Klášter Velehrad
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohlednice Diskuze \"" English version

Klášter Velehrad
Adresa:  Stojanovo nádvoří 206
68706  Velehrad
Telefon:  572 571 130

 
 
 

Poslední aktualizace:  1.7.2006
Poloha tohoto objektu
 

Zlínský kraj, vzdušnou čarou 5 km severozápadně od města Uherské Hradiště.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Autor: Jana Pokorná
Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Velehrad, patřící k nejvýznamnějším poutním místům na Moravě, je především úzce spojen s tradicí cyrilometodějskou. Kult slovanských apoštolů, spolupatronů Evropy, sv. Cyrila a Metoděje, činí z Velehradu pojem známý daleko za hranicemi našeho státu. Už ve středověku (na přelomu 13. a 14. století) byl Velehrad spojován s metropolí prvního velkomoravského arcibiskupa sv. Metoděje i s politicko-správním ústředím Velkomoravské říše v 9. století. Velehradská tradice a cyrilometodějský kult byly prohloubeny v době barokní, a zejména pak v období národního probuzení v úzké souvislost s miléniovými oslavami cyrilometodějských výročí ve 2. polovině minulého století.
 
V důsledku významných archeologických nálezů a moderního historického bádání se neobejdeme bez určitých oprav středověké velehradské tradice i zpřesnění lokalizace velkomoravského ústředí. Jádro tradice a její spojení se širší oblastí Uh. Hradiště, Starého Města s okolím, včetně Velehradu, zůstává však nedotčeno. Velehrad byl nositelem velkomoravské tradice a nejvýznamnějším místem cyrilometodějského kultu u nás dávno před zahájením archeologických výzkumů a zůstává jím v plném rozsahu i dnes.
 
Počátky současného Velehradu sahají však teprve na začátek 13. století, kdy zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě. Z iniciativy olomouckého biskupa Roberta (1201 - 1240) založil moravský markrabí Vladislav Jindřich klášter v blízkosti vesnice Veligradu, od níž byl odvozen i jeho název. Veligrad je místně totožný s dnešním Starým Městem, kde archeologický výzkum prokázal rozsáhlé obchodní a výrobní středisko – předhradí, náležející ke knížecímu hradu, který předpokládáme v těsném sousedství, na někdejším ostrově v řece Moravě, na němž v roce 1258 vzniklo královské město Nový Velehrad, později nazvané Hradiště (od 17. století Uh. Hradiště).
 
Rozsáhlý komplex cisterciáckého kláštera, vybudovaný v pozdně románském slohu s vlivem rané gotiky, byl dokončen ve 40. letech 13. století. Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie na počátku jeho výstavby slavně posvětil biskup Robert 27. listopadu 1228.
 
První pohroma postihla klášter v 15. století, kdy jej v lednu 1421 zničili a vypálili moravští husité. Následující léta nejistoty a značného hospodářského poklesu, zapříčiněného rozchvácením nebo zastavením klášterního majetku, nedovolily konventu odvrátit ani přirozenou devastaci poškozených staveb. K obnově kostela došlo po více než 150 letech za opata Ekarda ze Schwoben v letech 1587 – 1592. Raně barokní přestavbu klášterních budov provedl v letech 1629 – 1635 opat Jan Greifenfels z Pilsenburku.
 
Současnou podobu získal velehradský klášter na přelomu 17. a 18. století, Bezprostřední příčinou k přestavbě se stal v roce 1681 požár. Po nezbytných opravách konventu zahájil v roce 1685 opat Petr Silavecký obnovu klášterního kostela, v níž pokračovali jeho nástupci opati Bernard Kašpárek,Florián Nezorin a Josef Malý. Př ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Expozice románsko - gotických fragmentů - Stálá expozice románsko - gotických fragmentů, asi 470 kusů.
 • Presbytář - Typická sloupová architektura B. Fontana, původně úzce související s barokním hlavním oltářem, je doplněna dvěma volnými plastikami sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. Rozměrné oltářní plátno představující patrocinium kostela - Nanebevzetí P. Marie, namaloval v 70. letech 18. století I. Raab.
 • Kaple Matky křesťanské jednoty - Kaple byla v době cisterciáckého kláštera (17. - 18. století) tzv. zimní sakristií, později upravena na kapli sv. Josefa. Ve 30. letech našeho století po celkové rekonstrukci byla upravena do současné podoby. Mramorový oltář, navržený architektem K. Madlmayrem, je moderně pojatý podle starokřesťanského vzoru. Nad tabernáklem z pozlacené tepané mosazi je umístěn obraz Panny Marie s Ježíškem od Emanuela Dítěte z roku 1919. Malován byl podle vzoru byzantské ikony z římské baziliky Panny Marie Větší. Bohatě zdobený rám ze zlaceného bronzu nese v horní lunetě reliéf dvou adorujících andělů kolem svatováclavské koruny Kristovy. V postraních pásech a dole jsou miniatury českých patronů s relikviemi, ve spodních rozích je zobrazen příchod sv. Cyrila a Metoděje na Moravu a přijetí pallia od papeže Hadriana II. Uprostřed pod ikonou se nachází relikvie sv. Josafata. Po celé ploše rámu je posázeno 43 polodrahokamů.
 • Královská kaple - Kaple byla přistavěna k severnímu rameni příčné lodi v roce 1665. Původní výzdoba kaple je motivována vzpomínkou na zemřelé zakladatele a dobrodince kláštera. Tuto myšlenku výstižně vyjadřují i tři moderní vitráže z roku1939. Zobrazené erby připomínají první zakladatele velehradského kláštera, významné opaty, ale i cisterciácký řád a jeho velehradský konvent. Návrh pro výrobu mozaikových oken zpracoval K. Madlmayr.
 • Kupole - Nejstarší klášterní kostel neměl věže. Pouze nad křížem příčné a podélné lodě byla vystavěna malá zvonice. V 16. století na tomto místě nechal opat Ekard ze Schwoben vybudovat mohutnou věž se třemi renesančními báněmi. V průběhu barokní přestavby nahradila renesanční věž barokní kupole s nízkou lucernou nad střechou. Iluzivnímu pojetí nástěnné malby na celé ploše kupole dominují postavy zakladatelů kláštera, moravského markraběte Vladislava Jindřicha a jeho bratra českého krále Přemysla Otakara I. V pendentivech jsou zobrazeni čtyři západní učitelé církevní: sv. Augustin, sv. Ambrož, sv. Jeroným a sv. Řehoř Veliký.
 • Chórové lavice - Dnešní chórové lavice jsou jen částí většího celku z přelomu 17. a 18. století. Lavice pro opata a převora, stojící původně u hlavního oltáře, byla při zrušení kláštera v roce 1784 z kostela odstraněna a bezpochyby zničena. Dochované lavice pro řeholníky byly řešeny jako dva symetrické protilehlé celky, kryjící vždy dvě a dvě arkády barokních postranních kaplí, které z tohoto důvodu nemají oltáře. Ačkoliv jde o dílo neznámého barokního umělce, nelze pochybovat o jeho domácím původu. Svědčí o tom jednak celkové pojetí jejich architektury a kompozice, zejména však bohatá ornamentální výzdoba, čerpající náměty z domácího prostředí polí, vinic, zahrad, luk a lesů. Barokní architektura lavic, bohatě doplněná plastickou ornamentální řezbou, nese v nikách i ve volném prostoru celkem 60 soch světců a andělů. Rozsáhlá restaurace, kterou provedla v roce 1936 dílna V. Kotrby, zachránila toto jedinečné dílo před úplným zničením. Lavice bývají pro svoji uměleckou hodnotu označovány za klenot moravského baroka.
 • Kazatelna - Na rozdíl od chórových lavice je kazatelna řezbářským dílem italských mistrů, připisována dílně B. Fontana. Pořízena byla krátce před rokem 1735. Na stříšce je alegorická postava Církve s atributy božských ctností - s křížem, kotvou a kalichem. Skupina devíti andělů demonstruje křesťanskou věrouku a morálku nesenými deskami Desatera a čtyřmi knihami evangelií. Vnitřní plochu stříšky zdobí věnec zlatých paprsků kolem holubice Ducha Svatého. Střední reliéfní deska znázorňuje Kristovo zjevení apoštolu Tomášovi. Koš kazatelny nese tři ploché zlacené reliéfy: ustanovení apoštola Petra hlavou církve, Kristus u studnice Jákobovy a Kristus na cestě do Emauz. V roce 1936 byla rovněž podrobena celkové restauraci.
 • Klenba - Barokní válená klenba s lunetami se nachází přibližně v úrovni původní raně gotické klenby. Iluzivní architektura na klenební fresce umocňuje působivost skutečné výšky a otevírá pohled do nekonečna. Letopočet 1722 u vítězného oblouku udává rok dokončení její výzdoby. V této části fresky je znázorněno zničení velehradského kláštera moravskými husity v roce 1421 a upálení opata Jana s několika mnichy na stupních oltáře. Směrem k hlavnímu vchodu následuje podélný obraz otevřeného nebe s Nejsvětější Trojicí a Nanebevzetím Panny Marie. Třetí část fresky u kazatelny představuje křest moravského krále Svatopluka, podle barokní tradice uskutečněný oběma braty Cyrilem i Metodějem. Nad hudební kruchtou freska zobrazuje sv. Cecilii, patronku církevní hudby, dirigující nebeský chór.
 • Varhany - Současnou podobu získaly varhany až při poslední rozsáhlé rekonstrukci a výměně hracího stroje v letech 1963 - 1964 (akce uskutečněná k oslavě 1100. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu). Dvě samostatné barokní varhanní skříně, pocházející z poloviny 18. století, v nichž byly umístěny původní varhany brněnského varhanáře Antonína Richtra, zdobí plastická dekorace a četné plastiky zpívajících a hrajících andělů. Poloha skříní byla mírně upravena posunutím dopředu a vzhůru. Nový pozitiv, zakomponovaný do zděného pódia hudební kruchty, sjednocuje varhanní skříně v jeden pohledový celek.
  Nové varhany jsou elektropneumatické, ovládané elektrickým hracím stolem. Mají 5521 píšťal, 60 hracích rejstříků a tři manuály s pedálem. Vyrobeny byly v továrně na varhany Rieger-Kloss, n.p., v Krnově.
 • Postranní kaple - Deset ze čtrnácti barokních kaplí otevřených arkádami do prostrou hlavní lodě je vybaveno oltáři těchto světců: Václava a Floriána, Marie Magdalény a Marie Egyptské, Cyrila a Metoděje, Kateřiny a Barbory, světců cisterciáckého řádu a andělských kůrů. Architektura všech oltářů včetně sochařské a štukové výzdoby nese charakteristické znaky dílny B. Fontana. Nástěnné malby jsou z velké většiny dílem brněnských malířů F. Ecksteina a J.J. Etgense. Pod jejich přemalbou lze někde i tušit původní malby P. Paganiho. Velká oltářní plátna jsou od M. Willmanna (oltář sv. Floriana, sv. Václava) nebo od I. Raaba, který v 70. letech 18. století některá Willmannova plátna přemaloval, jiná zhotovil jako svá původní díla.
  V prostoru kaple sv. Václava je v současné době umístěn obraz sv. Cyrila a Metoděje od polského malíře Jana Matejko, věnovaný Velehradu v roce 1885 polským národem.
  V protější kapli sv. Floriána je dřevěná socha sv. Josefa od sochaře a profesora pražské umělecko-průmyslové školy Štěpána Zálešáka.
  Do kaple sv. Kateřiny byla umístěna korouhev věnovaná v roce 1927 slovenskými poutníky k výročí 1100 let narození sv. Konstantina-Cyrila. Korouhev vyšily ženy v Ciferu u Trnavy. Mimo výšivku Panny Marie Šaštínské a znaku Slovenska je na ní množství prvků lidových výšivek ze všech sedmi stolic slovenských.
  V protější kapli sv. Barbory jsou dvě korouhve z roku 1885. První věnovali polští poutníci a druhá je darem Čechoslovanů ze Spojených států severoamerických.
  Pod hudební kruchtou u pravého sloupu nachází se velký kříž, který je dílem samouka Augustina Sedláčka z Vyškova, darovaný kostelu v roce 1860. Dva obrazy na plátně od I. Raaba ze 2. poloviny 18. století představují cisterciáckého světce sv. Bernarda. Ikonografický výklad těchto obrazů býval dříve spojován se známou legendou o mnichu Fortunatovi. Obraz sv. Cyrila a Metoděje, v pojetí východního ritu, visící nad vchodem do levé věže, pochází z počátku našeho století od pražské malířky A. Tchořové. Na protější straně nad vchodem na pravou věž a na kůr je obraz papeže Pia XI. Od Jana Pojsla z roku 1949. Obraz svou motivací a symbolikou připomíná vztah tohoto papeže k Velehradu. V roce 1927 udělil totiž velehradskému kostelu titul papežské baziliky menší, aby tak zdůraznil cyrilometodějský a unionistický význam Velehradu. Podobnou myšlenkou byl veden rovněž papež Jan Pavel II., když v roce 1985 věnoval Velehradu zvláštní vyznamenání Zlatou růži.

 
Zajímavost

Na Modré - asi 1 km, replika románského kostela z 9. století.
 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  Bazilika:
  denně 800 - 1730
   
  Lapidárium:
  denně 900 - 1700
   

   
  Vstupné

  Lapidárium: 15,- plné * 10,- snížené
  Bazilika: zdarma
   
  Prohlídkové okruhy

  max. 30 min.
   

   

   
   
  Doplňkové služby

  Prodej upomínkových předmetů.
   
  Foto, kamera

  ano (bez detailních záběrů)
   
  Bez bariér

  pouze bazilika
   
  Parkování

  120 m (placené) * 150 m (placené)
   
  Provozovatel

  Římskokatolická farnost Velehrad
   
  Vlakbus

  Stanice bus: Velehrad,,náměstí
  Stanice vlak: Staré Město u Uh.Hrad.
  Vyhledat autobusové spojení
  Vyhledat vlakové spojení

   
   

    


   

   
  Vyhledat možnosti ubytování ...
   
   
   

   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015