstává stále stejná: objasňovat mladým lidem nejen zhoubnost a důsledky rasismu, ale naučit je pochopit, že téma mezilidských vztahů, tolerance a lidské důstojnosti v kontextu rovnoprávnosti ras, národů a kultur jim nesmí být nikdy lhostejné.

Hlavní sféry činnosti vzdělávacího oddělení:

 • semináře
 • metodická činnost
 • badatelská činnost
 • ediční činnost
 • soutěže
 • kulturní a společenské akce
 • pracovní listy pro základní a střední školy
 • kontakty a informace


   

  Semináře
  Od zmíněné klasické skladby programu dnes stále více směřujeme k programům aktivizačním a kreativním, kdy klademe důraz na samostatnou činnost. V malých skupinách pod vedením lektora pracují zájemci na zvolených tématech ve studovně, expozicích i v terénu, v závěru pak prezentují své badatelské výsledky.

  Zejména pro děti je to činnost zajímavá a to především tím, že se samotné podílejí na programu. Studiem připravených knih, kopií dokumentů, fotografií či videozáznamů se nenásilnou formou seznamují s osudem lidí, příslušníků národa odsouzeného před několika desítkami let ke zničení.

  Podobným vývojem prošly i semináře pořádané od roku 1993 pro dospělé, především pro pedagogy z naší republiky, ale i ze zahraničí.

  Novinkou v nabídce akcí byly v roce 2000 třídenní semináře pro pedagogy a pracovníky ve školství, konané pod záštitou Ministerstva školství ČR. Vzdělávací program nazvaný "Jak vyučovat o holocaustu" společně připravili i pro rok 2001 pracovníci vzdělávacího oddělení Památníku Terezín, Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze a Muzea romské kultury v Brně.

  Podobné akce určené pedagogům probíhají každoročně i na mezinárodní úrovni.

 • Seminář pro pedagogy

  Seminář pro pedagogy

   

  Seminář pro pedagogy

  Seminář pro pedagogy


   
  Metodická činnost
  Je zaměřena na pomoc pedagogům, žákům a studentům různých typů škol v ČR i zahraničí při získávání nových znalostí. Poskytujeme podklady, literaturu a odborné konzultace k seminárním a diplomovým pracím, metodické návrhy vyučovacích programů.

  Titulní strana diplomové práce

  Titulní strana diplomové práce


   
  Badatelská činnost
  Zahrnuje vlastní výzkumné úkoly, odborné konzultace autorům publikací či výstav, studentům, badatelům z ČR i zahraničí. Dále zahrnuje přípravu studijního materiálu a názorných pomůcek pro samotné vzdělávací programy a projekty tematicky zaměřené k dějinám Terezína a holocaustu obecně.

  Hledání "stop" po Karlu Poláčkovi

  Hledání "stop" po Karlu Poláčkovi


   
  Ediční činnost
  Pracovníci vzdělávacího oddělení pomáhají při realizaci ediční činnosti Památníku. Na starosti mají sestavování odborného sborníku Terezínské listy a patří mezi stálé přispěvovatele. O naší činnosti pravidelně informujeme v tisku.

  Vydané tisky:

 • "Sešity" I. - IV. - oceněné práce v soutěžích pro mládež
 • "České děti malují v Terezíně" - kalendář
 • "Člověk není číslo" - publikace esejů a kreseb ze soutěží, česká, německá a anglické verze
 • "Holocaust očima českých dětí" - katalog ke stejnojmenné výstavě v USA, anglicky

  Projekty byly realizovány za finanční podpory bývalých vězňů a řady dalších institucí. Pro tento účel má vzdělávací oddělení k dispozici u Památníku Terezín zvláštní "Fond Hany Greenfield" (nazvaný podle zakladatelky), kam mohou přispět všichni, kdo chtějí podpořit programy pro mládež.

 • "České děti malují v Terezíně" - kalendář

  "České děti malují v Terezíně" - kalendář

   

  "Člověk není číslo" - publikace esejů a kreseb ze soutěží

  "Člověk není číslo" - publikace esejů a kreseb ze soutěží

  "Sešit IV." - oceněné práce v soutěžích pro mládež

  "Sešit IV." - oceněné práce v soutěžích pro mládež

   


   
  Soutěže
  Soutěžní programy zaujaly své pevné místo v nabídce akcí pro českou mládež. Podnět k jejich vzniku dala Hana Greenfieldová, bývalá vězenkyně terezínského ghetta, která od počátku akce pro děti finančně podporuje. Jestliže se v roce 1994 1. ročníku zúčastnilo 33 dětí z 10 škol, v roce 2000 to bylo 400 dětí z 59 škol mnoha měst republiky. Pro rok 2001 byl v lednu vyhlášen již 7. ročník literární soutěže s názvem "Jak žít spolu na jedné planetě" a 5. ročník soutěže výtvarné "Jak plyne čas", kde je úkolem mladých výtvarníků vytvořit triptych kreseb k zadaným textům.

  Předávání cen účastníkům soutěže v roce 2000

  Předávání cen účastníkům soutěže v roce 2000

   

  Vyhlášení soutěží pro rok 2001

  Vyhlášení soutěží pro rok 2001

   

  Vyhlášení soutěží pro rok 2001

  Vyhlášení soutěží pro rok 2001


   
  Kulturní a společenské akce
  Uskutečněné výstavy
 • 1997 - výstava "Anna Franková - odkaz pro současnost" s doprovodným programem
 • 1997 - "Cesta naděje" v litoměřické galerii Salva Guarda - výběr kreseb ze soutěží
 • 1999 - "Památník Terezín představuje své vzdělávací oddělení" - průřez činností oddělení
 • 2000 - 2003 - "Holocaust očima českých dětí" - Los Angeles, USA - výběr z kreseb ze soutěží
 • 2000 - 2003 - "Jak plyne čas"

 • Z výstavy "Anna Franková - odkaz pro současnost" v Muzeu ghetta v Terezíně

  Z výstavy "Anna Franková - odkaz pro současnost" v Muzeu ghetta v Terezíně

  Vystoupení souborů
  Především půdní divadlo v Magdeburských kasárnách je využíváno pro konání různých hudebních a dramatických vystoupení. Dětské dramatické soubory z ČR i zahraničí zde představují i programy vytvořené speciálně pro Terezín. Mezi dlouholeté spolupracovníky patří Dismanův rozhlasový dětský soubor, v jehož repertoáru se nacházejí díla spjatá s Terezínem - dětská opera "Brundibár" H. Krásy a "Květovaný kůň" N. Frýda.

  Představení "Brundibár", Půdní divadlo ve Středisku setkávání

  Představení "Brundibár", Půdní divadlo ve Středisku setkávání

   


   

   
  Pracovní listy pro základní a střední školy
  Vzdělávací oddělení Památníku Terezín si dovoluje základním a středním školám nabídnout pracovní listy „Terezín - místo spojené s holocaustem Židů v průběhu 2. světové války“ I. a II. Tyto pracovní listy by měly sloužit k přípravě či opakování pro žáky a studenty v období před návštěvou vzdělávacího semináře v Památníku Terezín.

  Pracovní listy byly vypracovány na základě ohlasů a připomínek pedagogů, kteří již ses svými skupinami terezínské semináře absolvovali a sami zjistili efektivitu bezprostředního připomenutí či zopakování faktů před samotnou exkurzí.
  Pracovní listy se skládají z několika částí. Oba dva začínají obecnými informacemi o přítomnosti Židů v Evropě, o historii židovství vůbec. Část druhá je věnována osudům židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě po září roku 1938, městu Terezín a základním informacím o terezínském ghettu. Další část představuje ve zkratce některé významné osoby, které kvůli svému židovskému původu prošly terezínským ghettem, např. Karel Poláček, Arnošt Lustig, Helga Weissová-Hošková a další.
  Poslední, čtvrtá část je věnována úkolům pro žáky a studenty, které mohou řešit s pomocí údajů z pracovního listu, vlastních znalostí či různých encyklopedií apod. Úkoly jsou zaměřeny podle věku na literaturu, chronologii historických událostí, pojmům týkajícím se židovství atp.

  Na základě našich zkušeností víme, že pokud skupina přijíždí do Terezína určitým způsobem připravena, nejsou jim cizí základní pojmy a termíny, pak má práce na semináři větší význam. Žáci použijí své znalosti jako základ a na něj pak vrství nově nabyté vědomosti. Těch můžeme v tomto případě předat daleko více. Je ale samozřejmé, že naše dvojlisty jsou pouze jednou z možností, jak se na seminář připravit.

  Pracovní listy pro každého žáka či studenta jsou zdarma automaticky zasílány do školy pedagogovi, který se se školní skupinou přihlásí na jednodenní či vícedenní vzdělávací seminář přímo na Vzdělávacím oddělení Památníku Terezín.

  Pracovní list I. - úvodní strana zabývající se obecně problematikou židovství a historií do roku 1939.

  Pracovní list I. - úvodní strana zabývající se obecně problematikou židovství a historií do roku 1939.

  Pracovní list II. - tato strana představuje osobnosti, které se významným způsobem zapsaly do historie ghetta.

  Pracovní list II. - tato strana představuje osobnosti, které se významným způsobem zapsaly do historie ghetta.


   
  Kontakty a informace
 • Památník Terezín
  Vzdělávací oddělení - Muzeum ghetta
  411 55 Terezín
  Tel.: 0416 782577
  Fax.: 0416 782993

  Mgr. Ludmila Chládková - vedoucí
  Mgr. Ilona Smékalová
  Karel Rožec
  Jana Šmolová

 • Památník Terezín
  Středisko setkávání
  Tyršova 19
  411 55 Terezín
  Tel.: 0416 782948

  Mgr. Naďa Štulcová


  Pracovní doba: pondělí-pátek 7-15:30 hod.
  Při pobytu seminární skupiny je pracovní doba neomezená.

  Vzdělávací programy: délka, schéma podle dohody - nabídku zašleme.
  Pro účastníky vzdělávacích programů možnost využít zázemí Střediska setkávání při vzdělávacím oddělení:

 • ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích s příslušenstvím - kapacita 44 osob - 200 Kč/osoba/noc
 • stravování dle objednávky celodenní nebo po dohodě v jídelně Střediska: plná penze: 260 Kč/osoba (snídaně: 71Kč, oběd: 96 Kč, večeře: 93 Kč)
 • půdní divadlo, klubovna

  Podpora projektů pro mládež: děkujeme za příspěvky (finanční i materiální), které je možné zaslat na adresu Památníku, popř. na účet: KB Litoměřice - č.ú. 123-1532-471/ 0100 s poznámkou "Fond Hany Greenfield".


 •  

   
  Provozuje © 2000-2003 Falcomp
  www.falcomp.cz
  Všechna práva vyhrazena


   Pohlednice
  Pošlete svým známým elektronickou pohlednici, např. tuto:
   
  Terezín, Rekonstrukce vězeňské ubikace z doby ghetta
   
  Poslat tuto pohlednici

   
   Anketa
    Navštěvujete někdy památ-ky jen kvůli zajímavým kulturním akcím?
   
  Ano  (22236)
  Ne  (6371)

   Další památky
  můžete nalézt na adrese
   
  pamatky.pruvodce.com www.guide-prague.cz
   
   
   Doporučujeme
    Židovské muzeum v Praze 
   
  Projekt Holocaust
   
  Institut Terezínské iniciativy 
   
  Hana Greenfieldová  
   
  a
   
  CzList Travel