Vítejte Praha Valtice Ohrada Kačina

 
Zemědělské muzeum vzniklo v roce 1891 z exponátů zemědělského oddělení na Jubilejní zemské výstavě v Praze. Tam vznikla myšlenka založení odborných specializovaných muzeí, jejichž základ tvořily kolekce z výstavy. Další obohacení sbírek znamenala Národopisná výstava českoslovanská 1895. Zemědělské muzeum bylo tehdy součástí Národopisného muzea.Samostatnou institucí se Zemědělské muzeum stalo v roce 1918.

Zemědělské muzeum sídlilo krátce v paláci Sylva-Tarrouca v ulici Na příkopě v Praze, od roku 1902 až do roku 1938 v tzv. jízdárně v letohrádku Kinských na Smíchově. Dnešní budova byla po dokončení v r. 1939 zabrána pro potřebu německé okupační armády. Po válce byla sice navrácena muzejním účelům, ale již v r. 1950 byla budova rozhodnutím Státní dislokační komise dočasně uvolněna pro potřeby nově vzniklých projekčních organizací a muzeum bylo přestěhováno do části zámku Konopiště a do zámku Kačina u Kutné Hory. Dočasné uvolnění budovy na Letné trvalo více jak 40 let. Zemědělské muzeum se do své původní budovy vrátilo až roku 1994 a ihned zahájilo její postupnou dlouhodobou stavební rehabilitaci. Dlouholetá časová pauza znamenala ztrátu kontinuity v pražské veřejnosti, takže muzeum se dnes snaží i nadále získat si své trvalé místo mezi pražskými muzei a výstavnými síněmi. Usiluje o to navázat na tradice Zemědělského muzea z doby první republiky, které se tehdy svými expozicemi zúčastnilo řady významných celostátních výstav a kdy muzejní expozice byly početně navštěvovány. Zemědělské muzeum v té době pevně zakotvilo v podvědomí širší kulturní veřejnosti a podílelo se i na spolupráci se zemědělskými muzei v Evropě, jako nedílná součást jejich sítě.

V době první republiky byly k muzeu připojeny některé specializované sbírky, jako Všezahradnické muzeum a Lesnické muzeum. Zemědělské muzeum v té době také zřídilo své pobočky v Brně, Opavě, Bratislavě a v Mukačevě. Tyto poobočky zanikly během II. světové války a sbírky, které se z nich podařilo zachránit byly soustředěny v Praze, Zaniklé pobočky muzea nahrazují v současné době specializované úseky.

Národní zemědělské muzeum je státní ústřední specializovaná instituce. V rámci své působnosti plní jako základní úkoly tyto činnosti :
Sbírkotvornou (včetně péče o uchování národního kulturního bohatství)
Vědeckovýzkumnou (především zpracování a vyhodnocení sbírek)
Osvětovou, přednáškovou a publikační (prezentace výsledků práce muzea odborné i laické veřejnosti)

Organizační složky NZM jsou tématicky zaměřeny tak, aby pokrývaly obor zemědělství v celé jeho šíři:
PRAHA (budova v rekonstrukci) - ústředí muzea, potravinářská expozice, příležitostné výstavy, přednášková činnost.
KAČINA (zámek Kačina, objekt Zdechovice), rostlinná a živočišná výroba, venkovská řemesla, život venkovského lidu.
OHRADA (lovecký zámek u Hluboké n/Vltavou) - lesnictví, rybářství a myslivost.
VALTICE (objekty Valtice, Janův Hrad, část zámku Lednice na Moravě) - muzeum zahradnických výrob a životního prostředí.

SBÍRKOVÝ FOND Je tvořen trojrozměrnými sbírkami, sbírkou negativů (fotoarchiv), sbírkou písemných dokladů (osobní fondy významných osobností odvětví), knihovnou NZM a Chotkovskou knihovnou.
Z toho:
Trojrozměrné sbírky   87 667 inventárních čísel
Fotoarchiv   53 000 inventárních čísel
Sbírka písemných dokladů   300 b m
Knihovna NZM   124 000 položek
Chotkovská knihovna   40 000 položek

Řada sbírkových souborů je tvořena světově významnými kolekcemi (sbírka vývojové řady historických oradel - 400 ks, sbírka historických traktorů 140 ks, sbírka paroží jelenovitých, nebo soubory evropského významu - kolekce včelařského nářadí, modely zemědělských strojů z přelomu století, modely zemědělských staveb a další.

Národní zemědělské muzeum patří mezi nejvýznamnější muzea pražská i celostátní a významem svých sbírek přesahuje do evropského kontextu.


 
Výroční zpráva za rok 2000 k prohlédnutí či ke stažení.

Výroční zpráva za rok 2001 k prohlédnutí či ke stažení.

Výroční zpráva za rok 2002 k prohlédnutí či ke stažení.

 
 
 

  
Provozuje © 2000-2004 Falcomp
www.pruvodce.com/firma
Všechna práva vyhrazena

 Výroční zpráva
za rok 2000
za rok 2000 ke staženíza rok 2001
za rok 2001 ke staženíza rok 2002
za rok 2002 ke stažení
 Pohlednice
Pošlete svým známým elektronickou pohlednici, např. tuto:
 
Valtice
 
Poslat tuto pohlednici

 
 Anketa
  Navštěvujete někdy památ-ky jen kvůli zajímavým kulturním akcím?
 
Ano  (22236)
Ne  (6371)

 Další památky
můžete nalézt na adrese pamatky.pruvodce.com