Mapa Česka Jednorázové akce Stálé expozice Pohledy s hrady a zámky Panofotky Diskuzní fórum Naše služby Přidat objekt English version
Hrady, zámky a jiné památky Muzea a galerie Hotely, penziony a jiné ubytování Restaurace English version

 
 
   
 Tato sekce    Náš tip

   Vyhledat
   Nalezeno
   Detaily památky
 
Jakoukoli fotografii z této či libovolné jiné stránky našeho serveru můžete poslat jako elektronickou pohlednici, stačí na ni klep-nout.
 
 

 
 • Poslední prohlídka začíná obvykle délku jedné prohlídky před koncem otevírací doby.
 • Vstupné: plné, snížené (např. děti, studenti, důchodci), ci-zinci plné, cizinci snížené (zpravidla s cizojazyčným výkladem).
   
 • Seznam doporučené literatury získáte po klepnutí na odkaz.

 
 
 
 • ,   okres 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/www/pruvodce.com/www/_pages/in_vlast_pam_telo.php3 on line 214
 
 
 

Poslední aktualizace:  30.11.1999
Poloha tohoto objektu
 


 

 
toto je negarantovaný záznam ...
Pověst

 • August Sedláček, Čech

Byl jednou čas, že česká země byla pouští a liduprázdná. Po všech jejích částech rozkládaly se husté lesy, v nichž nebylo jiného zvuku než řvaní zvěři, bez překážky přebíhající, krákání a veselé švitoření ptactva, jež se ještě čižby a nástrahy nelekalo, a bzučení včel, které sladkost kvítek země dítek snášely do brtí svých v dutinách poloshnilých dřev. Ještě nebyla lidská noha vkročila do tichosti tmavých lesů, v nichž mech a vysoká mrť dusily každý krok, tím méně ruka lidská radlicí rozrývala nepoddajnou zemi, a stáda zvířat, jež měla jednou sloužiti člověku, proháněla se v pravé zvůli po paloucích a luzích, bujným křovím a lupením a trávou zarostlých. Vody tu bylo zdravé veliké množství a v nich ryb všelijakých a krotkých mnoho.
 
Ale jednoho času měnilo se to všecko. Lesy roz ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Krok a jeho dcery

Minula léta, minuly věky. Modlitba prvních Čechů vyplňovala se, když jich všude přibývalo. Ale čím hlouběji vnikali mezi lesy, tím méně bylo mezi nimi řádu. Silný tiskl slabého a bohatí křivdili chudým.
 
I byl té doby muž jeden jménem Krok, který sídlil na hradě svém Krokově neb Krakově, hojně jsa nadaný statky pozemskými, dvory, rolemi, lukami, povahy spravedlivé a poctivé. K němu utíkali se ve svých radách všichni pronásledovaní, a poněvadž hlas jeho mnoho vážil v tom lidu, neměl ani bohatý té mysli, aby mu odporoval. Tedy Krok jako soudce volal strany před sebe; žádnému neublížil, nýbrž každému nalezl po právu. Tedy byla země za něho upokojena, a řád a právo platily všudy.
 
Tento moudrý muž měl tři dcery, rovněž moudré, ne-li moudřejší; jistě však byly moudře ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Libuše a Přemysl

Jednoho času povadili se dva zemané o majetek, že si vjeli do vlasů, brady sobě škubali a do nosů si šňupky dávali. U veliké zlosti a s velkým křikem přiběhli do hradu Libušína do dvoru kněžnina, a křičíce každý, že on je práv, žádali kněžny, aby je rozsoudila.
 
Libuše právě hověla si na měkkých peřinách, jen na loket jsouc podepřena. Když vyslyšela žaloby s velkou vášní pronesené, dala spravedlivému za pravdu a vinného kárala. Tu ten, uslyšev z něžných úst dívčích své pokárání, několikráte ježatou hlavou zatřásl, a třikráte holí svou o zemi udeřiv, tato slova z úst vypustil: "O křivdo mužům nesnesitelná! Žena lstivě koná mužské soudy, ač na stolci sedíc, málo má rozumu, tím méně však, ležíc na peřinách. Neb každý to ví, že žena má dlouhé vlasy, ale krátký rozum. To mě trudí ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Založení Prahy

Jednoho dne, když stála Libuše s Přemyslem a staršími lidu ve dvoře svém, ukázala prstem k východu slunce a pravila: „Vzdálí, co by za den došel, je místo v lese, které na půlnoc odděluje rokle, na jižní stranu odděleno je od hory ještě vyšší, a to místo jako opyš úží a snižuje se k veliké řece. Tam když přijdete, najdete člověka, an teše ze dřeva práh. Pro ten práh jmenujte místo to Prahou, neb jako knížata a lidé silní jako lvové proti prahu sklánějí hlavu, aby nenarazili, tak i ten hrad, kterýž tam bude postaven, první bude ve vší zemi a všechny ostatní hrady hleděti k němu budou jako přednímu stolci.“
 
I poslal Přemysl hned lidi, aby místo budoucí Prahy našli, a když všecko se shodovalo, jak Libuše předpověděla, postavil hrad, budoucí sídlo svého královského rodu.
&nbs ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Dívčí válka

Když Libuše panovala, dívky měly mnohem větší volnost než potom. Nebylo mezi muži a ženami, co se týče zaměstnání, žádněho rozdílu, a proto dívky tak dobře se cvičily v bojování jako mladíci a po lesích štvaly plachou zvěř tak obratně jako každý jinoch.
 
Tehdy žádná nečekala, až muž přijde a ji za manželku pojme, nýbrž každá sama volila si muže, který se jí líbil. Tu pak sebralo se po smrti Libušině množství dívek, které o pouta manželství nestály, na vysokou horu, a postavivše tu dřevěný hrad, daly mu jméno Děvín, jako by říkaly Dívčí hrad. Jinoši pak, kteří marně čekali na vyvolení, rozzlobili se z toho tak, že ihned si postavili také hrad na skále mezi chrastím, která od Děvína byla daleko jen na zatroubení. Proto se hradu říkalo Chrasten, ale když byl později sídlem kníže ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, O Vojtěchovi, pradědu pánů z Pernštejna

Byl muž jeden jménem Vojtěch, jenž maje bydlení své na Moravě ve velkých lesích, tu sobě živnosti dobýval, uhlí pále. Na hůrce mezi vysokými horami měl chaloupku, ve které chléb a jiné potřeby choval a přespával. Když pak si živnosti své hleděl a nečasto doma býval, naučil se do té chaloupky velký zubr - neb tehda u nás dosti bylo zubrů, medvědů a vlků - a chléb a jiné věci, které mu byly pamlsky, požíral. Vojtěch dlouho nevěděl, kdo mu to dělá; aby chaloupku zavřel, k tomu ani neměl zámku, poněvadž lidé nekradli a ještě se nikde nezavíralo. Když však nějaký čas na svého nepřítele péči měl a poznal, že mu zubr krade, umínil si, že ho zabije.
 
I stalo se jednou, když za svou chaloupkou smrček utínal a osekával, že zubra jdoucího do chaloupky ucítil, takže věda o něm, tiše se s ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Neklan a Vlastislav

Šestý kníže po Přemyslovi byl Neklan, jenž sídlíval na Levém Hradci. Té doby panoval nad Lučany Vlastislav, kníže velmi udatný a přitom lstivý, jenž každou bitvu vyhrál kromě té poslední, nešťastné. S Čechy nejednou válčil, a poněvadž vždy vítězil, tak byli sklíčeni na Levém Hradci, že se i toho obávali, aby hrad tento v jeho moc nepadl. Postavil sobě Vlastislav nový hrad zvaný Vlastislaví na pomezí dvou kmenů, Děčanů a Litoměřiců, aby je odtud udržel v pokoji; neb ty dva národy Čechům pomáhaly.
 
Až i jedné chvíle tak zbujněl ve své hrdosti, že se chtěl pokoušeti o knížectví české. Vyslal posla po všem knížectví luckém s mečem a vzkazoval všem poddaným svým, aby každý, kdo by tělem přesahoval výšku meče, ihned zbrojně vytáhl pod hrdla ztracením. Když pak veliké vojsko se sešl ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Ženské čáry

V Lučanech byla bába, která měla pastorka jménem Straba. I ten připravoval se k boji, když Vlastislav chtěl táhnouti na Čechy. Poněvadž pak bába byla hadačkou a čarodějnicí, pravila ke svému pastorkovi: "Vím vaši bídu, Strabe, neb není vám jinak souzeno, než všichni že zhynete. Ty však, synku, chceš-li svůj živůtek zachovati, poslyš mé rady a jinak nečiň. Když vejdeš v boj, prvnímu, který tě potká, dej oštěpem sotku, a chutě vezma meč, ihned mu uřež uši a schovej do tobolky. Pak udělej před sebe k zemi to znamení mečem, jako bys ťal jednou mezi nohy a podruhé napříč. Pak ale, kdyby se kdovíco dělo, nestyď se běžeti, nýbrž utíkej, co tě nohy ponesou."
 
Tehda lidé neradi z boje utíkali, nýbrž jsouce mysli tvrdé, neústupné, setrvali, až buď padli, nebo zvítězili. Tak to udělali ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Vlastislavec a Srbín

Po bitvě turské Neklan s Čechy vešel do země Lucké, a opanovav ji všechnu se všemi hrady a vesnicemi, jal se nad ní panovati. Mezitím našel se Vlastislavův mladičký syn, sličné pacholátko, které bylo schováno u jedné babičky a strachem jen se chvělo, když přivedeno bylo ke knížeti. Ale Neklan jsa pán dobromyslný, který nerad ubližoval, slitoval se nad pacholetem, a postaviv při Ohři hrad Drahouš, učinil vladařem jeho Srbína jménem Durynk a rozkázal mu, aby knížecího syna ctně u sebe choval. Tak si myslil, že nejlépe bude opatřeno dobyté knížectví, aby lidé nemohli tíhnouti k mladému pánu. Avšak Srbín byl zlý a nešlechetný muž, který pachole sobě svěřené ukrutně o život připravil. Myslil si, zhubí-li dědice, že se stane pánem toho kraje.
 
Jednou vedl pachole na Ohře zamrzlé, j ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Svatopluk a jeho synové

Svatopluk, velký kníže moravský, byl panovníkem udatným a svým sousedům na postrach. Maje tři syny a obávaje se, že nebudou živi ve svornosti, rozdělil říši na tři části a každému synovi jedno knížectví přidělil tak, aby nejstarší byl velkým knížetem a ostatní dva jemu podřízeni byli. A když tak podle rozumu svého opatření náležité učinil, usmyslil si ještě poučiti je příkladem takovým, aby mu každý v duchu za pravdu dáti musel.
 
Dal si tedy přinésti tři hrubé pruty, a svolav syny své, svázal je a nejstaršímu podal, aby je zlomil. Když tento přelomiti jich nemohl, dal je druhému do ruky, aby svého štěstí zkusil, a když ani tento nic nedokázal, ještě třetímu, který jich také nezlomil. Poté rozvázav pruty, každému ze synů dal po jednom, aby je rozlámali. Když to každý z nich sn ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Smrt Svatoplukova

Svatopluk, kníže moravský, nezemřel na svém dvoře; nýbrž zmizel jednou ve vojště svém a žádný ho potom nespatřil. Zle tížilo jej svědomí, že se nevděčně zachoval k císaři Arnulfovi, kmotru svému, jenž mu pomohl ke vládě nad Čechami a Slovenskem. Tedy o půlnoci, posadiv se na koně, vytratil se z ležení a jel až na místo řečené Záboř, ve velkých a širých lesích ležící. Tu totiž prodlévali tři nábožní poustevníci, kterým byl Svatopluk postavil kostelík. Přišed na místo, zabil v houští koně svého, a zahrabav meč a odloživ knížecí roucho, vzal na se roucho poustevničí. S podivením patřili poustevníci na nového druha, jehož nikdo neznal.
 
Dokud živ byl, nikomu neprojevil, kdo je, ale když poznal, že se hodinka jeho blíží, ihned řekl, kdo je, a pokojně a v bázni boží zemřel.
&nbs ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Utrpení svaté Lidmily

Svatá Lidmila, vdova po Bořivojovi a matka knížete Vratislava, a Drahomiř, vdova po témž Vratislavovi, dobře se nesrovnávaly, a Lidmila vidouc, že s ní Drahomiř dobře nesmýšlí, uchýlila se na hrad Tetín. Po nějakém čase ukládala Drahomiř o ni, aby ji usmrtila. Přemluvila Tumana a Kovana, dva ze svých věrných, aby vezmouce lid zbrojný, vedrali se na Tetín a Lidmilu zavraždili. Když pak se připozdívalo, vloudili se vrahové na Tetín, a obstoupivše dvůr Lidmilin, čekali, až se setmí. Tu teprve ti dva vrahové, vzavše jen něco málo lidí, vyrazili dveře do komory, v níž Lidmila ulehla, na smrt ulekané tím náhlým přepadením strhli závoj s hlavy, a zatáhše jej okolo hrdla jejího, udusili ji.
 
Když se to stalo, uvázala se Drahomiř v Tetín, ujala se všeho roucha drahého, svrchků a dobyt ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Založení Boleslavě

Boleslav, bratr svatého Václava, nazýván byl Ukrutným, poněvadž nikdy neupouštěl od své vůle a neštítil se ani ukrutenství, aby vůli svou provedl. To první poznali Pšované, jeho poddaní. Neb když se mu nelíbilo na Pšově přebývati, obeslal starší z lidu, a doved jich na pole u řeky Labe, pravil: "Jest má vůle a káži vám, tuto abyste mi založili hrad, ale ne takový, jako děláváte, s dřevěnými ploty, nýbrž vůkol a vůkol s hradbou ze samého kamene."
 
Zhrozili se toho starší a reptali hlasitě: "Naši otcové nikdy nic takového nedělali a my ani neumíme takových hradů dělati, a kdybychom i uměli, nechceme." Jen to pravili, tu kníže rozlítil se velice; dobyv meče a uchytiv toho, který stál první, za pačesy, jednou ranou mu hlavu uťal. Když to viděli ostatní, ihned padli na kolena a p ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Smrt svatého Václava

Zlí rádcové dali vnuknutí Boleslavovi, aby se bratra svého zbavil. Tehdy pozval Václava k sobě do hradu Boleslavě na den posvěcení chrámu, poněvadž tu byla cerekev svatého Kosmy a Damiana. Přijel tedy Václav, obcoval mši svaté a pak se strojil, aby odjel domů. Tu přistoupil k němu Boleslav a zdržoval ho řka: "Proč chceš odejeti, bratře? Hle, vína a medoviny mám hojně u sebe." Tedy se dal Václav přemluviti a zůstav vsedl na koně a hrál si s dvořany Boleslavovými. Ačkoli mu služebníci jeho říkali, že jej chce Boleslav zavražditi, nevěřil tomu a zůstal; a tu celý den pili a veselili se.
 
Když pak přišla noc, sešli se ti, kteří Boleslava naváděli, ve dvoře Hněvsově, a pozvavše k sobě Boleslava, radili se o tom, kdy a kde by ohavný skutek provedli. I vidělo se jim nejlépe provésti ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Vršovci a Jaromír

Mezi panskými rody za prvních Boleslavů prvním rodem byli potomci Vršovi neboli Vršovci. U veliké jsouce přízni u knížat, nejen dosti zlého se natropili, nýbrž i Boleslavovi III. ke mnohému zlému skutku radili. K nešlechetnostem jich také patří čin, jak o Jaromíra, bratra Boleslavova, uložili. Kochan, vladyka jejich a hlava vší nepravosti, vylákal Jaromíra do lesů, kdež se nachází nyní Veliz, na lovy a tajně se svými se smluvil, že Jaromíra zavraždí, aby jim nebyl v cestě, kdyby některý z Vršovců měl se státi knížetem. I rozpálivše se pitím, vložili ruce na svého pána, a svázavše jej, položili nahého naznak a za ruce a nohy přivázali jej k dřevěným kůlům, jež vrazili do země. Potom vsedše na koně, po těle jeho se projížděli, hbitě křepčíce.
 
Ale věrný sluha jeho Dovora, jenž ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Dobytí hradu Pražského

Když Pánbůh dopustil na Čechy, že se zmocnil jejich země Měšek (Boleslav), kníže polský, utekl Oldřich Přemyslovec do Němec. Hledal tam pomoci u císaře, ale nejen že jí nenašel, nýbrž přišel do vězení. To se stalo tak, že Měšek poslal k císaři a sliboval mu zlato a stříbro, jestliže Oldřicha spoutá a uvrhne do vězení. Avšak po nějakém čase Oldřichovi pomohli Kristus pán a svatý Václav, že se z vězení dostal a zase do Čech se navrátil. Odebral se na hrad Dřevič, maje tu své věrné, a aby bez velkých bojů opanoval hrad Pražský, takto věc svou zařídil.
 
Vybral si z bojovníků svých jednoho věrného a nařídil mu, aby vejda do hradu Pražského v noci, zatroubil a nepřítele nepřipraveného vystrašil. Muž ten udělal to tak, jak kníže kázal. Nočního času, když bylo ticho největší, vystoup ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Oldřich a Božena

Oldřich kníže rád lovíval po lesích a daleko zajížděl. Když jednoho dne, vraceje se z lovu, skrze ves jednu jel, zastavil se na návsi, uzřev dívku kmetičnu, která prala bílé roušky u studánky. S velkým zalíbením hleděl na postavu její sličnou, bělost pleti a stydlivý mrav, a očima ji pozoruje od hlavy až k patě, pocítil v sobě dychtivost učiniti ji svou manželkou. Když pak maličko byl potrval, promluvil: "Medle, dobrá dívko, rci, čí jsi dcera a jak tobě říkají?" "Jsem Božena, dcera Křesynova," odpověděla dívka, studem se rdíc. Poněvadž úmyslů svých neodkládal, poslal z Prahy pro ni a dal se s ní oddati. I nebylo veselí, jako bývalo u bohatých nevěst, a po nevěstě nepřivezena skvostná roucha ani zboží nastřádané, avšak mladá kněžna darovala Oldřichovi a národu českému mnohem větší poklad, t ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Horymír

Když panoval kníže Křesomysl, velice se povzneslo rýžování zlata. Knížeti vycházel z toho velký užitek a rýžovníkům a kovkopům také se práce jich lépe vyplácela než polní práce; proto také hrnuli se lidé k horám kopat stříbra a zlatého písku, zanedbávali pole osévati a z toho povstávaly hlad a nouze. Páni tedy sjeli se na knížecím dvoře a tu žádali knížete, aby kovkopům zapověděl zlata a stříbra hledati a poručil, aby raději pole osévali. Kníže jim dával za pravdu, dokud u něho byli, ale když odešli, žádost jejich dal v zapomenutí, poněvadž ten nedostatek chlebů nebyl osobě jeho na škodu.
 
Když tedy kníže přípovědi své nesplnil, páni velice byli tesklivi, zvláště Horymír, muž statečný a moudrý, který měl sídlo své pod Úsinami (Housinami) horami, ve vsi Neumětelích. Poněvadž o ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Blaník

Před dávnými dobami vpadl do dech zuřivý nepřítel pále a pleně. Češi utíkali před ním do lesů a hor, aby se tu skrývali, a kdyby bylo potřeba, z hradišť se bránili. Učinil tak i Zdeněk Zásmucký, sebrav drahně lidu, s nímž obsadil Blaník, a tu se ohradil náspy z kamení zdělanými. Marně na ně nepřítel hnal útokem, marně se pachtil po strmých bocích hory, i když tyto překonal, bránily mu hradby a chrabrost obležených. I vrátil se nepřítel s mocí ještě větší, a vystřídav všechny své bojovníky v kolikerých útocích, konečně obležené tak unavil, že podlehli. Všichni byli zbiti, pokud již nepadli v boji, a dobytek a poklady, kteréž tu chtěli uschrániti, dostaly se vítězům.
 
Když pak za nějaký čas přátelé padlých sem přišli, aby jim prokázali poslední čest, nemálo se divili, nevidouce ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Homole

U Dušník za Bílou horou je pahrbek řečený Homole, na němž stojí kostel svatého Jiřího, božího bojovníka a ochránce všech udatných mužů. Ale vždycky ta homole tu nebývala, nýbrž byl čas, kdy tu byla úplná rovina. Tehda tu panoval mocný pán, který své poddané utiskoval. Za to zdvihli se proti němu, jali ho a takto ho pokutovali: Do země vražen hrubý kůl, k němu přivázán pán i s koněm, an na něm seděl, a každý z poddaných byl povinen nabrati do klobouku země, a jí okolo kolu nasypati, až by kůl s koněm i s pánem byl pokryt zemí.
 
Jak si řekli, tak udělali. Pán mužně patřil na zemi přibývající, pokud jen koně zakrývala; když však mu sahala pod bradu, vzdychl si, že mu opustiti svit sluníčka, zelený háj s jeho rozkoší i se vším, co ho na světě těšilo, a bolestnou smrtí zemříti. Tr ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Svatý Ivan

Blahoslavený Ivan narodil se v Uhrách a pocházel z příbuzenstva svatého Štěpána. Ačkoliv tedy dosíci mohl cti a hodností, přece těmi a takovými věcmi světskými opovrhl a ustanovil se na tom, že o samotě bude jedině Bohu sloužiti. I ušel z domova a dlouho přebýval na nějaké poušti. Mezitím ho bratři jeho dlouho, ač marně hledali. Konečně desátého roku šli tou pouští lidé a poznavše ho předstoupili před knížata, bratry jeho, řkouce: "Ubírajíce se tou a tou pouští, našli jsme nějakého člověka a nevíme, kdo je a co je; avšak že jsme slyšeli, že takového člověka hledáte, vám to poslušně oznamujeme."
 
Tedy se knížata s těmi sedláky na cestu vydali, aby zvěděli, je-li ten cizí člověk jejich bratr, anebo není. Tu když se blížili a svatý Ivan se domníval, že by to mohli býti bratři je ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Svatý Ivan u Hodyně

V kostele svatého Jana Křtitele na Skále v jeskyni, kde svatý Ivan byl pochován, ležel kámen se skvrnami rudými jakoby od zaschlé krve. O tomto kameni si staří zbožní Čechové vypravovali tuto pověst:
 
Svatý Ivan byl u veliké lásce u knížete Bořivoje a kněžny Lidmily, kteří bydleli na hradě tetínském, když on přebýval v lesích u Dobříše. Na prosebnou žádost kněžninu vydal se jednou svatý Ivan, aby ji navštívil; ale když vyšel, zase si smyslil, že by na obyčejné cestě potkával lidi. Proto bral se cestou křivolakou po dolech a houštích, takže si jen cestu prodlužoval. A tak se unavil velice tou cestou, že se téhož dne nemohl vrátiti domů, nýbrž zůstal přes noc na Tetíně. Ale tu nikdo k němu nesměl, leč jen kníže a kněžna, kteří s ním nábožně rozmlouvali. Nazejtří, jakmile se roz ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Dělení růží

V Krumlově a v Jindřichově Hradci jsou staré obrazy, na nichž se spatřuje starý pán, an dělí své syny, dávaje každému erb a jinému jiný a přece stejný, a jak synové s družstvem svým vesele se rozjíždějí ke svým sídlům. Ten starý pán nazýval se Vítek z Prčice a z daru božího vládl hojnými statky pozemskými jakožto kmet a pán zemský. Maje syny vzrostlé, ještě za živobytí svého je podělil díly otcovskými a bratrskými a každému z nich odkázal růži, svoje znamení erbovní, ale v rozličných barvách, aby se potomci jejich, ač jednoho rodu, lišili. Nejstaršímu Jindřichovi dal modrý štít a zlatou růži, druhému Vilémovi stříbrnou na červeném štítě, třetímu Smilovi modrou v zlatě, čtvrtého jménem Voka při růži červené a bílém štítě zanechav. Pátý syn Sezima sice nebyl z téhož manželství pošlý, ale že ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Odpustky za pití vína

Staří Čechové nejen dobře uměli bojovati, ale i kvasiti, když se někde sesedli, a tu takové posedění nemělo tak hned konce. Druh druhu připíjel půlku, a ten, kterýž tak byl poctěn, druhou polovici dopíjel. Chyba však bylo, že ty kvasy tak dlouho trvávaly, až se podnítily zlé žádosti, a že nezřídka slovo neb dvě bývala příčinou, proč došlo ke svárům a půtkám. Druhdy některý byl zmrzačen, druhdy jiný byl proboden, že v krátkém čase zemřel.
 
Litoval té věci nábožný pan Oldřich z Hradce, jenž byl královským číšníkem a podkomořím. Kdykoliv tedy páni u něho bývali na přátelském posedění a již poslední jídlo, totiž mísa hrachu, přinesena byla, vstal hostitel, a vzav koflík červeného vína, připil sousedu svému řka, aby pamětliv byl velikého utrpení Pána Ježíše; soused vzav dopil, číš ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Založení kláštera svaté Dobrotivé

Na hradě Valdeku u Hořovic bydlíval Oldřich Zajíc, pán ač rekovný, přece mysli nábožné. Když jednou na loži svém ležel a skoro denice z hory vyšla, zdálo se mu, že stojí před ním dva mužové postavy spanilé, a takto dí k němu: "Ej, pane Oldřiše, povstaň z lože svého, a připravě se v oděv, pojď za námi." I poslechl jich, vstal a šel. Když vyšel za bránu, vál lehký letní vítr, který obalil údy jeho sladkým pocitem pokoje, i bylo mu, jako by ho vítr nesl a zanesl, až se octl v dole hlubokém černého lesa, a ti muži, kteří se mu zjevili, stáli tu také. Vtom se objevila panna postavy tak sličné, že se Oldřich nemohl kráse její dosti vynadiviti. I ptali se ho muži: "Medle, pane Oldřiše, vidíš-li tu jasnou děvici?" Odpověděl pán: "Vidím, ale nevím, kdo je." "To je svatá Maří, rodička boží," odpověd ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Opatovický poklad

Klášter v Opatovicích byl za starých dob snad nejbohatším klášterem, poněvadž k němu patřilo velké panství a leželo ve výborném kraji a zčásti v Zlatém poli. Opatové proto nespotřebovali hojných důchodů, nýbrž kupovali z přebývajících peněz zlaté věci a nářadí aneb schovávali kusy zlata a stříbra, též peníze, kdyby měly přijíti zlé časy. Povídalo se proto mnoho o pokladu opatovickém, ale nic důvodného se nevědělo. Také císař Karel svaté a blahé paměti se o něm dověděl,, když přišel do Hradce Králové. Chtěje zvěděti pravdu, pojal s sebou jen dva pány, a poručiv jim, aby ho žádný císařem nenazýval, ani jej, že je císař, vyzrazoval, zajel do kláštera. Přijev pozdravil opata zdvořilou řečí a opat jej také - sice nevěda, kdo by byl - vlídně přivítal, poněvadž z dvorné řeči soudil, že je ode dvo ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Litoměřický sloup

Při kostele svatého Michala v Litoměřicích býval kamenný sloup na způsob božích muk; na jeho podstavci spatřoval se slepec se psem, na vrchu byl kříž a hlavice ozdobena bývala psími hlavami. O příčině toho se vypravovalo:
 
Když král Václav dvorem byl na Karlštejně, tu stál před bránou, jakož vede k císařskému paláci, slepý Beneš čekaje, až bude k obveselení dvoru zavolán; v koutku u něho seděl velký pes, který ho obyčejně vodíval. Kvečeru přišel kníže brunšvický s komorníkem svým, kterýž se slepému posmíval a jej všelijak tupil; když však i na něho sáhl, pes vyskočil a trhal poctivice jeho tak velice, že brzo z nich cáry visely a cety lítaly. Když pes hejska zahnal, slepec spustil píseň o věrnosti, kteráž lidi mine a u psů se uhošťuje. Když dozpíval, slyšel vedle sebe známý h ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Šlojíř

Za císaře Karla žil v Praze Johlin Rotlev, bohatý měštěnín. Měl domy, zahrady a vinice, ale pustiv se do dolování, zakopal v něm všechno své jmění, takže dům za domem a kus za kusem uchvátili věřitelé. Když mu již bylo tak zle, že měl jíti do podruží, ponoukal ho duch podnikavosti, aby to zkusil ještě v Jílovém, ale odkud na to vzíti peníze, to mu jeho duch neuměl pověděti. Když si tím jednou dlouho a marně hlavu lámal, přišla k němu manželka jeho, též bohatého měštěnína dcera, a vidouc jej ustaraného a zamyšleného, ptala se, nač myslí. Nezatajil zármutek srdce svého, a šlechetná manželka hned věděla radu. Šla do komory, kdež byl uschován přeskvostný její závoj neb šlojíř, jediná drahocennost, kterou si po tu dobu zachovala. A oběť ta z manželské lásky učiněná vynesla hojně ovoce. Rotlev p ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Svatba na Karlštejně

Když Pražané a jejich spolubojovníci před Karlštejnem leželi a již dlouho ho dobývali, pomalu obleženým strava a vaření docházely. Když se blížil hod svatého Václava, dědice českého, tu obléhající žádali za příměří, aby okvasili pražské posvícení. A poněvadž obležení k tomu ochotni byli, pozvali Pražané z nich některé na hody, a tu spolu slavně hodovali. Při tom se obležení chlubili, jakou mají velikou hojnost pokrmů, jako chleba, masa, ptáků, zvěřiny nové a ryb živých, a že by se více než tři léta tu mohli brániti. Tu někteří z obléhajících, davše tomu víru, ztěžovali si tu zůstati, i byla proto ve vojsku veliká různice. Ti, kteří řeči obležených věřili, pravili, že nic jináče není, než že ze zámku mají tajný průchod, kterým se jim ty věci dodávají, a že tu déle nezůstanou až do svatého M ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Veselka na Pecce

Na hradě Pecce nad bránou bylo veselo. Housle skřípaly a vrzaly, dudy vřeštěly, a chvilkami ozýval se jásot a plesání, jako bývá o veselkách. Byla to také veselka, ale bez ženicha a bez nevěsty, a svatebčanům také nebylo do smíchu a tance. Příčina, proč se tak dálo, byla taková:
 
Před Peckou ležel již nějaký čas hejtman s vojskem bratrstva sirotčího, a ač tvrdým hradbám hradu nemohli ublížiti a ač několika útoky se o ně pokoušeli, přece nebylo možno dostati hrad do své moci. Ale konečně všechna chrabrost posádky nic nepomáhala, když se dostavoval nedostatek, a železné údy obránců strádaly hladem.
 
V tu chvíli poradil někdo, aby se nepřátel zbavili lstí, klamajíce je, jako by byli pořád veselé mysli a měli všeho dostatek. I objevil se jednoho dne panoš jeden v le ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Paleček

Jan Paleček byl šaškem u krále Jiřího a pána svého vtipem svým obveseloval. Ale Paleček byl také muž spravedlivý, který častokráte právu a spravedlnosti k vítězství pomohl, ujímaje se chudých a potlačovaných. Kde se o nějaké křivdě dověděl, hned to králi vtipným svým způsobem řekl. A poněvadž mnoho vtipných kousků provedl, široká šla o něm pověst po celé zemi, a ještě po stu letech si lidé rádi o Palečkovi vypravovali.
 
Jednoho času stalo se, že spáchána vražda uvečer, ale vrah vyskočiv utekl. Zamkli hned potom dům, a rychtář tam dopadl mladého Dubčanského, kterého měli za vraha. Nic mu nebylo platno zapírání, nazejtří ráno dali jej katu vésti k popravě. Tu na cestě naříkal řka: "Ach všemohoucí milý Bože, budiž tobě žalováno, že mám z toho světa nevinně sjíti a nemám prve pře ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, O Velenovi, pradědovi pánů z Boskovic

Za prastarých dob žil na Moravě muž jeden prostého rodu, jemuž jméno bylo Velen. Jednoho času se stalo, že kníže si do té krajiny, kde Velen bydlel, na lov zajel a v dychtivosti myslivecké zabloudil, že se octl sám a sám ve velikém lese. Vyšed po dlouhém hledání, spatřil dům Velenův a vstoupil do něho. Za dob tehdejších nikdy nebylo potřeba prositi za přístřeší, poněvadž sprostní předkové naši s upřímností se s hosty o vše svoje dělili. Velen tedy se neptal, koho u sebe má, nýbrž ctil jej jako hosta svého a všelijaké pohodlí mu činil, poněvadž v něm viděl člověka lepšího, než byli ti lidé, kteří k němu přicházeli, světem pracujíce. Krátce řečeno, jako dobrý hospodář, jsa vděčen příjezdu hosta vzácného, všecko dobré prokazoval.
 
Kníže to s vděčnou myslí přijímal, patře se zalí ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, O erbu pánů z Kounic, Martinic a Talmberka

Za dávných dob Čechové válčili se svými nepřáteli. Když tak vojensky proti nim táhli, přišli mezi luhy a pak k bahnům, že si teď nevěděli rady, kudy a kam jíti. Ani hejtmanově vojska přemýšleli, jak by to udělali, tuť vybral se jeden z nich na koni a do toho bahniště skočil. Jezdil sem a tam, někde i do bahna se probořil, že ledva vyvázl, přece však průchod dosti bezpečný nalezl. Když se vracel z bahna, utrhl dvě lekna, a drže je v ruce jako znamení vítězné, že přemohl bahno, šťastně ke svým se navrátil.
 
Kníže jej za jeho obětivost velice ctil a na památku toho poručil, aby vždy obraz těch dvou leken na svém červeném štítě nosil. Ač několik pošlostí tohoto rodu vymřelo, přece ještě v hrabatech z Kounic žije.
 
...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, O Vilémovi z Kounic

Žili na Moravě dva bratři, Vilém a Ota, kteří nosili na svých korouhvích červených dvě bílá lekna na ratolestech, které z kořene kmenného vycházely. Vilém seděl na Kounicích a Otík byl vladařem v Polsce. Když Vilém od Rudolfa, knížete rakouského, mnoho zlého přetrpěl, navštívil Otu, bratra svého, touže mu svých nehod. Když to Ota uslyšel, uprosil u krále, pána svého, že mu dal patnáct tisíc lidu dobře oděného, v bojích dospělého, a vedl jej do Moravy. Když přicházel k Brnu, již tu stál Vilém s pěti tisíci lidu válečného, který byl po Čechách a Moravě sebral. Vyjeli tedy oba do Rakous a oblehli Vídeň.
 
Uslyšev to Rudolf kníže, vytáhl proti nim s nesčíslným vojskem, ale udatní bratři, přišedše mu vstříc, podstoupili ho bojem a tak hřmotně naň udeřili; že mnoho vojska zbito, a k ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Jak přišli k erbu svému Dobřenští a Počepičtí

Byla jednou válka křesťanů s pohany. Čechové byli národ křesťanský a válčili s nějakým národem pohanským. V té válce zajato několik Čechů, spoutáni k sobě dva a dva, a když pak přivedeni byli do hlavního města pohanského, prodáni do otroctví. Mezi nimi nacházel se jonák jeden mladistvý, kterého pán jeho litoval, a proto ho neobtěžoval těžkou prací, nýbrž zaměstnával ho při hospodářství tak, aby mladík volně mohl choditi. Přišel pak podzimek a čas, kdy čápově, táhnouce ze studených krajin, do teplejších se ubírají. Jarem přiletělo sem hejno a usedlo u luhu za městem. Když se to rozneslo, vyběhli ven staří a mladí a se zalíbením patřili na velké ptáky, ani někteří žáby za nožičky proklepávali, nežli je pozřeli, a jiní pyšně si vykračovali, jako by jim patřilo království.
 
Byl m ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Pověst o zemanovi Holubovi

České krvi zemanské to jinak nebylo dáno, než že se mladíci dobrodružství dychtiví po světě rozjížděli. A tak i Holub vyjel z otcovského sedění, aby světa pokusil. Jel a jel, až přijel do mouřenínů země. Tu se dověděl, že dcera královská výborně hraje v šachy a že se proto na tom ustanovila, kterak chce každému, kdo by s ní hrál a nezvítězil, šachovnici o hlavu roztlouci. Povídalo se mu také, že nejeden chtěl zakusiti štěstí, ale každý že odjel s hlavou zavázanou.
 
Náš český synek, maje vtip po své paní mateři, také chtěl okusiti štěstí, a proto se vyptával, jakou odplatu vezme ten, kdo vyhraje. Odpovědělo se mu, to že je tak uděláno již dávno, tak jako že houska na krámě stojí peníz, že kdo vyhraje, druhému šachovnicí o hlavu dá, byť ji rozbil. I pustil se Holub do hry, a ma ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Pověst o Pešíkovi

Bojovali kdysi Čechové za dávných dob s kterýmsi cizím národem. Když štěstí jim stálo na odpor, kníže jejich zajat, a s ním se do vězení dostal i jeden bojovník jménem Pešík. Nepřátelé zavezli je na jeden hrad, a vsadivše je do vězení, těžkými pouty je k sobě přikovali, takže jeden bez druhého vstáti nemohl. I uvažuje při sobě Pešík, jaké to je neštěstí pro jich vlast, že vladař a otec svých poddaných strádá ve vězení, a mezitím poddaní jsou bez pána a vůdce jako bludné ovce, umínil si, že svůj život na to dá, aby poddaným vladař a otec jich byl navrácen. Když o tom všem s pánem svým byl rozmluvil a vše, co bylo potřeba, připraveno bylo, uřízl si Pešík nohu a tak kněžici i s pouty a uříznutou nohou z vězení pomohl.
 
Kníže vysvobozený, jak jen mohl, z cizí země pospíchal, aby ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, O erbovním znamení korbela

Za oněch dob byl udatný panoš, který se vydal do Francie, a tu králi platné služby čině, velikého dosáhl bohatství. Měl drahně rozličných věcí, ale ty všechny zpeněžil, protože myslil, že peníze mají všude cenu. Pak mu však i ty peníze dělaly starosti, nikoliv snad proto, že by nebyl věděl, co s nimi začíti, ale proto, že se bál je vézti dlouho cizími krajinami, aby nebyl o ně připraven a oloupen. Konečně i v tom si věděl rady. Hledal, až našel koláře, který byl také Čech, a s ním o tom rozmlouval, jak by nejlépe tu věc vyvlékli. Udělal mu tedy kolář vozík a k tomu kola s hrubými písty na způsob korbelů, do nich navrtal díry, a ty zase nalívali zlatem z peněz rozpuštěným. Na vozík pak si naložil, co mu ještě svrchků zbylo, sám si sedl na levého neb podsedního vozníka a ujížděl domů.
&nb ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, O erbovním znamení Korky

Za dávných dob kníže jeden bitvu prohrál, a utíkaje před nepřítelem, přišel k vodě, přes niž se nemohl dostati. Když nějaký čas po břehu bloudil, přišel k domu jednomu a u toho hospodáře jen několik hodin si odpočinul. V noci jej ten člověk převezl přes vodu na korce čili lodičce. Kníže si ho dobře pamatoval, a když nepřátele šťastně vypudil, zavolal toho člověka k sobě, a poctiv ho rozmanitým způsobem, dal mu na památku erbovní znamení korky.
 
Potomci jeho drželi Korkyni a psali a nazývali se Korky z Korkyně.
 
...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, O erbu střely s prstenem Sirakovských z Pěrkova

Jednou před dávnými dobami vedlo se Moravanům zle, když nepřátelé pohané do jejich země vpadli. Ti plenili, brali, loupili, a co nemohli vzíti, buď zhubili, neb spálili. Když nabrali hodnou kořist, zase domů se navracovali. Jeden z nich se opozdil pro velkou tíhu, kterouž měl na koni, neb vzadu při sedle měl vak s velikou loupeží a před sebou na koni nesl pannu rodu velice vzácného. Když tato uzřela Petra zemana zevzdálí harcujícího za vojskem a poznala, že je Moravec, žádostiva byla, aby ji vysvobodil, ale že pomoci hlasem od něho žádati nesměla, aby to tryznitel její nespatřil, prosebně vypínala ruce. Petr, porozuměv tomuto znamení, přichvátal, pohana s koně svalil, a osvobodiv pannu, pojal ji za ruku, aby ji dovedl na místo pokojné.
 
Cestou panna veliké mu děkování činila, ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, O erbu Brabantských z Chobřan

Karambertus, král v Anglii, měl syna a dceru. Synovi odkázal království a dceři všecky své poklady. Proto panna byla bohatá, a poněvadž byla také sličná, ucházeli se o ni mnozí králové, ale rada královská žádnému ji dáti nechtěla, aby nevynesla poklady ze země. Ona to těžce nesouc, že má o samotě strádati, hrozila radům, že se na nich pomstí, až je pak proti sobě popudila tak, že ji chtěli utratiti. Zajali ji tedy a hodili ji do medvědí jámy. Panna vidouc, co se díti bude, úpěnlivě prosila Pána Boha, aby jí neopouštěl. Když pak dopadla, zařval medvěd tak strašně, že ten, který ji tam házel, velice se ulekl, a nezavřev mříži, hned se na útěk dal. Panna, spoléhajíc na pomoc boží, nic se nebála, a posadivši se medvědovi na záda, jezdila na něm jako na koníčku, ustavičně se modlíc, aby byla vy ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • August Sedláček, Jak vznikl erb Bítovských z Bítova

Jednou byl ve Francii král a měl krásnou dceru, která velice milovala hudbu a nejraději poslouchala, když někdo zpíval. Kraječem při dvoře královském byl tehda syn krále kyperského; jenž byl královské dceři líbezný k podívání. I učarovala mu tak skrze nějakou čarodějnici, že mladík div o rozum nepřišel. Nevěda, jak by se ke královně srdce svého přiblížil, svěřil se jednomu Moravci, který tu náhodou byl po dobrodružstvích a jehož si pro dobrotivou jeho povahu zamiloval. Moravec mladého krále těšil, aby byl dobré mysli, že se může panně projeviti a jako královský synek že ji může za manželku dostati. Mladý král byl tomu rád a dělal všechno tak, jak mu Moravec radil.
 
Tedy oba poblíže královny hráli a zpívali, a když pak panna své zalíbení najevo dávala, osmělil se i mladý král, ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
Říká se, že Heřman Jakub Černín z Chudenic rozhodl, aby jeho ostatky byly uloženy v chrámu sv.Víta v Praze, ale jeho srdce v ozdobné schránce bylo uloženo v kosmonoském kostele.
 

Ze současného Proseku přes hrad Jenštejn vedla chodba na Dřevčickou tvrz, která končila v Brandýském zámku. Byla prý tak prostorná, že Napoleon tam mohl jet na koni. Duchové minulosti vychází se současnými vlastníky velmi dobře, hlavně s duchem jednoho z posledních majitelů p. Bartoloměje Kokota, který je pohřben na hřbitově sousední fary.
 

 • Lidová pověst, O velmistrovi Janu Kašparu Ampringena, kterak zažehnal ducha křivopřísežníka

Zámek, město i panství bruntálské získali po bělohorské porážce Němečtí rytíři od pánů z Vrbna, kteří vedli odboj proti císaři Ferdinandovi II. a byli za to přísně - i na hrdle - trestáni. Za vlády Německých rytířů se na Bruntálsku (jako všude jinde) rozšířily ty nejohavnější pověry, a jednu z nich zachycuje naše povídání:
 
Jistý bruntálský měšťan byl předvolán na radnici, aby tam svědčil proti druhému měšťanu a složil v té věci přísahu. Když odpřísáhl, že bude vypovídat čistou pravdu, dodal k tomu ještě, ať už nikdy nepřekročí práh svého domu, jestliže mluvil nepravdu.V tu chvíli zhasly obě svíce, co hořely na stole u kříže, a všeci se toho zalekli. Přece však vynesli radní páni nad tím žalovaným rozsudek. Ten křivopřísežník šel domů, a jak přicházel k podsíni svého domu, ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
Z první poloviny 18. století pochází romantická pověst o pokladě 12 stříbrných soch apoštolů a třinácté zlaté Ježíše Krista v řivotní velikosti, které měli v tajných chodbách pod hradem Veveří ukrýt rytíři temlářského řádu, poté co je ve zmatku po zavraždění posledního Přemysluvce Václava III. v Olomouci ukradli v klášteře v Předklášteří. Vstup do tajných chodeb má v určený den a hodinu ukázat stín jedné z hradních věží.
 

Z hradu měla vést podzemní chodba pod Jizerou na hrad Michalovice.
 

Ve stěnách hradu a zámku v Rožberku žije již několik staletí dobrý duch Bílé paní. Jako Bílou paní označil Perchtu z Rožmberka známý český historiograf Bohuslav Balbín. Tato rožmberská šlechtična byla provdána proti své vůli za Jana z Lichtenštejna. Během společného života ji i své poddané velmi trápil, protože Perchtin otec nevyplatil takové věno jaké slíbil před svatbou. O jejím trpkém životním osudu se dozvěděl barokní historik v polovině 17. století z dochovaných dopisů, které našel uložené ve zdejším archivu. Tajemný přízrak zosobněný Perchtou je původcem nesčetných úkazů. Její bílá postava se má zjevovat v komnatách Jindřichova Hradce, Třeboně, Českého Krumlova, Rožmberka a Telče. Podle nasazených rukaviček předvídá budoucnost. Pokud byla viděna v červených rukavičkách upozorňuje na požár. Černými rukavičkami varuje před neštěstím nebo před smrtí. Bílé rukavičky předvídají dobrou událost - narození dítěte či svatbu.
 

Ve stěnách hradu a zámku v Jindřichově Hradci žije již několik staletí dobrý duch Bílé paní. Jako Bílou paní označil Perchtu z Rožmberka známý český historiograf Bohuslav Balbín. Tato rožmberská šlechtična byla provdána proti své vůli za Jana z Lichtenštejna. Během společného života ji i své poddané velmi trápil, protože Perchtin otec nevyplatil takové věno jaké slíbil před svatbou. O jejím trpkém životním osudu se dozvěděl barokní historik v polovině 17. století z dochovaných dopisů, které našel uložené ve zdejším archivu. Tajemný přízrak zosobněný Perchtou je původcem nesčetných úkazů. Její bílá postava se má zjevovat v komnatách Jindřichova Hradce, Třeboně, Českého Krumlova, Rožmberka a Telče. Podle nasazených rukaviček předvídá budoucnost. Pokud byla viděna v červených rukavičkách upozorňuje na požár. Černými rukavičkami varuje před neštěstím nebo před smrtí. Bílé rukavičky předvídají dobrou událost - narození dítěte či svatbu. Legenda vypráví, že v Černé kuchyni vařila sladkou kaši a rozdávala ji ve sváteční dny lidu. Svým konáním chtěla odčinit hříchy svého manžela.
 

Válcová věž v jihozápadní části táborského opevnění se nazývá Kotnov. Toto pojmenování se datuje přibližně od 16. století. V té době vznikla lidová pověst, podle které původní hrad založil jakýsi loupeživý rytíř jménem Koten. Dodnes však upomínka na rytíře Kotena zůstala opravdu pouze v názvu zmíněné věže, jediné stavby pozůstalé z gotického hradu ze 13. století.
 

V místě dnešního kláštera se podle legendy v roce 1032 setkal poustevník Prokop s knížetem Oldřichem. Poustevník nabídl knížeti v dřevěné číši vodu, která se proměnila ve víno. Z vděčnosti za tento zázračný čin pomohl kníže Prokopovi založit klášter, v jehož zdech se rozvíjela kultura a bohoslužby v jazyce slovanském.
 

V kryptě pod nádvořím byl dle tradice pohřben Jan z Werthu v plné zbroji, sedící na koni.
 

V jídelně zámku Blatná býval prý na stěně tajemný obraz z počátku 13. století, kdy románský hrad, který v těchto místech stával, patřil maltézským rytířům. Na něm byla vyobrazena skalnatá a lesnatá krajina, v popředí procházeli templářští rytíři a před nimi byl mouřenín, držící lucernu. Světlo z lucerny padalo na jedno jediné místo. Na sklonku 18. století si obrazu všiml jeden z písařů. Rozhodl se, že na tajemství přijde. Klepal pozorně na stěnu, je-li pod ní dutina a když ji objevil, již mu nic nebránilo, aby našel poklad nesmírné hodnoty. Neváhal ani chvilku - ještě té noci vzal poklad a uprchl s ním.
 

Traduje se, že hrad Houska by měl být starší než hrad Bezděz, který patří mezi naše nejstarší dochované hrady vůbec. První otázkou, která se nabízí je, proč byl vůbec hrad Houska postaven. Podle autorů článku Houska stojí v místě, které nemá ze strategického hlediska žádný význam. Nestojí poblíž žádné zemské stezky, nebyl hradem královským, neplnil ani funkci hraničního hradu, byl postaven v naprosto pusté krajině bez dostupného zdroje vody. Neexistuje žádný důvod, proč by měl být tento hrad zbudován. Velmi zajímavý je i po architektonické stránce. Podle redaktorů je celý obranný systém zaměřený proti „vnitřnímu nepříteli“. Snad se zde střežilo „něco“, co se nesmělo dostat ven. Podle legendy byl hrad zbudován na skále, ve které vedla průrva až do pekla. Peklem můžeme rozumět v podstatě cokoli. Právě nad touto průrvou má stát hradní kaple. Traduje se také, že v podzemí hradu je množství podzemních chodeb a prostor, v nichž mají být pohřbeny „jisté věci“ a kostry „nelidí“. Místo, kudy bylo možno do těchto chodeb vstoupit mělo být označeno nad dnes již neexistující hradní bránou. Je možné,že ještě předtím, než byl hrad Houska postaven, bylo toto místo natolik zvláštní, že připoutalo pozornost tehdejší vládnoucí třídy. Snad zde i existoval nebo existuje přestup do jiného světa, jehož obyvatelé mohou být od nás natolik odlišní, že splňovali představu o obyvatelích pekel. Autoři se tedy ptají: „Co to bylo za nebezpečí, které zřejmě ohrožovalo samotné základy feudálního státu, byl-li právě proti tomuto nebezpečí zbudován takový hradní komplex?“
 

Strakonický hrad má jako většina jihočeských hradů bílou paní. Pověst vypráví, že se objevovala všude, kde vládli Rožmberkové. Tak se za vlády velkopřevorů z rožmberského rodu začala zjevovat i ve Strakonicích. Bílá paní Perchta z Rožmberka založila na hradě tradici rozdávání medové kaše chudým, nad jehož dodržováním bděla. Sladkou kaši každoročně rozdávali na kamenném stole, který dodnes stojí na hradním nádvoří, předvečer svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna. V roce 1784 se panství z této povinnosti vykoupilo založením nadace pro chudé.
V hradním kostele sv. Prokopa se zjevuje duch, čekající na vysvobození. Je jím pyšná a marnivá manželka zámeckého správce. Nechala se upéci střevíce z bílého těsta, ze kterého se pečou hostie, a v těchto střevících šla na mši do kostela. Když odmítla v kostele pokleknou, rozestoupila se země a ženu pohltila. Do jámy, která se zdála bezednou spustili odsouzence, který po vytažení vyprávěl, že spatřil ženu přikovanou k železnému sloupu. Na pergamen napsala několik slov, které přečetl pouze pan převor. Nikdy o tom nepromluvil a nechal jámu zasypat. Nešťastnice prý dojde klidu tehdy, až nad třetí hradní bránou vyroste jeřáb, z něhož se zhotoví dětská kolébka. Jeřáb zde skutečně rostl, ale při opravě hradu v roce 1925 jej ze zdi zedníci strhli a tak se pyšná paní asi nikdy nedočká vysvobození.
Za oltářem hradního kostela visely zázračné dudy Švandy dudáka, který je tam pověsil na památku toho, že ho Bůh zázračně zachránil z moci čertů. Kdo na ně hraje, lehkým způsobem zbohatne, neboť každý, kdo ho slyší, musí hudebníka bohatě odměnit. Švanda je tam pověsil s tím, že na ně nebude hrát on ani nikdo jiný. Dudy se prý čas od času sami rozezvučely a budily hrůzu ve zbožných lidech.
 

Rusalčino jezírko, vzdálené asi 400 m od zámku, bylo místem inspirace A. Dvořáka k opeře Rusalka.
 

Pověst se vztahuje ke vzniku Pasek: Pasáček pásl ovce u Jizery a nedával na ně pozor. Rozutekly se mu do kopců a proměnily se na chaloupky, jedna od druhé pěkně daleko, tak jak tu dnes stojí.
 

Počátky kláštera jako nejstaršího poutního místa 14 sv. Pomocníků v českých zemích jsou opředeny legendou. Kdysi prý na jeho místě stálo městské popraviště, na němž měl být oběšen jakýsi šlechtic, jenž se spikl proti panovníkovi. Když jej odváděli na popravu, litoval svého činu a prosil skrze svaté Pomocníky, své patrony, Boha o odpuštění. Nejen, že ho dosáhl, ale zázrakem byl také zachován při životě. Visel na šibenici tři dny a tři noci, ale nezemřel. V reakci na takový zázrak jej kadanští radní osvobodili, nařídili přeložit popraviště na opačný konec města a na místě zázraku vystavěli kapli Čtrnácti sv. Pomocníků.
 

Podle pověsti zaznamenané Václavem Hájkem z Libočan byla budečská škola tak starobylá, že ji navštěvovali už bájný Přemysl Oráč a kněžna Libuše. Tato pověst se dostala i do jedné z árií Smetanovy opery Libuše.
 

Podle pověsti se krutému loupežníkovi Baťkovi jednoho dne ztratil maličký milovaný synek. Zoufalý otec dlouho bloudil krajinou a nemohl ho nalézt. Když už se skoro vzdával naděje uslyšel odněkud ze shora dětský pláč. Na vysoké skále, v obrovském orlím hnízdě spolu s orlíčaty ležel jeho dlouho oplakávaný syn. Z radosti nad šťastným shledáním nechal Baťka loupežení a na místě orlího hnízda postavil skvostný hrad.
 

Podle pověsti vznikly Dětenice za vlády přemyslovského knížete Oldřicha v 1. pol. 11. století, který lovil se svoji družinou ve zdejších hlubokých lesích a našel zde zbloudilé a opuštěné děti. Protože se jednalo o člověka ve skrze ušlechtilého, dětí se ujal. Nechal jim postavit ves a na jejich počet ji pojmenoval Dětenice.
Objekt „je opředen tajemstvím“, mimo jiné byla kaple v 17. století místem exercií zbožných bratrstev, např. bratrstva Smrtelných úzkostí Kristových.
 

O zvědané Juditce, kterak ve sklepích dobříšského hradu s černým rytířem mluvila, který tam poklady hlídá a za noci zpívá na Vargačské skále.
 

O Černé paní častolovické
 
Kateřina ze Šternberka, obraz v životní velikosti je umístěn v Rytířském sále. Vypráví se, že Kateřina v noci sestupuje z obrazu a bloudí po zámku. To proto, že ve své době velice záviděla svojí sestře snoubence. Nemohla ho mít pro sebe, tak nechala oba zavraždit. Za ten čin nebyla nikdy potrestána a pro své černé svědomí nám bloudí po zámku.
 

K blanenskému zámku se vztahuje skutečný příběh o Karolíně von Linsingen, která uzavřela v r. 1791 tajný sňatek s Williamem z Clarence (pozdějším anglickým králem Vilémem IV.). Tento sňatek odmítli přijmout Vilémovi rodiče a Karolína se svého manželství posléze zřekla. Z nervového vypětí vážně onemocněla a upadla do stavu zdánlivé smrti. O záchranu jejího života se zasloužil lékař a chemik Adolf Meineke, za nějž se po svém uzdravení provdala. Spolu s Meinekem žila kratší dobu na panství Salm-Reifferscheidtů v bytě v blanenském zámku, kde také v r. 1815 u rodiny své dcery Jindřišky zemřela.
 

Na začátku historie vizovického zámku stojí legenda, romanticky vykládající dávno už zapomenutý název kláštera, jenž stával v místě nynějšího zámku - Rosa Mariae. Vypráví o tom, že kdysi jel koňmo svými lesy bohatý a mocný Smil ze Střílek a na Brumově. Na cestě spatřil náhle šípkový keř, na němž kvetla růže nevídané krásy. Utrhl ji a vložil do brašny. Když se vrátil na brumovský hrad a růži chtěl darovat své choti Bohuvlastě, shledal, že brašna je prázdná. Druhého dne se tedy vypravil znovu na místo, kde růži utrhl a našel ji opět na keři. Pokládal to za zvláštní pokyn a založil v těch místech kostel a klášter, který nazval Růží Mariinou - Rosa Mariae.
 

Majitelem zámku je rod Dobrzenských, o jejichž erbu se vypráví následující erbovní pověst. Mladý Dobrzenský upadl do tureckého zajetí a byl prodán do otroctví. Jednoho dne uviděl hejno čápů. Vzpomněl si, že čáp, který u nich hnízdil, byl tak krotký, že na zavolání „Šotku“ poslouchal a přiblížil se k člověku. Rytíř mimoděk dvakrát nebo třikrát zavolal: „Šotku!“ a tu se jeden z čápů oddělil z hejna a přišel k němu. Dobrzenský měl radost, že se setkává se svým domácím čápem. Odloupl kus kůry ze stromu, vyryl na ni místo, kde byl v otroctví a připevnil ji čápovi na krk. Otec již pokládal syna za mrtvého, a když dostal od Šotka zprávu, hned vypravil posly s penězi, aby mladého Dobrzenského z otroctví vykoupili. To se také stalo a od té doby mají Dobrzenšní v erbu čápa.
 

Kdysi dávno byla česká země liduprázdná. Všude se rozkládaly husté lesy s nepřeberným množstvím zvěře, ptactva, ryb a jiných živočichů. Do těchto končin nikdy nevstoupila lidská noha až do doby příchodu praotce Čecha s jeho lidmi.
Mocný lech se jednoho dne se svými nepohodl, a protože věděl, že na něj ve vlasti čeká odplata a samé zlo, svolal svou družinu a vydal se s ní na strastiplnou cestu. Když byli dlouhou chůzí celí utrmácení, zastavili se pod vysokou horou Řípem a když na ni vystoupili, lech promluvil ke svým druhům. "Toto je ta země zaslíbená, hojností zvěře, ptactva i sladkým medem oplývající." Když pak vůdce s nimi vybíral jméno pro ten kraj, shodli se všichni, a dali zemi jméno Čechy podle lecha jménem Čech.
 

K zámku v Kravařích se váže pověst O zlatých kachnách, které ve sklepeních zazdil tehdejší majitel zámku polský alchymista Michail Sendivoj ze Skorska.
 

 • Bohumír Štéger

Jedním z nejzachovalejších hradů severomoravských býval jěště před nemnohými lety Sovinec. Býval to mocný a pevný hrad již před třemi sty lety, když švédská vojska zaplavila Moravu. Tehdy se zastavila jejich dravá síla před dvojí hradbou Sovice: jednou bylo mohutné opevnění, druhou statečná srdce jeho obhájců. Stará pověst vypravuje, že v městečku pod hradem bylo tehdy mezi domy porůznu sedm domečků, kam vedly ze Sovince tajné chodby. Tudy se zásobovala obležená posádka čerstvými potravinami a zbraněmi, hlavně střelivem. A jedině tak se mohlo stát, že v červenci roku 1643 vyšel z hradu parlamentář s bílým praporem, došel nerušeně do švédského tábora a požádal jménem svého velitele jejich generála o den příměří, protože prý chce posádka hradu Sovince oslavit narozeniny svého hejtmana velkou ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
Hrad je opředen řadou tajuplných pověstí. Je zabydlen celou řadou podivných bytostí - bílou paní, černým mužem v třírohém klobouku, zlomyslným mužíčkem a drápatou babicí - strašidlem místními obyvateli nejvíc obávaným pro svou špatnou povahu a nezřízenou chuť po lidském mase. Naštěstí je baba pomalá, dá se jí lehko utéct, ale běda tomu kdo se jí dostane do spárů. Dodnes se spekuluje o chodbách pod hradem, které prý vedou nejen do studny, ale i na náměstí nedalekého Humpolce. Vchod do věže, kam prý všechny chodby ústily je však zasypaný, takže tajemství zůstává neodhaleno. Snad je to tak dobře. Vypráví se, že za protektorátu se o hrad zajímaly i německé úřady a v honbě za pokladem, který tam prý zanechali první majitelé panství - řád německých rytířů - bylo zasypáno několik německých kopáčů.
 

Dle pověsti hradního pána Půtu Švihovského odnesl za zlé skutky Ďábel. Jeho duch se zjevuje v ohnivé pdoobě na hradě dodnes. Vysvobozen mohl být pouze v případě, že jeho manželka Bohunka rozebere svýma rukama hrad, kameny a trámy odnese na místo, odkud se na stavbu hradu dostaly. Nestalo se tak, a proto musí Půta hradem bloudit, dokud se hrad sám nerozpadne.
 

Casanova byl pochován na dnes již zaniklém hřbitově u kaple sv.Barbory. Vypráví se, že dámy lemem svých šatů zachytávaly o kovovou obrubu Casanovova hrobu, což bylo interpretováno tak, že slavný milovník nedá ženám pokoj ani po smrti. Dnešní místo odpočinku benátského kavalíra v Duchcově není známo a je obestřeno tajemstvím. Není totiž pravděpodobné, že by svobodní zednáři, k nimž se Casanova hlásil dopustili, aby ostatky jejich přítele zůstaly nepohřbeny. V zámecké expozici, jediném muzeu G.Casanovy na světě, je křeslo, ve kterém Casanova zemřel. Traduje se, že muž, který se do něj posadí, bude pro ženy tak neodolatelný, jako pan Casanova. V zámku se rovněž vypráví, že za sychravých, deštivých nocí jsou na chodbách severního zámeckého křídla slyšet kroky a hlas pana Casanovy, který jednou hubuje služebnictvo, jindy proklíná kuchaře, že mu špatně uvařil makaróny. V tajném kabinetu prý pan Casanova dodnes dopisuje své slavné paměti, které nikdy nebyly dokončeny, ve chvílích oddychu pak prý po půlnoci hrává v Biliárovém sále kulečních se svým ochráncem a zaměstnavatelem hrabětem Josefem Karlem Emanuelem z Valdštejna.
Bílá paní se zjevovala na hradech a zámcích panů z Růže, nosívala tři barvy rukaviček, bílá znamenala svatba, štěstí, červené rukavičky - požár, černé rukavičky - smutek, neštěstí.
Zámecká bílá paní
Podle pověsti se bílá paní zjevovala také v třebíčském zámku za hrabat Valdštejnů. V zámku a na Podklášteří se o ní dlouho vypravovali četné pověsti. Podobně jako na jihočeských zámcích se prý objevovala nejčastěji v noci oblečena do bílých šatů a chodila po zámku zvolna a vážně, se sklopenou hlavou. Byla ochranitelkou spřízněného rodu Valdštejnů a oznamovatelkou radostných i smutných událostí. Jestliže se usmívala, byla její věštba radostná. To ohlašovala narození dítka, o které potom často v noci pečovala, kolébala je a uspávala, když zámecká chůva únavou zaspala. Tvářila-li se smutně, věštila neštěstí, většinou smrt někoho z rodu. Podle vypravování zámeckého služebníka, který trávil přes padesát let ve službě u starého pána jako komorník, zjevila se bílá paní v zámku několikrát. Brzy nato se v rodině majitele zámku chystal pohřeb. Někdy také bílá paní projevovala svou nespokojenost velkým hřmotem a rámusem.
„To jednou,“ vypravoval komorník, „jsem seděl se starým pánem v rohovém obývacím pokoji. Na třebíčské věži právě odbíjela jedenáctá hodina, když ve vedlejších pokojích nastal velký hluk, jako když někdo zprudka otvírá dveře. Oba jsme vstali a šli se podívat, kdo tam je a co se tam děje. Procházeli jsme jedním pokojem za druhým, ale nikde nikdo, jen všechny dveře byly otevřeny dokořán. Dotazovali jsme se služebníků, ale žádný z nich předtím do pokojů nevstoupil. Tato událost se opakovala tři noci po sobě. Všichni jsme věřili, že bílá paní nebyla s něčím spokojená. Už jednou se tak stalo, když vytrestala zámeckou služebnou, která si tropila smích z jejího oblečení na obraze. tenkrát nastal velký hlomoz a ten postrašil služebná děvčata tak,že utekla, až na tu, která se o bílé paní špatně vyjádřila. Dívka zůstala stát jako přimrazená, jenom usedavě plakala a naříkala. Když bílé paní před obrazem slíbila, že už nikdy se jí nebude posmívat, kouzlo náhle pominulo a nešťastné děvče mohlo utéci z bibliotéky ke svým kamarádkám. Od té doby už se nikdo v zámku neopovážil o bílé paní špatně promluvit,“ ukončil své vypravování komorník.
Proč stojí u hradu socha sv. Vendelína, patrona ovčáků?

V dávných dobách pásal na panství ovčák ovce. Měl velmi hezkou dceru. Tu si oblíbil hradní pán. Ovčák varoval svou dceru a připomínal jí, aby si s pány nic nezačínala a od té doby ji hlídal. Dověděl se o tom hradní pán, a tak si nechal ovčáka zavolat do hradu, kde ho mučil a nakonec i usmrtil. Když přišel nový pán na hrad a dověděl se o této příhodě, dal tělo ovčáka pohřbít na pahrbek pod hrad a postavit na hrob sochu sv. Vendelína, patrona ovčáků.
 

Opatovický poklad
Sudy s unikátním archivním vínem patří k vyhledávaným podzemním bohatstvím opuštěných hradů. Skrývá je prý i sklep Házmburku. Opilci se k nim však nemohou dostat, protože nápoj hlídají hned tři kouzelní mužíčci . Přelstít je se dosud nepodařilo. Zato prý fintou s vínem přišel k bájnému opatovickému pokladu pán hradu Kunětická Hora. Mniši střídavě ohrožováni oběma soupeřícími stranami v husitských válkách se rozhodli své zlato a stříbro ukrýt na jiném místě. Svěřepě ale dbali na to aby nikdo kromě Karla IV., který je kdysi umluvil,už tento obrovský poklad nespatřil. Nacpali ho proto do vinných sudů a dovezli na Kunětickou Horu. Každý by přece uvěřil, že takové pošušňání chtějí před vojáky schovat. Možná na to naletěl i zdejší pán. Jenže jednou ho začala honit mlsná .“Však mníškům neubude,když si trochu cvaknu,“pomyslel si a běžel do sklepení se džbánkem.Ať točil sebevíc, ani slza neukápla.„Safraporte,“ vzdychl zklamaně. Ale protože opilci jsou vynalézaví, jak se dostat ke své dávce nevzdal to. Rozhodl se naplnit džbán za každou cenu . Bušil do sudu tak dlouho, až se mu podařilo ho seshora otevřít. Místo vytouženého moku však spatřil hromadu zlatých monstrancí.“Ti kujóni,“ rázem vystřízlivěl. Když si po čase mniši přijeli pro ukryté sudy, s úsměvem jim je vydal. Řeholníci se tuze divili, co to v nich šplouchá. Museli ale mlčet. Vždyť sami řekli, že sem přivezli jen víno. Kunětický pán pak za jejich smutným průvodem udělal dlouhý nos. Notoričtí alkoholici, šmátrající v podzemí po plných sudech, nemusí podle legend skončit špatně.
 

 • Rudolf Opletal, O Černém Jankovi

Když r. 1704. vpadli do kraje Kuruci, prchal před nimi venkovský lid do města Uh. Brodu. Kuruci chtěli města dobýti, neboť očekávali hojnou kořist u zámožných kupců. Uznali, že nejvhodnější místo k útoku je od Bílé Bašty. Proto se nejdříve zmocnili Horního dvora.
 
Za tmavé noci plížili se Kuruci opatrně k hradbám a již lezli po žebřících nahoru. Jeden z nich přelezl již hradby. Měl dáti ostatním znamení, kudy je nejsnadnější přístup do města. Nikdo se mu nepostavil v cestu, neboť strážci únavou usnuli. Opatrně hmatal ve tmě podél hradební zdi. Najednou nahmatal provaz, který odkudsi visel. "Snad ho mohu potřebovat", myslil si Kuruc, "utrhnu jej". Silně potáhl za provaz. Provaz nepovolil, zato však ozval se poplašný hlas zvonu, jímž brozané v dobách válečných ohlašovali nepřá ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • Marek Řeháček, Krajina na Nise, Grabštejnské tajemství

Každý zámek vzbuzuje tajemství: Podzemní chodby z něj vedou údajně všemi směry, ve sklepích leží zakopané rezavé truhlice plné zlatých mincí. Každý druhý člověk pod hradem je šlechtický levoboček, ve zdech jsou zazděné ubohé děvečky, na trámech vyškrábané tajemné nápisy, ponurými chodbami bloudí za měsíčných nocí duchové a bílé přízraky. Také hrad Grabštejn odedávna vzbuzoval nejbujnější fantazie a protože patřil alespoň na první pohled přebohaté vrchnosti, spojovali si jej vesničané s nesmírnými poklady, které, ač většina majitelů panství prodávala pro dluhy, jsou ukryty v hradních zdech nebo po okolí starých budov.

Staré povídačky se dočkaly potvrzení 28. října 1902, kdy byl při výkopech poblíž starého pivovaru v podhradí nalezen hliněný hrníček se zlatými a stříbrnými mincemi z ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
Bludný rytíř

Zlý rytíř z hradu, kterého téměř každý poddaný proklínal, jednoho dne zmizel. Jen za nocí se tu zjevoval přízrak jeho černého koně s ohnivou ohlávkou na krku. Podle pověsti ji bylo nutno hodinu udržet v rukou, aby byl duch rytíře vysvobozen. Zatím se to nikomu nepodařilo, a proto tu občas můžeme toulavého koně potkat dodnes.
 

 • Pověsti Teplicka, Alchymista a lékař

V širokém okolí, které je tvořeno z jedné strany hradbou Krušných hor a z druhé malebným Českým středohořím, stojí teplický zámek. Ze zámecké věže je vidět na Krušné hory, na místa, kde se odpradávna dobývaly rozličné rudy a stříbro.
V sídle majitelů teplického panství se již v 16. století nalézalo takzvané zlatnické ohniště, místo, kde se pěstovala alchymie. Cílem pokusů bylo nalezení kamene mudrců, s jehož pomocí se obyčejné rudy měnily v pravé zlato nebo elixír života, který měl prodloužit lidský život.
Tajemní alchymisté se objevovali na zámku, aby zde pod záštitou majitele bádali a vynalézali. Jejich dílo bylo přísně utajováno před zraky obyvatel Teplic. Odkud přicházeli, co vše znali, jaké výsledky mělo jejich počínání a kam zase po čase mizeli, nevěděl nikdo. Někteří z n ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
Loketský meteorit

V době panování krále Zigmunda Lucemburského spravoval hrad Loket purkrabí Půta z Illburka.
Tento purkrabí se projevil jako velice krutý pán. Mladá potrestaná vdova jej v nejvyšším zoufalství proklela slovy: „Je-li tvé srdce z kamene, kamenem se staň!“
Uhodil blesk a za velkého hromobití se purkrabí proměnil v kámen- Loketský meteorit.
 

Tajuplná místa

Duch smutné paní bloudívá v komnatách zámku v černých šatech, lze tu potkat i "kulhavého ďábla", ducha zlého a přísného majitele zámku.
Před konšelským soudem města Náchoda byla r. 1540 odsouzena manželka drába zvaná "biřička Markyta" za krádež a čarodějnictví. Téhož roku byla upálena a zanedlouho po ní i vdova Šmidrigalová z Rabštejna. Ta přidávala do piva psí sádlo a kouzelné prášky, aby vzbudila v mužích touhu. Další upálenou čarodějnicí na náchodském náměstí byla pastýřka Dorota z Vysokova odsouzená za čarování a styky s nečistými silami. Všechny tři procesy se udály za majitele panství Jana z Pernštejna.
 

Hrad je nazýván opičím, protože se zde již na pustém hradě množily opice. Okolní obyvatelé je chtěli vystěhovat, tak šli ve zbroji na hrad a opice pobili.
 

 • Lidová pověst, Záhada kolem krádeže zvonů

Chuligánské „žertíky“, které dnes tak často dělají starostí bezpečnostním orgánům, měly své předchůdce již v minulém století. Svědčí o tom událost, která se stala v noci z 5. na 6. listopadu 1848 v kostelíku sv. Jiljí na jižním břehu rybníka Světa v těsném sousedství koupaliště Ostende. Tehdy byli obyvatelé Třeboně i celého kraje vzrušeni odvážnou krádeží, při které neznámí pachatelé odcizili z kostela nejen velkou část bohoslužebních rouch a nádob, cínovou oltářovou lampu, ale i dva věžní zvony. Jeden z roku 1625 asi tři sta liber těžky, druhý o váze 180 liber s letopočtem 1687. Přes všechno úsilí zloději tehdy vypátráni nebyli.
Teprve po třiceti letech, 29. dubna 1878, učinil domaninský podruh Kašpar Vávrovský před třeboňským policejním mistrem Václavem Šemberou udání, ve kterém uved ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • Lidová pověst, O původu názvu Klobouky

Jak dostaly Klobouky jméno, vypráví tato pověst:
V dávných dobách bylo v kraji mnoho rybníků a močálů. Tam, kde je nyní náměstí, rozkládal se rybník. U bývalé radnice se vypínal mohutný strom a hněd u něho začali stavět obydlí.
Kloboucký pán Lev přišel se jednou podívat na práci, jak pokračuje. Když došel až k tomu velikému stromu, zavadil kloboukem o větev a klobouk mu spadl do rybníka. I přikvapil jeden z pracovníků na stavbě, shýbl se a podával svému pánovi klobouk. Pán jej obdaroval a pravil: „Nevěděl jsem, jak pojmenujeme osadu. Ať se jmenuje Klobouk“.
A tak se i stalo. Z původního názvu osady Klobouk vzniklo jméno Klobouky.
 
...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • Lidová pověst, Bílá paní

Když se kloboucký pán Lev potřetí ženil, slavil svůj sňatek v Brně. Téhož dne po půlnoci pozorovali služebníci na hradě v komnatě zemřelé jeho druhé manželky jakési světlo. Nedovedli si vysvětlit, co by to mohlo být a ze strachu, aby snad nevznikl v komnatě oheň, omluvili se, že vniknou do komnaty, aby se předvědčili, co se tam děje.
Když přišli ke dveřím, neslyšeli ni toho nejmenšího zvuku, a proto tiše otevřeli a vstoupili dovnitř.
Tu spatiřili paní v bílém oděvu. Obličej měla závojem zahalený a v ruce držela svíci. Ubírala se do druhého pokoje a zamkla za sebou dveře.
Komorná poznala v ní dřívjější paní hradu, druhou manželku Lva Klobouckého, Žofii, a sdělila to ostatním sloužícím. Ti se strachem třásli a hned opustili komnatu. Světlo tam potom již nespatřili.
Po nějaké ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • Lidová pověst, O klobouckém hradě

Nad Klobouky, někde u kaple svaté Barbory, v místech zvaných Hradisko, stával koncem 12. století hrad. Silné palisádové zdi a mocný val chránily sídlo mocného pána Lva z Klobouk. Z hradní věže byl rozhled do dalekého kraje.
Život na hradě plynul tiše, jelikož Lev nebyl milovníkem hlučných a veselých zábav a také proto, že paní hradu churavěla.
Když však paní hradu zemřela, Lev se uzavřel úplně lidské společnosti.
Jediným společníkem Lvovým byl jeho plébán a jedinou jeho radostí jeho syn dospívající v sličného panice.
Tak plynul na hradě den za dnem a rok za rokem a hoch vyspěl ve statného jinocha.
Jednou se rozloučil se svým otcem; vypravil se do světa, aby tam získal čest své zbrani a slávu svému rodu.
Těžce se loučil otec se synem a syn s otcem. Objali se a políbi ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
Lidová pověst: Zlá Manda

Pověst o černé paní novoměstské „Zlé Mandě“, vypráví se o jejím zjevování při nočních prohlídkách zámku.
 

 • Václav Němec, Daemon metalicus

Staří horníci věřili, že v hlubinách země sídlí vládce hor Daemon metalicus, jenž se lidem zjevuje v rozličných podobách. Jednou je to horník, jindy zase na sebe bere podobu mnicha. Jednou se převtělí v myšku, hned nato v psa. Dokáže tančit a skákat nebo hrát na píšťalu. Sám prý ale nenávidí křik a pískot. Horníci považují jeho zjevení za zlé znamení, za varovný signál. Ztichnou a dělají všechno možné, aby ducha hor nedráždili, aby jim nepřivolal neštěstí.
 
...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • Václav Němec, Jak vznikl Sokolov

Kdy Sokolov vznikl, nikdo neví a už se asi nikdy nedoví. V roce 1397 vyhořela stará radnice a s ní všechny pergameny, co tam byly uloženy. Jméno Sokolov, tenkrát ovšem ve své původní podobě Valkenowe, se poprvé objevuje v jedné listině z roku 1279.
Bylo to v čase křížových výprav. Někde na horní Ohři žil rytíř a ten se zúčastnil tažení proti Turkům, kteří tenkrát znesnadňovali věřícím přístup k Ježíšovu hrobu ve Svaté zemi. Když se pak po létech vrátil do své vlasti, našel místo své tvrze jen spáleniště a zarostlý hrob své ženy a dítěte. Poklekl, pomodlil se nad opršelými rovy a rozhodl se, že odejde z míst, která mu připomínala ztrátu lidí nejdražších. Pustil se po řece a po krátkém putování lučinatým údolím došel až k soutoku Ohře a Svatavy. Tam si v pustých lesích postavil chýši. Ži ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • Václav Němec, O Benátčanech

Je večer v Horním Slavkově. V krčmě U červeného vola sedlí havíři a každý ví něco. Takové bohatství nenajdeš, kdybys šel světa kraj, povídá Martin, zvaný Zmrzlík, jako u nás. Tady je všechno, cín, měď, stříbro, dokonce i zlato. Nejvíce se ale naši lidé natrápili nad tím, jak oddělit stříbro od cínu. To tenkrát dokázali jen Benátčané. Ale nikdo z nich nedokázal to tajemství vytáhnout. Jako oko v hlavě si je střežili. Za tehdejších časů se od nás ruda vozila do Benátek. Bohatsvtí Benátčanů je z potu našich dědků. Však Ti Taliáni taky říkali: Ve Slavkově jsou lidé slepí na obě oči.
Vidíte, a našel se člověk, říkali mu Zikmund, a ten řekl: Chci vidět aspoň na jedno oko! A pustil se na jih do těch Benátek. Dělal tam ty nejhorší práce a pomalu otvíral oči i uši. Měl i to štěstí, že se zalíbi ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • Lidová pověst

ZA HUSITSKÝCH VÁLEK se dostali SIROTCI až k Brnu a začali je obléhat.Většina jich odtáhla na Portu Coeli , menší oddíly se rozložily u Králova Pole a čekaly. Jakmile se to BRNĚNŠTÍ MĚŠŤANÉ dověděli, jednoho dne je znenadání přepadli a porazili. Velitel husitů usoudil, že město mocí nedobude a že se do něho dostane jen LSTÍ. Téměř se to podařilo! Spojil se s několika přívrženci ve městě a ti mu slíbili, že otevřou Veselou a Dřevěnou bránu a město vydají. Jenže husité čekali marně. Prý to všechno překazil ŠAŠEK císaře ZIKMUND, jménem BORO. Jednou ho chytili husité v hospodě ve Václavovicích a zavřeli v Hradci Králové.Vychytralý šašek si brzy v městě získal důvěru, volně chodil po celém Hradci a poslouchal, co si lidé mezi sebou vykládají. Jednou vyslechl, že mají přijít POSLOVÉ z Brna ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 

Lidová pověst: O Janu Šemberovi

existuje velké množství pověstí. Řada z nich je spojena s jeho bohatstvím a řada s jeho vznětlivou povahou. Známý je případ, kdy v souboji probodl Zikmunka Prakšického ze Zástřizl. Pověstí je opředený i vlastní vznik zámku, neboť stavba byla tak složitá, že si o pověsti přímo koledovala.
 

Lidová pověst:

Zakladatel zámku hrabě Jean Antoine Harbuval de Chamare, zároveň majitel hradu Potštejna, byl náruživým hledačem pokladů, tak jak jeho příběh popsal Alois Jirásek ve svém románu Poklad.
 

 • Adolf Wenig, Moravskoslezské pověsti, O Ječmínkovi

Prostřed Moravy leží úrodný a bohatý kraj rovinatý, Haná zvaný. Z dob poddanství a roboty udržela se na Hané pověst o Ječmínkovi, národním hrdinovi moravském, o němž lidé věřili, že přijde svému lidu na pomoc, až mu bude nejhůř. Takto se vypravuje pověst o Ječmínkovi, o jeho původu, o jeho osudech:
Před dávnými a dávnými lety vládl na Hané markrabě, mocný pán- jeho jméno není známo, je to zůstalo v paměti lidu, že sídlem jeho byla Chropyně, na východ od Kojetína. Tam měl markrabě výstavný hrad, taodtud vládl úrodnému, bohatému kraji. Vládl moudře, poddaní si ho chválili. Měl rozsáhlé statky, z těch plynuly mu veliké užitky, jeho bohatství rostlo a rostlo.
Ale časy se mění a lidé s nimi. Chropyňský markrabě oblíbil si hlučný život ve společnosti přátel, na hradě konaly se bohaté ho ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • Lidová pověst, Zkamenělá paní

Paní plumlovského zámku velice milovala ruční práce a která služebná byla pilná v ručníchpracích, ta měla zajištěnu dobrou službu, ta co neuměla plést a vyšívat, dostávala nejhoršípráce a brzo odcházela ze zámku. Paní byla velice pyšná na svou zručnost a proto se jí dotklo,když jí manžel řekl, že viděl v kovárně výšivku, jakou by ani ona nesvedla. Rozhodla se tedy,že kovářovu dceru vyzkouší. Pozvala ji k sobě na zámek a tam musela dívka tři dny být zavřenáv komůrce a vyšívat, nejprve šátek, potom fěrtošek a nakonec si paní vymyslela, aby vyšila stuhu, kterou by mohla omotat celý zámek. To děvče samozřejmě nemohlo dokázat a kdyžse na ni paní rozkřikla, že je líná, dívka se vyčerpáním rozplakala a rozhodla se, že ukončí svůj život. Dřív než se oběsila na stuze, kterou měla vyšívat, proklela ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
 • Eduard Doubek - Na Sázavě, Němý zvon promluvil

V 16. století žil na ledečském hradě bohatý a statečný šlechtic Jan Burian Ledečský z Říčan. Měl všeho hojnost a v hradním sklepení prý tři kádě plné peněz. Nebyl však lakomý, a proto byl u svých poddaných oblíben.
Když vypukla válka s Turky, musel se svou družinou do boje. Ještě před odjezdem rozhodl, že neváti-li se do tří let domů, mají být peníze uložené v kádích roztaveny a ulit z nich veliký zvon, umístěný pak ve věži ledečského kostela. Na věčnou památku dárce měl mít jméno Jan Burian.
Když se do tří let nevrátil, všichni se domnívali, že je mrtev a nezbývalo než splnit jeho přání. Když byl zvon zhotoven a vytažen ne věž ledečského kostela, všichni byli zvědaví, jaký bude mít hlas, když je tak vzácný a drahý. Čekali všichni marně. Ať se zvoník a jeho pomocníci namáhali sebe ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
Bedřich Kamarýt z Deštné: Pověst o Červené Lhotě

Náboženská pověst, řešící konflikt mezi protestanty a katolíky. Guntram, syn Kábů z Rybňan, se proti vůli rodičů oženil s dcerou Růtů z Dírné, Johankou. Mladí manželé začali mít spolu brzy neshody kvůli rozdílné víře a při jedné z hádek vyhodila Johanka manželův velký kříž, u kterého se modlíval z okna. V tu chvíli se venku strhla bouře a a zvedl se silný vítr. Johanka se v okně s křížem převážila, vypadla ven na skálu a zabila se. Její krev potřísnila tehdy ještě bílé stěny zámku. Krvavé skvrny byly později zabíleny, ale přes noc se vždy na zdi objevily znovu. Proto musel být celý zámek natřen na červeno.
 

 • Knihy o Velharticích, O panu pobertovi, kterak se v Čechách usadil a jak poslední obživu chudým probral a na nic jiného nehleděl, jenom o svůj majetek se staral

Nedaleko města Sušice stojí hrad Velhartice, kdysi pevné sídlo pánů z Hradce. Lidé měli v kraji všelijaké pány, ale nejvíce je sužoval don Martin doef Huerta, kterému po celých Čechách říkali Poberta. Když se stal za třicetileté války generálem císařského vojska, za své zásluhy dostal od císaře několik statků a mezi nimi také hrad Velhartice. Tam se potom usadil a stavěl nový palác pro svou milou schovanku Annu Marii vojvodovnu z Moldavy. Té se dostalo všechno, co za velké vojny Huerta v Čechách naloupil.
Když byl don Huerta povýšen na svobodného pána velhartického, velmi se na svém stavu zakládal a císaři sliboval, že všechny svoje poddané přivede znovu k pravé víře katolické, protože až do bitvy na Bílé Hoře byla většina poddaných protestantského vyznání.
„Ani jeden pikart nebud ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
Lidová pověst: Pověst o bílé paní

Tak jako na mnohých hradech českých vídali bílou paní, tak i na hradě Velhartickém často vídána byla bílá něžná paní Hradecká z Velhartic v ložnici klínového pokoje, nalézajícího se na straně k cimbuří. Zemřela při narození dcerušky Elišky a po pohřbu třetí den o jedenácté hodině v noci přišla , objevíc se z výklenku, zakolébala plačící dcerušku. Stará Kačena znajíc velmi dobře milou povahu zemřelé této paní s klidem na ni pohlížela a tato o dvanácté hodině políbivši dcerušku obrátila se k výklenku a zmizela. To se opakovalo každé noci, až manžel pán z Hradce, když přijel z válečného tažení, dcerušku na vychování do Hradce odvezl. Však nicméně ukazovala se zde tato bílá paní i dále a sice u zadní gotické branky.
 

Lidová pověst: Pověst o louce „Trávníku“

V době třicetileté války žila ve Velharticích zbožná rodina, která měla pozemky své na západní straně vrchu, při levém břehu Ostružné. Oseté pozemky, před sklizní vždy nepřítelem zpustošené, nebývaly pak vzdělávány, pustly a ceny jejich nad míru klesly, jelikož jich nechtěl nikdo kupovat. Následkem toho nastal hlad a mor. Ve zmíněné rodině byli též zachváceni morem rodiče, zůstavivše sirotky, jednoho hocha a dvě dívky. V té době hleděl každý jen sebe ochrániti, žádný se nestaral o druhého, proto opuštění sirotci hladem umírali.
I umínili si, že pozemky své prodají hradnímu pánu, očekávajíce jeho příchodu v hradní kuchyni, kdež pro čeleď ovesná kaše se vařila. Nemohouce odolati touze po okamžitém nasycení, nabídli pozemky své za hrnec kaše, jíž obdrželi a přídavkem pecnu chleba. Brzy však zželelo se jim prodeje tak laciného a hořce oplakávali pozemky své. Brzy však i oni morem zemřeli. Následkem pláče sirotků těch musilo prý pršeti, kdykoli se na té louce „Trávníku“ seno dělá a lid tím více věří v pověst tu jelikož po dlouhou řadu let, vyjma třikrát nebo čtyřikrát, pršívá, když se na louce to seno dělá.
 

 • Lidová pověst, Velhartický mlynář

Na počátku třicetileté války proslul v pošumavských Velharticích znalostí léčivých rostlin svobodník z Chobotovského mlýna. V Chobotě říkalo se protáhlému rybníku na jih nad obcí. Mlýn byl o samotě, ukryt v hustém stromoví a nebylo divu, že o mlýnu kolovaly mezi lidem různé podivné zvěsti. Hodkovič byl písmákem a často rád čítával v objemném herbáři, či-li bylinkáři, ale nejvíce vědomostí měl od svého nebožtíka otce, který je také podědil. Bylo totiž toto umění v jejich rodě již po kolik generací. Snad bylo pravda, že ve svém nitru byli Hodkovičové i jiné víry, ale až do té doby, kdy se v panství velhartickém uvázal don Martin Huerta, nikomu nebyli trnem v oku. Tím okamžikem však započalo mlynářovo pronásledování. Novému pánovi hlavně překáželo blízké svobodnické sousedství a proto rád vy ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 
Lidová pověst: Původ názvu „Velhartičtí syrovátníci“

Z doby, kdy bylo ve Velharticích více hostinců a také více příležitostí ke škádlení nebo-li dobírání různou tou hospodskou latinou, pochází i výše uvedený název, který již patří do kulturní, či lépe nekulturní historie a ukazuje nám starého souseda jako veselého člověka, někdy až přes míru, který často šprýmoval a jak se říká „kořenil“ si tím mnohdy těžký život. Tyto, ovšemže lživé výmysly, ilustrují zašlou dobu a vydávají doklad o tom, že člověk rád hledal změnu proto, poněvadž se jemu dobře nevedlo.
Primus Sobotka v knize Kratochvilné historie míst a měst státu čsl. zaznamenává na str. 134 o tom následující: Panský dvůr, blíže Velhartic poskytoval hojnost syrovátky, pro níž celé řady syrovátníků velhartických se džbánky a bandaskami putují. Aby si uspořili několik set kroků do dvorce, nechávají si nektar ten až do městečka pouštěti v trubách. „Syrovátníci“ však odmítají úsměšky ty říkajíce, že naopak oni syrovátku jakožto přebytek svého blahobytu přepouštějí po troubách do okolních vesnic „chrapounům“. Co se týče věžních hodin o jedné rafičce, tvrdí syrovátníci, že jsou tak chytří a důvtipní, že jim jedna ručička dostačí, aby na hodinách se vyznali, kdežto jiní ani se dvěma rafičkami nevědí kolik uhodilo.
Velhartičtí neradi uvedené oslovení snášeli a zejména ne od svých sousedů v Horách M. Boží, kterým spláceli názvem „zlámaní“. Jisto jest, že tato oslovení nevedla k ničemu dobrému. Nenávist mezi oběma městečky vyvěrala z dávné minulosti, z dob kdy Velhartičtí se svojí vrchností Horské utiskovali, trvala do nedávné doby.
 

Lidová pověst: Lidové chodby

Každý hrad je v lidovém podání opředen tajnými chodbami, které vycházejí z hradu a jimiž obránci v poslední chvíli opouštěli hrad dobytý, aby zachovali holý život. Podle lidové tradice taková tajná chodba vede z hradu Velhartického směrem ke konínu a druhý tajná chodba má vésti z fary na hrad.
 

Lidová pověst: O staré pustevně

Naproti hradu na panském Borku je skála, které se až dosud říká „u Dědka“. na skále, kterou dal obíliti hrabě Sturmfeder, visel starý obrázek sv. Vintíře, patrona poustevníků, který někdo po r. 1918 rozbil. Podle lidového podání stávala pod touto skalou poustevna, v níž přebýval poustevník. Historických zpráv se o poustevníkovi pod hradem nezachovalo. Máme však historickou zprávu z r. 1584 o poustevníku u sv. Maří.
 

Lidová pověst: Buškova vinice

Slavný komorník krále Karla IV. Bušek z Velhartic napodobil svého pána tím, že u velhartického hradu prý osadil stráně vinnou révou. Tato stará pověst přivedla tajanovského pána Appeltauera na myšlenku založit „ve Škarpách“ u Tajanova vinici. Dosud je tam zachováná terasní zeď a zbytky terénní úpravy po vinici. Vinné révě se zde však nedařilo a proto ji majitel osázel ovocným stromovím.
 

František Votava: O dobývání hradu r. 1511

Sedlák Hána z Hrádku našel v Hrádku knížku, kterou odevzdal řídícímu učiteli Stupkovi a ten pak předal do sušického muzea. Tam bylo psáno o tom jak Švábové 14 dní obléhali hrad Velhartice. Úrodu kolem koňmi rozdupali. Po čtrnácti dnech měli na hradě pouze jednu svini, všechny ostatní zásoby byly již snědeny. Aby obležení oklamali nepřítele, svini zabili, na dvě poloviny rozsekali a jednu polovinu k oklamání nepřítele vhodili do tábora. Teprve potom Švábové (byli to Bavoráci) odtáhli, ale zanechali velikou škodu, neboť městečko zapálili „Na Shořelkách“, takže veliký díl městečka vyhořel. V té době zpustl mlýn, který stával v Hodkovicích u rybníka Chobota u sv. Maří Magdaleny.
 

 • Jan Neruda, Romance o Karlu IV.

Král Karel s Buškem z Vilhartic
teď zasedli si k dubovému stolu -
ti dva už pili mnohou číši spolu
a zapěli si z plných plic.
„Nuž dej sem zlaté číše páže,
a nalej vína - dolej výš -
dnes, pane Bušku , čehos zvíš!“
král Karel vesel káže.

„Zde po tom víně, Bušku slyš,
domácí slunce naše vloni hrálo -
toť první víno, které v Čechách zrálo -
aj tedy vzhůru, pijme již!“
A pili - král však náhle prsknul -
„To že je víno? Tenhle kvas?
Vždyť křiví ústa, láme vaz!“
a zlostně rukou mrsknul.

„Eh - vezu révu z Burgund sem,“
král dál a dál si v zlosti svojí vede,
„a takovouhle peluň mně z ní svede
ta velebená česká zem!
Jsem přesvědčen, když broskve vsadím,
že s ...
 

 
 • Lidová pověst

Během nepokojů na počátku třicetileté války prý zakopal tehdejší majitel vlašimského panství Jan Vostrovec z Kralovic, na zámku poklad čítající 180 žejdlíků dukátů a bednu drahých kamenů, kterou by dospělý muž neuzvedl. O tom, že na pověsti může něco být svědčí fakt, že když jeden z dalších majitelů vlašimského panství Jan z Talenberka prodával Vlašim, vymínil si ve smlouvě, že v případě budoucího nálezu pokladu bude jedna jeho třetina náležet jemu nebo jeho dědicům.
 

 • M. Hedvábný - Třebíčské pověsti a zajímavosti, Dobrovolná oběť

V posledních letech třicetileté války nastala všude bída a hlad. Našimi kraji táhl mor. Stalo se, že Malach Hamavod - anděl smrti zavítal tehdy i do židovské čtvrti a zle tam řádil. Umírali staří i mladí, učení i prostí, ženy a muži, nejvíce však děti. Marně volal rabín v synagoze rozhněvaného Boha - Hospodina a prosil o zažehnání této pohromy. Mor neustával.
 
V té době žil v židovské obci stařec jménem Rafael. Z celé početné rodiny zůstal naživu jen on sám, kmet již devadesátiletý. Věděl, že bude-li mor dál kosit denně desítky jeho souvěrců, židovské ghetto vyhyne. Proto ho ovládla už jen jediná touha: pomoci bližním. Celé dny uvažoval stařec, jak by Jahveho usmířil, až po dlouhém přemítání došel k názoru, že je nutné přinést nějakou lidskou oběť. Byl přesvědčený, že ji nemů ...
 

 
 • Antonín Honomichl, O klášterním pokladu

V letních měsících roku 1785, ještě před zrušením plaského kláštera, povolal poslední opat Celestin Werner plaského poddaného jménem Sinkule a jednoho mnicha, aby mu pomohli uložiti klášterní poklad.zlaté a stříbrné peníze, nádherné kostelní náčiní a vzácné knihy uložili ve velkém sklepě pod konventem.Na dubové podlaze stálo prý tu devět velikých sudů naplněných zlatými a stříbrnými penězi, drahokamy a předměty ohromné ceny. Potom přivedli do podzemí dva zedníky se zavázanýma očima, kteří sklepení zazdili tak, aby nikdo nepoznal, že tam někdy sklep byl. Na zpáteční cestě zavázali jim opět oči a vodili je zase sem a tam, až je vyvedli ven. Opat Werner zavázal pak Sinkuleho a mnicha trojí přísahou, že jeho potomci až do třetího kolena se nemohou o poklad ucházet.
 
Opat a mniši ...
 

 
 • Radek Tomeček - putování historií královského města, Pověst o Černém Jankovi

Roku 1704 vpadli do našeho kraje kuruci, lid divoký a krutý. Lidé z okolních vesnic prchali do města, aby si zachránili alespoň holý život. Jakmile měšťané zpozorovali, že nepřítel se chce zmocnit města, okamžitě se připravili na jeho obranu. Obsadili bašty, hradby a brány. 27. března odpoledne přiblížilo se k městu asi pět set jezdců, kteří je objížděli, z které strany by se ho mohli nejsnáze zmocnit. Nejvhodnějším zdál se jim být útok od severu, a proto se nejdříve zmocnili Horního dvora odkud počali útočit na město. Měšťané však jejich útoky ve dne i v noci statně odráželi. Když se kurucům nedařilo, stáhli se. Zdálo se, že již od dobytí města upustili. Před hradbami, kam až oko dohlédlo, nebylo po nich stopy. Zanechali tedy měšťané na hradbách jen stráže, které nebyly dost opatrné. Dlou ...
 

 
 • Lidová pověst

Rodový erb Harrachů je složen ze tří stříbrných pštrosích per zatnutých do zlaté koule na červeném poli. Pověst o jeho vzniku vypráví, že jeden z předků se kdysi zúčastnil výpravy do Svaté země, kde byl v boji smrtelně zraněn a po pádu z koně se mu sesmekla z hlavy přilbice a tři péra, která ji zdobila, zrudla jeho krví. Tak se ona tři péra a krvavá červeň staly symboly rodu.
 

 • Lidová pověst

Ještě za časů moravských údělných přemyslovských knížat někdy po polovině 11. století byly husté a temné lesy okolo řeky Svratky, tehdy ještě spíše zvané Švarcava, oblíbeným lovištěm brněnských údělníků. Mezi takové patřil i brněnský kníže Konrád. Jednoho dne ovšem při vášnivém pronásledování vysoké zabloudil dále než obvykle. Ani si nevšiml, že se ztratil své družině, a to že je sám si uvědomil teprve ve chvíli, kdy se jeho uřícený kůň zastavil před skalnatým ostrohem nad místem, kde se do Svratky dodnes vlévá potok Veverka.Palouk se skupinkou vzrostlých dubů zalitý poledním sluncem dýchal tichým stínem a Konrád se nechal zlákat ke chvíli odpočinku. Jen na malou, malinkatou chviličku… a přemohla jej únava. Ve snu viděl kníže sám sebe v krásném výstavném hradě, procházel bohatě zdobenými k ...
 

 
Loketské strašidlo Štrakakal

Ve městě Lokti působil záludný mužíček, který trestal neposlušné děti, které se nerady česaly.
V noci se zjevoval v jejich ložnici hrubým hřebenem jim projížděl zcuchané vlasy, a když před ním s křikem utíkaly, ještě je bouchnul knihou po zádech.
 

Na prahu domu jsou umístěny 2 podkovy. Nalezl je Karel Čapek při svých procházkách po okolí a umístil je tak, aby si každý návštěvník jeho domu odsud odnesl kousek štěstí.
 

Na chodbách a ve sklepeních Starého zámku se zjevuje postava Hynka z Kunštátu zvaného Suchý čert, jednoho z majitelů Jevišovic.
 

Zakladatel dynastie Rožmberků (větev jihočeských Vítkovců) Vok z Rožmberka byl na jaře na cestách svým novým teritoriem u hranic a téměř utonul při pokusu překročit rozvodněnou Vltavu. V nouzi Vok prosil o pomoc tu, která je nejmocnější k zprostředkování pomoci - Matku Boží - a podle jeho svědectví slyšel něco jako jdi výše nebo broď se výše. Tak Vok z Rožmberka našel brod (odtud pak Vyšší Brod), byl zachráněn a z vděčnosti založil klášter cisterciáků, kteří byli obzvláštními ctiteli Matky Boží.
 

U zámecké kaple sv. Alžběty prý i stával malý klášter řádu alžbětinek. Při velikém požáru v roce 1788 vynesl z bortících se trosek na poslední chvíli místní kožešník František Matiásko jeptišku a poskytl jí azyl ve svém domě. Krásná žena se do svého zachránce zamilovala, vzdala se řádového života a provdala se za něj.
 

 • Lidová pověst, Stříbrný zvonek na Vlašském dvoře

Pověst vypravuje, že jednou ztratily se z pokladní komory Vlašského dvora kromě stříbra také důležité listiny horních práv a plány šachet a štol, v nichž leželo ještě množství stříbrné rudy dosud netknuté. Když pátrání po zlodějích bylo bezvýsledné, dal mincmistr vyrýti na kamennou obrubu vchodu do pokladnice latinský nápis: „Noli me tangere“ (nedotýkej se mne), jako výstrahu zlodějům.
 
Ale tím nebyla věc odbyta. Domácí horníci a Vlaši se z krádeže stříbra a listin navzájem obviňovali, což posléze vyústilo ve zjevnou vzpouru havířů proti vlašským mistrům. Nic netušící mincíři byli jednoho dne přepadeni ozbrojeným lidem hornickým, který násilím vnikl do Vlašského dvora s hrozbou smrti, nepovědí-li, kam schovali ukradené stříbro a listiny. I přes přísahu Vlachů, že jsou ...
 

 
 • Lidová pověst

Hned za kynžvartským zámkem se na Májové hoře rozprostírá pověstmi opředený bukový les. V jeho středu se vedle obrovského granitového balvanu tyčí vysoký dřevěný kříž. Na kamenném oltáři s letopočtem 1692 jsou dva prastaré nápisy. Proti kříži pak stojí stará dřevěná kaple s plechovou střechou. O tomto místě se například vyprávělo:
 
V dobách, kdy nad Chebskem vládli ještě Voburgové, žila na dvoře mocného Diepolda z Chebu líbezná panna Magdalénka. Ta měla upřímně ráda rytíře ze Švamberku, který zastával službu na dvoře jejího otce. Dlouho nic nestálo v cestě lásce dvou mladých lidí.
 
Až jednoho dne přijel slečnin strýc s velkou družinou. S ním byl jeden starý francouzský šlechtic, který měl být zasnouben s nic netušící pannou Magdalenkou. Hned jak tuto neblahou z ...
 

 
 • Lidová pověst

Dědeček pana Ericha Wilfartha (předválečného obyvatele Kynžvartu) zase vypravoval, jak se jednou za soumraku vydalo dvanáct mládenců z Kynžvartu ke kolovému mlýnu u zámku. Už když míjeli sochu sv. Jana Nepomuckého, přidal se k nim zničehonic třináctý a všimli si, že má nějakou divnou nohu. Nikdo si ale netroufl nic říci. Přišli ke mlýnu a zašli si tam na chvíli sednout do hospody. V místnosti si však jasně povšimli, že ten třináctý má místo jedné nohy kopyto. Byl to totiž čert. Milí mládenci se začali velmi rychle jeden po druhém vytrácet, až v místnosti s čertem zůstala jen hostinská. Ta hbitě přiskočila ke kropence se svěcenou vodou a udělala nad ďáblem znamení kříže. Ozvala se mocná rána, místnost byla plná kouře a byla cítit síra a čert byl ten tam. Ještě dnes je v mlýně vidět vikýř, kterým čert uletěl.
 

 • Lidová pověst, O Bílé paní

Jako každý hrad, i Landštejn má svojí Bílou paní. Vypráví se, že pan Vilém měl dceru Markétu a ta byla zaslíbena panu Jindřichovi z nedalekého Hradce. Než došlo ke svatbě, oba rody se znesvářily a začala mezi nimi místní válka. Pan Vilém nechtěl dceři dovolit , aby se za milovaného Jindřicha provdala a tak se nešťastná Markéta rozhodla k útěku, se kterým ji pomáhal pan Buzek z Lasenice. Ale jejich plán byl prozrazen a trest hradního pána byl krutý. Pana Buzka nechal uvěznit v podzemí hradu a pannu Markétu nedaleko něho zaživa zazdít. Od těch dob za jasných a měsíčných nocí bloudí nešťastná Markéta jako Bílá paní po hradě a hledá cestu za svým milým. Za tmavých a větrných nocí po hradě chodí pan Vilém a hledá odpuštění za svoji krutost.
 
...
 

 
 • Lidová pověst, Jak Jan Šembera stavěl zámek v Bučovicích

To bylo za časů, kdy páni šetrně hospodařili na svých statcích, statečně bojovali s Turky i jinými nepřáteli, odvážně se vydávali na lovy do divokých lesů, vesele se bavili s něžným pohlavím a urputně bránili své cti se zbraní v ruce. Žili živote plným a pestrým, avšak nezapomínali ani na obdiv k dobrému umění, na mírné rozjímání filosofické a náboženské a na patřičnou reprezentaci politickou. Z té příčiny také pan Jan Šembera Černohorský z Boskovic pomýšlel vystavěti v Bučovicích nádherný zámek, aby mu nebylo rovného daleko široko.
 
Dal navoziti staviva na kopec nad městem a tu začali s přestavbou dosavadního starého hradu. Ale dílo zle vázlo. Každé ráno našli zedníci zdi povalené a kamení skutálené dolů do bažinatého údolí kolem říčky Litavky.
 
Pan Šembera ...
 

 
O zvonku v kapličce v Zákolanech
 
se vypravuje, že jím bylo zvoněno r. 1621 na Staroměstském náměstí při popravě českých pánů. Zvonek je podle knihy bez letopočtu i beze všeho jiného označení.
 

Lože sv. Václava
 
Na kamenité stráni severovýchodně od Budče je podlouhlý přirozený balvan, zvaný „lože sv. Václava“. Svrchní plocha balvanu je ve směru stráně nakloněná, její hořejší konec je vyvýšený na způsob „chaise longue“. Na kameni podle pověsti prý sv. Václav spával, když docházel na Budeč.
 

Neznámý poutník
 
Kdysi přišel na Budeč poutník, kterého nikdo neznal. Prý to byl český šlechtic, jenž podnikl pouť do Svaté Země - snad za pokání. Na to beze stopy zmizel a zanechal tu okovy a berlu, kteréžto věci ještě do nedávna se tu uchovaly, ale pak též neznámým způsobem zmizely.
 

Kovář z Podbudče
 
Za dávných dob žil pod Budčí starý kovář, muž velmi zbožný. Při požehnání jedné neděle usnul na kůru a spal až do půlnoci. Najednou byl probuzen hlaholem zvonů. Udiven protírá oči a vidí, jak sv. Vojtěch v biskupském hávu ubírá se ze sakristie k oltáři v průvodu všech českých patronů a tu se modlí. Na to sv. Prokop v rouše řeholnickém vystupuje na kazatelnu a kárá český národ břitkými slovy z mnohých poklesků; tu však sv. Václava a sv. Ludmila ujímají se českého lidu a navrhují, aby šli společně prosit Pána za smilování. I vcházejí všichni v oblaku za hlaholu zvonů do nebe, při čemž kovář klesá bez vědomí k zemi a probouzí se až druhého dne. Umírá však brzy po tomto vidění.
 

Taje podzemní
 
Na poli p. V. Dudy za školou propadl se podle pověsti oráč i s voly. Na jiném poli na straně k Mozolínu probořil se zase pasák. Chtěl se přesvědčit o hloubce otvoru a ponořil do něj ruku. Sotva však ruku vytáhl, pocítil v ní bolesti, ruka zčernala a za krátko musila mu být odňata.
 

Různá vidění
 
Některé osoby mívaly různá vidění na Budči. Tak na například viděli někteří za tmavých nocí kutálet se po valech budečských ohnivé kulové těleso, jiní zase bíle přistrojenou ženskou osobu, opět jiní viděli tudy pobíhat černého psa; tato poslední pověst zachovala se i o silnici mezi Kolčí a Zákolany, kde prý také potkáván černý pes. Nad Kováry při pěšině do Trněného Újezda je v tomto ohledu známá tzv. „kravská rokle“, kde některé, jinak věrohodné osoby měly prý různá vidění. Tak např. viděli tu bílý sud, valící se. před nohama chodce a mluvící, nebo svítilnu, která neviditelnou silou jsouc nesena, vznášela se před nočním chodcem.
 

O zazděné Kateřině
 
Říká se, že žena pána Čeňka z Vartenberka, Kateřina z Landštejna, se zamilovala do majitele nedalekého hradu Orlíka nad Humpolcem pana Jindřicha z Dubé. Když se to Čeněk dozvěděl, nechal prý Jindřicha zavraždit a své ženě nachystal krutou smrt. Do výklenku v hradní kapli vsadil nejprve svého mrtvého soka a k němu pak nechal postavit nebohou Kateřinu a vlastní rukou ji tam zazdil. Na počátku 18.století se při úpravách hradní kaple skutečně našel zazděný výklenek a v něm dvě lidské kostry, jedna údajně se zbytky brnění. Pravdou je, že naše dějiny skutečně znají takový trest za nevěru, neboť v 16.století nechal Mikuláš ml. Trčka z Lípy zazdít svou nevěrnou ženu Kateřinu ze Šelemberka ve sklepeních hradu Lichnice.
 

O pokladu a třetím kříži
 
Říká se, že je na Lipnici ukryt poklad pánů z Landštejna. Poklad je prý ukryt pod třetím křížem. Prvé dva kříže jsou vytesány v hradní bráně a kdo nejde třetí těm dvěma podobný, najde také pod ním ukrytou skalní sluji s pokladem. Tento poklad ale má svého strážce - kostlivce s diamantovýma očima, kterého musíte svou chytrostí obelstít, abyste se mohli pokladu zmocnit.
 

O Černém muži
 
Na počátku 19. století zavraždil hradní pohůnek uhelným mourem začerněný správce panství i jeho ženu a následně je okradl. Paní správcová se však ještě probrala a zburcovala hradní čeládku. Pohůnka i s dvěma kumpány dopadli v hostinci ve městě a pohůnek byl odsouzen k oběšení. Ten si však vzal život sám dřív, než na něm mohla být spravedlnost vykonána. Jeho nevysvobozená duše od té doby prý bloudí po hradě a hledá vysvobození.
 

 • August Sedláček

Zřejmě v roce 1600 byl v těsném sousedství hradu postaven kostelík Nejsvětější Trojice, o němž Sedláček později napsal:
 
„Byla tu totiž ve skále díra, o kteréž se povídalo, že tam zlí duchové bydleli a proměňujíce se v rozličných hovad tvářnosti, lidi tudy chodící strašili. I stalo se, že seděl tehda člověk ve vězení a slíbeno mu odpuštění, jestli se po provaze do té díry spustí a ji ohledá. Když ho však spustili, křičel, aby mu raději hlavu srazili. Když ho vytáhli, vypravoval, že mu z velikého smradu, křiku a vřesku tak bylo zle, že nic neviděl. Tedy lidé jinak nemyslili, než že je to vchod do pekla. Zasypávali tu díru, ale ta byla nenasytná. Konečně se jim to povedlo a postavili tu kostelík. Ten se udržel do roku 1830, kdež pro sešlosť zbořen“.
 
Od roku 1 ...
 

 
 • Lidová pověst

Za doby hrabat Sweerts-Sporcků, pánů na Lnářích v letech 1745-1802, došlo k selské bouři.
Vzbouřenci, vedeni sedlákem Haraburdou z Lažánek, byli vojskem, které na ně povolal tehdejší ředitel velkostatku Kreibich, zatlačeni na uzavřené zámecké nádvoří. Pak kdosi zvolal: „Vymeťte to haraburdí !“, čmž myslel: „Vyveďte sedláky v čele s Haraburdou!“.
Vzbouřenci po jednom byli vyváděni a holemi mrskáni. Ona hůl byla „...žíla železná, obložená hovězinou, k níž přidělána kulička olověná...“. Když byl vyváděn Haraburda, měl prý ke Kreibichovi krátký proslov, který se nedochoval. Kreibich ale do roka zemřel, a od té doby se na zámku zjevoval jeho duch. Hrůzu naháněl obyvatelům zámku do doby, než se jeho tvář objevila na fresce s Apollonem, vezoucím slunce na nebeskou klenbu.
Spirit ...
 

 
 • ing. Karel Drhovský, Bečov nad Teplou (Nakladatelství Fraus),
  O Pluhovi z Rabštejna, kterak zachránil hrad

Pomocníci dokončili vrtání děr a střelmistr je naplnil dynamitem, pochvalujíce si ten nový nález Alfréda Nobela. Natáhl zápalné šňůry a všichni se utíkali schovat za konírnu. Když se přesvědčil, že nikdo není v prostoru, sám zapálil doutnák a utekl také. Vzápětí se ozvala hromová rána a mohutná hradba i s částí skalního podloží u kaplové věže hradu se za ohlušujícího rachotu zřítila. Vše se zahalilo oblaky prachu. I obloha se najednou zatáhla, bude pršet, vzhlédl k ní střelmistr, to je dobře, aspoň se ten prach spláchne. Závoj prachu už řídl, jak se počal usazovat na všechno kolem. Střelmistr pohlédl na sutiny a strnul, s ním všichni kolem. Z řídnoucí mlhy prachu vystupovala temná mužská postava ve splývavém plášti a starobylém klobouku.
Když už si pomyslel, že je to něco, co bylo za ...
 

 
 • Lidová pověst, Švanda na Šibeničním vrchu

Strakonický dudák Švanda byl vždy vesel, nikdy nikoho nezarmoutil. Vtipem přímo sršel a když nadul měch a spustil na dudy skočnou, neodolali ani staří výměnkáři, aby si v kole mezi chasou nezarejdili.
Jednou byl na posvícení v Dražejově, nedaleko Strakonic.
Toho léta byla dobrá úroda, byl proto blahobyt.
Švanda hrál celé tři dny, celé tři noci. Jídla i pití bylo hojnost, stále ho zdržovali a - samo sebou se rozumí - že proti tomu ničeho nenamítal. Teprve čtvrtého dne, za temné noci pověsil dudy na záda a ubíral se k domovu.
Hlavu měl plnou různých myšlenek. Nešel ale cestou nejbližší. Ubíral se kol vysokého vrchu Kuřidla, který celý lesem je zarostlý. Přišel k Šibeničnímu vrchu a tam odpočinul.
A tu zaklepal mu na rameno černý pán a ptal se: „Tak kam, Švando, ...
 

 
 • Lidová pověst, Střevíčky z těsta

Bydle kdysi v strakonickém zámku pan vrchní, který měl velmi pyšnou a marnivou ženu. Nosila se jako šlechtična, střídala denně obuv i šat, dbajíc toho, aby se od ostatních paní lišila a nad ně vynikala.
Dala si udělat střevíce ze safiánu, avšak když si ostatní paní rovněž takové pořídily, tu v rozmařilosti objednala si střevíčky od pekaře. Pekař upekl jí střevíčky z pšeničného těsta, z jakého se pekou hostie, takž byly bílé jako padlý sníh.
Pyšně vešla paní vrchní do kostela, usedla do rodinné stolice, která stála na čestném místě, právě pod kazatelnou. O pozdvihování, když padali lidé na kolena, zůstala pyšná paní sedět a nepoklekla. Tu ozvala se v kostele rána, dlažba se rozestoupila a paní vrchní propadla se do země.
Pojati děsem prchali lidé z kostela, nikdo se neodv ...
 

 
Nejznámější je pověst o propadlém zvonu na Práchni
 
Půta Švihovský chtěl opravit kostel na Práchni a aby nemusel vše financovat sám, vyhlásil povinnou sbírku. Sám pořídil nový zvon a do něj museli lidé nosit peníze. Když už byl zvon téměř plný peněz, přivedli biřicové chudou vdovu s posledními grošíky. Ta zvon proklela a on se i s penězi propadl do nitra hory.
 

 • Lidová pověst, O lichniceké panně Miladě

Na mocném hradě Lichnici sídlil bohatý pán. Panství měl rozlehlé, celé okolí mu patřilo a jeho slovo mělo mezi šlechtici velkou váhu. Nebyl však šťastný. Toužil po synovi, kterému by k stáru panství přenechal, ale potomka se nemohl dočkat. Až po dlouhém čekání lichnická paní porodila dceru, ale ta již zůstala bez sourozenců. Dali jí jméno Milada.
Rytíř se nemohl smířit s tím, že nebude mít mužského dědice a začal Miladu vychovávat jako chlapce. Dívka brzy předčila své vrstevníky ve střelbě z luku i v jízdě na koni, uměla obratně zacházet s mečem a odvahu i kuráž by jí mohl leckterý mladík závidět. Často s otcem vyjížděli na lov do okolních lesů i na obhlídku svého panství. Avšak jednou, když se vraceli z lovu, rytířův kůň se splašil, uklouzl na skále a pán hradu nalezl v Lovětínské r ...
 

 
 • Lidová pověst, O stavbě hradu Roštejna

Asi 8 km na sever od Telče, na vrchu posetém skalami, ve výšce 677 m n.m., uprostřed hlubokého lesa stojí krásný lovecký hrádek Roštejn. Zvláště jeho neobyčejná sedmiboká, 28 m vysoká věž upoutává pozornost již z dálky. Hrad sám je vbudován do mohutných skal a balvanů, což udivovalo nejen obyvatele okolních vesnic, ale i návštěvníky z ciziny. A tak není divu, že stavba byla přisuzována nadpřirozené síle.
Vypráví se, že jeden šlechtic, snad to byl pán na Telči, zatoužil po pohodlném, útulném a bezpečném hrádku, ve kterém by mohl odpočívat a veselit se po bohatém lovu. Zvěře bývalo v lesích na Řídelovsku nepočítaně. Lovecký hrad by se mu hodil, ale jak ho postavit, aby to netrvalo dlouho, aby byl dost bezpečný a přitom, aby byl levný.
Přemýšlel, přemýšlel, ale ne a ne na něco při ...
 

 
 • Lidová pověst, Loupežníci na Roštejně

Kdo dal postavit hrad Roštejn zůstane asi věčným tajemstvím. Podle jména se usuzuje na někoho z rodu Rožmberků. Jisté je jen to, že se na hradě vystřídalo několik majitelů dříve, než se za Zachariáše z Hradce stal trvalou součástí telčského panství. Jejich jména někdy jsou, někdy nejsou známa.
Jednou, je tomu již hodně dávno, byl pánem na Roštejně jeden velmi lakomý a necitelný rytíř. Své poddané nutil k tvrdým robotám a neuvěřitelně vysokým dávkám. Nic jim neodpustil, zvlášť miloval peníze. Obklopil se stejnými lotry, jako byl sám, a přeměnil Roštejn v hrad loupeživých rytířů. Sám se stal jejich vůdcem. Často vyjížděli lapkové do kraje a kde zjistili, že má projíždět nějaký kupec s nákladem zboží, neštítil se žádného násilí, ba ani vraždy, aby se jeho majetku zmocnili. Zboží přenech ...
 

 
O jmelí, které přineslo mladé dvojici štěstí, když se pod ním políbili.
O nepoctivém řezníku, kterého vzal čert, protože šidil hospodyně.
Společně s Karlem Čapkem působil na chyšském zámku v létě roku 1917 medik Jiří Foustka, který byl učitelem tělocviku a hry na klavír mladého Prokopa Lažanského.
Jednoho letního odpoledne objevili Čapek s Foustkou třetí půdní místnost v malé polygonální věži zámku na nároží severního a východního křídla zámku. Dovolili se starého hraběte, zda-li se mohou do této věže na pár dní nastěhovat. Pan hrabě dovolil a poslal služebné tuto místnost uklidit. Jedna ze služebných, jistá Mařenka Havránková se Karla Čapka zeptala: "… a pane doktore, Vy se v té věži nebudete bát?" Udivený Karel Čapek tehdy vyslechl pověst, kterou si zámecké služebnictvo předávalo po generace.
Tato pověst se váže ke zmíněnému nároží zámku a pojednává o šlechtičně, která na zámku žila v době vlády Rudolfa II. Ona ve snaze být stále mladá vypila elixír věčného života. Ve stáří přirozeně zemřela, ale její duch je v zámku stále živý a stále přítomný a občas v této menší zámecké věži straší.
Karla Čapka tato pověst později inspirovala k napsání Věci Makropulos.
Pod vrchem Evangelistou, v místech, kde dnes stojí při lesní cestě stará boží muka, těžívalo se dříví pro důlní práce. Dřevaři s koňmi stahovali kmeny šikmo úbočím do údolí na Dlouhý tah. Jednou v zimě padl valach v půli cesty na mokrém sněhu a nemohl vstát. Kůň, který padne a zůstane ležet, rychle vychladne a může zemřít. Je třeba ho hned postavit na nohy. Dřevař byl sám, a tak mu nezbývalo, než utíkat na Dlouhý tah pro pomoc. Když pak lidé přispěchali na místo, kde kůň padl, našli tu jen klády a chomout s postrojem. Valach beze stopy zmizel. Nikdy si nedovedli vysvětlit, co se přihodilo. Ale brzy začali slýchat horníci kutající na Dlouhé žíle odněkud z hloubi skal klapot kopyt a tlumené řehtání. Tu si vzpomněl, že Dlouhá žíla běží přímo pod místem, kde padl valach. Duchmaus se postaral o zraněného koně, otevřel skálu a odvedl ho pod zem. Lidé vyprávěli, že ho skřet chová v podzemní maštali, napájí podzemní vodou a krmí senem, které sbírá ve stájích a chlévech v osadě. V létě a na jaře ho někdy vyvádí z podzemí ven a valach se popásá na mladém obilí v poli pod Evangelistou.
 • Lidová pověst, Dalibor z Myšlína

Ještě dříve, než bylo založeno Máchovo jezero, stávala na skále uprostřed bažin a slatin rytířská tvrz. Je to táž skála, na níž dnes uprostřed vodní plochy jezera ční rozvaliny Pancířova sídla, jíž se říká „Myší ostrůvek“.

Ve staré tvrzi kdysi sídlil Dalibor z Myšlína jeden ze šestnácti „manů“. Byl velmi oblíben jak u poddaných, tak i u bezdězského purkrabího Oldřicha Tisty z Libštejna. Ba i dokonce sám Karel IV. rád s Daliborem rozprávěl, neboť bylo o něm známo, že nově založené vysoké učení v Praze navštěvoval a poslouchal přednášky učených mistrů a bakalářů.
Daliborova tvrz nebyla nijak rozlehlá, ani majetek náležející k ní nesahal daleko, ale obojí stačilo šlechtici, jeho ženě Maruši a dceři Mileně k spokojenému životu.
Svou ženu Maruši miloval pan z Myšlína nade vše. V ...
 


 
 • Lidová pověst, Myší hrádek

Jednou z nejoblíbenějších rekreačních oblastí bylo vždy Máchovo jezero. Obklopené lesnatou krajinou České křídové tabule je skutečným malým rájem, kde si na své přijdou dokonce i milovníci záhad s starodávných příběhů.

Máchovo jezero se vlastně správně jmenuje Dokský rybník. Před staletími zde stávaly dvě tvrze, malé, bezvýznamné, a jejich stopy už téměř setřel čas. Mají však své tajemství, vyprávění o potrestaném zlu, a tak vzpomínka přežila v jedné z legend dodnes.

Na návrší severně od Doks stála kdysi nevelká tvrz. Poměrně brzy zanikla a dnes už jsou v terénu znatelné jen zbytky středověkých ochranných náspů. Její jméno bylo Kluček a připomínalo obtížnou stavbu uprostřed zalesněného terénu. Klučení je starý výraz pro vyvracení pařezů nebo stromů i s kořeny, kromě síly svalů lid ...
 


 
 • Lidová pověst, Konec poustevníků v Čechách

Staletá instituce poustevníků v Čechách a v celé habsburské monarchii byla zrušena dekretem Josefa II. z 12. ledna 1782 spolu se všemi kláštery, které se nezabývaly činností pedagogickou, charitativní nebo vědeckou, a se všemi bratrstvy s nějakým náboženským posláním. Byl to nevídaný zásah do dosud neomezené církevní pravomoci. Vyplýval z toho, že Josef II. byl zcela oddán osvíceneckým názorům.

Zatímco jeho matka císařovna a královna Marie Terezie byla reprezentantkou feudálního myšlení a poslušnou, konzervativní dcerou katolické církve, Josef II. byl pro radikální reformy. Ve svých pětadvaceti letech se sice stal císařem, ale matka, která s jeho názory nesouhlasila, jej až do své smrti nenechávala samostatně vládnout. V roce 1765 byl sice prohlášen za jejího spoluvladaře, ale byly mu ...
 


 
 • Lidová pověst, Bezděz korunován pevným hradem královským

Po půldruhém století, tedy v první polovici třináctého století, podstatně mění se okolí Bezděze a tím i hrad Bezděz. Čechy stávají se královstvím a králové čeští hledí důchody své zlepšiti a mocnějšími se státi proti panstvu. Počali zakládati obyčejně na podhradí města, která pak jména svých hradů přijímala. Král se smluvil s vysazovatelem, který místo k založení města vyměřil a pusté i lesy porostlé pozemky kolem nastávajícího města na lány rozdělil. (Lán měřil 60 - 64 korců. Slovo povstalo z německého slova „Lehen“ = půjčka).

Z každého lánu musel osadník králi a jeho nástupcům každoročně odváděti jistý poplatek. První podmínkou vysazování města bylo vymanění příchozích osadníků z područí úředníků župních a povolení zvláštního rychtáře, kterýž dvě třetiny pokut do komory královské odv ...
 


 
 • Lidová pověst, Legenda o bezdězském poustevníkovi

Poustevníci jsou s Bezdězem spoutáni na několik způsobů: jednak proto, že zde skutečně po nějakou dobu mniši žili poustevnicky, za druhé, že byl vytvořen projekt Bezdězu jako hory poustevníků, a za třetí se objevují eremité v literárních výtvorech o Bezdězu. Ponecháme-li pro dnešek stranou poustevnické náměty K. H. Máchy, sluší se připomenout pozoruhodnou legendu o poustevníkovi Janu Kvarinovi.

Vytvořil ji novoborský rodák Josef Jaroslav Kalina. Patřil k plejádě nadaných českých básníků, kteří zemřeli předčasně a mladí, v bídě a na nemoci z nedostatku. Narodil se v Novém Boru, v rodině c. k. cestmistra v roce 1816 a zemřel na souchotiny roku 1847 v Praze. Měl výjimečný jazykový talent a předbíhal dobu svými nápady. Napsal mnoho literárních výtvorů, básní, překladů a odborných studií, a ...
 


 
 • Lidová pověst, O založení Máchova jezera

Píše se rok 1367. Za krásného podzimního dne vyjíždí z bran hradu Bezděze lovecká skupina v čele s králem českým a císařem římským Karlem IV. Koně zlehka našlapují po skalnaté cestě, strážní kynou jezdcům na pozdrav a zvlášť uctivě pozdravují svého vladaře. Hrad Bezděz jako by byl ještě mocnější a vyšší, přítomnost císaře a krále mu dodává plného lesku. S lidmi se těší příroda. Dopolední slunce ozařuje kraj vůkol hradu. Jen z dolin a úžlabin vystupuje mlha jako lehký opar.

Skupina sjíždí prudký svah od hradu, objíždí Malý Bezděz a noří se do lesa. Koně oddychují, psi pobíhají kolem jezdců a nahlížejí do křovin. Lovci se družně baví. Hovor je často přerušován smíchem a úsměv se objevuje i na tváři králově. Každý jen očekává povel ke štvanici na jelena.

Lovčí vede skupinu podle král ...
 


 
 • Lidová pověst, Bezděz - Český Montserrat

Tento přívlastek, kterým se někdy Bezděz označoval, není ovšem zcela opodstatněný, byť se pro horu i hrad s posláním, podobným Motserratu kdysi počítalo. Je jistě na místě, abychom pojem této jedné z nejnavštěvovanějších poutních hor v Katalánsku ve španělské provincii Barcelona vysvětlili.

Už v roce 880 tam bylo založeno benediktinské opatství - podle legendy v souvislosti s nálezem sošky Panny Marie. Postupně tam byly vybudovány rozsáhlé klášterní budovy pro 70 mnichů a krásný kostel. Před mariánskou sochou s rysy byzanského stylu bylo od poutníků, vděčných za vyslyšení nebo nějak se zaslibujících, zavěšeno 74 stříbrných lamp, k jejichž ustavičným plamenům byly pořízeny nadace.

To se později u nás napodobovalo. Hora, která nese svůj název podle vzhledu zubaté pily (tj. serra), s ...
 


 
 • Lidová pověst, O vzniku Bezdězu

Na hrázi Máchova jezera ve Starých Splavech stojí podnes mlýn. Stával tam už před dávnými časy, dokonce ještě dříve, než Karel IV. dal založit původní Velký rybník. Při vypouštění jezera za výlovu je v propusti vidět letopočet 1212, což je rok vzniku starého mlýna.

V mlýně žil kdysi mladý mlynář. Rád se veselil, často poseděl se sousedy a užíval světa. Protože při tom zapomínal na práci, nedostávalo se mu někdy peněz. Snažil se je vypůjčit u sousedů, ale ti mu vyhověli jen neradi, protože bylo o něm známo , že dluhy špatně splácí. Když zase jednou žádal souseda o peníze zlostí se zapomněl a zvolal: „Ať si mne tady čert vezme když už mi nikdo ani půjčit nechce!“

Jen to dopověděl, ve světnici se zatmělo, cosi vzduchem zavířilo a před mlynářem stanul čert. Byl jak se patří huňatý, zam ...
 


 
 • Lidová pověst, Rýzmberk

Pyšná dcera rýzmberského pána Apolena seděla jednou pod jabloní plnou krásných, dozrávajících jablek. Šel tudy mládenec Jan, velmi unavený po celodenní námaze. Protože měl hlad, poprosil krásnou Apolenu, aby mu darovala alespoň jedno jablko. Ta mu však nevyhověla. Myslivec natáhl ruku s nožem, že se obslouží sám. Apolena se lekla, s křikem běžela do hradu a žalovala to otci. Ten mládence uvrhl do hladomorny, ze které ubožák už živ nevyšel. Avšak jabloň, která byla dosud pýchou zahrady, začala schnout až zcela uhynula. Rovněž Apolena chřadla a než se rok s rokem sešel, zemřela. Lidé si povídali, že jí stihla kletba nešťastného mládence. Svá provinění však smrtí nesmyla. Vždy jednou za rok vstává z hrobu, bloudí hradem jako bledý přízrak, držíc v ruce jablko. Čeká na mládence, který by si jablko z její ruky vzal a zbavil ji prokletí.
 • Lidová pověst

Kdysi dávno byla česká země liduprázdná. Všude se rozkládaly husté lesy s nepřeberným množstvím zvěře, ptactva, ryb a jiných živočichů. Do těchto končin nikdy nevstoupila lidská noha až do doby příchodu praotce Čecha s jeho lidmi. Mocný lech se jednoho dne se svými nepohodl, a protože věděl, že na něj ve vlasti čeká odplata a samé zlo, svolal svou družinu a vydal se s ní na strastiplnou cestu. Když byli dlouhou chůzí celí utrmácení, zastavili se pod vysokou horou Řípem a když na ni vystoupili, lech promluvil ke svým druhům. „Toto je ta země zaslíbená, hojností zvěře, ptactva i sladkým medem oplývající.“ Když pak vůdce s nimi vybíral jméno pro ten kraj, shodli se všichni, a dali zemi jméno Čechy podle lecha jménem Čech.
 • Pověst o vzniku města Rakovník

Za pradávných dob stával na Rakovnickém potoce mlýn nedaleko kostelíčka sv. Jiljí. Ve mlýně žil mlynář s četnou rodinou. V Čechách tehdy byla neúroda, byla bída a mor. Mlynář v mlýnici pod sv. Jiljím zemřel a do mlýna se nastěhovala bída a hlad. Mlynářka si usmyslila, že děti zbaví dlouhých útrap a otraví je raky z nedalekého potoka. Věřilo se, že raci jsou jedovatí. Uvařila dětem k večeři a ráno se divila, když děti vstávaly čilé a zdravé a sháněly, zda ještě neco od večeře nezbylo! Od té doby se začaly po čas hladu živit raky. Zpráva se roznesla po širém okolí a lidé se začali v kraji hojně usazovat.
 • O lípě Neviny

Snad nejznámější pověstí na Buchlově je pověst o tzv. „lípě Neviny“, která souvisí s působením soudní pravomoci „Loveckého práva“ na hradě od jeho počátků až do roku 1750, kdy tato původně královská výsada byla císařovnou Marií Terezií zrušena.
Pověst vypráví, že roku 1581 byl soudem odsouzen k trestu smrti za spoluúčast na pytláctví jistý Vlček, osobní zbrojnoš hradního pána Jinřicha Prakšického ze Zástřizl, který ho osobně pro tento přestupek pohnal k soudu. Vlček i na mučidlech tvrdil, že je nevinen, avšak nakonec krutému mučení podlehl a přiznal se. Po vynesení rozsudku znělo jeho poslední přání: „Na důkaz své neviny zasadím tuto malou lipku kořeny vzhůru a korunou do země a pokud se do roka ujme má nevina bude prokázána!“ Páni soudci byli tak udiveni, že nakonec vsadili Vlčka na jeden rok do vězení a čekali. Dle pověsti se lípa opravdu za rok zazelenala a Vlček byl propuštěn na svobodu.
Zajímavé je, že toho roku byl 25. července v blízkých lesích zavražděn jeho bývalý pán pan Jindřich Prakšický ze Zástřizl. Jméno vraha dlouho se nepodařilo vypátrat až ve 20. století. Ale to je již jiná historie.
 • Karažihovej

Tak nazývali Litičtí poustevníka, který se před více nežli stem let usadil v poustevně na severním svahu hřebene, s nímž souvisel hradní ostroh s horou Kletnou. Bylo to poblíže toho místa, kudy dnes vede „Myší díra“ - starý vodní tunel. Objevil se jednoho dne v kraji v šedém rouše řeholníka, s dlouhým růžencem kolem beder, s mošnou přes rámě. Usadil se na pokraji lesa a zbudoval si tam jednoduchou chatrč. Obcházel stavení ve vsi, prosil o potravu a sliboval obyvatelům, že se za ně bude modliti a Bůh že jim všecko odplatí stonásobně. Mluvil řečí, z niž bylo patrno, že čeština není jeho mateřštinou. A také jeho jméno nemohli lidé nijak vysloviti, a proto si je upravili podle svého.
Tázali se ho, odkud jest. Vypravoval, že uprchl z turecké říše, kde ohavní „machometáni“ trýzní křesťany, nadávají jim džaurů (psů) a uřezávají jim nosy a uši. I pojali lidé soucit s ubohým Srbínem a sami mu do poustevny donášeli živobytí.
Poustevníkovi nastaly blahé časy. Zařídil si v poustevně pohodlné lůžko, dal si tu postaviti i kamna, aby ho netrápila zima, a oddal se sladké nečinnosti. Tváře se mu zaleskly a zaoblily, v týlu se mu vytvořily záhyby. Zlenošil tak, že v poustevně ani valně neuklízel. Odpadky jídla házel do kamen, skořápky s vajec za kamna. Hromadily se tam a vábily k sobě myši, které počaly na podzim vyhledávati teplejší úkryty.
Jednou, když se poustevník vzdálil z poustevny a nechal za sebou pootevřené dveře, vloudila se dovnitř toulavá kočka. Usadila se v teple za kamny na skořápkách a číhala na myši, které tam měly pod zemi díry. Poustevník se vrátil teprve za šera domů. Ulehl, odpočíval. Pojednou se za kamny ozval tajemný šramot. Pohlédl tím směrem, nikoho však nespatřil. Zamrazilo ho, nicméně se opanoval a naslouchal dále. Tu to zachřestilo v poustevně poznovu, jako by kdosi neviditelný - snad jakýsi umrlec - chodil poustevnou a chřestil hnáty.
Karažihovej se vyděsil k smrti, vyskočil z lože a utíkal jako zběsilý do vesnice. S vytřeštěnýma očima vpadl do krajní chalupy a začal křičeti: „Spaste, lidé, duši, v mé poustevně straší!“ Uklidnili ho, pohostili a dopřáli mu noclehu. Druhý den zrána se šli podívati do poustevny. Zasmáli se s chutí, když spatřili, co ho vystrašilo. Byla to kočka, která šramotila za kamny skořápkami s vajec.
Karažihovej se však již do poustevny nevrátil. Upravil si nový příbytek v hradě nedaleko vstupní brány. Co ještě bylo v hradě k potřebě, vylámal a snesl do svého příbytku, zničiv tak mnohou cennou památku. A zase bez starosti a v blahobytu trávil tu čas, zalezlý jako sysel ve svém doupěti. Na bráně pod znaky skvěl se tehdy veliký, pozlacený nápis: Tato věž dělána za nejjasnějšího krále Jiřího, českého krále, markrabí moravského.
Na ten nápis se často zahleděly poťouchlé oči poustevníkovy. Lákalo ho zlato, jimž byla písmena vyzlacena. Zhotovil si žebřík a jednoho dne zkusil, dalo-li by se zlato sloupnouti. Ničemná práce se mu podařila, získal cenný zlatý lupínek. Když pak oloupil písmeno po písmenku o zlatý povlak, natřel nápis červenou barvou, aby zakryl stopy svého nectného počínání.
Řádění hrabivého mnicha nezůstalo utajeno. Když zpozoroval nedůvěřivé pohledy obyvatel, vycítil, že upadl v opovržení a že mu v tomto kraji už pšenka nepokvete. I zvedl se jednoho dne a zmizel z hradu i z kraje tak tajuplně, jak sem před časem přišel.
Zůstal ještě po dlouhá léta v paměti lidu: ne však jako zbožný mnich, nýbrž jako zloduch, o němž se vyprávělo, že v hradě straší. Chtěly-li matky varovati děti před vstupem do hradu, napomínaly je: „Nechoďte tam, je tam Karažihovej!“
 • Pověst o Radoušovi

Královský hrad Radyně byl vystavěn Karlem IV. a původně byl nazýván Karlskrone. Od svého vzniku plnil správní a ochrannou funkci sídla Staré Plzně. Jedinečnost Radyně spočívá v čisté architektuře lucemburské gotiky, kterou nenarušily žádné pozdější stavební úpravy.
K hradu se váže několik pověstí a legend. Podle jedné z nich zde žil zlý a mstivý Radouš, který měl oslí uši. Pomocí temných sil vybudoval v lese na kopci hrad. Každá žena, kterou si sem nechal přivést, mu porodila dítě s oslíma ušima a Radouš ji dal vždy zabít i s dítětem.
Protože byl Radouš ve spojení s ďábelskou mocí, věřil, že se mu nic nemůže stát. Bál se ale bouřky. Jednou se při velké bouři schoval do sklepení, ale blesk zasáhl hradní věž, věž se zhroutila a pohřbila Radouše ve svých sutinách. Od té doby na Radyni straší Radoušův duch.
 • J. K. Hraš, Babiččino vypravování

Obyvatelům města Úpice se v dřívějších dobách po celém okolí říkalo „úpičtí rytíři“. Jak toto přízvisko vzniklo?
 
Kdysi v dobách tatarských válek, odtrhla se velká část Tatarů od hlavního vojska ve Slezsku a vedrala se do severovýchodních Čech. Všude plenili, pálili a vraždili až hrůza.
Lidé z vesnic prchali před nimi kam jen mohli. Brzy došla zpráva o hrozném jejich řádění i do Úpice.
 
Honem radili se měšťané, co a jak a usnesli se, že budou svoje město hájit lstí. Od Sedloňova vedla cesta přes Kvíčalu po strmé skále (přes Skalku) do Úpice k řece. Tam, kde strmá cesta začínala, postavili Úpičtí narychlo přes řeku velký dřevěný most a ten most podepřeli naslepo trámy. Za blízké keře ukryli se stateční a silní mužové, aby v čas potřeby ty trámy a s nimi celý most strhli. Potom vystěhovali se všichni měšťané asi půl hodiny cesty za Úpici do lesa zvaného „Svobodný“. Na pokraji lesa osekali stromy a na ně rozžaté lucerny zavěsili. Několik luceren i dobytku mezi rohy přivázali, takže z dálky do vypadalo, jako by zde město leželo. Sami občané se v lese ukryli.
Za chvíli dorazili poslové a zvěstovali, že Tataři táhnou od Sedloňova, a že je jich hodný voj. Jsou prý to jezdci na malých lehkých koních a táhnou prý po cestě rovnou k tomu udělanému mostu.
Se strachem očekávali Úpičtí, co se bude dít dále. Za malou chvíli bylo slyšet dusot koní. Brzy bylo pozorovati v polosvětle nepřátelské jezdce. - Už vjeli Tataři na most, už jich byl plný most - a v tom bylo slyšeti hrozný praskot a lomoz a strašné výkřiky rozlehly se rázem celou krajinou. Nalíčený most zřítil se i s ukrutnými jezdci do vln rozvodněné Úpy. Zbytek vojska, když to hrozné divadlo spatřil, koně své zpět obrátil a uprchl.
 
Tak osvobodili Úpičtí svoje město od jisté záhuby a dostalo se jim přezdívky „úpičtí rytíři“.
 
Pozn.: Pověst dále uvádí, že: Na památku důmyslného hájení města dostali Úpičtí znak městský, na kterém je osekaný hnědý kmen ve zlatém poli, památka na to, že tenkrát dali stromy osekat, aby tak nepřítele snáze oklamali a město zachránili…
 
Pozn.: Zpracováno podle J. K. Hraše "Babiččino vypravování" 1893. - J. K. Hraše byl ředitelem školy v Náchodě a od 28 . 8. 1873 byl inspektorem školního okresu novoměstského, k němuž spadala i Úpice.
 • Lidová pověst, O podkověnce v okně zámku

Až půjdete do šternberského zámku a budete vystupovat po druhém schodišti, uvidíte v okně malou podkověnku.
Stará pověst vypráví, že kdysi - ještě za rytířských dob - strhla se na kopci nad hradem prudká bitva.
Nejstatečněji bojovali mezi sebou dva rytíři, ale ten slabší se nakonec dal na útěk. Už už svému soku unikal, když tu najednou před ním stojí zámecká zeď. Co teď? Přeskočil. Nic se nestalo jemu ani koníkovi, jen uvolněná podkověnka se zachytla na mříži v okně a zůstala tam dodnes.
Kdo nevěří, ať tam běží…
 • Poklad - A. Jirásek, Hledání pokladu


 • Proč má Vyškov v městské pečeti letopočet 1569?

Městská pečeť vyškovská představující městskou hradbu s věží uprostřed, v obloukové bráně pak vytaženou mříž nese v levém rohu renesančního rámu letopočet 1569, tuto pečeť najdeme i dnes na úředních listinách, městem stvrzených. Pátráme-li po původu letopočtu a jeho smyslu, jsme na rozpacích a nemůžeme vysvětliti letopočet jinak, než omylem či spíše nedorozuměním. Pokusíme se těmito řádky vysvětliti původ záhadného letopočtu.
Celé XVI. Století znamená pro Vyškov, jako pro všechna města česká, dobu rozvoje jak po stránce vnitřní, tak i po stránce zevnějšku, staveb a oprav, jimiž město nabývá úpravnějšího vzhledu. Přehlédneme-li stručně jednání měšťanů o zvelebení města a umožnění pohodlného života měšťanstvu, jehož jádrem jsou řemeslníci a obchodníci.
Již tehdy měli Vyškovšt ...
 

 
 • O pokladu hradu Radyně

Záznamy o tom, že se lidé v 16. století Radyně báli, patří do skutečné historie, ale už předtím si o svém vrchu vyprávěli strašidelné zvěsti. Například o pokladu, který si tu zakladatel hradu Radim uschoval a na tom místě se občas objeví plameny. Jiná pověst tvrdí, že poklad je schovaný v železné truhle v základech hradu, ale je nedobytný, poněvadž ho hlídá černý velký pes. Kdo se k němu přiblíží, toho pokouše. Všechny ty báje a pověsti mají původ u bájného zakladatele hradu. Jen o jeho jménu se nějak neshodneme, takže jednou je to rytíř Raden, jindy Radin, Radim nebo podle hájka Radouš. Nejpodstatnější báje vypráví o tom, jak si do svého sídla přivedl krásnou dívku jako manželku. Sám sice nebyl půvabný, ba dokonce měl znetvořené uši, zato byl velmi bohatý. To ušní znetvoření muselo být nepředstavitelně velké, neboť sám nesnesl pohled na synka, který zrůdné uši podědil. Pohled na ně ho jednou tak rozzuřil, že dítě zabil, a poněvadž matka ho bránila, přišla o život taky. Protože byl bohatý a rytíř, nikdo ho za ten vražedný čin nestíhal. Mohl proto žít na hradě dále. Později se však v rytíři ozvalo svědomí, a to dovede být pořádně hlasité. Proto se rytíř pustil do konání dobra a pokračoval v tom i po smrti, kdy se na Radyni objevoval jako duch. O tom je i pohádkový doklad. Když se hrad Radyně změnil ve zříceninu, přece jen ještě stačil posloužit jako přechodný útulek pěti mladým rytířům a jejich sestře, kteří, neví se proč, přišli o své otcovské sídlo. Jednou byli bratři na lovu a sestra jim vyšla naproti. Potkali se na palouku pod rozlehlým dubem, a poněvadž byl krásný podvečer, užívali si volných chvil. Objevil se tu však i jakýsi Hanuš, který vyráběl a po osadách nabízel kolomaz. Byl to člověk nevzhledný, se zlýma očima ve tmavém obličeji, který se už dříve pokoušel získat přízeň krásné sestry pěti mladých rytířů. Teď všechny rytíře i jejich půvabnou sestru zastihl bezstarostné a neozbrojené na palouku. I popadl sekeru a nic netušícím mladým mužům začal rozdávat smrtelné rány. Tak ubil čtyři a pátého tak zranil, že pozbyl vědomí. Pak kolomazník uchvátil dívku, hodil ji na svůj vozík a chtěl ji unést. V tom okamžiku se však před ním v nadlidské velikosti zjevil duch, svým dechem ho srazil k zemi a na věky proklel. Dívku tak zachránil a jejímu zraněnému bratru rány zacelil. Ten duch, to byl sám rytíř Roden, který takovými skutky činil pokání za své vražedné hříchy. Zato Hanuš kolomazník rytířem prokletý od té chvíle bloudil po kopci, do hradu nesměl, přes den neviditelný, avšak dobře slyšitelný, musel vyvolávat, jak to činil zaživa, své kolomaz, kolomaz! V noci se však zjevoval, a to byl ten důvod, proč se nikdo na Radyni neodvážil. Poklady bohatého zakladatele hradu Radyně zůstaly na hradě, ale hlídá je černý, velký a zlý pes. Přesto je však možno si z nich nabrat hrst zlata nebo dukátů. Samozřejmě je k tomu potřeba důkladná dávka osobní statečnosti a odvahy, ale jinak to není těžké, jak se lze dovědět z přesného návodu k získání pokladu: Vezmi černou slepici a bílou křídu a vydej se o půlnoci do hradu Radyně. Před místem, na kterém spatříš velkou černou truhlici, na které leží černý pes, nakresli křídou okolo sebe kruh, pak černou slepici předhoď tomu psovi. Jakmile se pes vrhne na chutné žrádlo, rychle otevři truhlu a naber si hrst pokladu. Na víc není čas, ale i tak to bude značné bohatství. Zkusíte-li to, přeju dobré pořízení.
 • O tajné chodbě

Pod zámkem je prý tajná chodba spojující někdejší tvrz s hradem ve Štěpanicích.
 • Radek Tomeček: Uherský Brod - putování historií královského města, 2002, O Černém Jankovi

Roku 1704 vpadli do našeho kraje kuruci, lid divoký a krutý. Lidé z okolních vesnic prchali do města, aby si zachránili alespoň holý život. Jakmile měšťané zpozorovali, že nepřítel se chce zmocnit města, okamžitě se připravili na jeho obranu. Obsadili bašty, hradby a brány. 27. března odpoledne přiblížilo se k městu asi pět set jezdců, kteří je objížděli, z které strany by se ho mohli nejsnáze zmocnit. Nejvhodnějším zdál se jim být útok od severu, a proto se nejdříve zmocnili Horního dvora odkud počali útočit na město. Měšťané však jejich útoky ve dne i v noci statně odráželi. Když se kurucům nedařilo, stáhli se. Zdálo se, že již od dobytí města upustili. Před hradbami, kam až oko dohlédlo, nebylo po nich stopy. Zanechali tedy měšťané na hradbách jen stráže, které nebyly dost opatrné. Dlou ...
 

 

 
Kulturní akce


Nezobrazovat loňské akce ...

 • 01.01.1970 01:00  Pálení čarodejnic 2003  
 • 01.01.1970 01:00  Country večer   se skupinou Zálesáci a Falešní hráči
 • 01.01.1970 01:00  Vernisáž výstavy - Pocta Hanuši Schwaigrovi  
 • 01.01.1970 01:00  Sv. Silvestr   - pontifikální mše sv. - sv. Hostýn
 • 29.03.2002 - 31.01.2003  Akademik Jaromír Koutek  
 • 17.09.2002 - 05.01.2003  111 let Národního zemědělského muzea  
 • 20.09.2002 - 06.01.2003  Plocha zrozená k dekoru   - Japonské umění laku 16.-19. století. zpřístupňuje mistrovská díla japonského umění laku z českých a moravských státních a soukromých sbírek. Umění laku je v Japonsku zařazeno mezi volné umělecké žánry po boku malířství a keramiky. Na výstavě najdete schránky, truhličky, šperkovnice, nádoby na svačinu, pouzdra na psací náčiní atd., zdobená nejrůznějšími dekorativními a figurálními motivy i přírodními scenériemi.
 • 24.10.2002 - 23.03.2003  Století uniforem   - výstava představuje stejnokroje dvacátého století. Exponáty zapůjčilo historické oddělení Moravského zemského muzea v Brně, které doplňují předměty ze sbírek Muzea Beskyd. Vystavované uniformy zachycují „historii odívání“ našich vojáků, písemné materiály a fotografie přibližují dobu jejich protagonistů. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 24. října v 1700 v muzejních výstavních síních frýdeckého zámku.
 • 25.10.2002 - 01.01.2003  „730 let od povýšení Uherského Brodu na královské město“   - výstava ze sbírek MJAKUB. Velký výstavní sál a Ateliér muzea vernisáž výstavy: Vystoupení skupiny historického šermu
  (Atrium nebo Sloupový sál muzea)
  Autor výstavy - Mgr. Radek Tomeček společně se správci depozitářů - Alexandrou Zpurnou a Janem Gazdíkem a také ve spolupráci s výtvarnicí muzea Alexandrou Malůšovou připravují výstavu zaobírající se obdobím od r. 1272 do XX. století. Ve XIII. století bylo Přemyslem Otakarem II. povýšeno město Uherský Brod na královské. K tomuto titulu se město hrdě hlásilo ještě na konci XIX. století. Přehled historie města z dob, kdy patřilo králům, přes doby kdy náleželo šlechtickým rodům (hlavně Kunovicové a Kounicové) až po XX. století je obsahem výstavy sestávající z odborných textů, historických dokladů, fotografií, ale především sbírkových předmětů reprezentující daná století.
 • 25.10.2002 - 31.01.2003  730 let od povýšení Uherského Brodu na Královské město   - výstava ze sbírek MJAKUB. Velký výstavní sál a Ateliér muzea.
 • 31.10.2002 16:00 - 31.01.2003  S nohama v potoce a hlavou v oblacích   - dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci krajinářského projektu S nohama v potoce a hlavou v oblacích v prostorách ateliéru ve 4. patře VP. Jedná se o výsledky týdenní výtvarné dílny pořádané v rámci Výtvarného Hlinecka. Na vernisáži 31. října 2002 v 16 hod bude mimo jiné představen film, který vznikl v průběhu dílny. Prezentace potrvá do konce ledna 2003.
  Doprava: tram č. 1, 5, 8, 12, 14, 17, 25, 26 - stanice Strossmayerovo nám., metro C - Vltavská.

  S nohama v potoce a hlavou v oblacích

 • 01.11.2002 - 02.03.2003  Mohelenská hadcová step  
 • 01.11.2002 - 28.02.2003  Australské opály  
 • 01.11.2002 - 28.02.2003  Jan M. Krejčí  
 • 07.11.2002 - 28.02.2003  Dessa Petroz, Švýcarsko - Odkaz Terezína   - obrazy inspirované klavírní Sonátou č.7 Viktora Ullmana.
 • 11.11.2002 16:00 - 04.01.2003  Vánoční výstava s vůní dřeva   - na slavnostní vernisáži účinkují: p. Pešičková - zpěv, p. Větrovská - el. varhany.
 • 12.11.2002 - 05.01.2003  ... němohry   - Jiří Pálek - obrazy, grafika. Vstup 20,- dospělí, děti 5,-.
 • 14.11.2002 - 12.01.2003  Zdeněk Miller   - krtek dětem
 • 14.11.2002 - 28.02.2003  Jan Exnar   - skleněná plastika a vitraje
 • 14.11.2002 - 19.01.2003  Zdeněk Miler: Krteček   - Sadová 14 (průchodem z Národní tř. vedle knihkupectví paní Dvořákové).
 • 15.11.2002 - 23.02.2003  Fotograf Josef Koudelka   - monografická výstava. Josef Koudelka (1938) patří už po léta k hlavním protagonistům mezinárodní fotografické agentury Magnum, která také pražskou výstavu připravila. Představeny budou všechny významné cykly, kterými se Koudelka proslavil, a s ohledem na retrospektivní charakter výstavy budou mít diváci příležitost setkat se i s několika velmi rannými fotografiemi. V první části výstavy bude paralelně instalován cyklus „Cikáni“ (1962 - 1970), v němž Koudelka sugestivně spojil fotografický dokument s expresivně výtvarným viděním, a výsledky autorovy spolupráce s divadlem, zahrnující jak práci pro prestižní časopis Divadlo (1961 - 1970), tak soubory fotografií pořízených jako dokumentace slavných inscenací v divadle Na zábradlí (1965 - 1970) a v Krejčově Divadle Za branou. Etapu 60. let uzavírá soubor fotografií zachycující vpád okupačních vojsk do Československa v srpnu 1968. Další část výstavy prezentuje dlouhé období Koudelkovy tvůrčí aktivity od 70. let do současnosti. Stále silnější expresivita vidění se odráží v cyklu „Exil“ (1970 - 1990) a „Černý trojúhelník“ (1990 - 1994), dotýkající se vnitřní i vnější devastace životních hodnot v současném světě. Výstava vrcholí velkými fotografiemi z cyklu „Chaos“ (1986 - 1999), který můžeme chápat jako sumu autorovy životní zkušenosti. Součástí výstavy bude i soubor dokumentů a knih, v nichž byly publikovány hlavní Koudelkovy fotografické cykly. Bude zde představena také nejnovější autorova publikace s lapidárním titulem „Vápenec“. K výstavě vychází malá autorova monografie v nakladatelství TORST.
 • 15.11.2002 17:00 - 19.01.2003  Speciální výchovná činnost v praxi   - výstava ÚSP-M UBve spolupráci s Stavem sociální péče (ÚSP-M) Uh. Brod. Výstava výtvarných a textových dokumentů. úvodní slovo: Ing. Pavel Vodárek (vedoucí ÚSP-M), kulturní program: pásmo se zpěvem a přednesem (klienti ÚSP-M). Malý sál muzea.
 • 19.11.2002 - 05.01.2003  Barvy života 2002   - sochy, obrazy, keramika, grafika
 • 25.11.2002 - 12.01.2003  Vánoční výstava  
 • 25.11.2002 - 05.01.2003  Slavkovský Advent v muzeu  
 • 26.11.2002 - 10.03.2003  Mlýnek i mlýn na zrno i kmín   - etnografická výstava ze sbírek KM.Tato výstava bude pravděpodobně přeložena na příští rok.
 • 27.11.2002 - 06.01.2003  Budeme překvapeni   - Roztoky a Středočeské muzeum očima dětí.
 • 27.11.2002 - 12.01.2003  Pravoslavné ikony  
 • 28.11.2002 - 31.10.2003  Beltémy, betlémy, hýbejte se II.   - mechanické betlémy
 • 28.11.2002 - 12.01.2003  Ivan Bukovský a spol. - malby, sochy   - Rabasova galerie, Výstavní síň ve Vysoké ulici.
 • 28.11.2002 17:00 - 19.01.2003  Zvony a zvonky   – ze zvonařské dílny Marie Tomášková - Dytrychová v Brodku u Přerova Výstava nabízí historické i soudobé zvony, zmenšené repliky zvonů různých velikostí, miniatury, sošky, těžítka, klepadla, dobová nábytková ování a další umělecké předměty. Na fotoreprodukcích a fotografických zvětšeninách jsou prezentovány názorné ukázky historické i zvonařské technologie. Na výstavě se organizačně podílí firma DIPOZ MORAVA, Zdeněk Novák se sídlem ve Frýdku-Místku. Vernisáž ve čtvrtek 28. listopadu v 17,00 hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku za účasti zástupců zvonařské dílny.
 • 29.11.2002 - 09.02.2003  V Betlémské krajině  
 • 01.12.2002 - 02.02.2003  Okolo nás   - reportáž ze života dvou partnerských měst Žacléře a Lubawky, černobílé a barevné fotografie, autoři Aleš Vaníček, Daniel Mach a Rafael Warzecha.
 • 03.12.2002 - 28.02.2003  Loutky Lenky Pavlíčkové  
 • 04.12.2002 - 31.01.2003  Vánoce 2002   - tradiční výstava uměleckých děl Aleny Kartákové
 • 05.12.2002 - 12.01.2003  Narození Páně   - vánoční výstava betlémů ze sbírek Středočeského muzea. Představí se zejména tři výrazné betlémářské oblasti u nás - Příbramsko, Kralicko a Ústeckoorlicko. K nejmalebnějším projevům lidového umění ztvárňujícího vánoční tématiku patří betlémy z Ústí nad Orlicí, sestavované do bohaté prostorové kompozice z jednotlivých figurek, které jsou malovány tzv. vaječnou temperou na lepence. K takovým patří i dosud málo vystavovaný rozsáhlý soubor čítající na 400 figurek a široký 4 metry. Mimo dalších betlémů bude výstava doplněna předměty s vánoční tématikou. Autorkou výstavy je PhDr. Ivana Kubečková, která bude pořádat i komentované prohlídky a to v neděli 8. 12. od 1500 a ve čtvrtek 12. 12. od 1600.
 • 05.12.2002 - 12.01.2003  Trilobiti Barrandienu   - návštěvníci uvidí více než 200 fosilií z kambria, ordoviku, siluru a devonu ze sedimentů barrandienské oblasti, ležící na území středních a západních Čech. Autorkou výstavy je RNDr. Petra Přidalová. Výstavu Trilobiti Barrandienu jsme připravovali společně s Muzeem Českého krasu v Berouně. Vernisáž se měla konat 13. srpna 2002. Místo vernisáže přišla voda, která zasáhla obě muzea. O tom, jak vypadala povodeň a její následky v roztockém muzeu, bude vypovídat výstava Muzeum pod vodou na fotografiích Stanislava Boloňského, Aleše Hůlky, Jiřího Pekárka a Jana Pohribného. Tyto dvě výstavy budou instalovány v jedné výstavní síni. Výstavu Trilobiti Barrandienu a Muzeum pod vodou nespojuje pouze okolnost, že jak roztocké muzeum, tak berounské muzeum - odkud pochází sbírka trilobitů, bylo zatopeno. Trilobiti jsou symbolem toho, co bylo před námi. O tom, co se stalo teď, jsou vystavené fotografie. Souvislost mezi minulostí, současností, přírodou a člověkem si každý může hledat sám.

  Návštěvníci budou moci i zhlédnout Salon ve stylu biedermeieru a v pracovní dny bude možné nahlédnout do improvizované konzervátorské dílny, kde se zpracovávají archeologické nálezy, které byly také - tak jako samotná konzervátorská dílna zasaženy povodní.
 • 05.12.2002 - 05.01.2003  Jarmila Haldová   - otevření výstavy betlémů ze sbírek muzea a volné řezbářské tvorby Jarmily Haldové z Orlických hor (Sedloňov).
 • 06.12.2002 - 05.01.2003  „Betlémy slováckého regionu“   - vernisáž 17 hod. Jako každoročně od r. 1999, i letos se chce muzeum připravit na dobu Vánoc v duchu starodávných lidových tradic a také tyto tradice přiblížit veřejnosti. Vyřezávání betlémů, příprava vánočních ozdob, pokrmů ap. - to vše se může stát náplní vzájemného setkání muzeum - veřejnost v letošním předvánočním čase. Exponáty pro výstavu betlémů zajišťuje p. František Čagánek žijící v Novém Hrozenkově na Valašsku.
 • 06.12.2002 - 19.01.2003  Pohádkové vánoce   - od soboty 6. prosince 2002 bude ve výstavní síni Okresního muzea na mladoboleslavském hradě otevřena výstava „Pohádkové vánoce“, na které budou představeny tradiční loutky (marionety) ze sbírek muzea a také pestrá směsice loutek nejrůznějších typů a výtvarných stylů, používaná v inscenacích Divadla z půdy Františka Pešána, který je rovněž jejich autorem. K dokreslení vánoční atmosféry poslouží ukázky vánoční výzdoby včetně vyřezávaného betlému. Pro děti do deseti let je připravena soutěž; ti, kteří uhodnou, jaké pohádky vystavené loutky znázorňují, dostanou hodnotné ceny. Výstava potrvá do 19. ledna 2003 a bude otevřena denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, 24. a 31. prosince pouze od 9 do 12 hodin.
 • 06.12.2002 16:30 - 26.01.2003  Emöke Vargová   - 2. patro, DS - 952AG. Obrazy, objekty. Slovenská autorka Emöke Vargová (1965) získala hned po absolvování VŠVU v Bratislavě (1991) prestižní cenu Martina Benku. Následovaly stujiní pobyty v Rakousku, Švýcarsku a v roce 1999 také v USA - Headlands Center for the Arts, kam odjela jako vítězka ceny TONAL ( mladý slovenský výtvarník roku). Výstava, připravená pro prostor 2. patra galerie zahrnuje objekty a plošné realizace, jejichž společným jmenovatelem je autorčino cestování, transport a přesuny vůbec. Výběr představuje nejnovější tvorbu i práce, které vznikly v průběhu posledních třech let. Emöke Vargová se zabývá sociálním a prostorovým vztahem k místu - z exteriérového nebo interiérového pohledu.
 • 06.12.2002 16:30 - 26.01.2003  Josef Žáček   - 1. patro, obrazy. K výstavám promluví Helena Hrdličková, kurátorka výstav a na didjeridu zahraje Ondřej Smeykal. Josef Žáček (1951) se ve svém dosavadním díle - obrazech - soustavně věnuje tématu „lidského bytí“. Duchovní rozměr jeho obrazům dávají nejen obecně dané symboly ( kruh, kříž...) a potemnělá barevnost, ale především Žáčkova zaujatost a zároveň pokora při malování svých niterních životních prožitků. A to ať již v podobě příběhů zvířat, lidí či všeho, co nás obklopuje. Na výstavě J. Žáček představuje obrazy ze svých cyklů: Hledání ve ztraceném prostoru (1993), Sedmý smysl těla (2002), Oči velkoměsta (2002) a další.
 • 06.12.2002 16:30 - 26.01.2003  Svatopluk Klimeš   - přízemí, podzemí. Blik/Flash - fotografické světelné objekty. K výstavě promluví Mgr. Zbyněk Sedláček a Helena Hrdličková, kurátorka. Performance - Svatopluk Klimeš. Světelné instalace, propalované fotografie. Pro klatovskou výstavu připravil Svatopluk Klimeš (1944) práce, které vznikaly v posledním období. Jde především o fotografie, které si autor "přivezl" z USA a s nimi pracoval za pomoci ohně a světla. Kresba vytvářená ohněm je pro Svatopluka Klimeše tím nejosobitějším prostředkem výtvarné řeči. Také působení světla - prosvětlování prostoru - je autorovým záměrným vstupem do dějů svých objektů a instalací. Právě ty budou vystaveny v atipickém podzemním prostoru. Svatopluk Klimeš je členem skupiny Papirial a Umělecké besedy.
 • 06.12.2002 17:00 - 05.01.2003  Betlémy slováckého regionu   - vernisáž proběhne 6.12. 2002 v 1700.
 • 12.12.2002 - 19.01.2003  Amfora   - Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici.
 • 12.12.2002 17:00 - 26.01.2003  Knižní vazba a ilustrace   - výstava představí dva umělce z Třebíče: mistra umělecké knižní vazby Vladimíra Werla a ilustrátora, grafika a malíře Josefa Kremláčka. V. Werl je v uměleckořemeslných odborných kruzích pokládán za zakladatele trienále umělecké knižní vazby v Třebíči, „pro Kremláčkovu tvorbu je charakteristická enigmatičnost objektů, které netrpělivě čekají na fantazii diváka, aby mohlo být jeho dílo spoluúčastné na rozvíjení říše svobodné fantazie.“ Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 12. prosince v 1700 ve výstavních prostorách frýdeckého zámku.
 • 14.12.2002 - 05.01.2003  Betlém Vánoční   - výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém R.Frinty, Betlém.
 • 19.12.2002 - 05.01.2003  Výstava JUDr. Jaroslava Macháčka   - obrazy
 • 26.12.2002 - 02.01.2003  Zimní prohlídky hradu Kašperk   - Jak Čechové bojovali s chladem a prožívali Vánoce- zimní život ve středověku, vánoční zvyky za vlády Karla IV.
  Doprovodný program : 26., 28., 30. 12. vždy od 1600 promítání diapozitivů Šumavy let dávno minulých s komentářem Emila Kintzla
  27., 29., 31. 12. vždy od 1215 a od 1515 Le théatre du cheval - ukázky zručnosti koně a jezdce (jízda za koněm na lyžích, skok přes kastelána aj.)
  31. 12. od 1630 ukázky i s ohněm (louče, skok přes kastelána v ohni aj.)

  Teplé občerstvení: svařené víno, teplá medovina, káva, čokoláda, čaj, punč, preclíky a cukrovinky.
 • 01.01.2003 - 31.01.2003  Zámek Kynžvart je pro veřejnost uzavřen !  
 • 01.01.2003  Zavírací den  
 • 01.01.2003 - 20.03.2003  Obnovené umělecké sbírky Muzea Kouřimska   - dvanáct poutavých exponátů rekapituluje a přibližuje průběh restaurátorských prací v letech 1997 - 2002. Výstavu připravil V. Rišlink, RMK.
 • 01.01.2003 - 15.03.2003  Středočeská unie výtvarníků - obrazy, kresby, keramika   - kolektivní výstava členů SUV, Zounkova výstavní síň.
 • 01.01.2003 - 15.03.2003  Petr Palma - obrazy   - Malý výstavní sál
 • 06.01.2003 - 31.01.2003  Bylinky pro zdraví a krásu  
 • 06.01.2003 - 31.01.2003  Myslivecké halali  
 • 07.01.2003 - 23.03.2003  730 let od povýšení Uherského Brodu na královské město   - výstava muzejních sbírek a dosud nepublikovaných fotografií. Velký výstavní sál, výstava sestává z 18 tematických celků: Uherský Brod ve 13.-17. století, Město Uherský Brod, Kostel Nanebevzetí Panny Marie při dominikánském klášteře, Kostel sv. Jana Křtitele, nyní chrám Mistra Jana Husa, Farní chrám Neposkvrněného početí Panny Marie, Uherskobrodské školství, Horní náměstí, Dolní náměstí, Spolky a úřady, Sport v Uherském Brodě, TJ Sokol, TJ Orel, Řemesla a průmysl v Uherském Brodě, Kounicové, První světová válka, Druhá světová válka, Židovská obec v Uherském Brodě a v období II. světové války. Převážnou část výstavy tvoří archivní fotografie Uh. Brodu - některé fotografie jsou vystaveny poprvésoučástí instalace je také dlouhodobá expozice v ateliéru muzea Starožitnosti Uherskobrodska.
 • 07.01.2003 - 30.03.2003  Svobodní zednáři v Čechách na Moravě a ve Slezsku   - vstupné 25,-Kč, slevy 10,- Kč.
 • 07.01.2003 - 21.04.2003  Vosková batika tradičně i netradičně   - chráněná dílna Hany Doskočilové, pracovní příležitost pro handicapované občany (Evropský rok osob se zdravotním postižením 2003). Každou středu členky chráněné dílny předvádí od 13:00 do 17:00 hodin ukázky tvorby. Vstupné 10,-Kč, slevy 5,-Kč.
 • 08.01.2003 - 04.03.2003  Typický obraz   - výstava významných malířů ČR, která bude dále putovat po hlavních evropských městech - výstava v galerii Chagall.
 • 08.01.2003 - 20.02.2003  Skauti včera a dnes   - 90 let českého skautingu (výstava v galerii TIC).
 • 08.01.2003 17:00  Evropské sopky   - Mgr. Dušan Milka, vedoucí správy Bozkovské dolomitové jeskyně.
 • 10.01.2003 - 28.02.2003  My, Markomani   - historická fikce na reálných základech pořádaná ve spolupráci se Západomoravským muzeem v Třebíči a ak. mal. Josefem Kremláčkem, doplněná o vlastní exponáty pelhřimovského muzea a dobrovolníků. Zámek Říčanských.
 • 11.01.2003 - 28.02.2003  MIX   - výstava výtvarných prací mladých začínajících autorů. Vernisáž 11. 1. 2003.
 • 11.01.2003 - 31.01.2003  Skauti včera a dnes   - 90 let českého skautingu, JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR
 • 11.01.2003 14:30  Těšínská madona se představuje   ... aneb jak restaurátoři odhalili pravdu.
  - seznámíme se s příběhem vzácné sochy z huti Petra Parléře, která byla nedávno objevena v Těšíně v Polsku. Zaměříme se také na symboliku, kterou budeme moci využít ve výtvarné hře vedené výtvarným pedagogem, hostem lektorského oddělení.
  Předplatné pro jednu rodinu (1 dítě): 130,- Kč (další sourozenec 30,- Kč). Určeno pouze pro přihlášené rodiny, rezervace přijímáme do obsazení všech míst. Rezervace a podrobné informace: tel.č. 218 79 216, e-mail: reitermanova@ngprague.cz.
 • 11.01.2003 14:30  Program pro I. stupeň základních škol  
  Jak se malý Honzík stal stavitelem Chrámu sv. Víta
  - Pomocí fiktivního příběhu Jana, syna Petra Parléře se děti seznámí s provozem stavební hutě, ve které vznikaly nejen architektonické články, ale také sochy. Na povídání před originály uměleckých děl bude navazovat výtvarná hra v dětském ateliéru.
  Délka programu: 1,5 - 2 hod, maximální počet: 25 dětí. Cena programu: 1 žák/20,- Kč k platné vstupence, skupina menší než 20 dětí platí jednotnou cenu 400,- Kč k platným vstupenkám. Informace a rezervace na tel. č. 221 879 216, e-mail:ak.educ@ngprague.cz
 • 12.01.2003  Podoby masopustu  
 • 14.01.2003 - 23.02.2003  Podobat se přírodě   - výtvarná skupina Femina - obrazy, sochy, keramika, tapiserie, grafika. Vstup 20,- dospělí, děti 5,-.
 • 15.01.2003 - 02.03.2003  West Side - sorry   - výstava plakátů ateliéru grafického designu Karla Míška (Fakulta užitého umění a designu univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Výstava z cyklu „Člověk a jeho zájmy“.
 • 15.01.2003 17:00  Východní Indie mezi 22. a 28. rovnoběžkou   - Guwahati, Sikkim, Západní Bengálsko, Orissa, Hyderabad. Ing. Pavel Bartoníček a Barbora Prahlová - diapozitivy s komentářem.
 • 16.01.2003 18:00  Střední Afrika – lidé Čadské pánve (Kamerun a Nigérie)   - PhDr. Viktor Černý (Přírodovědecké oddělení Archeologického ústavu Akademie věd ČR Praha). Z cyklu přednášek: „Od Tábora až na konec světa“.
 • 17.01.2003 - 13.04.2003  Fauna Vysočiny   - přírodopisná výstava ze sbírek Muzea Vysočiny v Jihlavě. (Garant: Mgr. O. Hájek, J. Tomášek). Šrejnarovský dům.
 • 18.01.2003 10:30  Těšínská madona   - objev jedinečné sochy z pražské huti Petra Parléře. Cílem komentovaných prohlídek, které trvají 45 minut, je především seznámení s nově objevenou sochou madony s dítětem, Těšínskou madonou, pocházející z šedesátých let 14. století a také s dalšími díly, která vznikala buď přímo v pražské huti Petra Parléře, nebo pod jejím vlivem. Poplatek za výklad v ceně vstupného, minimální počet zájemců 3.
  Podrobné informace na tel. č. 221 879 216, ústředna 221 879 111, lin. 216.
 • 19.01.2003 11:00  Literátská kultura - svět obklopující čínské vzdělance   - nový výklad v expozici čínského umění. Na svitkové malbě, keramice a bronzech výklad ukáže vytříbenost a krásu kulturní tradice, ke které vzdělaní Číňané dodnes s obdivem vzhlížejí. Od dynastie Jüan (1279-1368) se v Číně vytvářel ideál vzdělance-literáta, který se od zbytku společnosti odlišoval nejen mistrným zvládnutím tří vznešených disciplín (malby, kaligrafie a poezie), ale i celým životním stylem a prostředím, které kolem sebe vytvářel. Výklad, který objasní okolnosti vzniku literátské kultury, je zdarma k platné vstupence. Od 1100 a od 1400.
 • 22.01.2003 17:00  Pěstování parkových lesů   - Doc. Ing. Milan Rajnoch, Csc., děkan Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Lednici na Moravě.
 • 22.01.2003 17:00  Izrael – příroda a lidé   - RNDr. Petr Kodym, CSc. (Teraristická společnost Praha). Přednášky z cyklu „Od Tábora až na konec světa“.
 • 23.01.2003 16:00 - 23.02.2003  Okouzlení párou   - Okresní muzeum Mladá Boleslav zve všechny zájemce z řad odborníků i laické veřejnosti na výstavu Okouzlení párou, na které budou představeny fotografie Pavla a Michala Krausových, tématicky zaměřené na historii železnic a její prezentaci v současnosti. Výstava „Okouzlení párou“ bude ve výstavním sále na mladoboleslavském hradě slavnostně zahájena ve čtvrtek 23. ledna 2003 v 1600. Při vernisáži promluví dr. Ludvík Losos, kterého s oběma autory pojí příbuzenské vztahy a navíc i celoživotní láska k železnicím. Hudební program zajistí skupina tradičního jazzu Scott Joplin Revival Band. Výstava bude přístupná až do 23. února 2003, a to denně mimo pondělí, od 900 do 1200 a od 1300 do 1600.

  Pavel Kraus se narodil v Mladé Boleslavi v roce 1930 v rodině lékaře židovského původu. Jeho otec zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi a rodina byla následně vypovězena do Mnichova Hradiště. Později se odstěhovala do Prahy, kde Pavel Kraus i jeho sestra Eva navštěvovali reálné gymnázium, které však podle tehdy platných nacistických rasových předpisů museli po třech letech opustit. Po osvobození republiky se Krausovi vrátili do Mladé Boleslavi a pokračovali ve studiu na zdejším gymnáziu. Pavel Kraus se po maturitě přihlásil na lékařskou fakultu univerzity Karlovy a studia úspěšně zakončil promocí v roce 1955. V dalších letech působil jako vědecký pracovník Výzkumného ústavu tuberkulózy, v roce 1966, již jako kandidát věd, přešel do Výzkumného ústavu farmacie a biochemie v Praze. V této době již díky četný vědeckým publikacím v domácích i zahraničních časopisech patřil k uznávaným odborníkům. Původně „legální“ vědecká stáž v německém Marburgu se v roce 1969 v důsledku aktuální politické situace změnila v dlouholetou emigraci. Pavel Kraus přednášel na zdejší univerzitě až do roku 1997 (od roku 1980 v hodnosti docenta). Po odchodu na odpočinek žil ve vesnici Langenstein, kde také 4. ledna 2001 zemřel.
  Kromě medicíny, která pro něj byla povoláním i velkou životní láskou, se věnoval ze záliby také řadě dalších oborů. Byl milovníkem klasické hudby, skvělým kuchařem, především však již od raného mládí nadšeným a kvalitním fotografem. Tématika jeho snímků byla velice různorodá, od krajinných motivů přes zátiší až po architekturu. Rád střídal fotografické techniky a experimentoval v ateliéru, kde měnil strohý fotografický záznam v umělecké dílo.
  Prostředí historických železnic jej zaujalo až na sklonku života, v roce 1996, kdy se se svým synem zúčastnil nostalgické jízdy parních lokomotiv z Kolína nad Rýnem do pohoří Eifel. V dalších letech propadla nové lásce celá rodina a výsledkem tohoto nadšení jsou stovky fotografií, převážně z německých a českých tratí a železničních muzeí. Část z nich pochází z objektivu Michala Krause, který se narodil v Praze v roce 1961 a vztah k zachycení reality přes objektiv fotoaparátu zdědil po otci už od mládí.

  Na výstavě bude možno zhlédnout pouze malý zlomek z rozsáhlého fotografického díla obou autorů, představující však bezpochyby jeho nejkvalitnější část. Jeho vhodným doplňkem jistě budou modely vláčků ze soukromé sbírky, mezi nimiž nebudou chybět ani výrobky továrny Ladislava Kotka z Krnska, které se proslavily zejména v meziválečném období pod značkou Stella. Okresní muzeum navíc obohatí obsahovou stránku výstavy několika historickými fotografiemi regionálních železničních tratí a objektů ze svých sbírek.
 • 24.01.2003 - 11.01.2004  Václav Brožík   - (1851-1901) byl nejpopulárnějším českým malířem historických námětů posledních tří desetiletí 19. století. Jeho rozměrná plátna vystavovaná v Evropě i Spojených státech amerických mu přinesla světovou proslulost. Pětadvacetiletý přišel do Paříže bez znalosti francouzštiny, ale obdařen vynikajícím talentem, houževnatostí a pracovitostí cílevědomě směřoval k závratné kariéře. Oženil se s dcerou bohatého pařížského obchodníka s obrazy a už za dva roky získal na pařížském Salonu zlatou medaili. Žil mezi Prahou, kde působil od roku 1893 jako člen profesorského sboru Akademie, a Paříží, kde bydlel s rodinou. V roce 1896 byl zvolen členem francouzské Akademie mezi „čtyřicet nesmrtelných“, následujícího roku byl povýšen císařem Františkem Josefem I. do šlechtického stavu. Zemřel několik týdnů po svých padesátých narozeninách a byl pohřben na hřbitově na Montmartru v Paříži. Výstava představuje celou šíři Brožíkova umění, historickou malbu, portréty (často v životní velikosti), salonní i vesnický žánr, záběry na českou i francouzskou krajinu, od rozměrných pláten po komorní studie.

  Výstava trvá od 24. 1. do 10. 8. 2003, je otevřena denně kromě pondělí od 1000 do 1800. K výstavě je připraven bohatý doprovodný program - komentované prohlídky, programy pro školní skupiny, přednášky s diapozitivy, procházky za Brožíkem. Bližší informace získáte na tel. 224 301 003, e-mailu lect.suds@ngprague.cz.
  Vstupné na výstavu je základní 100,- Kč, snížené 50,- Kč, rodinné 150,- Kč. Školní skupina 20,- Kč za žáka.

  Výstava je pro velký zájem prodloužena do 11. 1. 2004. Každou neděli je hodinový komentář k výstavě zdarma, v sobotu je cena komentované prohlídky 20,- Kč. Sraz s lektorem - u pokladen Valdštejnské jízdárny. Nedělním tématem (1500) je Brožík - malíř historických scén, v sobotu (1100) se dozvíte více o Brožíkovi - malíři portrétů, krajin a žánrů.

 • 25.01.2003  Kino ŠUMAVA   - slavnostní vyhlášení výroční ceny Galerie Klatovy / Klenová za rok 2003.
 • 25.01.2003 14:30  Stavební huť Petra Parléře   - pořad je určen všem, kteří se chtějí seznámit s provozem huti Petra Parléře, ve které vznikaly nejen architektonické články, ale také sochy. Problematiku středověké stavební huti dětem a rodičům přiblíží host lektorského oddělení arch. Petr Chotěbor, významný znalec Chrámu sv. Víta. Povídání bude vhodně doplňovat výtvarná hra.
  Předplatné pro jednu rodinu (1 dítě): 130,- Kč (další sourozenec 30,- Kč). Určeno pouze pro přihlášené rodiny, rezervace přijímáme do obsazení všech míst. Rezervace a podrobné informace: tel.č. 218 79 216, e-mail: reitermanova@ngprague.cz.
 • 25.01.2003 17:00  Kino ŠUMAVA   - slavnostní vyhlášení výroční ceny Galerie Klatovy / Klenová za rok 2003.
 • 27.01.2003 - 30.03.2003  Nový Zéland - ráj na konci světa   - vytoužený cíl mnoha cestovatelů, které lákají rozmanité přírodní krásy, chráněné ve 14 národních parcích, včetně jednoho z nejstarších na světě, Národního parku Tongariro. Na Severním ostrově najdeme několik činných sopek, na Jižním ostrově majestátné ledovce a hluboké fjordy. Unikátní fauna a flóra - vzpomeňme na dosud žijící symbol Nového Zélandu, nelétavého ptáka kiwi. Gejzíry, sopečná i ledovcová jezera, pouštní útvary, divoké řeky, dva oceány, deštné lesy - jakoby zde příroda chtěla vystavit na odiv to nejlepší.
  Nový Zéland je však také zemí, o které se málo ví. A tak vám tato výstava nabízí pomyslnou procházku souostrovím, které skutečně navštíví jen málokdo z nás.
  Výstavu připravilo Muzeum Beskyd ve spolupráci s CK BEMETT a jejich spolupracovníky.
   
  Součástí této zajímavé cestopisné výstavy jsou doprovodné programy, v nichž jednotliví specialisté přibližují návštěvníkům krásy a zajímavosti této vzdálené země. Jedním z nich je i maorský večer věnovaný maorské kultuře, který můžete navštívit v pátek 28. března od 17 hodin. Také při realizaci výstavy jsme nezapomněli maorskou kulturu připomenou sbírkovými předměty půjčenými Národním muzeem a Náprskovým muzeem v Praze. Jde především o oděvy a doplňky z tradičních novozélandských rostlin a zvířat, a také o unikátní exponát - mumifikovanou hlavu maorského válečníka s tradičním tetováním. Na speciální maorské tetování moko měli právo jen význační válečníci, bylo to něco jako vyznamenání. Aby si muž získal na úplné tetování nárok, musel zabít a sníst mnoho nepřátel. Tetování nebylo pouhou dekorací. Teprve jím získal příslušník vyšší společenské třídy pravou tvář. Ve frýdeckém zámku vystavený válečník zabil a snědl, soudě podle zachovalého tetování, pěknou řádku nepřátel a zaslouží si, abychom jeho odvahu obdivovali i dnes.

 • 30.01.2003 - 25.05.2003  Bez ohně a kouře   - aneb báječný svět vzduchovek
 • 01.02.2003  Zahájení návštěvní sezóny  
 • 01.02.2003 - 04.04.2003  Otevřeno pouze ve všední dny   - pro předem objednané a písemně potvrzené skupiny, za podmínek podle platného ceníku.
 • 01.02.2003 15:00 - 23.02.2003  Jana Jebavá - grafika, kresba, obrazy; Zdeněk Jebavý - fotografie   - velká výstava prací manželů Jebavých (Velký výstavní sál) konaná u příležitosti jejich významného životního jubilea představí průřez jejich tvorbou. Vernisáž proběhně 1. února 2003 v 15,00, Atriová síň.
  vystoupí: houslový virtuos Jaroslav Svěcený, Dr. Libuše Horstová - úvodní slovo, Barbara Jebavá - zpěv, Táňa Jelínková - klavírní doprovod.
 • 03.02.2003 - 16.03.2003  Zmizelý Frýdek a Místek   - znáte Frýdek-Místek? Srovnání proměn konkrétních míst a ulic ve Frýdku-Místku v průběhu 20. století se současným stavem přináší výstava čtyř set dobových pohlednic a dokumentárních fotografií. Přijměte pozvání k pomyslné procházce dnes již zmizelými zákoutími a starými uličkami města - například jak se proměnilo okolí frýdeckého zámku, jak dříve vypadalo místecké náměstí s kašnou, frýdecké kino Slovan, jak se rodilo sídliště na Růžovém pahorku, cvičení místeckých hasičů na náměstí a další.
  Výstava potrvá do 16. března 2003. Pro veřejnost otevřeno: úterý, středa, pátek 1400 - 1600, čtvrtek 1400 - 1700, sobota, neděle 1300 - 1700.
  Zájemci a sběratelé mohou ve výstavě získat frýdecko-místecké pohledy s mimořádným razítkem.
 • 05.02.2003 17:00  3 tisíce km po Amazonce   - po stopách Samuela Fritze, autora první přesné mapy největší řeky světa. Mgr. Kamila Šimková a Vladimír Šimek.
 • 06.02.2003  Kniha svědectví   - výstava grafik mexické umělkyně Bely Goldové - Muzeum ghetta Terezín.
 • 06.02.2003 - 01.03.2003  Český dřevák - fotografie   - Jaroslav Beneš, Petr Helbich, Karel Kuklík, Bohumír Prokůpek, Tomáš Rasl, Jan Reich. Výstava je výborem prací skupiny fotografů, které spojuje, kromě přátelství, dnes už téměř archaický způsob zobrazování pomocí velkoformátové dřevěné kamery a následné zpracování, jehož výsledkem jsou tzv. kontaktní kopie. Každý z autorů využívá tento proces k osobnímu vyjádření, jehož inspirací je krajina, příroda nebo město.
 • 06.02.2003 16:30 - 30.03.2003  Boty, botky, botičky  

  Docela obyčejné boty - boty neobyčejně zvláštní
  - Putovní výstava Boty, botky, botičky sleduje vývoj obouvání od nejstaršího období českých dějin až po současnost. Nejranější období je zachyceno prostřednictvím kopií, zhotovených v modelárně firmy Baťa podle dobových vyobrazení a předloh. Imitace dostaly jména podle předpokládaných nositelů, a tak je k vidění napodobenina trůnní obuvi krále Václava I., holínky Albrechta z Valdštejna a brynelky Boženy Němcové. K nejatraktivnějším historickým exponátům patří originální postiliónská holínka z období kolem roku 1800, která váží 3,75 kg, a to pouhý jeden jediný půlpár.
  Pamětníky jistě potěší kolekce obuvi firmy Baťa, která představí zajímavý sortiment obuvi, jež slavná zlínská firma vyráběla a prodávala za pověstných 29, 49 ale i 99 korun. Nejnovější trendy v obouvání představují fantazijní kreace studentů ateliéru designu z Uherského Hradiště nebo avantgardní kolekce dámské obuvi od proslulého zlínského designéra Pavla Zapletala.
  Unikátní je kolekce obouvání cizích národů. Jsou zde soustředěny různé typy obuvi ze všech kontinentů světa. Patrně nejvzácnější je soubor textilních trepek z feudální Číny, velmi zajímavá je i kolekce atamanských bot, zakoupená v roce 1911 posledním majite-lem panství Buchlov, dále soubor sandálů z Afriky a Latinské Ameriky. Nejpřitažlivějšími exponáty pro laického návštěvníka je pravděpodobně dřevák budhistického mnicha z Japonska, eskymácké holínky Inuitů z oblasti Aljašky, zhotovené z tulení kůže, mokasín prérijních Indiánů nebo řecká obuv tsarouhia, kterou dodnes používají příslušníci čestné stráže v Aténách. A co nejvíce obdivují odborníci? Snad nádhernou kolekci dámských lodiček, určenou pro světovou výstavu EXPO New York 1939 nebo luxusní soubor kabelek a obuvi z reptilií, tedy z kůží hadů a ještěrů.

  Lidé nosí obuv odnepaměti. Z nutnosti, ale i pro parádu, ve všední dny i ve svátek, v radosti i ve smutku. Aniž si to uvědomujeme, obuv je fantastickým zdrojem informací. O nás samotných, ale i o historii a hmotné kultuře lidstva vůbec.
  Spisovatel Ludvík Vaculík v jedné ze svých posledních knížek napsal, že bota je zajímavá a pěkná věc. Věcí je na světě mnoho, ale ne každá je zajímavá a pěkná, a přitom účelná. Rozmanitost tvarů a barevná krása malých „klenotů“ vystavených ve výstavních sálech Masarykova muzea v Hodoníně na Sadové ul. č. 14 (průchodem z Národní tř. vedle knihkupectví paní Dvořákové) určitě nadchne návštěvníky i na počátku třetího tisíciletí. Přijďte se podívat do Masarykova muzea v Hodoníně na všechny ty boty, botky, botičky ...
  Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 6. 2. 2003 v 1630 za účasti autorky a s hudebním programem, hrát bude na kytaru Jaroslav Bělík a na housle David Herzán (oba pedagogové hodonínské ZUŠ). Výstava potrvá do 30. 3. 2003.
 • 06.02.2003 17:00 - 30.03.2003  Rostliny v hudbě   - velmi netradiční výstava přibližuje rozličné domácí i exotické materiály přírodního původu, ze kterých se zhotovují v různých částech světa a v různých kulturách jednoduché hudební nástroje.
  Výstava je pojata bezbariérovým způsobem a vybízí k hapesteickému kontaktu - naprostá většina exponátů je instalována volně do prostoru a návštěvníci si mohou podle své fantazie, podle not nebo podle hudebních nahrávek zahrát na píšťalky, okaríny, klepačky, chrastítka, bubny, bubínky, tamburínky, xylofony, naladěné kusy dřeva, na strunné a další hudební nástroje.
  Hudební nástroje doplňují fotografie, obrazové materiály, herbářní položky, celé sušené rostliny, vzorky dřev a plodů, ze kterých jsou nástroje zhotoveny. Vystaveny jsou kázky novodobých exotických hudebních nástrojů, které zapůjčila fa. Katka, Freudovo náměstí v Příboře. Výstava měla svou premiéru v dubnu-květnu 2000 v Ostravském muzeu, na její realizaci finančně přispěla grantová organizace Open Society Fund Praha.
  Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 6. února 2003 v 1700 ve výstavních síních frýdeckého zámku.
 • 07.02.2003 - 28.03.2003  Tajemství Země   - velký třesk, vznik vesmíru, zrození Země, horotvorné utváření planety, stopy prvních rostlin, zvířat a příchod člověka, postupné pronikání do vesmíru - kontinuální cyklus vnímaný dětmi, žáky 2. základní školy Kolín, kteří pomocí různorodých technik vyjadřují svůj vztah k přírodě a historii; inspirace pro všechny tvořivé jedince i učitele odborných předmětů; ve spolupráci s RMK lektorovala paní učitelka D. Novotná.
 • 07.02.2003 - 30.03.2003  Zámecká poezie  
  Bohumil Sokol - řezba
  Daniel Mach - fotografie a koláže
 • 08.02.2003 - 22.02.2003  Jamboree Thajsko 2002   - světové setkání skautů, vernisáž 8. 2. 2003, výstava v TIC.
 • 08.02.2003 14:30  Jak se Karel IV. čtyřikrát oženil   - pro 6 - 12leté děti.
 • 10.02.2003 10:00 - 14.02.2003  Pět dní v balónu   - nesehnali jste letos pro Vaše dítě pobyt na horách? Nevěšte hlavu, nabízíme Vám plnohodnotnou náhradu: Vaše děti mohou strávit: Pět dní v balónu

  „V balónu se není čeho bát …. ani horka, ani bystřin, ani bouří, ani vichrů, ani nezdravého podnebí, ani divokých zvířat, ani lidí ! Bude-li příliš horko, vystoupíme vzhůru. Bude-li zima, sestoupíme. Budeme cestovat bez únavy, přelétneme hory, zdoláme propasti, překročíme řeky, ovládneme bouře a poplujeme nad neznámými městy!“

  Pokud nejedete na hory, ale ani se Vám nechce být doma a jste odvážní, obratní, zruční, bystří a nebojíte se výšek, rádi kreslíte, malujete a modelujete… Tak jste ti praví na týdenní let balónem po expozicích Veletržního paláce. Zajímá Vás, koho budeme sledovat, kudy a kam poletíme? Co vše cestou zažijeme? Tak neváhejte a přihlaste se na naši dobrodružnou výpravu. Maximální počet je 25 členů posádky mezi 7 a 12 lety. Na pětidenní vzdušnou pouť se vydáme 10. 2. 2002 přesně v 10:00. Každý člen přispěje na konstrukci balónů, pronájem dílny, jídlo na cestu částkou ve výši 1 000 Kč.
  Letový režim na každý den:

  10:00 - odvazujeme kotevní lana a odlétáme
  12:00 - mezipřistání na výživný oběd
  13:00 - vstříc dalším dobrodružstvím
  15:00 - konec letu, přistáváme k odpočinku

  Informace a rezervace na tel./fax: 224 301 003, 224 301 174, e-mail: lect.suds@ngprague.cz.
  Neváhejte a leťte s námi! Budeme rádi, když se s námi po přistání podělíte o své zážitky!
 • 11.02.2003 - 30.03.2003  Od pravěku po novověk   - očima dětí výtvarného oboru ZUŠ Chrudim.
 • 12.02.2003 - 30.03.2003  Proměny paličkované krajky   - vývoj a ukázky paličkované krajky v Krušnohoří od 19. stol. do současnosti. Výstava z cyklu „Člověk a jeho zájmy“.
 • 13.02.2003 15:00  Geologický kroužek   - pravidelné setkání sběratelů minerálů a hornin, výměna poznatků a materiálu, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 13.02.2003 17:00  Příběhy starých Urbářů a kronik   - nejstarší zprávy o Frýdku a Místku. Testament biskupa Bruna, frýdecké a místecké rybníky, jak se prodávaly grunty, záznamy živelných pohrom, zpráva o vpádu Prusů do Místku v roce 1741 a další zajímavosti z historie okresního města. Co je zaznamenáno v urbářích panství, Pražmovská kronika Mariánského kostela, Dějiny Místku od P. Dominika Škarudy, Rottkova Velká kniha o Frýdku, a další. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 13.02.2003 18:00  Přednáška - proměny paličkované krajky   - Mgr. Jana Menschiková: Historie paličkování v Krušnohoří.
  Marcela Slavíková: Jak se měnila krajka s dobou.
  Přednáška s ukázkou paličkování a promítáním diapozitivů se koná 13. 2. 2003 od 1800 v zimní zahradě sokolovského zámku. Vstupné 20 Kč.
 • 14.02.2003 14:00  Láska, erotika a vášeň   - témata na obrazech starých mistrů. Akce NG pod názvem: Národní galerie pro zamilované aneb sv. Valentýn s uměním. V „zamilovaný“ den tak získá každý pár, který navštíví naše expozice jednu vstupenku zdarma, dále pohlednici s uměleckým motivem a květinu pro dámu.
 • 14.02.2003 15:30  Valentýnské hrátky v klášteře sv. Jiří   - akce NG pod názvem: Národní galerie pro zamilované aneb sv. Valentýn s uměním. V „zamilovaný“ den tak získá každý pár, který navštíví naše expozice jednu vstupenku zdarma, dále pohlednici s uměleckým motivem a květinu pro dámu.
 • 14.02.2003 16:30  Milostné příběhy na plátně a za ním   - akce NG pod názvem: Národní galerie pro zamilované aneb sv. Valentýn s uměním. V „zamilovaný“ den tak získá každý pár, který navštíví naše expozice jednu vstupenku zdarma, dále pohlednici s uměleckým motivem a květinu pro dámu.
 • 14.02.2003 16:30  Lásky skutečné a smyšlené   - akce NG pod názvem: Národní galerie pro zamilované aneb sv. Valentýn s uměním. V „zamilovaný“ den tak získá každý pár, který navštíví naše expozice jednu vstupenku zdarma, dále pohlednici s uměleckým motivem a květinu pro dámu.
 • 15.02.2003 10:00  Masopust   - tradiční masopustní obchůzku na Veselém Kopci předvede vesnická skupina z Vortové u Hlinska. V 1000 bude slavnostně uděleno povolení k obchůzce a průvod masek vykročí mezi jednotlivé roubené objekty, tento obřad bude zopakován ještě jednou ve 1300. Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny tradiční masky: laufra, ženušku, turky, slaměné, rasa s kobylkou, kominíky i židy. Během obchůzky se však musí připravit i na nejrůznější žerty masek, ke kterým například od pradávna patří i pomazání obličeje zvláštním „mazadlem“. V 1500 se masky shromáždí k závěrečnému obřadu, vyslechnou „masopustní testament“, ve kterém budou vzpomenuty „hříchy“ jichž se dopustila maska kobylky. Maska kobylky pak bude obřadně „poražena“ a masopustní obchůzku ukončí veselý tanec všech masek. Návštěvníci si samozřejmě budou moci prohlédnout i jednotlivé expozice Souboru lidových staveb Vysočina na Veselém Kopci, které budou otevřeny do 1530. Budou mít možnost nákupu drobných upomínkových předmětů, drátované keramiky a tiskovin. Občerstvení pro návštěvníky je připraveno ve stylové hospůdce „Na vejměnku“ přímo v areálu muzea. Po tomto programu je Veselý Kopec uzavřen až do 19. dubna 2003.
  Bližší informace: PhDr.Ilona Vojancová, tel. 469 326 411, ilona.vojancova@atlas.cz.
 • 15.02.2003 10:30  Těšínská madona   - objev jedinečné sochy z pražské huti Petra Parléře. Cílem komentovaných prohlídek, které trvají 45 minut, je především seznámení s nově objevenou sochou madony s dítětem, Těšínskou madonou, pocházející z šedesátých let 14. století a také s dalšími díly, která vznikala buď přímo v pražské huti Petra Parléře, nebo pod jejím vlivem. Poplatek za výklad v ceně vstupného, minimální počet zájemců 3.
  Podrobné informace na tel. č. 221 879 216, ústředna 221 879 111, lin. 216.
 • 15.02.2003 14:00  Tématické odpoledne věnované maorskému řezbářství   - průvodcem bude Ing. Vladimír Čížek, zámecký klub.
 • 16.02.2003 10:00  Zimní prohlídky hradu   - s doprovodným programem na nádvoří hradu Kašperk
  - procházka zasněženým středověkým hradem, zimní život ve středověku, Lucemburkové, za dobrého počasí krásný výhled na zimní Šumavu.
  Ukázky zručnosti jezdce a koně v zimních podmínkách
  - Le théatre du cheval - 1045, 1245, 1445
  - jízda na lyžích za koněm (slalom, skokánek, kladina), skok přes kastelána, akrobacie na koni a další ukázky drezůry
  Teplé občerstvení: čaj, káva, horká čokoláda, medovina, svařené víno, cukrovinky.
  Akce probíhá od 1000 do 1600 (poslední prohlídka začíná v 1500).
 • 19.02.2003  Středeční výtvarné ateliéry   - ateliéry pro děti se konají pravidelně každou středu od 16 hodin a jsou zaměřeny na umění 20. století. Program je určen dětem od 5-ti do 12-ti let, které si chtějí osvojit hravou formou výtvarné techniky jako je kresba, malba, modelování, koláž, asambláž; v návaznosti na díla vystavená ve Veletržním paláci. Půlroční předplatné je 700 Kč. Druhé pololetí bude zahájeno od 5. 2. 2003. Individuální zájemci: 30 Kč k platné vstupence. Setkání s lektorem vždy v 16:00 u pokladen.
 • 19.02.2003  Válka barev   - středeční výtvarné ateliéry
 • 19.02.2003 - 06.04.2003  Kouzlo starých stromů   - výstava
 • 19.02.2003 17:00  Přírodní zajímavosti z Kolumbie a Ekvádoru   - Doc. Dr. Václav Zelený, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze.
 • 19.02.2003 17:00  Egypt – nejen o slávě faraonů … (od západních oáz přes údolí Nilu až po Sinajský poloostrov)   - Mgr. Petra Nová (Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Praha a Ochrana fauny ČR Votice). Přednášky z cyklu „Od Tábora až na konec světa“.
 • 20.02.2003  Koncert dechového oddělení ZUŠ B. Smetany  
 • 20.02.2003 - 30.03.2003  Grafika, plakát, kniha   - nahlédnutí do dějin užité grafiky a ilustrace - výstava představuje soubory české grafické tvorby 20. století. Galerie Muzea.
 • 20.02.2003 16:30  Josef Koudelka - fotograf   - hodinový komentář k výstavě je zdarma, platí se pouze vstupné. Setkání s lektorem u pokladen.
 • 20.02.2003 17:00  Frýdecko-Místecké památky   - známé i opomíjené nemovité kulturní památky na území okresního města Frýdku-Místku a v jeho nejbližším okolí. Bývalé radniční budovy, barvírna na Těšínské ulici, barokní a klasicistní domy na náměstích, pohledy na město ze střechy městského úřadu, kostel Panny Marie Sněžné na Lysůvkách, kaple na Panských Nových Dvorech, zajímavé náhrobky na městských hřbitovech, předjaří v městských lesích a další. Doplněno promítáním diapozitivů. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 20.02.2003 18:00  Egypt – nejen o slávě faraonů … (od západních oáz přes údolí Nilu až po Sinajský poloostrov)   - Mgr. Petra Nová (Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Praha a Ochrana fauny ČR Votice). Z cyklu přednášek: „Od Tábora až na konec světa“.
 • 21.02.2003 - 20.04.2003  Erotický šperk   - III. výstavní místnost. Výstava představuje různé varianty šperků, které jsou zhotoveny jak z drahých kovů a kamenů, tak i z kovů obecných v kombinaci dřeva, textilu, papíru a umělé hmoty. Výstava je nonkonformní prezentací českého a slovenského šperku.
 • 22.02.2003  Masopust na Dlaskově statku  
 • 22.02.2003 11:00  Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách   - předchůdkyně Národní galerie - přednáška s diapozitivy. V ceně vstupného, minimální počet účastníků 5, setkání s lektorem ve vestibulu paláce.
 • 22.02.2003 14:00  Karel Škréta - portrét umělce   - komentovaná prohlídka, výklad zdarma k platné vstupence.
 • 22.02.2003 14:30  Sobotní ateliéry pro děti s rodiči  
  1. cyklus: Hrajeme si v galerii aneb Galerie jako jeviště- sobotní pořady jsou připraveny pro děti a jejich rodiče, kteří se chtějí seznámit s díly vystavenými v Národní galerii netradiční cestou spojující prvky dramatické a výtvarné výchovy. Dílny probíhají pod vedením studentek DAMU a jsou zaměřeny na oblast prolínání výtvarného umění do našeho všedního života. Chcete se tedy dozvědět, kteří čeští výtvarníci přemýšleli nejen o kráse svého uměleckého díla, ale i o kráse předmětů, se kterými se běžně setkáváme? Jak vzniká prostředí, ve kterém se odehrává děj divadelní hry, kterou jste společně s rodiči navštívili? Výtvarné ateliéry určené dětem od 6 let a jejich rodičům, se zájmem o výtvarné umění a chutí seznámit se vždy s určitým dílem vystaveným v Národní galerii a různými výtvarnými technikami, které budou využity při reflexi tohoto díla v ateliéru. Lektorské oddělení pro Vás připravilo dva cykly těchto sobotních dílen, předplatné cyklu (4 sobotní odpoledne v průběhu října 2002 až ledna 2003) je 250 Kč pro dítě a 420 pro dítě s rodiči. Cena jednotlivých ateliérů je 80 Kč pro dítě a 130 Kč pro dítě s rodiči. Druhé pololetí obou cyklů začíná v únoru 2003. Setkání s lektorem vždy v sobotu ve 14:30 u pokladen.
 • 22.02.2003 15:00  Josef Koudelka - fotograf   - hodinový komentář k výstavě je zdarma, platí se pouze vstupné. Setkání s lektorem u pokladen.
 • 23.02.2003  Odborná degustace vín   - neveřejné, výstavní prostory.
 • 23.02.2003 14:30  Strom života   - prohlédneme si pozoruhodné řezbářské dílo zapůjčené z Kláštera u Nové Bystřice a budeme si povídat o stromech, řezbářích a o ukřižování. Přineste si s sebou drobné přírodniny na ozdobení vlastního stromu. Vstupné 100,- Kč pro jednu rodinu. Pořad je třeba rezervovat!
 • 23.02.2003 15:00  Prohlídka s restaurovanými erby v Rytířském sále   - po dlouhé době, kdy byly v odborné péči konzervátorky, se do Rytířského sálu opět vrátily erby slezských rodů, které jsou spolu s krbem z roku 1692 historickou ozdobou reprezentačního sálu frýdeckého zámku. Rytířský sál frýdeckého zámku.
 • 24.02.2003 - 31.03.2003  Daniel film Znojmo   - „Úhly pohledů“ - kulturní památky jižní Moravy, výstava v galerii TIC Vyškov.
 • 26.02.2003  Napřed stín a potom...   - středeční výtvarné ateliéry
 • 26.02.2003 17:00  Putování centrální Indií   - Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu. Ing. Pavel Bartoníček a Barbora Prahlová - diapozitivy s komentářem.
 • 27.02.2003 - 06.04.2003  80 let hokeje v Pardubicích  
 • 27.02.2003 - 02.03.2003  Výstava kamélií  
 • 27.02.2003 09:00 - 13.04.2003  Výstava historických hodin   - vše kolem nás se pohybuje v čase. Čas vymezuje jednotlivé úseky našeho každodenního bytí, od ranního zvonění budíku až po jeho opětovné večerní nastavení. Naši dávní předci pojímali čas zcela jinak nežli my na prahu 21. století. Jim stačilo jednoduché rozdělení denního času na dobu svítání, dopoledne, odpoledne a večera. Avšak stále rychleji se rozvíjející lidská společnost začala vyžadovat přesnější určení času - tak na konci středověku byl už den rozdělen na hodiny. Novověk s jeho rozmachem průmyslu, dopravy a vědy potřeboval ještě dokonalejší určení přesného času - hodina dostala minuty a i ty se dále rozdělily na sekundy. Nám už nestačí ani tento tak drobný, prakticky nezachytitelný okamžik jako je jedna sekunda a tak čas měříme podle potřeby na desetiny, setiny či ještě drobnější úseky.
  Tikají a tikají... tak byla nazvána výstava historických hodin, hodin z dob, kdy minuta nebyla tak „závratně“ dlouhou, jak je tomu dnes. Výstavu připravilo Okresní muzeum v Mladé Boleslavi ve spolupráci s Okresním vlastivědným muzeem v České Lípě ze sbírek obou muzeí. Vystaveny budou různé typy hodin především z období 18. a 19. století - od barokních, přes empírové a klasicistní až po secesní.

  Výstavu historických hodin instalovanou ve výstavním sále muzea na mladoboleslavském hradě je možné navštívit od 27. února až do 13. dubna každý den mimo pondělí, vždy od 900 do 1200 a od 1300 do 1600.
 • 27.02.2003 17:00  Frýdecko-Místecké zahrady   - záhadami a pověstmi opředený vrchol Štandlu, tajemné frýdecké a místecké podzemí, k čemu sloužily tajné chodby, kostelní krypty, Mariánské zázraky, záhadné objekty, zaniklé potoky, středověké hřbitovy, apod. Netradičně pojatá přednáška k historii města, částečně doplněno diapozitivy, videosnímek o podzemí Mariánského kostela. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 28.02.2003 - 25.05.2003  Německá kresba 15.-16. století   - představuje kresby autorů německy mluvících zemí ze sbírek českých zemí. Návštěvníci se mohou seznámit s díly žáků Dürerových, mezi kterými byli například Baldung Grien, Jörg Breu a další umělci. Tuto unikátní výstavu, která divákovi přibliží křehkost kresby, byste si rozhodně neměli nechat ujít. Vstupné činí 60,- Kč základní, 90,- Kč rodinná vstupenka.
 • 28.02.2003 - 04.03.2003  Fašank 2003   - 16. ročník festivalu masopustních tradic v obci Strání na Uherskobrodskupořádá Obec Strání za odborné spolupráce Muzea JAK.
 • 28.02.2003 - 14.05.2003  Design českého skla   - jedná se o první téma nedávno skončené přehlídky českého designu, která letos již počtvrté mapovala stav domácí i světové designerské tvorby. Inspirativní a bezpochyby pozoruhodná přehlídka designu českého skla v prostředí pátého patra Veletržního paláce zanechá v těch z Vás, kteří máte vztah k zajímavému a modernímu ztvárnění skla, hluboký zážitek a nevšední dojem.
 • 01.03.2003 - 13.04.2003  Z přírůstků muzea komenského v Přerově v roce 2002  
 • 01.03.2003 - 04.05.2003  Tvář v zrcadle staletí   - portrét ve sbírkách muzea.
 • 01.03.2003 - 11.05.2003  Textil v domácnostech našich babiček  
 • 01.03.2003 - 11.05.2003  Přerov 365 × jinak   - fotografie starého Přerova a jeho přilehlých částí.
 • 01.03.2003 - 30.05.2003  Parazité rybožravých ptáků České republiky   - výstava
 • 01.03.2003 - 30.05.2003  Fotografie ptáků Vlastimila Nedomy   - výstava
 • 01.03.2003 10:00  Masopust držíme   - program začíná v 10,00, obchůzky masopustních masek budou jako obvykle v 11,00 a ve 14,00, chození s Dorotou v 10,30 a ve 13,30. Závěr programu je v 16,00.
 • 01.03.2003 11:00  Den vína   - konference, degustace, aukce vín. Výstavní prostory, zámecký sklep
 • 01.03.2003 14:30  Móda v době Karla IV.   - pro 6 - 12leté děti.
 • 02.03.2003 15:00  Ztracené perly barokní hudby   - účinkuje: Bohemiachor, galerie. Vstupné 80,-.
 • 03.03.2003 - 30.03.2003  Slezské krajiny   - fotografická výstava
 • 03.03.2003 - 30.03.2003  Medvěd hnědý - mýtus a skutečnost   - přírodovědná výstava se skutečným exponátem.
 • 03.03.2003 16:00 - 30.03.2003  130 let knihovny v Kolíně   - vzpomínková výstava (Kremličkova výstavní síň) k výročí vzniku městské knihovny komponovaná z mnoha pramenů: dobové fotografie, portréty ředitelů instituce, významných čtenářů, zajímavé výtisky knih a další materiály připomenou existenci této důležité instituce poskytující služby občanům již po jedno století a třicet let.
  Výstavu připravila pracovnice knihovny M. Streitová.
  Vernisáž proběhne 3. března 2003 v 16,00, Kremličkova síň.
  vystoupí: žáci Základní umělecké školy v Kolíně.
 • 04.03.2003 - 11.05.2003  Rekultivace   - fakulta užitého umění a designu. Vstup 20,- dospělí, děti 5,-.
 • 04.03.2003 - 30.03.2003  Život a smrt v přírodě  
 • 04.03.2003 - 18.05.2003  Úvodnice a kútnice   - výstava lidových textilií (18. - 20. století) z depozitářů muzea.
 • 04.03.2003 - 29.03.2003  Vladimír Holub   - autorská výtvarná výstava. Galerie PM.
 • 04.03.2003 - 30.03.2003  Přírůstky sbírek za rok 2002  
 • 04.03.2003 - 30.03.2003  Jaroslava Pilařová, Jitka Guthová   - autorská výstava fotografií. Chodba knihovny PM.
 • 05.03.2003 - 20.04.2003  Obrazy krajin a zátiší Josefa Kroce   - malíř - amatér. Člen amatérských malířů Karla Vedrala. Účastník společných výstav. V sokolovském zámku představil svoji tvorbu v roce 1987. První díla byly akvarely a nyní jsou to převážně olejomalby krajin z Plzeňska a Podkrušnohoří. Na celostátní soutěži amatérských malířů v Šumperku získaly akvarely ocenění. Výstava je pořádaná k životnímu jubileu malíře. Výstavní síň sokolovského zámku (přízemí). Otevřeno od středy do neděle od 900 do 1200 a od 1300 do 1700.
 • 05.03.2003 - 06.05.2003  Tomáš Bím   - malba, grafika - výstava v galerii Chagall.
 • 05.03.2003 17:00  Pěstování léčivých rostlin v podmínkách ČR   - Ing. Miluše Štolcová, Česká zemědělská univerzita v Praze.
 • 05.03.2003 17:00  Nový Zéland očima přírodovědce   - beseda s Mgr. Markem Banašem, účastníkem expedice Dandaraga, mapující přírodu Nového Zélandu a Austrálie. Zámecký klub.
 • 06.03.2003 - 05.04.2003  Milan Nestrojil - kresby 2002 - 2003   - forma sounáležitosti mezi malbou a kresbou. Dům umění - Galerie J.T.Fischera.
 • 06.03.2003 - 25.04.2003  Markéta Urbanová   - výstava mladé začínající malířky. Výstavní sál muzea.
 • 06.03.2003 - 28.03.2003  Současnost stavební školy v Havlíčkově Brodě   - výstava, vernisáž 6. 3. 2003.
 • 06.03.2003 - 31.03.2003  Doteky   - výstava z tvorby pacientů Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě. Vernisáž 6. 3. 2003.
 • 06.03.2003 16:00  Putování po svaté zemi   - s páterem Petrem Kubantem, Domov sv. Josefa, Žireč.
 • 06.03.2003 17:00  Beskyde, Beskyde   - počáteční slova známé lidové písně z Valašska jakoby předznamenávají životní příběhy obyvatel zdejšího rázovitého kraje a také proměny samotných hor. Také beskydská turistika má svou bohatou historii - přednáška přiblíží zakládání prvních turistických spolků, výstavbu chat a proměny zdejšího kraje v souvislosti s turistikou. Diapozitivní, elektronická a video-projekce. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 07.03.2003 18:00 - 29.03.2003  Kontrasty   - Marcela Pospíšilová - keramika; Zdeněk Kubík - minimalistická grafika, malba (Velký výstavní sál).
  Jako doprovod k přírodní, ručně stavěné keramice, replikám pravěkých nádob a uměleckým předmětům si M. Pospíšilová přizvala Z. Kubíka s jeho konkretizující minimalistickou grafikou computer-artu.
  Vernisáž proběhne 7. března 2003 18,00, Atriová síň.
  vystoupí: Luboš Pospíšil - kytara, zpěv.
 • 10.03.2003 - 30.03.2003  Jakub Minářů - Snění představ a představy o snění   - první představení mladého pelhřimovského autora v rodném městě. Zámek Říčanských.
 • 13.03.2003 - 18.05.2003  Skrytá krása stvoření   - pohled do mikrosvěta
 • 13.03.2003 - 03.05.2003  Dagmar Janova   - malba - koláž - grafika
 • 13.03.2003 15:00  Geologický kroužek   - přednáškový sál v Zeleném domě. Pravidelné setkání sběratelů minerálů a hornin, výměna poznatků a materiálu, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti.
 • 13.03.2003 16:00  Téma: Malířství, sochařství, poezie - soupeření uměleckých disciplin   - opakování je v neděli 16. 3. ve 1400. Přednáška s diapozitivy. První část volného cyklu o jednotlivých tématech vizuální kultury a jejich vývoji v běhu stoletími - s podtitulem „co se na komentovaných prohlídkách nikdy nedozvíte“. Vstupné 50,- Kč.
 • 13.03.2003 16:30  Josef Ryzec - Pocta Pablu Picassovi   - vernisáž obrazů Josefa Ryzce ve Veletržním paláci
 • 13.03.2003 17:00  Předjaří na Kravařsku   - přednáškový sál v Zeleném domě. Z Jílovce do Bravinného, v povodí Gručovického potoka, na Stříbrné hůrce, zámecký park ve Velkých Albrechticích, na Odře v Bernarticích, z Nového Jičína do Štramberku, předjaří v Janíkově údolí, Žákovský háj ve Fulneku a další. Vlastivědná přednáška doplněná diapozitivy. Připraveno ve spolupráci se Společností pro historii Moravy a Slezska.
 • 13.03.2003 17:00 - 29.06.2003  Motýli - sbírka z pozůstalosti Josefa Háši  
  Po necelých deseti letech se do výstavních prostor Středočeského muzea opět stěhují motýli. Není divu, vždyť i mezi motýly je mnoho migrujících druhů. Podle Guinnessovy knihy zvířat je nejdelší známá migrace monarchy stěhovavé (Danaus plexippus) a to 3 432 km. A motýli nelétají pomalu, lišaj smrtihlav dosahuje nevyšší rychlosti až 50 km/hod.
   
  Nyní však vážně. Počátkem roku 1994 uspořádalo Středočeské muzeum úspěšnou výstavu: „Motýli“, kde jsme mohli obdivovat nádherné tvary a barvy nejen našich motýlů, ale i mnoha cizokrajných, především tropických. Vždyť na světě je známo více než 150 000 druhů a jejich rozmanitost je velká. Například velikost rozpětí křídel sahá od 2 mm až po téměř 30 cm.
  Tehdy se jednalo o výstavu „vysoce“ odbornou a někteří návštěvníci se mohli cítit až zahlceni množstvím poučných textů. Tentokrát tomu bude jinak. Jedná se o výstavu sběratelskou, kterou za svůj život vytvořil pan Josef Háša, který velmi miloval přírodu a kromě sběru motýlů se věnoval i malování a fotografování. Jeho kresby motýlů, rostlin, ale i hub se samozřejmě na výstavě také objeví, stejně jako fotografie lokalit, na kterých sbíral motýly a to bylo především v Roztokách u Prahy a blízkém okolí. Obzvlášť si oblíbil přírodní rezervaci Roztocký háj - Tiché údolí, odkud pochází i značná část jeho sbírky. Často a rád jezdíval na chalupu do pošumavského Zichova, kde samozřejmě také sbíral, maloval a fotografoval.
   
  Pan Háša se mohl tak intenzivně věnovat svému koníčku pro nesmírné pochopení své manželky Josefy, který se s ním účastnila všech jeho sběratelských výprav.
  Josef Háša vytvořil za svůj nepříliš dlouhý život, zemřel 3. 7. 1974 ve věku nedožitých 54 let, úctyhodnou sbírku motýlů čítající více než 4 500 kusů, které patří k 743 druhům, což představuje více než čtvrtinu všech druhů zjištěných v Čechách.
   
  Motýli budou vystaveni ve 32 prosklených entomologických krabicích a u každého druhu bude kromě latinského jména, uvedeno i české jméno a systematické zařazení v rámci čeledí.
  Velmi zajímavou částí je neobvyklá sbírka vývojových stádií 25 druhů motýlů, který čítá 1385 kusů. Jedná se např. o tyto duhy: lišaj paví oko, bourovec dubový, modrohlávek ovocný, přástevník medvědí, martináč bukový, bourovec prsténčivý, vztyčnořitka rudoskvrnná, bekyně mniška, hranostajník vrbový, bělásek zelný, martináč habrový, bourovec ostružiníkový, hřebetozubec vrbový, bekyně velkohlavá, babočka kopřivová, otakárek ovocný, zejkovec podzimní, vztyčnořitka lipová, stužkonoska modrá. Jak je všeobecně známo motýli procházejí složitým vývojovým cyklem se čtyřmi stádii: 1. vajíčko, 2. housenka (larva), 3. kukla (pupa), 4. dospělec (imago). Jedná se o tzv. dokonalou proměnu, což je jeden z největších zázraků přírody.
  Součástí výstavy jsou i pomůcky pro lov a preparaci motýlů. Dnes však rozhodně nelze doporučit lovit kdekoliv libovolné druhy motýlů. Předně se nesmí bez příslušných povolení lovit v rezervacích a také se nesmí lovit zákonem chráněné druhy, mezi které patří např. jasoň červenooký a dymnivkový, modrásek černoskvrnný a hořcový, pestrokřídlec podražcový v kategorii kriticky ohrožených druhů; hnědásek osikový, martináč hrušňový, okáč skalní, přástevník mařinkový a svízelový, stužkonoska vrbová, zubokřídlec dubový, žluťásek borůvkový v kategorii silně ohrožených druhů a batolci, bělopásci, lišaj pryšcový, otakárek ovocný a fenyklový, perleťovec mokřadní v kategorii ohrožených druhů.
   
  Celá sbírka je v opravdu mimořádně dobrém stavu bez jakéhokoliv znatelného poškození.
  Samotnou výstavu tentokrát doprovází pouze minimum nezbytného textu, ale v závěru je uveden rozsáhlý výčet české i zahraniční literatury doporučené k dalšímu studiu.
  Sbírku zapůjčilo k vystavení Okresní muzeum Praha - východ v Brandýse nad Labem, kam ji před 2 lety předala paní Hášová.
 • 14.03.2003 - 13.04.2003  Jak vidíme svět   - 11. výstava výtvarných prací ZUŠ. Mansarda.
 • 15.03.2003 - 29.06.2003  Současná dřevěná hračka   - výstava je v době velikonoční doplněna tradiční zvykoslovné předměty.
 • 16.03.2003 14:30  Příběhy z mytologie   - ponoříme se do příběhů, které vznikly před dávnými léty a mnohé z nich inspirovaly malíře, sochaře i hudebníky k vynikajícím dílům. Čím budou inspirovat nás? Vstupné 100,- Kč pro jednu rodinu. Pořad je třeba rezervovat!
 • 16.03.2003 15:00  Kdo je z Frýdku a kdo je z Místku   - muzejní učebna na Zámecké ulici. Derniéra výstavy „Zmizelý Frýdek a Místek“. K závěrečné besedě zveme frýdecko-místecké patrioty, rodáky a nadšence, kterým není lhostejné, v jakém městě žijí. Prostřednictvím vystavených fotografií a úvah nad stavem "lidských duší" na začátku nového tisíciletí hledání vztahu k městu a k okolní krajině, hledání rozdílností v chápání rodného kraje, ve kterém žijeme. Pro velký zájem veřejnosti bude od 16.00 hodin v přednáškovém sále Zeleného dobu probíhat opakovaná projekce některých videosnímků z Frýdku-Místku.
 • 18.03.2003 16:00  Putování po svaté zemi   - s páterem Petrem Kubantem, Domov sv. Josefa, Žireč.
 • 18.03.2003 18:00  Pojďte s námi po Frýdku   - sraz na Zámeckém náměstí ve Frýdku v 1800. Podvečerní procházka historickým centrem Frýdku - historie, památky, pověsti. Kde stávala kaple Panny Marie, frýdecké hradby, kupecké domy v Hluboké ulici, Štěpnické údolí a další. Připraveno ve spolupráci se Společností pro historii Moravy a Slezska.
 • 18.03.2003 19:00  Monika Knoblochová - cembalo   - šestý zámecký koncert - v programu „Zámecká zastaveníčka“. Rytířský sál frýdeckého zámku.
 • 19.03.2003 17:00  Pouštní stát Rajasthan   - Ing. Pavel Bartoníček a Barbora Prahlová - diapozitivy s komentářem.
 • 21.03.2003 - 01.06.2003  Průkopník české aviatiky   - Ing. Jan Kašpar, 120 let narození.
 • 21.03.2003  Otevření bran hradu prvním návštěvníkům   - první a následně desetitisící, dvacetitisící atd. návštěvník vždy odměněn drobnými dárky. Letos patrně i stotisící návštěvník od r. 2000.
 • 21.03.2003 18:30  Večerní prohlídka zámku   - romantická prohlídka zámku při světle svíček. Do 24 00
 • 21.03.2003 18:30  Svatojosefský benefiční koncert   V. Uhlíř - varhany, J. K. Geregová - soprán. J.S.Bach, G.F.Händel, W.A.Mozart. Výtěžek z koncertu bude použit na nákup rehabilitačního přístroje motomed pro nemocné s roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa. kostel Nejsvětější Trojice, Kuks.
 • 22.03.2003  Slavnostní zahájení sezóny   - za účasti primátora, slavnostní fanfáry, malý jarmark s uměleckými předměty( perníkářka, paličkovaná krajka, keramika, patchwork, dřevěné hračky apod., vystoupení šermířské skupiny REGENT v 11:00 a 14:00. Po celý den do 16:00. Doprovod hornové trio s dobovou hudbou .
 • 22.03.2003 10:30 - 25.05.2003  Těšínská madona   - objev jedinečné sochy z pražské huti Petra Parléře. Cílem komentovaných prohlídek, které trvají 45 minut, je především seznámení s nově objevenou sochou madony s dítětem, Těšínskou madonou, pocházející z šedesátých let 14. století a také s dalšími díly, která vznikala buď přímo v pražské huti Petra Parléře, nebo pod jejím vlivem. Poplatek za výklad v ceně vstupného, minimální počet zájemců 3.
  Podrobné informace na tel. č. 221 879 216, ústředna 221 879 111, lin. 216.
 • 22.03.2003 17:00  Hrátky bohů a bohyň - erotické motivy v manýristickém a barokním umění   - speciální komentovaná prohlídka vybraných děl věnující se erotice v umění. Vstupné 100,- Kč; doporučujeme rezervaci.
 • 22.03.2003 17:00  Koncert barokní hudby   - v interpretaci na dobové nástroje - Baroque trio, Sloupový sál muzea.
 • 22.03.2003 17:00  „Hrátky bohů a bohyní“   - erotické motivy v manýristickém a barokním umění. Cyklus přednášek o erotických motivech v umění.
  Cena (včetně vstupného): 100,-. Informace a rezervace na tel.: 257 535 832.

 • 23.03.2003 - 08.06.2003  Černá na bílé   - moderní japonská kaligrafie.
 • 23.03.2003 14:30  Malování na hedvábí   - s sebou přezůvky, pracovní oblečení, štětce (tenké), bílá víčka od PET lahví, penízky na materiál). Domov sv. Josefa, Žireč.
 • 24.03.2003 - 18.05.2003  Ohrožené rostliny aneb nejkrásnější věci jsou zadarmo   - ohrožení rostlinných druhů není veřejnosti příliš známo a pokud je, bývá neprávem podceňováno. Neuvědomujeme si, že každý druh flóry i fauny je nenahraditelným a unikátním výtvorem přírody a je těžké představit si naši přírodu bez ohrožených druhů, o jejichž osud se v současné době obáváme. Na muzejní výstavě je prezentováno přes 30 druhů chráněných a ohrožených rostlin, které rostou na různých stanovištích a různých místech v Moravskoslezských Beskydech. Výstava je určena především k organizování lekcí pro základní a střední školy. Veřejnosti bude přístupná jen omezeně: úterý, středa, pátek 1400 - 1600, čtvrtek 1400 - 1700, sobota, neděle 1300 - 1700.
 • 26.03.2003 17:00  Strahovské zahrady   - Ing. Božena Pacáková - Hošťálková, Státní ústav památkové péče. Úvodní slovo - opat Strahovského kláštera P. Michael Pojezdný.
 • 26.03.2003 17:00  Nový Zéland nejen z výšky   - beseda s Daliborem Carbolem z Beskydské školy létání. Zámecký klub.
 • 26.03.2003 17:00  Černá Hora – staronový cíl pro letní dovolenou   - RNDr. Daniel Abazid (Husitské muzeum Tábor – pracoviště Soběslav). Přednášky z cyklu „Od Tábora až na konec světa“.
 • 27.03.2003  Koncert pěveckého, klavírního a dechového oddělení ZUŠ B. Smetany  
 • 27.03.2003 18:00  První český eskymák - Jan Eskymo Wezl   - dobrodruh, snílek, fantasta. Oblasti věčného ledu jako osud. Z hospodského vypravěče klasik českého cestopisu. Mýty a skutečnost. Přednášející Mgr. Vladimír Rozhoň. Přednáška se koná v zimní zahradě sokolovského zámku. Vstupné 20 Kč. Přednáška je součástí „přednáškového cyklu“ podpořeného Městem Sokolov.
 • 27.03.2003 18:00  Černá Hora – staronový cíl pro letní dovolenou   - RNDr. Daniel Abazid (Husitské muzeum Tábor – pracoviště Soběslav). Z cyklu přednášek: „Od Tábora až na konec světa“.
 • 28.03.2003  Kyjovský komorní orchestr   - Rubensův sál
 • 28.03.2003 17:00  Maorský večer   - tématická beseda s Janou Lesařovou věnovaná maorské kultuře. Zámecký klub.
 • 28.03.2003 18:00  Autorské čtení z povídkové tvorby Josefa Holcmana a Pavla Popelky   - spoluúčinkují CM Ženičky a Ženský sbor z Hluku Klebetnice, součástí autorského čtení bude i autogramiáda knih J. Holcmana, Sloupový sál muzea.
 • 29.03.2003  Zahájení sezóny  
 • 29.03.2003  „OPA BLUES“   - hudební večer se skupinami Fotr Band z Opavy a The Hurican z Kravař.
 • 29.03.2003 - 30.04.2003  Expediční skupina Arctica   - fotogragrafie z Grónska
 • 29.03.2003 - 06.04.2003  Výstavy květin na zámku   - orchideje a cín
 • 29.03.2003 07:15  Pojďte s námi do Nového Jičína   - odjezd autobusem z Místku, aut. stan. v 715 do Nového Jičína. Vlastivědná vycházka historickým centrem Nového Jičína - Masarykovo náměstí, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Žerotínský zámek, památky moderní architektury, Janáčkovy a Smetanovy sady, Španělská kaple, Skalky, Svinec, přes Bludovice nazpět do Nového Jičína. Připraveno ve spolupráci se Společností pro historii Moravy a Slezska.
 • 29.03.2003 10:00  Řehořské obchůzky a setkání Maléreček   - obchůzky řehořského žákovského „vojska“ na počest sv. Řehoře, patrona škol a školního žactva, v podání kouřimských dětí; druhé setkání maléreček v kouřimském skanzenu.
 • 29.03.2003 10:00 - 27.04.2003  „Já jdu na koledu, nesu si pytel“   - velká výstava k hlavním jarním svátkům; v jednotlivých objektech skanzenu se návštěvník seznámí s celým velikonočním obdobím - od Popeleční středy až po velikoční pondělí s pomlázkou; pozná typickou výzdobu interiérů, velikonoční zvyky a obyčeje, tradiční sváteční stravu; výstava kraslic.
 • 29.03.2003 14:30  Do kamene vytesáni na věčnost   - pro 6 - 12leté děti.
 • 30.03.2003  Hudební dvojrecitál   - rytířský sál kravařského zámku, ukázky světových oper v podání Anny Kroftové a Jana Bínera, sólistů divadel pražských.
 • 30.03.2003 15:00  Derniéra výstavy rostliny v hudbě   - výstavní síně, zámecký klub. K závěrečné besedě s autorkami výstavy Mgr. Hanou Černíkovou a Ing. Zdeňkou Prymusovou z Ostravského muzea zveme všechny zájemce, které zaujala tato netradičně pojatá interaktivní výstava včetně těch, kteří si ji dosud nestačili prohlédnout.
 • 01.04.2003 - 30.04.2003  Nadační škola AMOS  
 • 01.04.2003 - 04.05.2003  Zdeněk Lhoták   - fotografie z cyklu Nepál.
 • 01.04.2003 - 13.04.2003  Výstava prací žáků výtvarného oddělení ZUŠ Teplice   - jízdárna teplického zámku
 • 01.04.2003  Zahájení sezóny  
 • 01.04.2003 - 27.04.2003  Jan Dinga   - autorská výtvarná výstava. Chodba knihovny PM.
 • 01.04.2003 - 18.04.2003  Výstava amatérských umělců  
 • 01.04.2003 - 30.04.2003  Jan Vinkler   - obrazy, keramika
 • 01.04.2003 - 15.06.2003  Hledání souvislostí   - fotografie Zdeňka Stuchlíka
 • 01.04.2003 - 30.04.2003  Výstava obrazů Bruna Vitáska  
 • 01.04.2003 - 04.05.2003  Krajina   - fotografie a obrazy ostraváka Petra Pavliňáka s jednotným námětem, Kremličkova síň.
 • 01.04.2003 - 08.06.2003  Josef Kábrt   - animovaný film a ilustrace, Galerie muzea.
 • 01.04.2003 - 27.04.2003  Výtvarné práce dětí z MŠ Duha Soběslav   - vernisáž výstavy
 • 01.04.2003 17:00 - 08.04.2003  Výtvarníci charitě   - městská charita Plzeň a tvůrčí skupina P 89 Plzeň si Vás dovolují pozvat na prodejní výstavu výtvarných děl Výtvarníci charitě, která se koná v prostorách Diecézního muzea, Františkánská 11, Plzeň. Vernisáž se uskuteční v úterý 1. dubna 2003 v 17,00. Část výtěžku bude věnována Městské charitě Plzeň.
 • 02.04.2003 - 31.05.2003  Bronzový věk v Podkrušnohoří   - krása zlatavého kovu ze severu i jihu Čech. Vstupné 10,-Kč, slevy 5,-Kč.
 • 02.04.2003  Vernisáž výstavy Okna „Jak svá okna otevíráme a co v nich nevidíme“  
 • 02.04.2003 16:00 - 11.05.2003  Miroslav Pangrác   - obrazy, raná tvorba. Vernisáž 2. 4. v 16,00. Petrovcova výstavní síň.
 • 02.04.2003 17:00  Flóra střední a jižní Ameriky   - Marián Červeňanský, ředitel Botanické zahrady při Zemědělské univerzitě v Nitře.
 • 03.04.2003 - 11.05.2003  Výstava   - Jana Tržilová - Japonské reminiscence (fotografie) - Galerie Giacomo.
 • 03.04.2003  Vernisáž výstavy   - Zdeněk Doležal - paličkované obrazy, galerie OK
 • 03.04.2003 - 01.05.2003  Pavel Besta   - autorská výtvarná výstava. Galerie PM.
 • 03.04.2003 - 27.04.2003  Tomáš Kolegar   - autorská výtvarná výstava. Malé výstavní síně PM.
 • 03.04.2003 - 04.05.2003  Karel Krejčí - Na cestě 19953 - 2003   - výstava je pořádaná k životnímu jubileu malíře. Převážně olejomalby krajin od prvotin až po současnou tvorbu.
 • 03.04.2003 - 04.05.2003  Okna „Jak svá okna otevíráme a co v nich nevidíme“   - výstava denního stacionáře 12. oddělení Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě. Vernisáž 2. 4. 2003.
 • 03.04.2003 16:00 - 27.05.2003  Om Mani Padme Hum   - výstava obrazů Jany Arnotové v Galerii muzea. Otevřeno úterý až neděle od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00. V dubnu pouze soboty a neděle.
 • 04.04.2003 - 02.05.2003  Austrálie   - kolektivní výstava cestopisných fotografií a etnografických předmětů z malého kontinentu, Velký sál.
 • 04.04.2003 - 31.05.2003  Ruka vidí, oko cítí   - Marcela Pospíšilová - ručně stavěná keramika, ozdobná, užitná i repliky pravěkých nádob a variace na ně s příjemně drsným povrchem. Zdeněk Kubík - minimalistická tištěná grafika a malba zjednodušující objekt až k hranici možností, poetické objekty.
 • 04.04.2003 - 06.04.2003  Francouzi v Buchlovicích   - v arealu objektu bude probíhat velký výcvikový tábor historických jednotek francouzské armády z období Napoleonských válek. Areál parku, interiéry zámku.
 • 04.04.2003 17:00 - 27.09.2003  Nech brouka žít   - netradiční entomologická výstava pro děti a mládež - preparovaný hmyz, terária, mikroskopy a film Mikrokosmos, obrázky Ondřeje Sekory, loutky a pro malé děti film O včelích medvídcích.
 • 05.04.2003  Zahájení hlavní návštěvní sezóny  
 • 05.04.2003 - 31.08.2003  Ivana Urbánková   - výstava autorských tapisérií
 • 05.04.2003 - 31.10.2003  Tip na výlet   - výstava u pokladny zámku - fotografie plastik. Plastiky jsou umístěny v přírodě, v okolí nedalekého Kláštera Hradiště. Možnost zakoupení mapky umístění a katalogu plastik v pokladně zámku. Fotografie pochází od Vladimíra Hanzla.
 • 05.04.2003 - 04.05.2003  Josef Kremláček - Dílo   - dílo světoznámého třebíčského malíře a vynikajícího ilustrátora. Zámek Říčanských.
 • 05.04.2003  Otevírání jara   - zahájení turistické sezóny.
 • 05.04.2003  ZAHÁJENÍ SEZÓNY v Kuksu   - Hancke: Popis lázní Kuks, spuštění kaskádového schodiště, noční prohlídka hospitalu aj. Kaskádové schodiště, hospital.
 • 05.04.2003 18:00  Con voce festiva - Slavnostním hlasem   - koncert barokní hudby českých a italských mistrů, účinkují: soprán - Johana Rosická, cembalo - Jitka Navrátilová, trubka - Josef Sadílek, violoncello - Bledor Zajmi. Zámecká galerie.
 • 06.04.2003 - 04.05.2003  Václav Macháň   - Krajina mého srdce
 • 06.04.2003 14:30  Zvykoslovné vyprávění   - o velikonocích s písněmi a ukázkami lidové velikonoční tvorby. Vstupné je 1 malovaná kraslice. Odnesete si velikonocního kynutého „ptáčka“ a krásné zážitky. Domov sv. Josefa, Žireč.
 • 07.04.2003  Vernisáž výstavy STREET ART  
 • 07.04.2003 14:00  Benešovy dekrety   - přednáší Mgr.Jiří Petráš. Seminář pro učitele.
 • 07.04.2003 16:30  Jedlé houby více i méně známé a jejich využití v kuchyni   - přednáší Oldřich Jindřich z Mykologického klubu Hořovice. Z programu Mykologického klubu.
 • 08.04.2003 - 10.04.2003  Malování kraslic a ...   - 5. ročník ukázky tradičních rukodělných prací s možností vyzkoušet si je - jak malí, tak velcí.
 • 08.04.2003 - 27.04.2003  Velikonoce na Betlémě   - výstava ve všech roubených objektech přibližující tradiční obyčeje. Betlém Hlinsko.
 • 08.04.2003 - 22.06.2003  Trocha historie a zeměpisu z pohledu filatelisty  
 • 08.04.2003 - 01.05.2003  STREET ART   - výstava Jiřího Másilka k projektu „Podchod pro občany“ ve Spoulupráci s Ateliérem ve Větrných kopcích. Vernisáž 7. 4. 2003.
 • 08.04.2003 17:00  O Velikonočních tradicích s Eliškou Švecovou   - z programu Národopisného sdružení.
 • 09.04.2003 - 06.01.2003  Erich Kaufman   - životní odkaz fotografa
 • 09.04.2003 - 23.04.2003  Presta   - architektura – soutěž o prestižní realizaci.
 • 10.04.2003 - 08.06.2003  Proměny Petra Bezruče   - 100. výročí vydání Slezského čísla. Sto let - to je úctyhodný věk u člověka. Sto let uměleckého díla, např. básnické sbírky - je to málo či hodně? A co její tvůrce, jaký byl?
  Fotografie, písemná a obrazová dokumentace i trojrozměrné předměty, stylizace srubu na „Ďábelském ostrově“ a samotné básně (v tištěné či psané podobě) chtějí návštěvníkovi přiblížit dobu vzniku Slezských písní a jejich ohlas, různé názory na autorství či plagiátorství tohoto díla, proměny jejich „pěvce“.
  Vernisáž se koná ve čtvrtek 10. dubna v 17:00 ve výstavních síních, úvodní slovo přednese PhDr. Zdenka Tomášková, osobní sekretářka P. Bezruče.
 • 10.04.2003 - 30.09.2003  10 let plzeňské Diecéze   - dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy 10 let plzeňské Diecéze, která se koná 10. dubna 2003 v 17,00 v prostorách Diecézního muzea, Františkánská 11, Plzeň.
 • 10.04.2003  Královny, Druidky a bojovnice aneb hrdé ženy barbarské Evropy   - zimní zahrada sokolovského zámku. Přednáší PhDr. Václava Melčová. Postavení žen u Keltů, Germánů, Slovanů v předkřesťanské Evropě. Jde o zdůraznění jejich důležitosti ve společenském a nejen rodinném životě těchto kultur, která se velice lišila od postavení žen ve středověku. Vstupné 20,-.
 • 10.04.2003 - 06.10.2003  Český granát a jeho svět   - výstava k výročí založení DUV Granát, Galerie Muzea.
 • 10.04.2003 15:00  Geologický kroužek   - přednáškový sál v Zeleném domě. Pravidelné setkání sběratelů minerálů a hornin, výměna poznatků a materiálu, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti.
 • 10.04.2003 17:00  Archeologický kroužek   - přednáškový sál v Zeleném domě. Výsledky podzimních a jarních terénních výzkumů v okolí města, terénní výzkumy na Frýdecko-Místecku, Bílovecku a v okolí Příbora. Přednášky, promítání diapozitivů, fotodokumentace, panelová diskuse.
 • 11.04.2003 - 17.05.2003  Živá minulost Arménie   - kultura Arménie. Dům umění - Galerie J.T.Fischera.
 • 11.04.2003 - 15.06.2003  Krkonoše na nejstarších fotografiích   - Velká výstavní síň
 • 11.04.2003  Noční prohlídky pro starší děti a dospělé s upíry  
 • 11.04.2003 18:30  Musica per Legni, pěvecký kom. sbor ZUŠ   - renesanční a barokní skladby, lidové písně a soudobé skladby. Domov sv. Josefa, Žireč.
 • 12.04.2003 - 13.04.2003  Mezinárodní den památek   - je do hlavního návštěvního okruhu vstup zdarma pro předem potvrzené rezervace organizovaných skupin z dětských domovů, penzionů pro seniory a ústavů sociální péče.
 • 12.04.2003 - 13.04.2003  Velikonoce v Zubrnicích   - velikonoční zvyky, kraslice, pletení pomlázek, zdobení perníčků, tradiční pečení ve světničce, vystoupení folklórního souboru Dykyta z Krásné Lípy.
 • 12.04.2003  Velikonoce na zámku  
 • 12.04.2003 - 13.04.2003  Dny památek a řemesel   - multikulturní akce se zaměřením na ukázky tradičních řemesel v historických prostorách hradu. Program doplní Víťa Marčík a divadelní společnost Koňmo.
 • 12.04.2003 - 13.04.2003  Zahájení jarní sezóny na zámku  
  Srdečně Vás zveme na renesanční zahájení sezóny na zámku Nelahozeves! Celý víkend prohlídka zámecké expozice s průvodci v renesančních kostýmech. Informace: tel. 315 709 111
  - rozmanitá nabídka velikonočních specialit v Zámecké restauraci
  - velikonoční dekorace a zboží v zámecké prodejní galerii
  - zvýhodněné vstupné!
  - každé dítě obdrží malý velikonoční dárek!

  Akce

 • 12.04.2003 - 13.04.2003  Velikonoce na zámku   - velká prodejní výstava s ukázkou řemesel. Interiéry zámku jsou vyzdobeny květinovými aranžmá s jarní a velikonoční tématikou. Pro děti i dospělé je připraven kulturní program, soutěže, loutkové divadlo, historický kolotoč a další atrakce.
 • 12.04.2003 - 13.04.2003  Výstava velikonočních tradic  
 • 12.04.2003 06:00  Projděte s námi Opavou   - sobota 12. 4. - odjezd vlakem z Frýdku-Místku v 6:23, z Ostravy-Kunčic v 6:47. Přímý vlak z Ostravy-Svinova v 7:15. Příjezd do Opavy - východní nádraží v 7:43.
  Předjarní vlastivědná vycházka. Prohlídka památek historické a moderní architektury na území města Opavy - Nádražní okruh, Kylešovský kopec, Olomoucká ulice, Horní a Dolní náměstí, procházka opavskými parky, prohlídka expozic a výstav v Zemském muzeu. Nazpět do Frýdku-Místku vlakem.
 • 12.04.2003 09:00 - 13.04.2003  Velikonoční trhy   - účinkuje: umělecké sdružení Bohém. Čestný dvůr. Vstupné 30,- plné, 20,- snížené.
 • 12.04.2003 10:00 - 13.04.2003  Velikonoční předvádění   - doprovodné akce k velikonoční výstavě; lidová tvorba, tradiční sváteční zvykosloví - vynášení smrti, honění Jidáše, chození s řehtačkami a klapačkami, pomlázka.
 • 13.04.2003  Otvírání sklének   - košt pálenek. Seminář „Přitvrdíme, bratři!“
  Medailon Mužského sboru ze Ždánic a Ženského sboru z Ježova. Výstavní prostory státního zámku.
 • 13.04.2003 09:00  Velikonoční jarmark   - areál frýdeckého zámku. S prodejem lidových a uměleckých předmětů.
  Ukázky lidových řemesel, velikonoční program v kapli, potulní muzikanti, projížďka na koních v parku, · výstava „Proměny Petra Bezruče“, občerstvení. Do 16 00.
 • 13.04.2003 10:00  Květná neděle   - Mše sv. (zpívá Sázavský sbor)
 • 13.04.2003 11:30  Květná neděle   - Sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého
 • 15.04.2003 - 21.04.2003  Velikonoce v muzeu   - Velikonoční inspirace-zdobení jihočeských kraslic, holubiček, pletení ošatek, košíků a pomlázek, velikonoční dekorace každou středu odpoledne do 21. 4., 15. - 18. 4. od 9:00 do 16:00. Vstupné 10,-Kč, slevy 5,-Kč.
 • 15.04.2003 - 04.05.2003  Stanislav Weigel   - meditativní obrazy s křesťanskou tématikou.
 • 16.04.2003 - 31.07.2003  „Poznej své město, poznej své muzeum!“   - soutěž je pořádaná Krajským muzeem Sokolov ve spolupráci s městem Horní Slavkov v Muzeu Horní Slavkov a ve spolupráci s dalšími sponzorskými a mediálním partnery. Pravidla soutěže budou k dispozici přímo v pokladně muzea a budou uveřejněny ve sdělovacích prostředcích (Slavkovský zpravodaj, Sokolovský deník,...), informačních letácích a plakátech. Soutěží se o mnoho atraktivních cen!
 • 16.04.2003 - 01.06.2003  Malovat, kreslit, modelovat? To je otázka.   - výstava je o tom, co nás nejvíc baví při výtvarné výchově v ZUŠ i mimo ni.
 • 16.04.2003 - 31.07.2003  „Poznej své město, poznej své muzeum!“   - soutěž je pořádaná Krajským muzeem Sokolov ve spolupráci s městem Horní Slavkov v Muzeu Horní Slavkov a ve spolupráci s dalšími sponzorskými a mediálním partnery. Pravidla soutěže budou k dispozici přímo v pokladně muzea a budou uveřejněny ve sdělovacích prostředcích (Slavkovský zpravodaj, Sokolovský deník,...), informačních letácích a plakátech. Soutěží se o mnoho atraktivních cen!
 • 16.04.2003 - 31.07.2003  „Poznej své město, poznej své muzeum!“   - soutěž je pořádaná Krajským muzeem Sokolov ve spolupráci s městem Horní Slavkov v Muzeu Horní Slavkov a ve spolupráci s dalšími sponzorskými a mediálním partnery. Pravidla soutěže budou k dispozici přímo v pokladně muzea a budou uveřejněny ve sdělovacích prostředcích (Slavkovský zpravodaj, Sokolovský deník,...), informačních letácích a plakátech. Soutěží se o mnoho atraktivních cen!
 • 16.04.2003 17:00  Památky a příroda jihozápadní Indie   - Karnataka, Kerala (Backwaters). Ing. Pavel Bartoníček a Barbora Prahlová - diapozitivy s komentářem.
 • 17.04.2003 - 16.10.2003  Vítězslav Nezval  
 • 17.04.2003 - 20.04.2003  Z historie Jihočeského letectví   - regionální leteckohistorická společnost při Jihočeském muzeu vás zve na VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE na prohlídku expozice.
 • 17.04.2003  Neseme Mařenu, zlú ženu   - přednáškový sál v Zeleném domě. Jak se dříve slavily Velikonoce v našem kraji - zvykosloví a obřady, jejich charakteristika, průběh a posloupnost. Postní strava, výzdobné prvky na kraslicích. Proměny motivů na historických velikonočních pozdravech. Doplněno videosnímkem.
 • 17.04.2003 16:00  Svatý a veliký čtvrtek   - večerní s liturgií sv. Basila Velkého
 • 17.04.2003 17:00 - 08.06.2003  Vojtěch Bartek - Ohlédnutí   - retrospektivní výstava ostravského fotografa, pořádaná k šedesátinám autora, které oslavil v minulém roce. Autor je pedagogem Institutu tvůrčí fotografie filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské university v Opavě.
  Vernisáž se koná ve čtvrtek 17. dubna v 17:00 ve výstavních síních frýdeckého zámku za účasti autora.
   
  Fotograf Vojtěch Bartek - původním povoláním horník se narodil před šedesáti tety ve Frýdku. Řadu let však spojil s Ostravou, kde se mu toto průmyslové město stalo silnou inspirací. Počátkem sedmdesátých let minulého století absolvoval Školu výtvarné fotografie Svazu českých fotografů a zařadil se mezi její první absolventy. Inspiruje ho krajina, vytvořil desítky audiovizuálních programů v souvislosti s mezinárodními přehlídkami audiovizualní tvorby Diafon Opava. Tématem jeho vzdělávacích pořadů je průmysl na Ostravsku a problematika dětí.
  Už dvanáct let je Vojtěch Bartek tajemníkem a odborným asistentem Institutu tvůrčí fotografie Filosoficko-přírodovědné fakulty Slezské university v Opavě. Je neúnavný organizátor a propagátor všeho, co souvisí s fotografováním. Není jen schopným organizátorem, ale především dobrým fotografem. K jeho nejstarším, velmi vyzrálým cyklům patří rozsáhlý soubor Černá píseň, zachycující prostředí devastovaných průmyslových krajin na Ostravsku.
 • 17.04.2003 18:00  Zelený čtvrtek   - Svátost smíření
 • 17.04.2003 19:00  Zelený čtvrtek   - Mše sv.
 • 18.04.2003  Den památek  
 • 18.04.2003 - 25.05.2003  15 ročníků CEST   - výstava o rozličných formách činnosti Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe Prosiměřice v jeho patnáctileté historii. Dům umění - přednáškový sál.
 • 18.04.2003 - 21.04.2003  Velikonoce na Valašsku  
 • 18.04.2003 09:00 - 21.04.2003  Velikonoce na zámku   - Velikonoční aranžmá v historickém interieru. Denně od 9,00 do 16,00. Zámek.
 • 18.04.2003 14:30  Svatý a veliký pátek   - velká večerní s uložením plaščanice
 • 18.04.2003 16:00 - 18.05.2003  Okresní myslivecká výstava   - výstava trofejí, vernisáž 18. 4. v 16,00. Mansarda.
 • 18.04.2003 16:30  Velký pátek   - Křížová cesta
 • 18.04.2003 17:00  Velký pátek   - Velkopáteční obřady
 • 18.04.2003 19:00 - 20.04.2003  Noční prohlídky „Královnin náhrdelník“   - účinkuje: skupina EXULIS. Vstupné 120,- plné, 60,- snížené.
 • 18.04.2003 19:30  Svatý a veliký pátek   - Jeruzalémská jitřní
 • 19.04.2003 - 20.04.2003  Otvírání hradu   - oficiální otevření sezony a přivítání prvních lodí brněnské přehradní flotily. Doplňkový program: šerm, divadlo, kejklíři, ukázky historických řemesel.
 • 19.04.2003 - 31.10.2003  Masopust držíme   - tradiční masopustní obchůzka na Hlinecku a její proměny v současnosti. Veselý kopec.
 • 19.04.2003 - 31.10.2003  ... aby se vědělo   - výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná 30. výročí založení SLS Vysočina. Veselý kopec.
 • 19.04.2003 - 06.07.2003  Móda 1850 - 1950   - výstava ze sbírek muzeí Pelhřimovska. (Garant: PhDr. H. Nováková). Šrejnarovský dům.
 • 19.04.2003  Otevření kláštera Rosa coeli   - zahájení sezóny
 • 19.04.2003  Velikonoční slavnosti  
 • 19.04.2003 - 20.04.2003  Výstava velikonočních tradic  
 • 19.04.2003 - 08.06.2003  Výstava dětských prací žáků ZUŠ Žandov  
 • 19.04.2003  Mezinárodní den památek  
 • 19.04.2003  Velikonoce na Dlaskově statku  
 • 19.04.2003 - 20.04.2003  Přízrak staré věže   - velikonoční jarmark a pálení čarodějnic, v sobotu večerní program.
 • 19.04.2003 10:00 - 20.04.2003  Mezinárodní dny památek   - renesanční a barokní hudba při prohlídkách zámeckých expozic (ZUŠ Police nad Metují). Po oba dny od 1000 do 1600.
 • 19.04.2003 10:00  Mezinárodní den památek   - vystoupení folklórního souboru DUPÁK z Hradce Králové v Rudrově mlýně. Vstupné dobrovolné.
 • 19.04.2003 10:00  Zpřístupnění zámeckých sklepení   - prohlídka každou hodinu. Vstup zdarma.
 • 19.04.2003 10:00 - 21.04.2003  Velikonoce na Veselém kopci   - výstava ve všech objektech: kraslice, pečivo, zvyky. Předvádění výroby velikonočních předmětů, prodej. Od 10:00 do 15:00. Veselý kopec.
 • 19.04.2003 10:00 - 20.04.2003  Velikonoční předvádění   - doprovodné akce k velikonoční výstavě; lidová tvorba, tradiční sváteční zvykosloví - vynášení smrti, honění Jidáše, chození s řehtačkami a klapačkami, pomlázka.
 • 19.04.2003 14:00  Pašijové náměty v dílech stálé expozice   - velikonoční komentovaná prohlídka zaměřená na podrobnější ikonografii událostí vztahující se k utrpení Krista a vlivu pašijových cyklů A. Dürera. Pořad je zdarma k platné vstupence.
 • 19.04.2003 16:30  Svatá a veliká sobota   - večerní s liturgií sv. Basila Velkého
 • 19.04.2003 18:00 - 20.04.2003  Večerní prohlídka hradu   - rezervace prohlídky je nutná na tel. čísle: 585 346 201. Po oba dva dny od 1800 do 2000.
 • 19.04.2003 19:30  Velikonoční koncert v kostele sv. Barbory   - Jan Škrdlík - violoncello, Břetislav Vybíral - violoncello
 • 19.04.2003 20:00  Bílá sobota   - Velikonoční vigilie
 • 20.04.2003  Den Země  
 • 20.04.2003  Amen   - představení s velikonoční tématikou v podání Š. Raka a A. Strejčka.
 • 20.04.2003 03:00  Svatá a veliká neděle Paschy   - Jitřní vzkříšení našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista
 • 20.04.2003 04:00  Svatá a veliká neděle Paschy   - Sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého
 • 20.04.2003 10:00  Hod Boží Velikonoční - slavnostní Zmrtvýchvstání Páně   - Mše sv. a svěcení pokrmů, (zpívá Sázavský sbor).
 • 20.04.2003 13:00  Zámecká Velikonoční neděle   - od 15:00 vystoupí v zámeckých prostorách cimbálové muziky Základní umělecké školy ve Frýdku-Místku Šidla, Rozmarýn, Graj. Do 17:00.
 • 20.04.2003 20:00  Hod Boží Velikonoční - slavnostní Zmrtvýchvstání Páně   - modlitební společenství v kryptě kostela.
 • 21.04.2003  Velikonoce   - pobožnost v kapli sv. Barbory doplní pěvecký koncert sboru Cantemus s lidovou tématikou.
 • 21.04.2003  Mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie  
 • 21.04.2003 10:00  Velikonoční pondělí   - Mše sv.
 • 21.04.2003 11:30  Světlé pondělí   - Sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého
 • 22.04.2003  Velikonoční pondělí   - otevřeno
 • 22.04.2003 - 09.05.2003  Města, místa, místečka   - Marta Paďourová - Benešová, výstava v Galerii. Vstupné dospělí 15,-, děti 7,-. Otevřeno každý všední den 9,00-11,00, 12,00-16,00.
 • 22.04.2003  Pěvecký sbor „Fontána“   - z Mariánských Lázní a dětský folklórní soubor „Stázka“ z Teplé
 • 22.04.2003  Sängerchor „Fontána“ aus Mariánské Lázně  
 • 22.04.2003 - 29.06.2003  40 let KRNAP  
 • 23.04.2003 17:00  Zimní tajgou poloostrova Kola pohořím Chibiny   - (na běžkách se stanem za polárním kruhem)
  Šebestián Šulc - spojeno s promítání diapozitivů.
 • 24.04.2003 - 04.05.2003  Výstava prací studentů Gymnázia v Teplicích   - jízdárna teplického zámku
 • 25.04.2003 - 16.05.2003  Výstava fotografií Jaroslava Pulicara  
 • 25.04.2003  Klavírní recitál Karla Košárka  
 • 25.04.2003  Noční prohlídky pro starší děti a dospělé s upíry  
 • 25.04.2003 14:00  Čapci pro 3. tisiciletí   - vernisáž výstavy
 • 25.04.2003 17:00  „Hudební setkání“ - Velký sál na I. nádvoří   - škola sborového zpěvu Boni Pueri 1 a 2 z Hradce Králové: sbormistři - Taťána Slezáková, Jaroslav Šleis; klavírní doprovod: Jana Fikarová, Miriam Puklová, Skřivánci - vokálně instrumentální soubor Jiráskova gymnázia a ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě: dirigent - Milan Poutník.
  Vstupné: 40,- plné, 20,- snížené.
 • 25.04.2003 20:00  Zámecký koncert na zámku Kynžvart   - velký sál
 • 26.04.2003 - 27.04.2003  Den země na SH Veveří   - presentace brněnských ekologických organizací.
 • 26.04.2003  Slavnostní otevření naučné stezky k Šibeničnímu vrchu   - město Bečov nad Teplou ve spoluprácis Národním památkovým ústavem v Plzni a St. hradem a zámkem Bečov a se skupinou historického šermu Fleš si dovolují pozvat nejen milovníky historie na slavnostní otevření naučné stezky k Šibeničnímu vrchu dne 26. 4. 2003.
   
  - od 10:00 je připravena k nahlédnutí dobová mučírna v prostorách pivovarských sklepů zámku Bečova.
  - od 13:00 začíná program na terase bečovského zámku a pokračuje ve 14:00 historickým průvodem na Šibeniční vrch.
  Üčinkující: Skupina historického šermu Týřov a divadelní skupina Žumbera, vstupné dobrovolné.
 • 26.04.2003  Josef Váchal -Barevné dřevoryty a ukázky z další tvorby   - výstava z cyklu jednodenních výstav Malá okénka do velké tvorby.
 • 26.04.2003  Velký slet čarodějnic   - soutěže, zábava na dané téma, volba miss čarodějnice, výtvarná soutěž „Čarodějnice očima dětí“.
 • 26.04.2003  Pochod Ptačím dolem na Helfenburk  
 • 26.04.2003 - 08.06.2003  Jitka Válová   - výstava akademické malířky
 • 26.04.2003 10:00  Brány města dokořán, Trhy uměleckých řemesel   - kulturní program na náměstí do 1700.
  2000 večerní prohlídky zámku - na objednávku.
 • 26.04.2003 10:00  Za nejstarší minulostí Příbora   - sobota 26. 4. - odjezd do Příbora linkovým autobusem ČSAD z Místku, aut. stan. v 10:15. Vysednout v Příboře „u škol“. Pěší archeologická vycházka na pravěké lokality v okolí města Příbora - Písková, Borovec, Libhošť, Peklisko, Prchalov, Skotnice, Stikovec. Připraveno ve spolupráci s archeologickým kroužkem v Příboře. Vycházku vede Jan Diviš. Délka trasy 10 km. Jen za příznivého počasí - nutná terénní obuv a sportovní oděv. Nazpět do Frýdku-Místku autobusem z Příbora.
 • 26.04.2003 10:00  Za žábami a mokřadními rostlinami na Dráchovské tůně   - RNDr. Daniel Abazid a Mgr. David Fischer. Sraz v Soběslavi na autobusové zastávce u zimního stadionu v 10,00. Doporučujeme vzít si terénní oblečení a holínky.
 • 26.04.2003 15:00  Německá kresba 15. - 16. století   - cena komentovaných prohlídek je 10,- Kč k platné vstupence.
 • 26.04.2003 17:00  „Duchovno či smyslno“   - erotické motivy v českém umění 19. století. Cyklus přednášek o erotických motivech v umění.
  Cena: 20,- k platné vstupence. Informace a rezervace na tel.: 224 301 174.
 • 26.04.2003 18:00  Škampovo kvarteto  
  Pavel Fišer - housle
  Jana Lukášová - housle
  Radim Sedmidubský - viola
  Petr Jarůšek - violoncello
   
  Program:
  Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 15 a moll, op. 132
  Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e moll, „Z mého života“
   
  Škampovo kvarteto odstartovalo svou strmou uměleckou dráhu v březnu roku 1989 na pražské AMU pod vedením profesorů Antonína Kohouta a Milana Škampy, členů legendárního Smetanova kvarteta a velice rychle zdomácnělo na našich a zahraničních pódiích.
  Po několika významných oceněních na mezinárodních soutěžích komorní hudby získali členové kvarteta první cenu v prestižní světové soutěži Charlese Hennena v holandském Heerlenu. V roce 1992 kvarteto získalo zvláštní cenu Českého komorního spolku, o rok později následovalo úspěšné vystoupení v londýnské Wigmore Hall, za něž obdrželo cenu Královské filharmonické společnosti Best Debut 1993. V říjnu následujícího roku se pak soubor stal vůbec prvním rezidenčním kvartetem v historii Wigmore Hall, kde v letech 1994-1998 odehrál desítky koncertů.
  Škampovo kvarteto vystupuje v Evropě, Japonsku, Severní Americe, Mexiku a Austrálii, se svým publikem se setkává na pódiích prestižních hudebních festivalů v Melbourne, Amsterdamu, Berlíně, Vídni, Gstaadu, Edinburghu, Salzburgu, Istanbulu, Paříži aj. Pravidelně vystupuje ve významných hudebních centrech, jakými jsou, kromě již zmíněné londýnské Wigmore Hall, např. Concertgebow Amsterdam, pařížské divadlo Chatelet, vídeňský Musikverein, Lincoln Centre, Carnegie Hall v New Yorku, či Suntory Hall v Tokiu, jakož i ve Dvořákově síni pražského Rudolfina.
   
  Pro úplnost dodáváme, že vstupenky je možné rezervovat v pokladně zámku na tel. 257 92 16 38/9.
 • 27.04.2003  Stavění máje   - zahájení výstavní sezóny v ÚLK Strážnice, skanzen.
 • 27.04.2003  Jaro na zámku   - kulturní odpoledne spojené s koncertem barokní hudby, vernisáží výstavy Jižní slunce a degustací vín.
 • 27.04.2003 16:00  Koncerty v klášterním kostele  
 • 29.04.2003  Jom Ha´shoah   - vzpomínková akce na oběti holocaustu.
 • 29.04.2003 - 07.05.2003  Prima sezóna 2003   - koncipované kulturní, společenské a sportovní pořady ve městě i na zámku: vernisáže, literární soutěže, výstavy, ekumenické bohoslužby, studentské majáles, divadelní představení, promenádní koncert, sportovní turnaje, běh Terryho Foxe.
 • 29.04.2003 - 29.06.2003  Kamenné poklady Českého středohoří   - I. a II. výstavní místnost. Výstava prezentuje shrnutí geologie a mineralogie vulkanosedimentárního území Českého středohoří formou textů a mokrosnímků vzácných minerálů.Trojrozměrné exponáty jsou tvořeny vybranými špičkovými mineralogickými vzorky z Českého středohoří výhradně z nových sběrů v posledních cca 10 letech.
 • 29.04.2003 - 29.06.2003  Pohled do dávných časů   - III. výstavní místnost. Výstava kreseb pravěkých ještěrů a trojrozměrných rekonstrukcí pravěkých zvířat.
 • 29.04.2003 - 08.06.2003  Srí Lanka - perla Indického oceánu   - Muzejní výstava s přírodovědeckým zaměřením. Malé výstavní síně PM.
 • 29.04.2003  Slavnostní otevření sezóny muzea   - spojené s otevřením nové expozice Páni z Dražic a obnovené výstavy Hrajeme si na Kelty.
 • 29.04.2003 - 08.06.2003  Lenka Březinová   - Na rozhraní obrazu a kresby
  Komorní, intuitivně laděná tvorba autorky se intenzivně rozvíjí od roku 1992. Věnuje se abstrahovaným kompozicím, vytvářené vytíranými temperami na papíře. Dominují v nich nezobrazivé, tvarové a prostorové vztahy v jemných tonálních stupních.
  Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy, kterou zahájí Mgr. Vachudová v úterý 29. 04. 2003 v 17,00 v zámecké výstavní síni Krajského muzea v Sokolově. V hudebním programu vystoupí malý pěvecký sbor La Dolce Vita.
 • 30.04.2003 - 01.05.2003  Festival dětské zájmové činnosti  
 • 30.04.2003  OpenAir 110 m. n. řekou  
  Čarodějnice na hradě - živá hudba, Dj's, oheň, ohňostroj (zaměřeno na mladší a střední generaci) - ve spolupráci s agenturou HeroZeroNegro (tato agentura je letos generálním partnerem všech akcí na Střekově).
 • 30.04.2003  Čarodějnice  
 • 30.04.2003 - 08.06.2003  Rosemarie Trockel (1952)   - dílo významné německé umělkyně Rosemarie Trockel (1952), je charakterizováno komplexním přístupem k realizaci uměleckých děl. Cílem výstavy, která je pořádána s Goethe-institutem v Praze a IFA, je zprostředkovat co nejvýstižněji rozmanitost díla Rosemarie Trockel.
 • 30.04.2003 - 31.10.2003  Hrajeme si na Kelty   - interaktivní výstava pro malé i velké návštěvníky, přibližující hravou formou život našich předků.
 • 30.04.2003 - 25.05.2003  Jižní slunce   - výstava bulharské malířky Mgr. Sevdaliny Kostadinové.
 • 30.04.2003 - 26.10.2003  Římané a Germáni - nepřátelé, rivalové, sousedé   - východní křídlo - 1. patro, západní křídlo - přízemí, západní kurtina.
  Muzeum města Brna na Špilberku připravilo pro mladé návštěvníky dětskou dílnu, která je doplňkem k probíhající výstavě „Římané a Germáni – nepřátelé, rivalové, sousedé“. Provoz dílny byl zahájen u příležitosti Dne dětí 1. 6. 2003 v 10,00 na Špilberku. Pro veřejnost je dílna otevřena vždy o sobotách a nedělích (všední dny jsou rezervovány pro objednané školy) až do ukončení výstavy 26. 10. 2003.
  Dílna umožňuje dětem i rodičům vyzkoušet si hravou formou svůj postřeh, znalosti a dovednosti, ale také dozvědět se mnoho zajímavostí o životě v antické římské říši.
  Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 542 123 618 (Mgr. Alena Novotná – lektorka pro práci s dětmi).
 • 30.04.2003 17:00  Pálení čarodějnic  
 • 30.04.2003 19:00  Čarodějnice na Sychrově   - vystoupení skupin historického šermu Rabidus, Richelieu a Exheredis, a Divadla bez střechy, hudebníků, loutkového divadla a plivačů ohně ve čtyřhodinovém komponovaném programu, doplněném o dobové trhovce. Zakončeno netradičně pojatým inkvizičním procesem s malým ohňostrojem na závěr. V parku, vstupné 40,- plné, 20,- snížené.
 • 30.04.2003 19:30  Svátek mají Čarodějnice   - čarodějnický rej s country kapelou KTP a s vítězi amatérských zpěváckých soutěží Do-Re-Mi a Caruso show.
 • 01.05.2003 - 31.05.2003  Loutky - divadelní soubor Krnováček  
 • 01.05.2003 - 30.05.2003  Dny starobylých řemesel   - na Dnech starobylých řemesel se seznámíte například s tkaním na svislém stavu, s výrobou keramiky a jejím výpalem ve dvoukomorové peci, s využitím různých trav a proutí ke splétání košů, vrší a podobně nebo s výrobou rybářských sítí. Pro objednané skupiny minimálně 50 zájemců, vždy od 9,00 - 15,00 hod.
 • 01.05.2003 - 31.08.2003  Areál dravců   - již tradiční ukázky proletů dravých ptáků p. Milana Zaleše na louce pod hradem. Produkce probíhají každý den kromě pondělí vždy v 11,00, 14,00 a 16,30.
 • 01.05.2003 - 31.05.2003  Výstava poštovních známek   - Malá výstavní síň
 • 01.05.2003  Stavění máje   - navíc pořad k 75. narozeninám p. Maléře.
 • 01.05.2003 - 30.05.2003  Výstava krojů   - pí. Tatoušková z Nového Města nad Metují. Galerie Pod Žebrovkou.
 • 01.05.2003 - 29.05.2003  Výstava prací žáků ZUŠ Bedřicha Smetany   - Galerie za zámeckou pokladnou
 • 01.05.2003 - 31.05.2003  Znamenák   - obrazy
 • 01.05.2003  Faber   - „Jak rychtář oženil kata, aneb veselé povídání o věcech ukrutných“
 • 01.05.2003  Májové slavnosti  
 • 01.05.2003 - 31.05.2003  Insitní malíř Pavel Pardy   - výstava obrazů
 • 01.05.2003  Čarodějné reje na hradě Hukvaldy  
 • 01.05.2003 - 12.06.2003  Vladimír Chadt (Klenovice)   - obrazy
 • 01.05.2003 - 13.06.2003  Martin Mikula (Soběslav)   – fotografie, keramika, dřevěné plastiky. Vernisáž výstavy. Výtvarné práce žáků ZvŠ Soběslav.
 • 01.05.2003 - 11.05.2003  Výstavy květin na zámku   - svatební šaty a kytice
 • 01.05.2003 - 31.10.2003  Šumavské lokálky   - Stifterův pošumavský železniční spolek ve Vimperku si dovoluje pozvat co nejširší cestující veřejnost na jedinečnou výstavu do Muzea Správy NP a CHKO Šumava ve Vimperku Šumavské lokálky pořádanou u příležitosti oslav 110 let železniční tratě Strakonice - Vimperk a 75 let provozu motorových vozů na šumavských tratích.
  Lokální život ve staletích; Provoz v letech minulých i současných; Z kratochvilných akcí spolku; Nádražní hardware a software; V dopravní kanceláři; Uniformy; Modelové vláčky stojící, jezdící; Vlakové jízdenky a doklady
  V den otevření v provozu vlaková pošta a unikátní příležitostná razítka přímo v muzeu.
 • 01.05.2003 - 25.05.2003  Pavlin Karadimov - obrazy   - expozice současného výtvar. umění, Galerie F. A. Sporcka.
 • 01.05.2003 - 01.06.2003  Vladimír Novotný - obrazy   - expozice současného výtvar. umění, Galerie F. A. Sporcka.
 • 01.05.2003 07:00  Vítání ptačího zpěvu   - začátek u letního stadionu, Liboháj
 • 01.05.2003 10:00  Slavnosti pod májí   - ukázky řemeslné výroby, vystoupení šermířů, střelců, hudební, taneční vystoupení včetně folklorních, dobové zvyklosti prostých lidí, loutkové pohádky. V parku, vstupné 40,- plné, 20,- snížené.
 • 01.05.2003 10:00 - 27.07.2003  Obecní zvoničky kolínska   - výstava z dlouhodobého cyklu „Detaily lidového stavitelství v barevné fotografii“ - tentokrát zaměřil J. Eiman svůj fotoaparát na zajímavý stavební doplněk mnoha našich obcí a osad.
 • 01.05.2003 10:00  Musica per Legni, pěvecký kom. sbor ZUŠ   - renesanční a barokní skladby, lidové písně a soudobé skladby. Kostel Nejsvětější Trojice, Kuks.
 • 01.05.2003 14:00  Valečovská slavnost na zahájení hlavní turistické sezóny   - program pro dospělé i děti - divadlo, historický tanec, hudba, šerm...
 • 01.05.2003 14:00 - 31.10.2003  Vimperk a Lyra Pragensis   - Muzeum při správě NP a CHKO Šumava ve Vimperku Vás srdečně zve na vernisáž výstavy bibliofilských a kolibřích knih a grafických listů našich předních výtvarných umělců.
  Ve čtvrtek 1. května 2003 ve 14,00 ve výstavních sálech muzea na zámku ve Vimperku.
  Výstavu zahájí vedoucí muzea Milena Smolová, o spolupráci s Lyrou Pragensis promluví Ing. Ladislav Štěrba, o edicích Lyry Pragensis Vladimír Viener, o náplni Lyry promluví a verše věnované vimperské knižní kultuře přednese Milan Friedl. Hudební doprovod - žáci základní umělecké školy ve Vimperku. Výstava bude otevřena do 31. října 2003 v úterý až neděli od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00.
 • 01.05.2003 16:00  Hudební slavnost na III. nádvoří - nad „medvědáriem“   - ZUŠ Police nad Metují - smyčcové a dechové komorní orchestry: G. F. Händel, Antonio Vivaldi, Jiří Ignác Linek, David Polain, Arnold Malcolm, M. A. Charpentier, Paul Mc Cartney, Emil Hradecký …
 • 01.05.2003 19:00  Causa Bibendi   - májový koncert, zámek.
 • 02.05.2003 - 29.06.2003  Pohledy do minulosti  
 • 02.05.2003 - 13.06.2003  Židovské památky v Čechách   - Výstavní sál muzea
 • 03.05.2003  Otevírání kynžvartského zámeckého parku   - ostrůvek na zámeckém mlýnském rybníku.
 • 03.05.2003  Keltské slavnosti  
 • 03.05.2003 - 04.05.2003  Setkání zahradnických firem okresu Opava   - výstava
 • 03.05.2003  Lenka Baarová, Jan Niederle  
 • 03.05.2003 - 04.05.2003  Katovina   - Mistr kat a jeho radosti
 • 03.05.2003 09:00 - 04.05.2003  Móda a tance minulých staletí při prohlídkách zámeckých expozic   - taneční skupina Iris Praha. Po oba dny od 900 - 1700.
 • 03.05.2003 18:00  Stavění máje   - parkoviště pod Buchlovem
 • 04.05.2003  Zahájení sezóny na zámku  
 • 04.05.2003 - 20.07.2003  Za tajemstvím Máchova Máje  
 • 04.05.2003 15:00 - 14.09.2003  Modely lodí   - muzeum Beskyd uvádí další modelářskou výstavu. Tentokrát představuje exponáty a soutěžní aktivity některých moravských lodních modelářských klubů.
  K vidění jsou lodě historické i současné, vojenské i civilní, které doplňuje technická dokumentace a řada fotografií. Část výstavy je věnována objevným plavbám Kryštofa Kolumba - modely tří lodí, dobové mapy a kresby.
  Autorem scénáře je František Pavelčík. Dále spolupracovali: ing. Rostislav Fabiánek, MK Havířov, Klub lodních modelářů Hulín, Kroužek lodních modelářů Domu dětí a mládeže v Třinci, Muzeum Třineckých železáren a města Třince, Muzeum Vítkovických železáren Ostrava.
  Vernisáž v neděli 4. května v 15,00 s předváděním modelů na nádvoří zámku.
 • 04.05.2003 16:00  Koncerty v klášterním kostele  
 • 05.05.2003 - 29.05.2003  Řecko1-02   - putovní výstava fotografií z Řecka. Výstava ve spolupráci s Regionálním evropským informačním střediskem při Krajinské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě v rámci projektu 1000 dnů pro Evropu - Dny Řecka, vernisáž 5. 5.
 • 05.05.2003 - 30.05.2003  OS Drnka „Příroda mikroregionu Drahanská vrchovina“   - výstava v TIC
 • 05.05.2003 20:30  Mše v kapli sv. Antonína  
 • 06.05.2003 - 08.06.2003  Václav Zoubek   - obrazy
 • 06.05.2003 - 01.06.2003  Dagmar Mezrická   - autorská výtvarná výstava. Galerie PM.
 • 06.05.2003 - 25.05.2003  Malované skleněné lahvičky, přírodní a skleněné šperky   - výstava autorek Kateřiny Pachlové z Chrudimi a Dagmar Kocůrkové z Hlinska v domku čp.162. Betlém Hlinsko.
 • 06.05.2003 17:00  Pohlazení pro maminky   - hudební sál, školní besídka ZŠ Masarykova ke Dni matek.
 • 06.05.2003 17:00  Suchá vazba   - Slávka Neradová, z programu Národopisného sdružení.
 • 07.05.2003  Vernisáž výstavy obrazů   - Poličanský, galerie OK, zámek.
 • 07.05.2003 - 08.05.2003  Slavnosti perníku   - jarmark, kulturní program, soutěže
 • 07.05.2003 - 01.06.2003  Život ve městě   - ukázky výtvarných prací žáků ZUŠ Sokolov. Umožnění prezentace výtvarného či hudebního oboru žáků ZUŠ Sokolov.
 • 07.05.2003 - 01.07.2003  Kristian Kodet   - malba, grafika - výstava v galerii Chagall.
 • 07.05.2003 22:00  Velký ohňostroj u příležitosti výročí osvobození Náchoda  
 • 08.05.2003  Den otevřených dvěří   - vstup zdarma, od 9,00 do 17,00 hod, program pro návštěvníky.
 • 08.05.2003 - 15.06.2003  Marie Hlobilová   - průřez tvorbou.
 • 08.05.2003 - 14.06.2003  Dana Hlobilová   - obrazy
 • 08.05.2003  Slavnostní koncert  
 • 08.05.2003  Rytířské kratochvíle   - sokolnictví, historický šerm ...
 • 08.05.2003  Slavnosti s vůní střelného prachu  
 • 08.05.2003  Nakresli jaro   - tradiční setkání velkých i malých výtvarníků na hradě Hukvaldy.
 • 08.05.2003 15:00  Okénko do duše poddaných cara Mikuláše   - aneb příběh o tom,že když někam přijde neodbytná žena,tak vždy dosáhne svého - v provedení divadelního souboru S VĚŽÍ. Zahrada hospitalu Kuks.
 • 08.05.2003 18:00  Okénko do duše poddaných cara Mikuláše   - aneb příběh o tom,že když někam přijde neodbytná žena,tak vždy dosáhne svého - v provedení divadelního souboru S VĚŽÍ. Domov sv. Josefa, Žireč.
 • 09.05.2003 - 10.05.2003  36. ročník valtických vinných trhů   - prestižní, celostátní výstava vín spojená s degustací. Pořádá se v zámecké jízdárně a španělské konírně státního zámku Valtice.
 • 09.05.2003 20:00  Zámecký koncert na zámku Kynžvart   - velký sál
 • 10.05.2003 - 11.05.2003  Zubrnický jarmark   - staročeský jarmark - návrat na přelom 19. a 20. století, vystoupení pouličních divadel, kejklíř, kramářské písně, ukázka uměleckých řemesel - hrnčíři, košíkáři, řezbáři, dráteníci aj.
 • 10.05.2003 - 08.06.2003  František Kalenský   - obrazy a kresby
 • 10.05.2003 - 11.05.2003  Historický jarmark  
 • 10.05.2003 - 08.06.2003  Malování   - výstava prací mladých adeptů výtvarného umění z výtvarného oboru Základní umělecké školy v Pelhřimově. Zámek Říčanských.
 • 10.05.2003  Den matek   - kulturní dům, vystoupí taneční soubor Valášek
 • 10.05.2003 - 11.05.2003  Královský poklad   - živá expozice - historický příběh velhartického hradu v podání oživených prohlídek agenturi Altea production.
 • 10.05.2003  Římské slavnosti Saturnálie  
 • 10.05.2003  Lepší placka nežli facka   - pokračování cyklu o vaření - tentokrát se vše bude točit okolo placek.
 • 10.05.2003 - 31.10.2003  Výstava hraček   - vstupné 30,- plné, 10,- snížené.
 • 10.05.2003  Sovinec hoří   - setkání skupin vojenské historie, vzpomínka na konec 2. světové války.
 • 10.05.2003 09:00  Pojďte s námi po Frýdku   - sraz před vlakovým nádražím ve Frýdku. Vlastivědná procházka Frýdkem - historie, památky, slavní rodáci, pověsti. Bývalá Munkova vila, textilky, Neumannova vila, prohlídka židovského hřbitova, procházka sídlištěm Slezská, Bauerova vila, tzv. vilová čtvrť, veřejné budovy na Masarykově třídě, historické centrum Frýdku, prohlídka Baziliky minor Navštívení Panny Marie. Připraveno ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Českém Těšíně a se Společností pro historii Moravy a Slezska.
 • 10.05.2003 09:30  Za květenou Českokrumlovského Předšumaví   - trasa: Z Hůrky u Černé v Pošumaví přes Slavkovické louky a Muckovské vápencové lomy do Hořic na Šumavě.
  Kde: sraz u železniční stanice Černá v Pošumaví po příjezdu vlaku z Českých Budějovic v 9,37 (vlak jede z hlavního nádraží v Českých Budějovicích v 7,40, přes Český Krumlov do Černého Kříže).
  Návrat: vlakem z Hořic na Šumavě v 17,13 hodin nebo 19,51.
  Vede: Ing. Martin Lepší
  Terénní obuv a svačinu sebou!
 • 10.05.2003 14:00 - 22.06.2003  56. umělecký salon v Poličce  
  CLICK - Fotografický a digitální obraz
  - práce studentů Akademie výtvarných umění v Praze, škola Veroniky Bromové, Nová média II.
  Vernisáž 10. 5. ve 14,00 v radnici.
 • 10.05.2003 14:30  Recitál Ester Kočičkové   - hudební sál muzea, 14,30. Předprodej vstupenek v Městském muzeu (50,-Kč)
 • 10.05.2003 18:00  Procházka českou operetou   - účinkují: Zora Jehličková, Lubomír Havlák, klavírní doprovod Irena Havláková. Zámecká galerie.
 • 11.05.2003  Den matek   - dětský staročeský jarmark
 • 12.05.2003 - 20.06.2003  „Středověká“ vesnička   - speciální program pro předem hlášené školní výpravy na Příhrádku.
 • 12.05.2003 - 16.06.2003  Výstava výrobků porcelánové manufaktury Royal Dux v Duchcově   - jízdárna teplického zámku
 • 12.05.2003 17:00  Jižní Čechy v době Husitské   - přednáší PhDr.Jiří Chvojka, z programu Historického klubu.
 • 13.05.2003 - 07.10.2003  Emil Filla (1882 - 1953)   - výstava
 • 14.05.2003 - 25.05.2003  Výstava výtvarné tvorby   - studentů a žáků poličských škol.
  ZUŠ B. Martinů - malé výstavní sály.
 • 14.05.2003 14:00 - 10.08.2003  Luděk Tichý - Ex Amore et Dolore   - sochy, obrazy, objekty - předsálí kina Malé pevnosti.
  Zahájení ve 14,00 uvede Karel Žižkovský.
  Hudba: František Kroupa - barokní violoncello, Lukáš Vendl - cemballo.
 • 14.05.2003 17:00  Bible a zemědělství   - ThDr. Jiří Lukl, ředitel České biblické společnosti.
 • 14.05.2003 17:00  Přátelská setkání   - radnice, jak ji neznáte, přednáška David Junek.
 • 14.05.2003 19:30  Komorní koncert ZUŠ Mikulov   - koncert v zámecké kapli
 • 14.05.2003 19:30  Amor Tyran   - zahajovací představení divadelní sezóny.Comoedien - Haus, Kuks.
 • 15.05.2003 - 22.06.2003  Výstava   - Richard Holub - obrazy (Galerie Giacomo).
 • 15.05.2003 - 21.06.2003  Milan Vobruba - sklo, kresby   - tvorba předního českého sklářského výtvarníka.
 • 15.05.2003  Vernisáž výstavy   - Jana Boudová - grafika, galerie Hollar
 • 15.05.2003 - 16.06.2003  Mezanin   - Grand Prix Obce architektů
 • 15.05.2003 14:00 - 30.06.2003  Polští grafici - Dawid a Felix Tuzcyński   - Muzeum ghetta Terezín. Obrazy a grafika.
 • 15.05.2003 15:00  Geologický kroužek   - přednáškový sál v Zeleném domě. Pravidelné setkání sběratelů minerálů a hornin, výměna poznatků a materiálu, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti.
 • 15.05.2003 17:00  Vyprávění o Bezručovi   - zámecký klub. Beseda s básníkovou osobní sekretářkou PhDr. Zdenkou Tomáškovou.
 • 15.05.2003 18:00  Granada, Córdoba   - hudební sál, beseda s promítáním videofilmu - p. Klein.
 • 15.05.2003 19:00  Dvořákova hudební Nelahozeves 2003   - Rytířský sál. Antonín Dvořák: Dumky op 90, Joseph Haydn: Trio č. 1 c-moll, Dmitrij Šostakovič: Trio e-moll op. 67.
  TRIO IUNO, Aleš Ulrich – housle, Marek Novák - violoncello, Slávka Pěchočová - klavír.
 • 15.05.2003 19:00  Absolventský koncert studentů Konzervatoře České Budějovice   - Pavel Novák - trombon, Jan Sviták - fagot
 • 16.05.2003 - 31.12.2003  Dobrou chuť   - vstupné 25,-Kč, slevy 10,- Kč.
 • 16.05.2003  Koncert Jiřího Stivína v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře  
 • 16.05.2003 - 17.05.2003  Legendy a pověsti hradu Hukvaldy a jeho okolí  
 • 16.05.2003 - 23.06.2003  Malá dvorana   - NEXT
 • 16.05.2003 - 17.05.2003  Minifestival minihudby   - O. Janota, I. a V. Havlovi, D. Voňková - Andrtová, Vl. Matoušek, E. Podůlková, výstava P. Nikla, kočovná čajovna. Kuks, Žireč, Betlém.
 • 16.05.2003 10:00 - 17.05.2003  Muzeum pro dobrou náladu   - aneb Lidová řemesla z Pošumaví. Tuto akci pořádá městské muzeum v Horažďovicích ve spolupráci s Okresním muzeem v Klatovech. Koná se u příležitosti Mezinárodního dne muzeí 18. května. Akce je národopisně laděna a je určena široké veřejnosti, především ale dětem a mládeži. Po oba dny od 10,00 do 17,00. Na akci budou zastoupena následující řemesla: Práce se dřevem, kováři, hrnčíři, podmalby na skle, voskaři, rýžování, pečení bramborových placek, stloukání másla. Ukázky renesančních a barokních tanců.
 • 16.05.2003 19:00  Jitka Čechová, klavírní recitál  
 • 16.05.2003 21:00  Koncert Oldřicha Janoty   - začátek ve 21,00.
 • 17.05.2003  Staročeský den   - ukázky řemesel, odpolední a večerní divadelní představení Štace Kaznějov, občerstvení.
 • 17.05.2003 - 18.05.2003 10:00  Jarní zámecká zahrada   - akce o zahradnictví, pěstitelství a ovocnářství. V zásobní zahradě, vstupné 35,-.
 • 17.05.2003  Koncert duchovní hudby   - účinkuje: CANTEMUS. V kapli, vstupné 80,-.
 • 17.05.2003  Zámecký košt vína (4. ročník)  
 • 17.05.2003 - 18.05.2003  Zámecké slavnosti a trhy v Nelahozevsi  
  Bohatý program s ukázkami lidových řemesel, renesanční hudbou a tancem, historickým šermem, ukázkami sokolnictví a dobovými hrami pro děti i dospělé.
  Po celý víkend prohlídky zámecké expozice. K ochutnání speciality zámecké kuchyně, barbecue na nádvoří, lobkowiczké pivo a víno.
  Upomínkové předměty v Zámecké prodejní galerii.
 • 17.05.2003  Jízda historických vozidel  
 • 17.05.2003  Den otevřených dveří muzea   - pro návštěvníky je připraven zajímavý doplňkový program, přístupné budou i vybrané depozitáře muzea, konzervátorské dílny apod. Připraven slosovatelný dotazník.
 • 17.05.2003 - 30.06.2003  Výstava kol   - ve spolupráci s technickými muzei a sběratelskými kluby. Vernisáž 17. 5. v rámci Mezinárodního dne muzeí.
 • 17.05.2003 09:00  Mezinárodní den muzeí 2003   - pořádá Mezinárodní rada muzeí - ICOM, den otevřených dveří do muzea a jeho expozic, muzejní videoprojekce - nové videofilmy Muzea JAK.
 • 17.05.2003 14:00  Pohanské hrátky   - již čtvrtý ročník komponovaného programu pro celou rodinu (historický šerm, dobové ležení, tradiční jarmark, hudba, skautské dovednosti pro děti, střelba, aj.). Do 18:00.
 • 18.05.2003  Den matek   - zámek Kravaře, hudební odpoledne věnované všem maminkám a babičkám.
 • 18.05.2003  Mezinárodní den muzeí   - Krajské muzeum Sokolov zve návštěvníky k bezplatné prohlídce expozice a výstav v Sokolově a do svých poboček Hornického muzea Krásno a Muzea Horní Slavkov.
 • 18.05.2003  Mezinárodní den muzeí   - Krajské muzeum Sokolov zve návštěvníky k bezplatné prohlídce expozice a výstav v Sokolově a do svých poboček Hornického muzea Krásno a Muzea Horní Slavkov.
 • 18.05.2003  Mezinárodní den muzeí   - Krajské muzeum Sokolov zve návštěvníky k bezplatné prohlídce expozice a výstav v Sokolově a do svých poboček Hornického muzea Krásno a Muzea Horní Slavkov.
 • 18.05.2003  Mezinárodní den muzeí  
 • 18.05.2003  Mezinárodní den muzeí   - vstup zdarma
 • 18.05.2003  Den otevřených dveří k Mezinárodnímu dni muzeí  
 • 18.05.2003  Mezinárodní den muzeí  
 • 18.05.2003 10:00  Terezínská tryzna na Národním hřbitově v Terezíně   - před Malou pevností.
   
  Program:
 • Nástup čestné stráže a hudby

 • Kladení věnců a kytic na Národním hřbitově

 • Hymna

 • Hlavní projev prezidenta republiky Václava Klause

 • Křesťanská modlitba

 • Židovská modlitba

 • G. Verdi: Nabucco - sbor z 3. dějství opery

 • Závěr tryzny

 •  
  Ve 13:30 v divadelním prostoru zbrojnice v Terezíně v Žižkových kasárnách se bude konat kabaretní představení, inspirované původními scénkami a písněmi, které se hrály v letech 1942 - 44 v terezínském ghettu, „Ať žije život aneb Klub ztracených talentů“
 • 18.05.2003 11:00  Na návštěvě v obrazárně   - ku příležitosti Mezinárodního dne muzeí a galerií, proběhne 18.5. v 11,00 výklad o barokních obrazárnách (zdarma). Je připraven program „Na návštěvě v obrazárně“, ve kterém se účastníci mohou sami stát tvůrci obrazárny a prokázat svůj cit pro umění a manažerské schopnosti (hra s reprodukcemi uměleckých děl). Vhodné pro děti od 10 let a dospělé. Program je v rámci této akce zdarma, je třeba jej předem rezervovat na tel. 257 535 832. Nabízíme jej také jako program na objednávku.
 • 18.05.2003 13:00  Den muzeí ve Frýdeckém zámku   - frýdecký zámek.
  Výstavy:
  - Přátelé Muzea Beskyd F-M na fotografiích
  - Proměny Petra Bezruče
  - Vojtěch Bartek - Ohlédnutí
  - Modely lodí
  Stálé expozice: vstup zdarma do 17,00.
 • 19.05.2003 - 15.06.2003  Výstava děl současných francouzských umělců  
 • 20.05.2003 - 31.07.2003  Úpice od nejstarších časů do konce 19. století   - pořadatel: Městské muzeum Úpice, zastoupena bude historie škol, cechů a řemesel, rozvoj průmyslu, spolková činnost, vizmburské a náchodské panství, vystaveny budou originály privilegií Piccolominiů, Marie Terezie, úpické pečetě, pripomeneme významné osobnosti, expozice bude doplněna fotografickým materiálem.
 • 21.05.2003 - 06.07.2003  Český slabikář přelomu 19. a 20. století  
 • 21.05.2003  Koncert akordeonového oddělení ZUŠ B. Smetany  
 • 21.05.2003 15:30  Brožíkova výzdoba Staroměstské radnice   - tematický pořad Procházky za Brožíkem. Cena 100,- včetně vstupného. Sraz s lektory je vždy před hlavním vchodem budovy.
 • 21.05.2003 16:00  Česká premiéra   - barokní opery Georga Fr. Händela (1685-1759) Sosarme, Re di Media v zámeckém divadle. Hraje barokní soubor Cappella Academica Praha s um. vedoucím Ondřejem Mackem. Připravujeme společně s Českou Händlovou společností.
 • 21.05.2003 17:00  Národní park Bavorský les   - Ing. Michal Valenta, Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava.
 • 21.05.2003 18:00  Klub zdraví   - hudební sál, beseda o zdravé výživě.
 • 22.05.2003 - 25.05.2003  Výstava květin na zámku  
 • 22.05.2003 17:00  Frýdecko-Místecké památky   - přednáškový sál v Zeleném domě. Známé i opomíjené nemovité kulturní památky na území města Frýdku-Místku a v jeho nejbližším okolí. Např. bývalé radniční budovy, barvírna na Těšínské ulici, barokní a klasicistní domy na náměstích, kostel Panny Marie Sněžné na Lysůvkách, kaple na Panských Nových Dvorech, Černá kaple v Místku, zajímavé náhrobky na městských hřbitovech, předjaří v městských lesích a další. Doplněno promítáním diapozitivů.
 • 23.05.2003 - 24.05.2003  Ozvěny porty  
 • 23.05.2003 - 28.11.2003  Na prahu nového století   - Východočeská výstava 1903 v Pardubicích.
 • 23.05.2003 - 24.05.2003  Národní přehlídka komorních orchestrů  
 • 23.05.2003  Noční koncert   - jeden z koncertů z programu Setkání dechovek.
 • 23.05.2003 16:00     - barokní opera Georga Fr. Händela (1685-1759) Sosarme, Re di Media v zámeckém divadle. Hraje barokní soubor Cappella Academica Praha s um. vedoucím Ondřejem Mackem. Připravujeme společně s Českou Händlovou společností.
 • 23.05.2003 20:00  Zámecký koncert na zámku Kynžvart   - velký sál
 • 24.05.2003  Josefovská slavnost v Dolíku  
 • 24.05.2003  Josefovská slavnost v Dolíku  
 • 24.05.2003 - 25.05.2003  Zámecký dětský den   - Přijelo panstvo...! - návštěvníky na zámku přivítá „hraběcí rodina a služebnictvo“ - prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech. Na nádvoří zámku šermíři, lukostřelci, sokolníci, loutkové divadlo, dobová krčma a další atrakce.
 • 24.05.2003  XII. C.k. manévry   - sobotní tradiční setkání příznivců vojenské historie z období prusko-rakouské války (r. 1866) v zámeckém parku.
 • 24.05.2003  Ohňostroj, vodní fontána  
 • 24.05.2003  Voňavá zahrádka  
 • 24.05.2003  A. Dvořák, Rusalka   - účinkuje: divadlo F. X. Šaldy Liberec. Vstupné 120,-.
 • 24.05.2003  Amatérské divadlo  
 • 24.05.2003  Husitské slavnosti  
 • 24.05.2003  Indiánské léto   - projížďky dětí na koních v Podzámecké zahradě.
 • 24.05.2003 - 25.05.2003  Selské rebelie na Hukvaldech   - aneb „Jak vzbouření sedláci na hrad táhli“.
 • 24.05.2003 - 25.05.2003  Regionální přehlídka   - mažoretkových skupin
 • 24.05.2003 - 31.10.2003  Marie Ebner Eschenbach   - žena, spisovatelka a sběratelka hodin. Vstupné 20,- plné, 10,- snížené.
 • 24.05.2003 - 25.05.2003  Láryfáry do pohádky   - hry a soutěže, hrad plný strašidel, v sobotu večerní program.
 • 24.05.2003 08:00  Cesty za uměním   - zděná lidová architektura na Poličsku. Odjezd v 8,00 od pošty (zájezd).
 • 24.05.2003 09:00 - 25.05.2003  Renesanční a barokní hudba při prohlídkách zámeckých expozic   - ZUŠ Police nad Metují - dechový soubor „Brass Band“. Po oba dny od 9,00 - 17,00.
 • 24.05.2003 11:00  Komentovaná prohlídka   - k expozici nazvaná Flámská a holandská malba 17. století - Rubens, van Dyck, Jan Breughel st., Rembrandt, Hals. Poplatek je v ceně vstupného, které činí 150,-. Sraz s lektorem je ve vestibulu paláce.
 • 24.05.2003 16:00     - barokní opera Georga Fr. Händela (1685-1759) Sosarme, Re di Media v zámeckém divadle. Hraje barokní soubor Cappella Academica Praha s um. vedoucím Ondřejem Mackem. Připravujeme společně s Českou Händlovou společností.
 • 24.05.2003 17:00  „Sexuální Odyssea mezi zjevným a skrytým“   - erotické motivy v umění 20. století. Cyklus přednášek o erotických motivech v umění.
  Cena: 20,- k platné vstupence. Informace a rezervace na tel.: 224 301 003.
 • 24.05.2003 18:30  Jarní koncert na zahájení hlavní turistické sezóny 2003   - v programu zazní díla evropského klasicismu a romantismu. Účinkuje DECHOVÉ KVINTETO RESPIRO (Iva Latináková - flétna, Tomáš Janský - hoboj, Vít Reichel - klarinet, Petra Čermáková - lesní roh, Milan Muzikář - fagot). Vstupné dobrovolné.
 • 25.05.2003  Vernisáž výstavy   - Bůh, čest a sláva v Galerii Kinských.
 • 25.05.2003  Hanácké slavnosti  
 • 25.05.2003  Den pejsků   – zábavné odpoledne pro celou rodinu – zahradní divadlo, soutěže, přehlídka pejsků, udělení Ceny Dášeňky.
 • 25.05.2003  Kácení máje  
 • 25.05.2003 04:30  Kosecké písně   - setkání pěveckých sborů a muzik. Soutěž o nejlepšího sekáče Slovácka. Zámecký park.
 • 25.05.2003 15:00  Zámecká neděle   - Rytířský sál. Módní přehlídka svatebních šatů spojená s prohlídkou Zámeckého okruhu. Připraveno ve spolupráci se Salonem Agnes z Místku.
 • 25.05.2003 16:00     - barokní opera Georga Fr. Händela (1685-1759) Sosarme, Re di Media v zámeckém divadle. Hraje barokní soubor Cappella Academica Praha s um. vedoucím Ondřejem Mackem. Připravujeme společně s Českou Händlovou společností.
 • 26.05.2003 17:00  Regionální leteckohistorická společnost  
 • 27.05.2003  Filmový festival v Zoo  
 • 27.05.2003 - 29.06.2003  František Květoň - obrazy, Otýlie Demelová-Šuterová - sochy   - expozice současného výtvar. umění. Galerie F. A. Sporcka.
 • 27.05.2003 11:00 - 29.05.2003  Jak šlo vejce na vandr   - Divadlo Koňmo, představení pro školy.
 • 28.05.2003 - 30.05.2003  8. veletrh muzeí ČR  
 • 28.05.2003 - 08.06.2003  Výstava výtvarné tvorby   - studentů a žáků poličských škol.
  Gymnázium Polička - malé výstavní sály, 14,30.
 • 28.05.2003 - 27.07.2003  Fotografova cesta na Divoký západ aneb Národní parky Středozápadu USA   - výstava fotografií Heleny Uhlířové, která se zúčastnila fotografického zájezdu do USA.
 • 28.05.2003 15:30  Brožíkovy lunety v Národním muzeu   - tematický pořad Procházky za Brožíkem. Cena 100,- včetně vstupného. Sraz s lektory je vždy před hlavním vchodem budovy.
 • 28.05.2003 17:00  Kréta a Athény   - Ing. Pavel Bartoníček a Barbora Prahlová - diapozitivy s komentářem.
 • 28.05.2003 19:30  Koncert Talichova komorního orchestru   - zámek
 • 29.05.2003 - 31.08.2003  Tam za tou duhou   - výstava o tom, co umí žáci zvláštní školy v Hrádku. Dům umění - Galerie J.T.Fischera.
 • 29.05.2003 17:00  Vlastivědné Pobeskydí   - přednáškový sál v Zeleném domě. Historie sdružování vlastivědných pracovníků při okresním muzeu po roce 1950. Vlastivědná činnost na Frýdecko-Místecku má však mnohem delší tradici. Přednáška o historii, současnosti a perspektivách vlastivědné práce v Pobeskydí - doplněno promítáním diapozitivů z akcí v minulých letech, malá studijní výstava. Připraveno k 30. výročí založení Klubu přátel vlastivědy ve Frýdku-Místku.
 • 29.05.2003 18:00  Koncert pěveckého souboru Klíček   - zámek
 • 29.05.2003 18:00 - 25.06.2003  My z hradu II.   - výstava výtvarného oboru ZUŠ v Ledči n. S. Vernisáž proběhně 29. 5. v 18,00.
 • 30.05.2003 - 31.05.2003  Hodokvas na hradě Radyni   - na třech scénách na hradě Radyni se představí v komponovaných pořadech šermíři, kejklíři, muzikanti, zpěváci, tanečníci, kouzelníci, střelci
  U hradu - scéna hlavní
  Nádvoří - scéna hradní
  U kanónu stál - scéna střelecká.
 • 30.05.2003  Slovácký krúžek   - pořádá na Příhrádku SH Veveří Posezení u cimbálu.
 • 30.05.2003 - 15.06.2003  Žijeme a pracujeme ve stínu katedrál   - výsledky prací žáků ZŠ Oleksovice v rámci projektu Comenius EU (stará řemesla, textil, keramika, papír). Dům umění - přednáškový sál.
 • 30.05.2003 - 31.05.2003  Dětská Strážnice 2003   - festivalový areál (ÚLK, spolupořadatel Město Strážnice), skanzen.
 • 30.05.2003 - 17.08.2003  Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně   - západní křídlo - 2. patro, výstava nábytku a bytové kultury.
 • 30.05.2003  Zámecký koncert  
 • 30.05.2003 14:00  Provádění v Rolnickém domě a hospodářství   - prohlídka s průvodcem ve stálé expozici muzea u příležitosti 194. Jízdy králů ve Vlčnově.
 • 30.05.2003 16:00  Veřejné zpřístupnění Záchranné stanice volně žijících živočichů a areálu zámeckého parku   - areál zahrad
 • 30.05.2003 17:00 - 30.09.2003  Jan Pohribný - fotografie   - výstavní prostory, vernisáž 30. 5. 2003.
 • 30.05.2003 17:00 - 30.09.2003  Josef Velčovský - obrazy - kresby, Ivan Král - fotografie   - výstavní prostory, vernisáž 30. 5. 2003.
 • 30.05.2003 17:00 - 30.07.2003  Jiří Brázda - grafika   - výstavní prostory, vernisáž 30. 5. 2003.
 • 30.05.2003 19:00  Slavnostní zahájení hodokvasu   - historický mumraj měšťanů Starého Plzence, velký alegorický průvod (ohně, efekty, plivači), noční merenda...
 • 30.05.2003 19:00  Písňový večer   - M. Havlíčková, L. M. Vodička
 • 30.05.2003 21:00  Letní kino Buchlovice   - zahájení produkce fa. Vichr, amfiteátr.
 • 31.05.2003  Staročeské máje   - folklorní soubory z regionu a jejich hosté, dopoledne.
 • 31.05.2003  „Hurá braši, na Radyni straší!“   - vyhodnocení výtvarné a literární soutěže pro děti.
 • 31.05.2003  Ohňostroj  
 • 31.05.2003  Rabijáda   - historicko-sportovně zábavné aktivity pro děti po celý den - střelba z kuše, souboje na kladině, lezení na laně...Nebudou probíhat běžné prohlídky (případně omezeně).
 • 31.05.2003 - 06.06.2003  Řetězové provádění   - žáci Základní školy v Křesomyslově ul. v Praze 4
 • 31.05.2003  Slabikář  
 • 31.05.2003  Velký dětský den   - ve spolupráci s HZN a Úmo Střekov, soutěže, sladké odměny, ukázka netradičních řemesel, šermířské skupiny Regent a Trabantengarden, taneční klub Flamengo z Roudnice, hudební skupina Romano Jasnica Gipsy Trmice a překvapení - výtvarná soutěž, pěvecká soutěž...
 • 31.05.2003  Pohádkový hrad   - hradní rodovánky na počest a pro naše nejmenší.
 • 31.05.2003  Slavnosti kameníků a dráteníků  
 • 31.05.2003  Sokolnické dny   - historie a současnost sokolnictví, ukázky lovu s dravými ptáky.
 • 31.05.2003 - 01.06.2003  Výstava mysliveckých trofejí   - Velká dvorana Červeného zámku
 • 31.05.2003  Hodokvas na Roštejně  
 • 31.05.2003 - 01.06.2003  Staročeské trhy Turnov 2003   - IX. ročník mezinárodní přehlídky řemesel a kultury pořádané ve spolupráci se Spolkem přátel muzea.
 • 31.05.2003 - 01.06.2003  Mistrovství ČR v pétanque, Na kole s Českým rozhlasem  
 • 31.05.2003 09:00  Pohádkový park   - účinkuje: umělecké sdružení Bohém
 • 31.05.2003 11:00  Gerrit Dou a leidenská drobnomalba   - pořad pro individuální zájemce. Setkání s přednášejícím ve vestibulu paláce.
 • 31.05.2003 14:00  Příchod vladyky Radouše a jeho hostů   - gotika, Alerion, Strašlivá podívaná, Smog, Nebojsa, Lorika, ZUŠ Starý Plzenec, Úslaváček, Radyně, Radost, Redingot, Wagabund blues, Lumír a řada dalších...
 • 31.05.2003 14:00  Den dětí   - pohádkový les na Antoníčku
 • 31.05.2003 15:00  Varhanní koncert - Martin Kubát - varhany, sólo zpěv   - kostel Nejsvětější Trojice Kuks
 • 31.05.2003 16:00  Armádní umělecký soubor   - zámecký park
 • 01.06.2003 - 31.12.2003  Historické hodiny   - vstupné 10,-Kč, slevy 5,-Kč.
 • 01.06.2003 - 31.08.2003  Jan Nepomuk hrabě Harrach   - Malá výstavní síň
 • 01.06.2003 - 30.09.2003  Mezinárodní soutěžní výstava dětských výtvarných prací   - s motivy zvířat a ochrany přírody Doorwerth 2003 na téma ryby.
 • 01.06.2003 - 29.06.2003  Výstava obrazů   - Josef Vašák z Rychnova n/K. Galerie Pod Žebrovkou.
 • 01.06.2003  Den dětí  
 • 01.06.2003 - 29.06.2003  Kotyza, Ševčík   - obrazy, keramika
 • 01.06.2003 - 29.06.2003  Jůza Milan   - fotografie z rumunského Banátu
 • 01.06.2003  Pohádkový hrad   - hradní rodovánky na počest a pro naše nejmenší.
 • 01.06.2003  Dětský den  
 • 01.06.2003  Hanácké slavnosti  
 • 01.06.2003  Den dětí na hradě Hukvaldy  
 • 01.06.2003 - 30.09.2003  Hospodářův rok   - výstavní sál
 • 01.06.2003 - 30.09.2003  Minerály Horažďovicka   - 1. patro věže
 • 01.06.2003 - 30.09.2003  Fotografie J. Chalupného   - 2.patro věže
 • 01.06.2003  Hodokvas na Roštejně  
 • 01.06.2003 - 08.06.2003  Výstava kaktusů  
 • 01.06.2003 - 30.06.2003  Výstava Ing. Arch. Z. Pospíšila   - architekt města, výstava v galerii TIC
 • 01.06.2003 09:00  Pohádkový park   - účinkuje: umělecké sdružení Bohém
 • 01.06.2003 13:30  Tajemství kávové konvice   - zveme všechny děti a jejich rodiče na výpravu po stopách tajemství staré a krásné kávové konvice, která se stala inspirací pro (ne)jednoho malíře. Společně odhalíme tajuplný příběh, který malíř do obrazu ukryl. Pokud ten obraz chcete spatřit, dozvědět se jméno malíře a odhalit záhadu, přijďte na naši výtvarnou dílnu mezi 13,30 a 18,00 do Veletržního paláce, kde na vás bude čekat malé překvapení. Stanete se nejen detektivy, ale také umělci - vytvoříte si svůj vlastní obraz, který si odnesete domů. Pro tři nejúspěšnější detektivy je připraven dárek - knížka pro nejmenší čtenáře „Obrázková abeceda“.
 • 01.06.2003 14:00  Nedělní program pro děti   - pojďte děti, budeme si hrát! Kdo nejrychleji složí Ježka v kleci? Hráli jste někdy Abalone, Pylos nebo Dlouhé vedení? Přijďte si zahrát na rajský dvůr kláštera s námi. Prohlédneme si obrazy starých mistrů a povíme si o tom, jak si lidé hráli v dřívějších dobách. Začátky jsou každou celou hodinu: ve 14, 15, 16 a 17 hodin. Děti do 15ti let zdarma, dospělí 50 Kč. Akci jsme připravili ke Dnu dětí, a proto jsou pro účastníky připraveny drobné odměny. Některé hry a hlavolamy bude možné koupit na místě. Koná se ve spolupráci se společností Hras .
 • 01.06.2003 15:00  Pobytová vernisáž   - začátek v 15:00.
 • 02.06.2003 - 06.06.2003  Pohádka o Honzovi  
 • 02.06.2003 - 30.07.2003  Výstava „Dřevořezba“   - Vladimír Švarc z Třebechovic. Galerie za zámeckou pokladnou.
 • 02.06.2003 - 13.06.2003  Svět očima dětí   - výstava výtvarných prací žáků Speciální školy v Havlíčkově Brodě.
 • 03.06.2003 - 29.06.2003  Základní umělecká škola Bruntál  
 • 03.06.2003 - 29.06.2003  Open Performance  
 • 03.06.2003 - 06.06.2003  Dny starobylých řemesel   - pro objednané skupiny minimálně 50 zájemců, vždy od 9,00 - 15,00 hod.
 • 03.06.2003 - 30.09.2003  Kapverdské ostrovy   - fotografie Ladislava Drezdowicze
 • 03.06.2003 - 13.06.2003  Výlet za „Divadýlkem mrak“ na ledečský hrad   - dvouhodinový program pro školní a předškolní výlety dětí do 12 let.
  Součástí programu je prohlídka muzea, pohádka a předvádění loutek Divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu.
  A na závěr opékání buřtů v parkánu hradu. Zájezdy je nutno předem objednat na tel.: 603 518 815.
 • 03.06.2003 - 29.06.2003  Zlatka Calabová - obrazy   - expozice současného výtvar. umění, Galerie F. A. Sporcka.
 • 03.06.2003 11:00 - 04.06.2003  Pyšná princezna   - Divadlo Koňmo, představení pro školy.
 • 04.06.2003 16:00 - 29.06.2003  Fotografické pohledy na Burgundský kanál (1873 - 2002)   - Maison de Bourgogne, Regionální rada Burgundska, Středočeský kraj, Muzeum Mladoboleslavska, Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv v Mladé Boleslavi - Vás srdečně zvou na výstavu „Fotografické pohledy na Burgundský kanál (1873 - 2002)“. Slavnostní zahájení výstavy se koná ve výstavním sále archivu na hradě v Mladé Boleslavi ve středu 4. června 2003 v 16,00. Výstava potrvá do 29. června 2003. Otevřeno denně mimo pondělí 9,00-12,00, 13,00-17,00.
   
  V rámci přátelských styků Středočeského kraje a Burgundska připravilo Maison de Bourgogne, oficiální zastoupení tohoto regionu v Praze, spolu s Regionální radou Burgundska, Muzeem Mladoboleslavska a Státním oblastním archivem v Praze-Státním okresním archivem v Mladé Boleslavi zajímavou výstavu Fotografické pohledy na Burgundský kanál 1873-2002. Výstava navazuje na obdobné akce, které v minulých měsících proběhly na několika místech Středočeského kraje a setkaly se vždy s velkým a vesměs kladným ohlasem.
  Burgundský plavební kanál spojuje jižní část Atlantského oceánu a se západním výběžkem Středozemního moře a představuje nesmírně užitečnou vodní dopravní cestu v délce 242 km, která umožňuje dopravu zboží do francouzského vnitrozemí a zároveň pro menší lodě představuje výrazné zkrácení trasy ke středomořským přístavům.
  Myšlenka vybudovat obdobný kanál se poprvé objevila již na počátku 17.století, k její realizaci však došlo teprve v roce 1832.
  O 41 let později, v roce 1873, zadala státní silniční správa třem významným dobovým fotografům úkol vyhotovit záběry, které zprostředkují každodenní život na kanálu. V jejich stopách se v dalších desetiletích vydali další reportéři, ale také umělci, mezi nimiž nechyběl ani jeden z nejvýznamnějších světových fotografů 20. století Henri Cartier-Bresson. Postupně se tak vytvořila rozsáhlá sbírka dokumentárních i uměleckých snímků. Výběr z této bohaté kolekce bude představen na výstavě, která bude ve výstavní síni Státního okresního archivu na mladoboleslavském hradě.
 • 05.06.2003 - 29.06.2003  Václav Rožánek   - autorská výtvarná výstava. Galerie PM.
 • 05.06.2003 - 28.09.2003  Výstava - obrazů a plastik   - slovenského malíře Josefa Jankoviče - divadelní a sloupový sál (5. 6.- do konce září).
 • 05.06.2003 - 25.06.2003  Civilizace dotykem dětské ruky  
 • 05.06.2003 17:00  Vyprávění o Bezručovi   - zámecký klub, beseda s básníkovou osobní sekretářkou PhDr. Zdenkou Tomáškovou.
 • 06.06.2003 - 07.06.2003  Casanovské slavnosti   - spolu s MÚ a Domem kultury Duchcov- definitivní program ještě není stanoven.
 • 06.06.2003 - 08.06.2003  Výstava bonsají v Knížecí zahradě  
 • 06.06.2003 - 07.06.2003  Dny zahrad a zámku  
  06. 06. 15:00 - Zahradní slavnost - Květná zahrada
  06. 06. 19:30 Koncert Americká noc - skleník Květné zahrady.
 • 06.06.2003 - 14.06.2003  Beethovenův Hradec   - mezinárodní interpretační soutěž, obor klavír a smyčcové kvarteto.
 • 06.06.2003 - 06.07.2003  Fotografie   - průřez tvorby k životnímu jubileu člena a současně i předsedy FOS Sokolov Ludvíka Erdmanna. Patří mezi nejúspěšnější členy a pravidelně s umisťuje na nejčelnějších místech fotografických soutěží pořádaných v ČR.
 • 06.06.2003 19:00  Koncert   - komorní soubor Střípky
 • 06.06.2003 20:00  Zámecký koncert na zámku Kynžvart   - velký sál. V ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart.
 • 07.06.2003 - 08.06.2003  Letnice   - na podvečerní koncert pro mladší generaci naváže druhý den pobožnost s komorním koncertem.
 • 07.06.2003 - 08.06.2003  Hradní šermování   - program u příležitosti festivalu Brno - město uprostřed Evropy.
 • 07.06.2003 - 28.09.2003  Divadelní představení na nádvoří kláštera  
 • 07.06.2003  Paní mincmistrová   - divadelní společnost Johana Scheppla. Divadelní představení na nádvoří kláštera.
 • 07.06.2003 - 08.06.2003  Pohádkový hrad Trosky  
 • 07.06.2003  Folklorum  
 • 07.06.2003  Dětská slavnost   - Vaše děti prožijí den plný her a poučení.
 • 07.06.2003  Letnicový jarmark   - trh pořádaný na letnicové svátky; zvykosloví, hudba divadlo, folklórní soubory, občerstvení atd.; souběžně budou probíhat městské „Barkoní slavnosti“.
 • 07.06.2003  Zámek jako malovaný   - malování zámku z pohledu dětí i malířů, soutěž o nejlepší výtvor, hry pro děti na zámecké nádvoří v doprovodu kostýmovaných pohádkových bytostí.
 • 07.06.2003  Pěvecký sbor „Střípky“ Kraslice  
 • 07.06.2003  Sängerchor „Střípky“ Kraslice  
 • 07.06.2003 - 08.06.2003  Omyl velkého Mága   - kejklíři, siláci, kouzelníci a další komedianti.
 • 07.06.2003 08:00  Po horním toku Jizery   - vlastivědná společnost Mladoboleslavska pořádá v sobotu 7. června 2003 autobusový zájezd „Po horním toku Jizery“, který všem zájemcům přiblíží přírodní krásy i historické zajímavosti tohoto regionu.
  Sraz účastníků bude v 8,00 u bufetu „Dřevák“ na autobusovém nádraží v Mladé Boleslavi, odkud trasa zájezdu povede nejprve k pramenům Jizery na známou lokalitu Jizerka. Po krátké procházce po okolí bude následovat zastávka u dřevěného kostela v Kořenově a poté návštěva Vysokého nad Jizerou a především zdejšího Vlastivědného muzea s expozicí dějin lyžování v Krkonoších, lidových řemesel, malovaného nábytku a s dalšími atraktivními exponáty. Odpolední program obsahuje výlet Riegrovou stezkou z okraje Semil do Spálova, která prochází místy, kde Jizera ve skalnatém kaňonu vytváří nádherné přírodní scenérie. Účastníci, kteří si netroufají na poměrně náročnou pěší trasu, budou moci tento úsek absolvovat v autobusu a zhlédnout např. okolí Bozkova.
  V případě špatného počasí bude program pochopitelně upraven a pěší úseky budou nahrazeny např. návštěvou galerie v Malé Skále. Předpokládaný čas návratu do Mladé Boleslavi je mezi 16,00 - 17,00.
  Členové VSM pojedou jako vždy zdarma, cena pro ty, kteří zatím nemají členskou průkazku, obnáší 70,- Kč. K účasti na zájezdu je potřeba přihlásit se v Muzeu Mladoboleslavska na hradě u p.Laurýnové, č. tel.: 326 325 616, kde také zájemci obdrží veškeré potřebné informace.
 • 07.06.2003 09:00  Porcelánové trhy   - nabídka zboží předních českých porcelánekv areálu hradu. Od 900 do 1700.
 • 07.06.2003 09:00  Kouzlení s těstem   - ukázky pečení a přípravy tradičního pečiva: chleba , podplamenic, zvykoslovného pečiva, koláčů, buchet... Od 9:00 do 16:00. Veselý kopec.
 • 07.06.2003 09:00  Dětský den na hradě   - Buchlov a v okolí
 • 07.06.2003 15:00  Pohádka   - komorní soubor Střípky
 • 07.06.2003 18:00  Loketské jazzové jaro   - ve velkém sále hradu Loket. Tradiční přehlídka českých jazzových kapel.
 • 07.06.2003 20:00  Zámecké slavnosti s volbou „MISS GOTIKA“   - trubači - fanfáry z věže, módní přehlídka, soutěž o titul královny krásy, historický šerm, taneční a hudební vystoupení, vyhlášení výsledků, předání cen, světelná show, raut v Piccolominské zahradě, ochutnávky pořadatel - Agentura Veronika, Náchod. Možnost noční prohlídky zámku s „černou paní“. Pozn.: v případě nepříznivého počasí se tato akce uskuteční v náhradním termínu, tj. 14. 6. 2003.
 • 07.06.2003 20:00  Čas pro neobyčejné zážitky   - začátek ve 20,00 před muzeem. 4. ročník prohlídky Poličky. Uvidíte a uslyšíte:
  Výtvarné instalace - Strašidelná ulička - tvorba žáků ZŠ T. G. Masaryka
  Kamenné květy - tvorba žáků ZŠ T. G. Masaryka
  Strašidla z tajemného hradu Svojanov - práce žáků ZUŠ B. Martinů
  Známá místa tak, jak je neznáte - Galerie Vysočina
  Síň řemesel (s ukázkami ručních prací)
  Obchůdek Romantica
  Hudbu - Flašinetář František Šťastný z Hradce Králové
  Skupina Pět bez peněz z Poličky
  Překvapení - Věž plná tónů
  V rámci putování budete moci navštívit některé z expozic Městského muzea a galerie v Poličce
  Itinerář procházky nočním městem obdržíte 7. 6. od 20,00 v muzeu. Vstup do všech koncertních, výstavních a dalších míst zdarma. Jedná se o již tradiční noční prohlídku města. Konec je kolem 24,00. Pokud byste chtěli vědět další podrobnosti, poskytne Vám je Mgr. Světlana Dittrichová.
 • 08.06.2003 - 03.08.2003  Miroslav Šipovič   - pohlednice, digitální barvotisky z cest.
 • 08.06.2003  Folklorni odpoledne s Radhoštěm  
 • 09.06.2003 - 15.06.2003  Jubilejní patnácté „oživení“ postav z babičky Boženy Němcové   - tradiční setkání se známými postavami z díla B. Němcové v zámeckém parku, Rudrově mlýně a na Starém bělidle. Pořádá Kulturní agentura A. Řehákové ve spolupráci se správou NKP SZ Ratibořice. Objednávky a podrobné informace na tel. 491 452 519. Prohlídky zámku je nutno objednat zvlášť na tel. 491 452 123.
 • 09.06.2003 17:00  Dobrá voda - klenot jižních Čech   - videofilm - úvodní slovo Mgr.Václav Vondra, kronikář obce, z programu Historického klubu.
 • 09.06.2003 19:00  Dvořákova hudební Nelahozeves 2003   - Rytířský sál. Bohuslav Martinu: Pět madrigalů pro housle a klavír, Johann Sebastian Bach: Ciaccona d moll pro sólové housle, BWV 1004, Otmar Mácha: Elegie pro housle a klavír, Pablo de Sarasate: Tři španělské tance pro housle a klavír, Charles-Auguste de Bériot: Air varie pro housle a klavír, op.7, Baletní scéna pro housle a klavír, op.100.
  Ivan Ženatý - housle, Katarína Ženatá - klavír.
 • 10.06.2003 - 13.06.2003  Dny starobylých řemesel   - bez objednání
 • 10.06.2003 11:00 - 12.06.2003  Tři zlaté vlasy děda Vševěda   - Vítek Marčík, přestavení pro školy.
 • 11.06.2003 - 13.06.2003  Musaionfilm 2003   - 6. ročník videopřehlídky muzeí ČR, Malý sál Domu kultury v Uh. Brodě. Na přehlídce budou uvedeny snímky Etnofilmu Čadca 2002, součástí přehlídky je vernisáž výstavy: „Josef Braun - fotografie 1901-1911“ (středa 11. června 2003, 19.00 hodin) a kulturní pořady v Atriu muzea (11. a 12. června 2003, od 20.00).
 • 11.06.2003 - 06.07.2003  Historická jízdní kola  
 • 11.06.2003 - 06.07.2003  Podmořský svět a jiné přírodní zajímavosti   - výstava zajímavých exponátů z Muzea Dr. Emila Holuba v Holicích. Zámek Říčanských.
 • 11.06.2003 - 12.06.2003  Dny řemesel pro školy   - skanzen
 • 11.06.2003 17:00  Balóny v Čechách   - Ing. Vladimír Lacina, druhý pilot ČR v létání v horkovzdušném balónu.
 • 11.06.2003 17:00 - 31.08.2003  Jiří Trnka dětem   - vernisáž se koná ve středu 11.6. v 17,00, Galerie muzea.
 • 11.06.2003 17:00 - 14.09.2003  Pivo a hospoda   - z historie pivovarnictví a pohostinství v Pojizeří. Výstava bude otevřena ve středu 11. 6. v 17,00 na mladoboleslavském hradě a bude přístupná do 14. 9. 2003.
  Během výstavy se budou na nádvoří hradu se svým pivem prezentovat pivovary Klášter Hradiště (11. 6.), Podkováň (26. 6.), Dětenice (10. 7.), Svijany (14. 8.), Malý Rohozec (28. 8.), Protivín, Havlíčkův Brod a Nymburk.
  Historie výroby piva je stará téměř 5 000 let. Souvisela s pěstováním obilí, především ječmene a pšenice. Již koncem 3. tisíciletí před naším letopočtem znali pivo Sumerové a Babyloňané. Pivo vyráběli i staří Egypťané, bylo známé u Židů, kteří již používali při jeho výrobě chmel. Pivo bylo spojené se životem různých národů euroasijských stepí, s životem Iberů, Keltů, i obyvatel staré Británie. Staří Germáni považovali pivo za opravdový nápoj statečných mužů, vínem opovrhovali. Aristoteles dokládá, že pivo vařili od nejstarších dob i Slované, rovněž u starých Čechů patřilo pivo vedle medoviny k nejoblíbenějšímu nápoji.
  Ve středověku byla výroba piva významnou živností. Vedle šlechty získávali právo vařit pivo i měšťané. Pivo bylo již v dávné historii nejen hlavním nápojem lidu, ale bylo také důležitou součástí při přípravě různých pokrmů. Staročeská snídaně byla bez piva či pivní polévky nemyslitelná. Snídal se chléb se sýrem a syrovátkou nebo se připíjelo řídké pivo. Často se snídal i chléb nalámaný do piva. Měšťané snídali teplé pivo s pomazanými topinkami. Na pivě se upravovalo různé maso, z piva se připravovaly různé šťávy a omáčky. Pivo bylo doporučováno jako sílící prostředek, po kterém „dříve zhublí ztučněli“. Pivo bylo a je doporučováno při urologických onemocněních, bylo doporučováno jako protilék při některých epidemiích, např. choleře. I dnes uznávají odborníci, že pití piva v rozumné míře lidskému organismu prospívá. Jak důležitou úlohu ve stravě člověka pivo mělo dokládá i rčení, že „pivo je tekutý chléb“.
  S pivem je pevně spjata hospoda. V českém životě měla a i dnes má významnou úlohu. Hospoda byla a je místem, kde se lidé setkávají, kde se odbývá mnoho kulturních a společenských akcí, byla a je místem, kde se navazují přátelství, kde se uzavírají mnohé obchody.
  Pivo i hospoda jsou nesmazatelně zapsány v historii i v současném životě našeho národa. Muzeum Mladoboleslavska připravilo výstavu "Pivo a hospoda". Ta seznámí návštěvníky s historii pivovarnictví a pohostinství v Pojizeří. Vystavené předměty na mladoboleslavském hradě, které jsou spojeny s výše uvedeným tématem, provázely důležitou část života našich předků.
  V případě dalších informací o výstavě i akcích s ní spojených - tel. 777 824924 (Jermář).
 • 11.06.2003 19:00 - 21.09.2003  Josef Braun - fotografie 1901-1910   - výstava je uspořádána ve spolupráci s Etnografickým ústavem MZM Brno, vernisáž proběhne v rámci videopřehlídky muzeí ČR Musaionfilm 2003.
 • 12.06.2003 - 07.09.2003  Kostely a kaple   - foto O. Knolla
 • 12.06.2003 - 15.06.2003  Romantický hrádek   - V. ročník festivalu klasické a romantické hudby.
 • 12.06.2003  Vernisáž výstavy dřevěných plastik a hraček   - galerie OK
 • 12.06.2003 - 30.08.2003  Jiří Šuhájek   - skleněná plastika
 • 12.06.2003  Běh zámeckým parkem a odpolední kaleidoskop zábavy   - zámecký park a zámek Kravaře, tradiční běžecký závod spojený s odpoledním společenským a sportovním programem.
 • 12.06.2003 - 31.08.2003  Škola včera a dnes   - 140 let gymnázia v Chrudimi
 • 12.06.2003 15:00  Geologický kroužek   - přednáškový sál v Zeleném domě. Pravidelné setkání sběratelů minerálů a hornin, výměna poznatků a materiálu, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti.
 • 13.06.2003 - 15.06.2003  Rožnovská valaška  
 • 13.06.2003 - 22.06.2003  „Vranovská lilie 2003“   - hlistorizující květinová výstava lilií a dalších květin. Místo - sál předků, vstupní sál a zámecká kaple.
 • 13.06.2003 - 14.06.2003  Co vyprávěl čas, aneb ach, ty ženy...!   – večerní oživení hradu.
 • 13.06.2003 - 15.06.2003  Hudba bez hranic   - hudební festival (folk, jazz, world music) v zámeckém partku.
 • 13.06.2003 - 02.07.2003  Abstraktní umění R. Falba, M. Švece a H. Antošové   - tři mladí umělci z Horního Slavkova se spojili, aby se navzájem podporovali ve své tvorbě, kterou především chtějí prezentovat své město.
 • 13.06.2003  Noční prohlídky pro veřejnost   - romantická atmosféra, nasvícený hrad, dobová hudba, průvodci v dobových kostýmech. Prohlídky začínají vždy ve 22,00, 23,00 a 24,00. Omezená kapacita, doporučujeme rezervovat. Vstupné 60,-, doba prohlídky 45 min.
 • 13.06.2003 - 26.10.2003  Jaroslav Král (1883 - 1942)   - severní křídlo - 2. patro, výstava z tvorby významného brněnského malíře.
 • 14.06.2003  Die flotten Geister   - koncert, Historický sál zámku.
 • 14.06.2003  Hrad uzavřen!  
 • 14.06.2003  Pouťová zábava před hasičskou zbrojnicí   - hrají Dolňáci
 • 14.06.2003  Slavnost Vikingů  
 • 14.06.2003  Country večer   - dvorana zámku Kravaře, hudební a taneční večer pro všechny věkové kategorie.
 • 14.06.2003 - 24.08.2003  125. výročí vlastivědného spolku Excursionsclub  
 • 14.06.2003 - 14.09.2003  Suiseki   - kameny z přírody jako ozdoba interiérů.
  Kameny nalezené v řekách, jezerech nebo v moři se kladou na dřevěné podložky, které podtrhují jejich přirozenou krásu. Na výstavě je možno spatřit kameny českých sběratelů z místních nalezišť a pro srovnání je vystaveno také několik asijských exponátů.
  Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění připravilo k výstavě výtvarné etudy pro aktivní návštěvníky. Výstava potrvá do 14. září, vstupné činí 80,- Kč základní, 40,- snížené.
 • 14.06.2003 - 20.07.2003  Dílo Luboše Bucka   - výstava
 • 14.06.2003 - 15.06.2003  2. žebrácké ležení   - Raven, šerm, divadlo
 • 14.06.2003 - 15.06.2003  Tradiční pouť   - Kuks
 • 14.06.2003 09:00 - 15.06.2003  Kynžvartský zámecký jarmark   - II. obnovený ročník tradičního řemeslného jarmarku s předváděním výroby a prodejem zboží, mše sv. Antonína v zámecké kapli. V so od 900, v ne od 1100.
 • 14.06.2003 09:00  Skupina historického šermu Manové Přemysla Otakara   - šermířská vystoupení v rámci prohlídek zámku - gotický sklep, zámecká terasa.
 • 14.06.2003 09:00  Ivan Ouhel   - z cyklu jednodenních výstav Malá okénka do velké tvorby. Od 9,00 - 18,00. Úvodní slovo Stanislava Macháčka v 10,30.
 • 14.06.2003 11:00  Brožík - malíř portrétů, krajin a žánrů   - v sobotu činí cena komentované prohlídky 20,- Kč k platné vstupence. Sraz s lektorem je vždy u pokladen Valdštejnské jízdárny. První prohlídka v 11,00, další v 15,00.
 • 14.06.2003 14:00 - 20.07.2003  Ludmila Jandová   - obrazy a kresby. Malé výstavní sály. Vernisáž ve 14,00.
 • 14.06.2003 15:00  Sborový koncert   - pěvecký sbor Da Capo z Hradce Králové, sbormistr Helena Karnetová. Kostel Nejsvětější Trojice Kuks.
 • 14.06.2003 17:00  Slavnostní koncert Komorního sboru Dvořák   - u příležitosti 15. výročí založení sboru, Sloupový sál muzea.
 • 14.06.2003 18:00  Varhanní koncert Vladimíra Roubala   - zámecká kaple
 • 14.06.2003 18:00  Kocianovo kvarteto   - na programu jsou skladby Josepha Haydna, Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka. Koncert se koná v sobotu 14. června 2003 od 18 hodin v refektáři v přízemí zámku Zbraslav.
 • 14.06.2003 20:30  NO NAME - slavná slovenská skupina   - amfiteátr
 • 15.06.2003  „Concentus Moraviae“   - koncerty Mezinárodního hudebního festivalu
 • 15.06.2003  Antonínská pouť   - na Masarykově nám.
  Výstava obrazů Dolních Kounic v klášteře Rosa coeli a v kulturním domě.
 • 15.06.2003  Poutní mše v zámecké kapli Nejsvětější Trojice  
 • 15.06.2003  Pouť Dědice   - náměstí v Dědicích
 • 15.06.2003 09:00  Renesanční a barokní hudba při prohlídkách zámeckých expozic   - ZUŠ Police nad Metují - dechový soubor „Brass Band“.
 • 15.06.2003 10:30  Pouť na Barborce   - kaple sv. Barbory
 • 15.06.2003 15:00  Brožík - malíř historických scén   - komentovaná prohlídka, hodinový komentář k výstavě je zdarma.
 • 16.06.2003 - 30.06.2003  Krimifest   - výstava J. Pacáka při příležitosti Krimifestu v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s Městskou policií v Havlíčkově Brodě.
 • 17.06.2003 - 20.06.2003  Dny starobylých řemesel   - bez objednání
 • 17.06.2003 - 03.08.2003  Jiří Stejskal (Soběslav)   - obrazy (průřez celoživotním dílem). Vernisáž výstavy, výstava proběhne zároveň ve výstavních sálech Rožmberského i Smrčkova domu.
 • 17.06.2003 - 03.08.2003  Jiří Stejskal (Soběslav)   - obrazy (průřez celoživotním dílem). Vernisáž výstavy, výstava proběhne zároveň ve výstavních sálech Rožmberského i Smrčkova domu.
 • 17.06.2003 11:00 - 19.06.2003  Sněhurka   - Studio Dell´arte,ČB, představení pro školy.
 • 17.06.2003 16:00  Komentovaná prohlídka   - prohlídka přibližuje soubor drobných rokokových děl Norberta Grunda. Komentovaná prohlídka je zdarma. Připojujeme však radu - divadelní kukátko s sebou!
 • 17.06.2003 17:00 - 24.08.2003  Jaromír Skřivánek - život jako zázrak   - výstava malíře, grafika, ilustrátora, básníka, překladatele a cestovatele. Výběr z jeho celoživotního díla, v jehož tvorbě dominují orientální motivy, původní scenérie a kulturní památky z několika cest po Indii, je proveden ze stovky olejomaleb, akvarelů, grafik a ilustračních prací. Zastoupeny budou i motivy české krajiny, překlady a ilustrace základních děl indické literatury a další knihy, které se zamýšlí nad základními otázkami lidské existence.
  Na vernisáži za přítomnosti autora v úterý 17. června v 17,00 přednese jeho básně Milan Friedl.
  Na přípravě výstavy a besedy se podílí Škola jógy KARAKAL, Frýdek-Místek.
 • 18.06.2003 - 22.06.2003  Řetězové provádění   - žáci Základní školy ve Vrchotových Janovicích
 • 18.06.2003 - 31.08.2003  Příroda slavkovského lesa   - černobílá kolekce fotografií Ing. Miroslava Kolbasy je tématicky zaměřená na náš region.
 • 18.06.2003 - 22.06.2003  VIII. ročník řezbářského sympsia  
 • 18.06.2003 15:30  Procházky za Brožíkem - „Brožíkova práce na Národním divadle“   - vy, kteří máte zájem využít jedinečné příležitosti vidět Brožíkovo dílo na místě jeho určení, neváhejte a využijte naše pozvání na pořad Procházky za Brožíkem. Pozor - počet ve skupině je však omezen, doporučujeme tudíž učinit rezervaci na tel. č.: 224 301 003. Procházky začínají vždy ve středu, v 15,30. Cena každého pořadu činí 100,- Kč včetně vstupného.
 • 18.06.2003 17:00  Španělsko a Mallorca   - Ing. Pavel Bartoníček a Barbora Prahlová - diapozitivy s komentářem.
 • 18.06.2003 17:00  Setkání s Jaromírem Skřívánkem   - rytířský sál frýdeckého zámku. Beseda o jeho neobvyklém životě, o kterém sám říká, že je jako zázrak. O cestách v Indii, kde se setkal s východní filozofii, jógou, džinismem, s mysteriózní krásou chrámů. Beseda o základních otázkách lidské existence, které jsou stálou inspirací a prolínají se v celé jeho malířské i literární tvorbě.
 • 18.06.2003 18:00  Klub zdraví   - hudební sál
 • 19.06.2003 - 27.07.2003  L'jubomir Burian   - obrazy
 • 20.06.2003 - 21.06.2003  Rváči, šermíři a duelanti   - víkend se skupinou historického šermu Pernštejni z Pardubic.
 • 20.06.2003 - 30.09.2003  „Osobní hygiena na šlechtických sídlech“   - velká výstava artefaktů vztahujících se k hygieně 17. až 19. století. Kočárovna zámku. Pořádá Národní památkový ústav (územní odborné pracoviště v Brně) a Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Otevřeno denně kromě pondělí od 9:30 do 17:00, v září jen o víkendech.
 • 20.06.2003 - 30.11.2003  Malířská rodina Mánesů   - rozsáhlá výstava o malířské rodině Mánesů, která představuje jednu z nejznámějších kapitol v dějinách umění 19. století.
  Reprezentuje ji hned pět osobností ve dvou generacích, které vyšly z atmosféry dobového romantismu a jeho různé polohy naplnily osobitou tvůrčí estetikou i vlastními ideály. Svými životy obsáhly jedno celé století. Tvorba bratří, Antonína a Václava, vznikala pod vlivem první vlny romantických názorů a představ, Antonínovy děti, Amálie, Josef a Quido, vstupovaly na uměleckou dráhu už v době, kdy myšlenky romantismu ovlivňovaly českou společnost nejsilněji. Výstava, která začíná 20. června a potrvá do 30. listopadu 2003, představí všechny členy Mánesovy rodiny, nejšířeji nejslavnějšího z nich Josefa. Výstavu doprovodí obsáhlá publikace a široká programová nabídka lektorského oddělení Sbírky umění 19. století.

  Výstavu doplňují komentované prohlídky, každou neděli je hodinový komentář k výstavě zdarma, platí se pouze vstupné. V sobotu je cena komentované prohlídky 20,- Kč k platné vstupence. Sraz s lektorem - u pokladen paláce Kinských. A na jaká témata se můžete těšit? Rodina Mánesů - Antonín, Václav, Amálie a Quido (vždy v sobotu v 11. 00 hod. a v 15.00 hod.)Josef Mánes(vždy v neděli v 11.00. hod.) Výstava je pro velký zájem prodloužena do konce listopadu.

  Od 2.10. byl zahájen přednáškový cyklus, které Vám tuto slavnou rodinu přiblíží historicky a umělecky. Vzhledem k tomu, že kapacita sálu paláce Kinských je omezena, doporučujeme Vám se na přednášky předem objednat. Více informací Vám poskytne lektorské oddělení Sbírky umění 19. století na tel.čísle: 224 301 003.
 • 20.06.2003 - 12.08.2003  Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy 2003   - jubilejní 10. ročník
 • 20.06.2003  Historické hodiny  
 • 20.06.2003 - 04.07.2003  Filmové natáčení   - hrad Točník uzavřen, děkujeme za pochopení.
 • 20.06.2003 - 31.08.2003  Výstava výtvarných prací - LŠU Litoměřice   - práce budou vystaveny ve vestibulu SZ Ploskovice do 31. 8. 2003.
 • 20.06.2003 19:00  Varhanní koncert  
 • 20.06.2003 20:00  Zámecký koncert na zámku Kynžvart   - velký sál. V ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart.
 • 20.06.2003 20:00  Koncert Žalman a spol.   - a Noční prohlídka kláštera Rosa coeli.
 • 21.06.2003 - 22.06.2003  Představení ochotnických divadelních souborů v rámci festivalu Prkno Veverská Bítýška  
 • 21.06.2003  Zahájení výstavy Art Galeries v rámci FORFESTU  
 • 21.06.2003 - 22.06.2003  Královské stříbření Kutné Hory   - v letošním roce XII. ročník. Historická slavnost s návratem do středověku - město plné šermířských a tanečních skupin, jarmark, rytířský turnaj.
 • 21.06.2003  Velké prádlo  
 • 21.06.2003  Svatojánská noc  
 • 21.06.2003 - 22.06.2003  Den poezie   - III. ročník v podání plzeňských studentů, seskupení Fenix.
 • 21.06.2003 - 22.06.2003  Výstava koček   - mezinárodní výstava koček v zámecké jízdárně.
 • 21.06.2003  Setkání řezbářů a svatojánské hraní na Dlaskově statku  
 • 21.06.2003  Den pro otce s dětmi  
 • 21.06.2003  Keramické trhy - V. ročník   - prodejní trhy, ukázky originální autorské tvorby keramiků z celé ČR, prodej pomůcek pro keramiky, Divadlo Rozmarýnek Most zve rodiče s dětmi na pohádky
  11,00 - Budulínek, Mandelinka
  14,00 - Tulácké pohádky
  od 14,00 proběhne velká přehlídka svatebních šatů, od 16,00 dechová kapela VINŠOVANKA, od 17,00 hudební kapela COLLEUS
  Místo a čas konání: areál zámeckého parku od 10,00 do 16,00, vstupné: 40,- a 20,- Kč. Děti do 6 let zdarma.
 • 21.06.2003 11:00  Brožík - malíř portrétů, krajin a žánrů   - v sobotu činí cena komentované prohlídky 20,- Kč k platné vstupence. Sraz s lektorem je vždy u pokladen Valdštejnské jízdárny. První prohlídka v 11,00, další v 15,00.
 • 21.06.2003 14:00 - 31.08.2003  Zapadákovy   - vestibul, vernisáž ve 14,00. Výstava fotografií světoběžníka Pavla Joneše.
 • 21.06.2003 15:00  Rodina Mánesů   - lektorské oddělení Sbírky umění 19. století připravilo na červen několik komentovaných prohlídek k výstavě Malířská rodina Mánesů. Každou neděli je hodinový komentář k výstavě zdarma, platí se pouze vstupné. Každou sobotu je cena komentované prohlídky 20,- k platné vstupence. Sraz s lektorem je vždy u pokladen paláce Kinských.
 • 21.06.2003 16:00  Zahradní slavnost   - folklorního studia Buchlovice. Setkání folklorních souborů a muzik. Amfiteátr, park.
 • 21.06.2003 18:30  Koncert Brass Collegia Most, sólista Jiří Bárta (Valdštejnský sál)  
 • 22.06.2003  Z košíku starej mamy  
 • 22.06.2003 - 29.06.2003  Festival Forfest  
  - koncerty v zámku: 24. 06. (20:00), 26. 06. (20:00), 28. 06. (17:00; 20:00; 22.00)
  - koncert ve Květné zahradě 29. 06. (13:00).
 • 22.06.2003 09:00  Skupina historického šermu Manové Přemysla Otakara   - šermířská vystoupení v rámci prohlídek zámku - gotický sklep, zámecká terasa.
 • 22.06.2003 10:00  „Obléhání Bučovic Švédy“   - šermířské vystoupení, jarmark a další atrakce.
 • 22.06.2003 11:00  Josef Mánes   - lektorské oddělení Sbírky umění 19. století připravilo na červen několik komentovaných prohlídek k výstavě Malířská rodina Mánesů. Každou neděli je hodinový komentář k výstavě zdarma, platí se pouze vstupné. Každou sobotu je cena komentované prohlídky 20,- k platné vstupence. Sraz s lektorem je vždy u pokladen paláce Kinských.
 • 22.06.2003 15:00  Brožík - malíř historických scén   - komentovaná prohlídka, hodinový komentář k výstavě je zdarma.
 • 22.06.2003 16:00  Koncerty v klášterním kostele  
 • 22.06.2003 16:30  Velká módní přehlídka   - klubu módy Uh. Hradiště, nádvoří zámku.
 • 22.06.2003 18:00  Benešovské nokturno   - koncert, účinkuje Sbor benešovských učitelek koná se na nádvoří zámku.
 • 23.06.2003 - 06.07.2003  Bystřické zámecké slavnosti (9. ročník)   - vystoupí např.: Jitka Čechová - Ozvěny Pražského jara, Jana Boušková, představení Kommedia del l'arte apod., program bude upřesněn.
 • 24.06.2003 - 25.06.2003  Dny starobylých řemesel   - pro objednané skupiny minimálně 50 zájemců, vždy od 9,00 - 15,00 hod.
 • 24.06.2003 - 07.09.2003  Ohlédnutí   - jednota umělců výtvarných, obrazy, sochy.
 • 25.06.2003  Koncert Sasko-českého hudebního festivalu   - šansony a madrigaly italské renesance
 • 25.06.2003  Vystoupení zahraničních folklorních souborů   - Atrium muzea, program dle MFF Strážnice 2003, dopoledne.
 • 25.06.2003 15:30  Procházky za Brožíkem - „Brožíkovy lunety v Národním muzeu“   - vy, kteří máte zájem využít jedinečné příležitosti vidět Brožíkovo dílo na místě jeho určení, neváhejte a využijte naše pozvání na pořad Procházky za Brožíkem. Pozor - počet ve skupině je však omezen, doporučujeme tudíž učinit rezervaci na tel. č.: 224 301 003. Procházky začínají vždy ve středu, v 15,30. Cena každého pořadu činí 100,- Kč včetně vstupného.
 • 25.06.2003 19:00  Hudba Karpatského oblouku   - hudební sál, hudba Ukrajiny, Moldávie, Rumunska aj. Pouští Jiří Plocek (Teagrass). Součást festivalu Color meeting.
 • 25.06.2003 19:30  Concertino Praga - koncert Vítězů   - barokní sál Jihočeského muzea
 • 26.06.2003 - 24.08.2003  Výstava   - Jan Vančura - scénografie a malba (Galerie Giacomo).
 • 26.06.2003 - 30.06.2003  VČD - Noc na Karlštejně  
  26. 6. od 10:00; 27. 6. od 20:00; 28. 6. od 16:00 a od 20:00; 29. 6. od 16:00 a od 20:00; 30. 6.
 • 26.06.2003 - 15.08.2003  Festival „Hudba v zahradách a zámku“ Kroměříž  
 • 26.06.2003  Jiří Schmitzer - koncert   - tento výborný herec a osobitý zpěvák vystoupí na hradě již podruhé, v loňském roce jsme jej mohli slyšet v rámci Střekovské Mumie. Tentokrát vystoupí sám, na dolním hradním nádvoří. Koncert začne ve 20,30, dost možná, že před a po produkci doplní atmosféru některý z Djs ze stáje la negra. Koncert má omezenou kapacitu, vstupenky pouze na stání. Vstupné 80,-.
 • 26.06.2003 16:00  Komentovaná prohlídka - Malířská a sochařská dílna 17.a 18. století v Čechách   - komentovaná prohlídka je věnována nově otevřené části stálé expozice.
 • 26.06.2003 17:00  Olomou, perla Moravy   - přednáškový sál v Zeleném domě. Olomoucká zastavení - procházka botanickou zahradou, olomoucké parky, katedrála sv. Václava, barokní opevnění, apod. Přednáška doplněná diapozitivy a malou výstavou historických a současných pohlednic.
 • 26.06.2003 18:00 - 07.09.2003  Výstava   - Fotografie - Heleny Dvorné, Keramika - Jany Kabelkové, Minerály - Jana Hoffmanna, Plastiky - Nika Ivaniny
  Výstavní sály Městského muzea v Chotěboři - zámek. Vernisáž ve čtvrtek 26. června v 18,00 na nádvoří zámku. Úvodní slovo PhDr. Dušan Sedláček, hudební program: Originální pražský synkopický orchestr, řídí Pavel Klikar.
  Otevřeno denně kromě pondělí 9,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00.
 • 26.06.2003 19:30  Zahajovací koncert festivalu   - skleník Květné zahrady
 • 27.06.2003  „Concentus Moraviae“   - koncerty Mezinárodního hudebního festivalu
 • 27.06.2003 - 29.06.2003  zahájení projektu „Setkání“   - letní výstava kovaných a litých plastik od významných evropských tvůrců v zámeckém areálu.
 • 27.06.2003 - 31.07.2003  Hrnkové sympozium   - výstava představí výsledky již tradičního mezinárodního hrnkového sympozia pořádaného ve spolupráci Regionálního muzea v Teplicích a firmy Český porcelán, a.s. Dubí.
 • 27.06.2003 - 05.07.2003  Operní týden   - 8. ročník hudebního festivalu
 • 27.06.2003 - 29.06.2003  58. ročník MFF „Strážnice 2003“   - festivalový areál
 • 27.06.2003 - 29.06.2003  58. ročník MFF „Strážnice 2003“   - festivalový areál
 • 27.06.2003 - 29.06.2003  Férie s muzikou aneb muzikanti sobě   - dvorana zámku Kravaře, mini-hudební festival pro všechny věkové kategorie. Hostem festivalu budou Karel Kahovec a George&Beatovens.
 • 27.06.2003 - 24.08.2003  Pražské bienále  
  - v letních měsících tohoto roku se ve Veletržním paláci uskuteční první ročník velké mezinárodní přehlídky současného výtvarného umění Pražské bienále. Rozsáhlý výstavní projekt inicioval vydavatel mezinárodního časopisu Flash Art Giancarlo Politi. Ve spolupráci s Národní galerií bude veřejnosti představeno současné umění z celého světa, se zvláštním důrazem na práci mladých umělců z Latinské Ameriky, Afriky a Asie, ale také z některých zemí východní Evropy.
  Časopis Flash Art je spojován se jménem svého zakladatele Giancarla Politiho. Flash Art se od svého vzniku v roce 1967 etabloval jako nejvýznamnější časopis o umění na světě, mapující vývoj na poli umění během posledních více než tří desetiletí. Časopis je vydáván ve dvou jazykových mutacích: v angličtině a v italštině. V roce 2001 organizoval Flash Art s velkým úspěchem mezinárodní přehlídku současného umění Tiranské bienále.
  Téma letošní pražské přehlídky „Periferie se stávají centrem“ odkazuje k tendencím posunu zájmu od mezinárodních center umění k dosavadním periferiím s bohatou kulturní vitalitou a naznačuje, že půjde o setkání různých kultur a postojů ze známých center i nových oblastí současného umění. Protagonisty současné umělecké kultury se nově stávají umělci ze zemí, které dříve stály na okraji zájmu. Jejich představení ve vzájemné komunikaci s umělci z dosud předních center umění je jedním z cílů této přehlídky.
  Projekt je velkou výzvou pro mezinárodní skupinu 20 kurátorů a přibližně 200 vybraných mladých umělců z 30 zemí, kteří dostávají jedinečnou příležitost k prezentaci pluralistické vize současného umění. Každý z kurátorů vytvoří jednu část expozice. Členem kurátorského týmu je i Michal Koleček z Národní galerie v Praze, v jehož projektu budou zastoupeni čeští i zahraniční umělci. Výsledná podoba výstavy tak vznikne propojením různých představ a rozmanitosti přístupů.
  Nový výstavní projekt Pražské bienále má ambice soupeřit s velkými kulturními manifestacemi jako je slavné Biennale v Benátkách nebo Dokumenta v Kasselu a usiluje o založení tradice, jejíž význam může daleko přesáhnout hranice naší země. Jedno je již nyní jisté: Bienále oživí letní kulturní nabídku v Praze a přiláká do našeho hlavního města nové okruhy milovníků umění z celého světa.
 • 27.06.2003 - 06.07.2003  Poláčkovo léto   - divadelní představení ND Brno, zámecký park.
 • 27.06.2003 - 30.06.2003  Okolo Třeboně 2003   - již dvanáctý ročník festivalu Okolo Třeboně se uskuteční od 27. do 30. června v jihočeské Třeboni. Festival vznikl jako původně jako folkový již v roce 1992, ale dávno už není jen hudební akcí. Mísí se v něm různé hudební žánry, s divadlem, pouličními happeningy, sportovními i recesistickými závody. Má své věrné fanoušky a neopakovatelnou atmosféru, rámovanou nádherným historickým prostředím a křikem pávů v zámeckém parku.I letos přicházejí pořadatelé s několika novinkami.
  Poprvé převzal nad festival záštitu hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník. Další z nich je další rozšíření žánrové nabídky na obou hlavních koncertech. V pátek vystoupí od 19.00 na velkém zámeckém nádvoří Blue Gate, Zatrest band, rómská kapela Terne Čhave, COP a Chinaski. V sobotu (od 18.00) to budou tradiční kmotři festivalu Nezmaři, Karel Plíhal, Hradišťan, Semtex, trio Prokop - Hrubý - Andršt a Jana Kirchner s kapelou.
  Pro děti i dospělé zahraje v sobotu dopoledne na náměstí Divadlo v pytli. Po obědě si návštěvníci mohou vybrat - čeká na ně volná scéna v parku nebo happening „mapa“ a výlet na kolech kolem Světa.
  V neděli bude ve znamení cimrmanologů. Slavný český génius totiž navštívil několikrát při svých cestách do Vídně i historickou Třeboň. V dobách, kdy atletické oddíly ve většině českých měst ještě neměly vlastní dráhy, objevil Cimrman, že třeboňské náměstí je vlastně takovým krásným atletickým oválem a pořádal na něm běžecké závody.
  29. června se ve 14,00 se na náměstí uskuteční první ročník Běhu Járy Cimrmana, nad nímž převzali záštitu členové Divadla Járy Cimrmana. Jeho cílem je nejen si zasportovat, zavzpomínat na génia, ale také získat finanční prostředky na konto Nadačního fondu Slunce pro všechny, který podporuje děti a dospělé se speciálními potřebami a činnost Soukromé speciální školy Slunce a Okresní organizace Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Kladně. Divadlo Járy Cimrmana pak uspořádá v městském divadle dvě představení hry Afrika.
  Program festivalu zakončí v pondělí koncert domácích Třeboňských pištců. Vstupenky jsou k dostání v obvyklých předprodejích, v síti Ticketpro a Ticketstream. Ceny v předprodejích - pátek 170, sobota 190, Divadlo Járy Cimrmana 250 a Třeboňští pištci 80 Kč. Ceny na místě jsou 230, 250, 280 a 100 Kč Novinkou při zakoupení vstupenek přímo u pokladny festivalu je možnost platby kartami VISA a EC/MC. Jako každý rok mají vstup zdarma dlouháni nad 200 cm a děti do 130 cm, dále vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP.
 • 27.06.2003  Noční prohlídky pro rodiny s dětmi  
 • 27.06.2003  Noční koncert s vystoupením mažoretek   - mládežnický dechový orchestr ZUŠ Vimperk.
 • 27.06.2003 19:00  Ukrajinský večer   - hudební sál, animovaný film Eneida, režie Volodymyr Dachno. Ochutnávka ukrajinských jídel. Součást festivalu Color meeting.
 • 27.06.2003 19:00  Koncert - Duo Solideo   - repliky historických hudebních nástrojů, místo a čas konání: reprezentační sál od 19,00, vstupné: 50,- Kč.
 • 28.06.2003  Oldtimer festival   - setkání veteránů v zámeckém parku.
 • 28.06.2003  Zámecká letní noc, nádvoří zámku  
 • 28.06.2003  Já mám srdce jako z medu  
 • 28.06.2003  Provoz hradu omezen   - čtyři svatební obřady
 • 28.06.2003  Kumštýři na Lipnici   - šerm, divadlo, tanec, hudba a tržiště...
 • 28.06.2003  Soutěž o putovní proudnici na Masarykově nám.  
 • 28.06.2003  Slavnost květin  
 • 28.06.2003 - 05.07.2003  Hudební skupina Loutna česká   - vystoupení v rámci prohlídek.
 • 28.06.2003  Noční prohlídky zámku  
 • 28.06.2003  Jitka Chaloupková - varhany, Jiří Pelikán - trubka  
 • 28.06.2003  Jitka Chaloupková - Orgel, Jiří pelikán - Trompete  
 • 28.06.2003  Prázdninové odpoledne s pohádkou   - děti se setkávají s pohádkovými bytostmi v prostorách starého hradu a plní jejich úkoly. Děti získávají diplom „Znalce pohádek“.
 • 28.06.2003 - 29.06.2003  Oživené obrazy ze života šlechty   - průvodci v dobových kostýmech, pouze odpoledne.
 • 28.06.2003 - 06.07.2003  Letní interpretační kursy žesťů   - několik koncertů v muzejní kapli.
 • 28.06.2003 - 31.08.2003  Výtvarná skupina SKOBA   - výstava obrazů ve II. patře zámku, výstava potrvá do 31. 8. 2003.
 • 28.06.2003 08:20  Pojďte s námi přes Hradovou   - odjezd vlakem do Frýdlantu nad Ostravicí v 8.29 hod. Vlastivědná a archeologická vycházka. Nová Ves - Zimník (středověký hrádek), Borová (kostel sv. Ignáce), Hradová, Malenovice (Hutě, Satinské vodopády), zpět údolím Satiny. Trasa dlouhá 10 km, terénní oděv a obuv, jen za příznivého počasí. Připravil archeologický kroužek ČAS ve Frýdku-Místku.
 • 28.06.2003 09:00 - 29.06.2003  Renesanční a barokní hudba při prohlídkách zámeckých expozic   - ZUŠ Police nad Metují - dechový soubor „Brass Band“. Po oba dny od 9,00 - 17,00.
 • 28.06.2003 11:00  Brožík - malíř portrétů, krajin a žánrů   - v sobotu činí cena komentované prohlídky 20,- Kč k platné vstupence. Sraz s lektorem je vždy u pokladen Valdštejnské jízdárny. První prohlídka v 11,00, další v 15,00.
 • 28.06.2003 14:00  Procházka pohádkovým lesem okolo hradu Valečov   - nebude chybět dětská diskotéka, táborák s opékáním buřtů a možná i nějaké další překvapení.
 • 28.06.2003 14:00  Komentovaná prohlídka - Malířská a sochařská dílna 17.a 18. století v Čechách   - komentovaná prohlídka je věnována nově otevřené části stálé expozice.
 • 28.06.2003 15:00  Rodina Mánesů   - lektorské oddělení Sbírky umění 19. století připravilo na červen několik komentovaných prohlídek k výstavě Malířská rodina Mánesů. Každou neděli je hodinový komentář k výstavě zdarma, platí se pouze vstupné. Každou sobotu je cena komentované prohlídky 20,- k platné vstupence. Sraz s lektorem je vždy u pokladen paláce Kinských.
 • 28.06.2003 15:00  Rýzmberský hradní guláš   - folk - country písně
 • 28.06.2003 18:00  Divadelní představení   - Amor Tyran aneb Harlekýn, Veselý advokát
 • 28.06.2003 20:30  Tři sestry   - amfiteátr
 • 29.06.2003  Selský práh  
 • 29.06.2003  Hradecká pouť  
 • 29.06.2003 11:00  Josef Mánes   - lektorské oddělení Sbírky umění 19. století připravilo na červen několik komentovaných prohlídek k výstavě Malířská rodina Mánesů. Každou neděli je hodinový komentář k výstavě zdarma, platí se pouze vstupné. Každou sobotu je cena komentované prohlídky 20,- k platné vstupence. Sraz s lektorem je vždy u pokladen paláce Kinských.
 • 29.06.2003 11:00  Loutkáři dětem na Hrubém Rohozci   - pohádky loutkového divadla v renesančním sále zámku v 11,00, 13,00 a v 15,00.
 • 29.06.2003 15:00  Pouť k svátku sv. Petra a Pavla na Budči   - poutní slavnost s mší sv.
 • 29.06.2003 15:00  Brožík - malíř historických scén   - komentovaná prohlídka, hodinový komentář k výstavě je zdarma.
 • 29.06.2003 15:00  Kytara a varhany   - posluchači kytarového odd. Konzervatoře v Pardubicích, Vít Havlíček - varhany. Kostel Nejsvětější Trojice Kuks.
 • 29.06.2003 20:00 - 03.07.2003  Slovácké divadlo na hradě Buchlově   - hrad Buchlov
 • 29.06.2003 20:00 - 30.06.2003  Radúz a Mahulena   - slovácké divadlo na hradě Buchlově. Po oba dny od 20,00.
 • 30.06.2003 18:00  Pěvecké sdružení moravských učitelů   - skleník Květné zahrady
 • 30.06.2003 20:00 - 01.07.2003  Slovácko sa súdí   - slovácké divadlo na hradě Buchlově. Po oba dny od 20,00.
 • 01.07.2003 - 31.08.2003  Výstava krajek 17. - 19. století   - ze sbírky paní Koutníkové.
 • 01.07.2003 - 31.08.2003  Figurama 2003   - ukázka stavu figurální kresby dvou rozdílných škol. Práce posluchačů VŠUP Praha, FA VUT Brno a jejich hostů z Akademie für Angewandte Kunst Wien.
 • 01.07.2003 - 31.08.2003  100 saských grafik   - jízdárna teplického zámku
 • 01.07.2003 - 31.08.2003  Rýžoviště zlata a svíčkařský stánek   - p. Jana Radvana na hradním nádvoří.
 • 01.07.2003 - 31.08.2003  M. Barták   - z kresleného humoru, Velká výstavní síň.
 • 01.07.2003 - 31.07.2003  Jaroslav Hübl   - autorská výstava fotografií. Galerie PM.
 • 01.07.2003 - 31.08.2003  Kámen ožívá   - fontány v minulsti a dnes, hydrokinetická díla akademického sochaře Františka Svátka.
 • 01.07.2003 - 31.07.2003  Zorman, Žitňanová   - obrazy
 • 01.07.2003 - 31.07.2003  Lošťák   - fotografie z lužního lesa
 • 01.07.2003 - 31.08.2003  Výstava loutek Milady Kubicové   - výstava
 • 01.07.2003 - 31.12.2003  Šicí stroje v minulosti   - výstava historických šicích strojů
 • 01.07.2003 - 28.09.2003  Středověké a renesanční kachle   - ze sbírky muzea
 • 01.07.2003 - 14.09.2003  Řemeslnické léto + výstava J. Horná   - předvádění různých řemesel
 • 01.07.2003  Výstava s tématikou loňských povodní  
 • 01.07.2003 - 24.07.2003  Alena Podzemná, Veronika Podzemná, Helena Galbová - obrazy   - expozice současného výtvar. umění, Galerie F. A. Sporcka.
 • 01.07.2003 10:00 - 12.07.2003  Cappella Accademica   - barokní hudba v přijímacím sále zámku během prohlídek 1. návštěvnického okruhu.
 • 02.07.2003 - 29.07.2003  Výstava obrazů   - Lucie Filimonová z Náchoda. Galerie Pod Žebrovkou.
 • 02.07.2003 - 02.09.2003  Zdeněk Kučera   - malba, grafika - výstava v galerii Chagall.
 • 02.07.2003 20:00 - 03.07.2003  Rychlé šípy   - slovácké divadlo na hradě Buchlově. Po oba dny od 20,00.
 • 03.07.2003 - 07.09.2003  Tiffanyho sklíčka   - výstava bude v termínu 4. - 5. 7., 25. - 26. 7. a 14. - 16. 8. doplněna dílnami, kdy bude možné si na objednávku vyzkoušet práci se sklem a kovem (technologií Tiffany) pod vedením lektorů.
 • 03.07.2003  Vernisáž výstavy   - Karel a Daniela Benešovi - grafika, galerie Hollar.
 • 03.07.2003 - 06.07.2003  Divadla na nádvoří Červeného zámku   - divadelní představení Slezského divadla v Opavě.
 • 03.07.2003  Promenádní koncert na náměstí  
 • 03.07.2003 19:30  Koncert souboru z USA   - zámek
 • 03.07.2003 19:30  Zámecké Nokturno   - kostýmovaná procházka áriemi z oper Wolfganga Amadea Mozarta KOUZELNÁ FLÉTNA, FIGAROVA SVATBA a DON GIOVANNI v podání členů opery Národního divadla v Praze LIANY SOMIČOVÉ, BARBORY POLÁŠKOVÉ, KATEŘINY ZELENÉ a JANA RŮŽIČKY.
  Klavírní doprovod dirigent orchestru ND PŘEMYSL CHARVÁT. Hudební salon zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 03.07.2003 21:00 - 05.07.2003  Divadelní spolek Kašpar a Krless   - Správa hradu Kašperk zve k prožití romantického letního večera při představení: Májový Shakespeare (open air)
  3., 4., 5. července a 14., 15., 16. srpna 2003 vždy od 21,00.
  Představení se uskuteční v atraktivních prostorách bývalého hradního paláce. Přesně po roce chystá divadelní spolek Kašpar „letní“ představení hrané na šumavském hradě Kašperku. Před dvěma lety byla vyhlášena Kašparova dámská volenka. Dámy se začetly do Shakespeara a jejich srdce jim poradilo při výběru titulu i partnera. Pár takto stvořený si vybral režiséra. Na jevišti se setkávají zamilované dvojice z Shakespearových her Romeo a Julie, milenci ze Snu noci svatojánské, Puk, Oberon, Othelo a Desdemona - jejich příběhy se prolínají v jedinečném večeru. V hradní verzi nechybí šermířské souboje, láska, víno, tanec a živá hudba v podání skupiny Krless. No prostě žádná nuda!
  Hrají: Petr Vobecký, Monika Zoubková, Jakub Špalek, Markéta Coufalová, Tomáš Karger, Jitka Nerudová, Petr Lněnička, Jelena Juklová, Marek Němec, Václav Jakoubek.
  Režie: Filip Nuckolls, Jakub Špalek
  Představení doprovází živá podmanivá hudba v podání skupiny Krleš hrající světskou evropskou hudbu 13. - 15. století. Líbání během představení povoleno! Po skončení divadelního představení se diváci budou moci občerstvit v hradním občerstvení a při tom ještě nějakou dobu poslouchat písně muzikantů ze skupiny Krleš. Stejně jako loni je možné si při hudební produkci zatančit, neboť tanec i živá hudba na tento hrad patřil kdysi a patří opět i dnes. Pro diváky tohoto představení bude speciálně osvětlen lesní úsek cesty od hlídaného parkoviště Na Račánku na hrad Kašperk. Občerstvení na hradním nádvoří v provozu před i po skončení představení.
 • 03.07.2003 23:00  Noční prohlídka muzea   - začátek přibližne ve 23,00.
 • 04.07.2003 - 25.07.2003  Divadla pro děti   - každý pátek v červenci budou probíhat na zámku Divadla pro děti. Informace pak budou k dispozici na zámku nebo zámeckém tel. čísle, přibližně v červnu.
 • 04.07.2003 - 07.07.2003  Rožnovské slavnosti  
 • 04.07.2003 - 05.07.2003  Divadelní představení herců divadla J. K. Tyla v Plzni   - a divadelních ochotníků spolku Jablonský z Jindřichova Hradce, III. zámecké nádvoří.
 • 04.07.2003 - 06.07.2003  Slavnosti Pernštejnského panství   - soubor akcí různého charakteru v mikroregionu hradu Pernštejna, městečka Nedvědice a dědiny Smrček, z nichž zlatým hřebem je Velký rytířský turnaj Starobrno ve Smrčku. Na hradě tzv. oživená nádvoří.
 • 04.07.2003 - 31.08.2003  50 let loutkového souboru Permoník  
 • 04.07.2003  Zámecké hudební léto (9. ročník)   - Jiří Besperát (klavír), Radovan Lukavský (přednes).
 • 04.07.2003  Noční prohlídky pro rodiny s dětmi  
 • 04.07.2003  Velká pouť   - sv. Prokop
 • 04.07.2003 - 31.07.2003  Výstava k historii vinařství   - pod záštitou poslance ing. P. Sgarby, místopředsedy Zemědělského výboru Parlamentu ČR.
 • 04.07.2003 - 03.08.2003  Výstava obrazů Milana Eberla  
 • 04.07.2003 18:30  Koncert posluchačů konzervatoře v Teplicích   - Jana Červinková (soprán), Iva Zemánková (soprán), Milan Sečanský (baryton), Prof. Irina Lorenc (klavír).
  Místo a čas konání: vestibul zámku od 18,30.
 • 04.07.2003 20:00  Zámecký koncert na zámku Kynžvart   - velký sál. V ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart.
 • 05.07.2003 - 06.07.2003  Krajkářské slavnosti   - při této příležitosti bude v Městském klubu Sokolovna nainstalována výstava zuberských výšivek Marie Pyrchalové.
 • 05.07.2003 - 06.07.2003  Hasiči žízně   - presentace pivovaru Starobrno.
 • 05.07.2003  Spirituál Kvintet   - večerní koncerty
 • 05.07.2003 - 06.07.2003  Obléhání Staré Ostré   - představení skupin historického šermu.
 • 05.07.2003 - 06.07.2003  Oživená historie - gotika   - hrad ožije vystoupeními šermířů, tanečnic a řemeslníků, na nádvoří je středověký jarmark.
 • 05.07.2003 - 12.07.2003  Mezinárodní letní škola staré hudby   - přehlídka koncertů ve španělské konírně státního zámku Valtice.
 • 05.07.2003 - 06.07.2003  Hrané noční prohlídky zámku  
 • 05.07.2003  Den lidových řemesel   - na Rýchorském náměstí v Žacléři.
 • 05.07.2003 - 06.07.2003  Vítejte ve starých časech   - výklad o módě sedmi staletí, dobové kostýmy, dobová hudba, ukázky starých řemesel.
 • 05.07.2003 - 06.07.2003  HUSITÉ NA ORLÍKU   - aneb pod jednou či pod obojí, Husitů se každý bojí
  Uvidíte a uslyšíte: Příběh o tom, kterak Jan Leskovec z Leskovce bránil hrad Orlík před vpádem husitů. Též příběh o záletném muži a výklad o umění šermířském. Taneční rej za zvuků gotické a renesanční hudby. To vše v podání skupiny historického šermu „Fortuna“.
  Nebudou chybět příběhy pro malé i velké bravurně sehrané bramborovým souborem „Rychlá hlíza“. Nervy drásající historie a z nich vyplývající poučení předvede jarmareční trio „Trhaoni“.
  Krásnými písněmi z období gotiky uklidní zjitřené nervy hudební skupina „Camerata“.
  Celý den budete moci obdivovat krásu starých řemesel: kovářství, řezbářství, hrnčířství, kachlářství, drátování, kamenictví, pletení ošatek, tkaní látek, výrobu svíček a další.
  Nebude chybět pečení chleba a koláčů v hradní kuchyni, ani trestání nehodných poddaných na pranýři. Můžete vyslechnout zajímavé vyprávění a shlédnout ukázky starých zbraní a vyzkoušet si střelbu z luku nebo kuše.
   
  Program:
  10,00 Zahájení
  10,10 - 10,40 Bramborové divadlo - Rychlá Hlíza, nové příběhy z pera dvorních spisovatelů Rychlé Hlízy: „Upíří sobáš“ a „Cesta do Sečuanu“.
  10,50 - 11,35 Příliš pyšný husita - SHŠ Fortuna. O tom, kterak Jan Leskovec z Leskovce udatně bránil svůj hrad i okolí proti husitskému vojsku. Humorný příběh se odehrává L.P. 1421 na hradě Orlíku.
  11,45 - 12,15 Gotická hudba a zpěv - Hudební skupina Camerata
  12,25 - 12,40 Dobové tance - SHŠ Fortuna. Soubor písní a tanců pod vedením zkušeného mistra, kdy pro potěchu oka nejedny střevíce protancovány budou.
  12,50 - 13,00 Záletník - SHŠ Fortuna. Jedna z nejopakovanějších historek nejen z české historie.
  13,10 - 13,30 Kramářské písně - Trhaoni. Nejnovější noviny velmi čerstvé, na známou notu zpívané, nejdéle tři sta let staré; zživotnění smrtících příhod při kterých tuhne v žilách krev, virtuózní umělecké výkony (při kterých tuhne krev v žilách) !!
  13,45 - 14,00 Píšťalou a hákovnicí - SHŠ Fortuna. Převážně nevážná ukázka střelby i se zasvěceným výkladem.
  14,05 - 14,35 Bramborové divadlo - Rychlá Hlíza. Nové příběhy z pera dvorních spisovatelů Rychlé Hlízy: „Upíří sobáš“ a „Cesta do Sečuanu“.
  14,45 - 15,30 Příliš pyšný husita - SHŠ Fortuna. O tom, kterak Jan Leskovec z Leskovce udatně bránil svůj hrad i okolí proti husitskému vojsku. Humorný příběh se odehrává L.P. 1421 na hradě Orlíku.
  15,40 - 16,10 Gotická hudba a zpěv - Hudební skupina Camerata
  16,15 - 16,30 Dobové tance - SHŠ Fortuna. Soubor písní a tanců pod vedením zkušeného mistra, kdy pro potěchu oka nejedny střevíce protancovány budou.
  16,40 - 16,50 Umění šermířské - SHŠ Fortuna. Souboje a rvačky z období gotiky.
  17,00 - 17,30 Bramborové divadlo - Rychlá Hlíza. Nové příběhy z pera dvorních spisovatelů Rychlé Hlízy: „Upíří sobáš“ a „Cesta do Sečuanu“.
  17,40 - 18,00 Kramářské písně - Trhaoni
  22,00 - 22,30 Zlomená růže - příběh z doby renesance - SHŠ Fortuna (pouze 5. 7. sobota - platí vstupenky zakoupené pro dopolední či odpolední představení, popř. lze koupit vstupenky zvlášť).

  HUSITÉ NA ORLÍKU

 • 05.07.2003 - 20.07.2003  Kámen a šperk v Českém ráji  
 • 05.07.2003 - 20.08.2003  SYMPOSION 2003   - XV. jubilejní ročník mezinárodního šperkařského. Výstavní sál muzea.
 • 05.07.2003  Národní pouť  
 • 05.07.2003  Velká pouť   - sv. Cyril a Metoděj
 • 05.07.2003 - 06.07.2003  Růže na zámku   - květinová výzdoba interiéru zámku. Výstava sortimentu růží z produkce fa. „Viktory“ Ing. Josef Urban - Želešice u Brna. Výstavní prostory zámku.
 • 05.07.2003  Cyrilometodějská slavnost  
 • 05.07.2003  Cyrilometodějská slavnost  
 • 05.07.2003 - 06.07.2003  Bitva o Excalibur aneb chudák Artuš   - Gladius
  Oživený hrad v kulisách Londýna 17. století, od 10,00 - 18,00.
  Bitva staré Anglie každý den ve 13,00 a 16,00.
 • 05.07.2003 - 06.07.2003  Srnčí stezkou   - lesnický mumraj o lovu a lesnictví s ukázkami lovu dravých ptáků, vábení jelenů a střelby.
 • 05.07.2003  Promenádní koncert v parku  
 • 05.07.2003 09:00 - 06.07.2003  Svátek Cyrila a Metoděje   - renesanční a barokní hudba při prohlídkách zámeckých expozic (ZUŠ Police nad Metují). Po oba dny od 900 do 1700.
 • 05.07.2003 09:30  Trhy uměleckých řemesel   - doprovodný program na zámku do 1700.
 • 05.07.2003 11:00 - 06.07.2003  Pyšná princezna   - Divadlo Koňmo, přestavení pro rodiny.
 • 05.07.2003 14:30  Bohoslužba Církve československé husitské  
 • 05.07.2003 15:00  Letní promenádní koncert v zámeckém parku: „Vídeňské bonbóny“   - v programu koncertu zazní díla J. Strausse ml. a dalších známých skladatelů. Účinkuje DECHOVÁ HARMONIE při ZUŠ v Náchodě, řídí J. Vlček. Pořádá správa NKP SZ Ratibořice ve spolupráci s MěÚ v České Skalici a Společností pro záchranu Babiččina údolí.
 • 05.07.2003 16:00  Koncert pro Mistra Jana   - Štěpán Rak a Alfréd Strejček, vstupné 100 Kč.
 • 05.07.2003 16:00  Larsova škola šermu   - vystoupení šermířské skupiny. Místo a čas konání: areál zámeckého parku od 16,00.
 • 05.07.2003 19:30  Noční prohlídky zámku   - od 19,30 do 21,30.
 • 05.07.2003 20:00  Koncert folkrockové skupiny OBOROH   - začátek ve 20,00 hod na hradním nádvoří.
 • 06.07.2003  Zlínské besedování  
 • 06.07.2003 14:00  Svatopluk Karásek   - vstupné 50 Kč.
 • 06.07.2003 16:00  Koncerty v klášterním kostele  
 • 06.07.2003 18:00  Koncert Seattle Girls   - galerie, vstupné 80,-.
 • 06.07.2003 18:00  Podlipnické kostely   - vernisáži výstavy o unikátních Podlipnických kostelíc, vystoupí soubor Ludus musicus.
 • 06.07.2003 18:00  Musica a Tre   - repertoár souboru zahrnuje skladby od gotiky přes renesanci a baroko, dále klasicismus a romantismus až po hudbu současných autorů. Kaple.
  Věra Tichá - soprán
  Jaroslav Novák
  Kateřina Chudobová - flétny.
 • 06.07.2003 21:00  Divadelní spolek Kašpar   - uvádí v premiéře na hradě Kašperku Felix Mitterer: Účtování v domě božím
  6. července a 17. srpna 2003 vždy od 21,00 ve zřícenině hradního paláce hradu Kašperk.
  Toto představení je možné vidět jako malé nedělní představení v Divadle v Celetné. Poslední soud se netýká pouze lidí, ale především tvůrce samého - Bůh otec a jeho synové, Kristus a Lucifer vedou napínavý rodinný spor o svou i naší existenci...
  Hrají: Bořivoj Navrátil, Jan Potměšil, Miloš Kopečný, Eva Elsnerová, Jelena Juklová, Miloš Vacík
  Režie: Jaroslava Šiktancová
  Lesní úsek cesty na hrad od hlídaného parkoviště speciálně osvětlen. Občerstvení na hradním nádvoří v provozu před i po začátku představení.
 • 07.07.2003 - 13.07.2003  S nohama v potoce a s hlavou v oblacích  
  Herálec u Hlinska v Čechách a okolí - druhý ročník týdenní krajinářské dílny, který se odehraje v inspirujícím prostředí Železných hor a bude čerpat z genia loci Českomoravské vrchoviny. Dílna se uskuteční v rámci 44. ročníku Výtvarného Hlinecka. Tématem letošní výstavy je dílo Oldřicha Blažíčka (Městské muzeum a galerie v Hlinsku 27. 6. 2003 - 7. 9. 2003).
  Určeno pro svéprávné bytosti starší 18 let se smyslem pro technologie, se schopností uměleckého vyjádření, s introspektivním vědomím a smyslem pro morálku.
  Program:
  - Vlastní výtvarná práce v plenéru za asistence odborných lektorů v místech, kde před stojany postávali A. Slavíček, F. Kaván, J. Prucha (Kameničky, Staré Hamry, Údolí Doubravy...)
  - Večerní cyklus přednášek zabývající se (mimo jiné) fenomenologií krajiny, problémem protikladu krajiny vnější a vnitřní, vztahem umělce ke krajině či fenoménu A. Slavíčka a Českomoravské vrchoviny
  - Závěrečná výstava výsledků dílny v prostorách Městského muzea a galerie v Hlinsku
   
  Termín odevzdání přihlášek 18. 6. 2003. Cena je 2 900 Kč (ubytování, stravování, část materiálu, odborní lektoři), studenti 2 200 Kč. Informace a přihlášky poskytuje Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století NG v Praze, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, tel.: 224 301 174, e-mail: lect.suds@ngprague.cz
  Objednávky školních a turistických skupin i individuálních zájemců je nutno podat písemně, faxem či emailem minimálně 14 dní předem.
  Poplatek za program spojený s výtvarnou činností (včetně materiálu): skupina menší 20 osob 400,- Kč, skupina nad 20 osob 20,- Kč/1 osoba. Při použití dražších materiálů je změna ceny vyhrazena. S lektorem se setkáte vždy u pokladen.
 • 07.07.2003 - 20.07.2003  XV. Mezinárdoní šperkařské symposium Šperka a drahokam  
 • 07.07.2003  Večer s Bílou paní  
  od 20,00 - 22,00 večerní prohlídky hradu
  od 22,00 představení pohybového divadla nazvaného „Ma dame Blanche“ v choreografii Martyšovské a Jany Hudečkové na motivy pověstí o bílé paní.
  Rezervace vstupenek na tel. 352 684 104 od 9,00 - 17,00.
  Vstupné 250,- Kč, vstupné jen na prohlídku 200,- Kč, vstupné jen na představení 80,- Kč.
 • 07.07.2003 20:00 - 08.07.2003  Noc na Karlštejně   - na II. nádvoří hradu Křivoklátu, muzikál.
 • 08.07.2003 - 27.07.2003  Václav Jícha - Jindřich Kovařík - Václav Minařík   - umělecké litectví a kovářství
 • 08.07.2003 19:30  Večer duchovní hudby a poezie   - z děl H. I. Biebra, J. S. Bacha, B. Bridela, A. Dvořáka, J. Zahradníčka, B. Reyneka, M. Procházkové a C. Franeka. Účinkuje Brněnské komorní trio - MILAN ŘEHÁK (zpěv), JIŘÍ BESPERÁT (housle), ŠÁRKA BESPERÁTOVÁ (klavír) a dále RADOVAN LUKAVSKÝ (umělecký přednes).
  Hudební salon zámku. Zahájení v 19,30 hodin.Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 09.07.2003 - 02.09.2003  Josef Šimoník   - Bečva v proměnách roku (fotografie + přerovské optické přístroje)
 • 09.07.2003 - 23.07.2003  V. ročník letních dílen   - celodenní tvůrčí dílny jsou určeny dětem i dospělým, kteří v červenci zůstávají v Praze a mají zájem o asijské umění a řemesla zblízka. Počet míst v ateliéru je 25, proto je nutno se přihlásit. Cena dílny činí 100,- včetně prohlídky expozic v obou patrech. Lektorské oddělení poskytuje návštěvníkům některé pracovní pomůcky i materiál zdarma. Letní dílny budu probíhat ve středu od 10,30 - 16,00 s přestávkou na oběd.
  Program:
  9. 7. Čínská divadelní maska - divadelní kostým a maska čínského herce skrývají velmi mnoho symbolických významů. Společně s lektorkou si prohlédneme vzácné vějíře s výjevy z čínského divadla a zobrazené scény si vysvětlíme. V ateliéru vyrobíme vlastní masku. Potřebujeme: nůžky, řezák, barevné tuše, barevné bavlnky, dřevěné korálky, temperové barvy, kulaté a ploché štětce, lepidlo Herkules a 40 cm slabé kulaté gumy.
  16. 7. - 17. 7. Hra voskové batiky a výšivky - prohlédneme si vzácné originály indonéských a kašmírských šátků z depozitáře. Výklad se zaměří na jejich ornamentální výzdobu. První den dílny nás restaurátorky seznámí se vzorováním textilií voskovou batikou, zatímco druhý den se budeme věnovat výšivce. Dílny na sebe tématicky navazují, ale účast v obou dnech není podmínkou. Na 1. den potřebujeme: bavlněný jednobarevný šátek o rozměrech 50 × 50 cm, čajovou svíčku, zápalky, 2 ks špejle, krátké bambusové dřívko. Na 2. den potřebujeme: bavlněný batikovaný šátek z předchozí dílny nebo jedno-barevný bavlněný šátek o rozměrech 50 x 50 cm, střední jehlu s tupým hrotem, vyšívací bavlnky základních barev, nůžtičky.
  23. 7. Klenot v lotosu (tento pořad je připraven i pro návštěvníky se zrakovým nedostatkem) - Buddhistické umění dosáhlo svého prvního vrcholu za vlády dynastie Severní Wej (385-534). V ateliéru společně vytvoříme repliku podoby historického Buddhy podle wejského bronzu, který si prohlédneme v expozici. K modelování potřebujeme: bavlněnou látku 30 × 30 cm, špachtli nebo tupý nůž.
  Více informací na tel. č.: 257 920 481.
 • 10.07.2003 - 12.07.2003  Noční prohlídky zámku Kynžvart   - hodinové prohlídky začínají každých 15 minut (první od 2000, poslední od 2230). vstupné 100,- / € 3,70 plné a 60,- / € 2,20 snížené. Doporučujeme včasné rezervace - předprodej i pro jednotlivce.
 • 10.07.2003 - 30.10.2003  Für das Kind   - vzpomínková výstava na dětské transporty. Na počest památky dětí, které přežily holocaust. Fotografie s originálními texty. Autorky – Rosie Potter & Patricia Ayre.
 • 10.07.2003 - 14.09.2003  Sochaři tří generací   - Jiří Marek, dcera Dana a vnuk Jiří
 • 10.07.2003 - 12.07.2003  Folková růže  
 • 10.07.2003 - 10.08.2003  Věra Vacková - Obrazy   - výstava z díla pelhřimovské výtvarnice a učitelky výtvarného oboru Základní umělecké školy v Pelhřimově. Zámek Říčanských.
 • 10.07.2003  Promenádní koncert na náměstí  
 • 10.07.2003 09:00  Skupina historického šermu Buhurt, Křenovice u Slavkova   - šermířské scénky v gotickém sklepě v rámci jednotlivých prohlídek zámku.
 • 10.07.2003 16:30 - 31.08.2003  Grafika a keramické objekty   - Zdeňka Polívková a Květa Makovská, světelné, akční a užité objekty a objekty volné (ženská figura) doplněné abstraktní grafikou.
 • 10.07.2003 19:00  Poutníci   - nádvoří frýdeckého zámku. vystoupení předního folkcountry souboru v cyklu „Zpívání pod lípou“.
  Pořádá Národní dům F-M ve spolupráci s Muzeem Beskyd F-M.
 • 10.07.2003 19:30  Koncert z hudebních pokladů kroměřížského zámku   - Květná zahrada
 • 10.07.2003 19:30  Varhanní hudba tří epoch   - koncert renesanční, barokní a klasicistní hudby 16., 17., a 18. století. Účinkuje skladatel a přední moravský interpret světské i duchovní varhanní hry MARTIN JAKUBÍČEK.
  Zámecká kaple. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 10.07.2003 20:00  Jaroslav Dušek: Vizita   - na Arše Noemově na I. nádvoří hradu Křivoklátu, divadlo, vstupné 100,-.
 • 10.07.2003 21:00  Skupina historického šermu Buhurt, Křenovice u Slavkova   - večerní divadelně šermířské představení - III. nádvoří - samostatné vstupné.
 • 11.07.2003  Jakub Smolík   - večerní koncerty
 • 11.07.2003 09:00  Skupina historického šermu Buhurt, Křenovice u Slavkova   - šermířské scénky v gotickém sklepě v rámci jednotlivých prohlídek zámku.
 • 11.07.2003 19:00  Jan Spálený & ASPM   - blues
 • 11.07.2003 21:00  Skupina historického šermu Buhurt, Křenovice u Slavkova   - večerní divadelně šermířské představení - III. nádvoří - samostatné vstupné.
 • 12.07.2003 - 13.07.2003  Oživlý hrad   - celý den a celou noc Vás budou provázet hradem urozené dámy a pánové v krásných a drahých róbách, kteří Vám budou vyprávět pikantní historky z dlouhé historie hradu.
 • 12.07.2003  Pekařská sobota  
 • 12.07.2003 - 13.07.2003  Velký historický víkend na Střekově   - pohádkový hrad (pořádá agentura Vysanton) - tržiště, kejklíři, souboje, divadla, večerní historický bál, ohňostroj, řemesla. Speciální vstupné.
 • 12.07.2003 - 31.10.2003  Pelhřimov na kresbách Jaroslava Zieglera   - výstava kreseb a akvarelů pelhřimovského autora, který zachytil mnohá dnes již neexistující zákoutí i stavby v Pelhřimově. V rámci výstavy proběhne prezentace připravované publikace o autorově díle, kterou připravují společně Okresní muzeum Pelhřimov a Klub přátel historického Pelhřimova. (Garant: Mgr. O. Hájek, J. Tomášek). Šrejnarovský dům.
 • 12.07.2003 - 13.07.2003  Historický šerm skupiny Sígři  
 • 12.07.2003  Slavnosti vrcholného baroka  
 • 12.07.2003  Vladimír Roubal - varhany   - trubači hradní stráže Pražského Hradu
 • 12.07.2003  Vladimír Roubal - Orgel   - Trompeter der Burgwacht der Prager Burg.
 • 12.07.2003  Tradiční jarmark historických řemesel  
 • 12.07.2003  Středověké slavnosti  
 • 12.07.2003 09:00  Skupina historického šermu Buhurt, Křenovice u Slavkova   - šermířské scénky v gotickém sklepě v rámci jednotlivých prohlídek zámku.
 • 12.07.2003 10:00  Taneční soubor LUCRETIA   - barokní tance v zámeckém divadle během prohlídek 2. návštěvnického okruhu.
 • 12.07.2003 11:00 - 13.07.2003  překvapení...   - Divadlo Elf, představení pro rodiny.
 • 12.07.2003 13:00  Vernisáž výstavy Marko Janicki a Art Nature - obrazy   - úvodní slovo k výstavě - Klára Bratová, program: ZUŠ Sokolov.
 • 12.07.2003 15:00  Divadlo Orfeus   - pohádka o Kulfáčkovi nebo O Sněhurce, vstupné 20 Kč.
 • 12.07.2003 17:00  Koncert duchovní hudby „Salve regina“   - hraje Collegium Marianum v kapli Sv. Anny.
 • 12.07.2003 18:00  Radim Vašinka - Jak bylo, když kdysi bylo   - vyprávění z pamětí Františka Dědiny (pol. 19. stol.), vstupné 50 Kč.
 • 12.07.2003 19:00  Bokomara a Veselá tráva   - folk
 • 12.07.2003 19:00  Myslivecká noc   - parkoviště před Buchlovem
 • 12.07.2003 20:30  Ecstasy of St. Theresa   - amfiteátr
 • 12.07.2003 21:00  Skupina historického šermu Buhurt, Křenovice u Slavkova   - večerní divadelně šermířské představení - III. nádvoří - samostatné vstupné.
 • 13.07.2003  Primáškovia  
 • 13.07.2003  DS Tyrš Lány: Královna Koloběžka   - na II. nádvoří hradu Křivoklátu, divadlo.
 • 13.07.2003 09:00  Skupina historického šermu Buhurt, Křenovice u Slavkova   - šermířské scénky v gotickém sklepě v rámci jednotlivých prohlídek zámku.
 • 13.07.2003 10:00 - 14.07.2003  Žebrácké ležení   - Raven, od 10,00 do 17,00.
 • 13.07.2003 11:00  Loutkáři dětem na Hrubém Rohozci   - pohádky loutkového divadla v renesančním sále zámku v 11,00, 13,00 a v 15,00.
 • 13.07.2003 18:00  Eva Henychová + Slávek Klecandr   - 2 kytary + zpěv, vlastní tvorba písniček E.H. a písničkáře a kapelníka skupiny Oboroh S.K., arkádové nádvoří (banketní sál).
 • 13.07.2003 19:30  Moravské smyčcové trio   - zámek
 • 15.07.2003 - 31.10.2003  Z prádelníků našich babiček   - výstava prádla ze sbírek SLS Vysočina. Betlém Hlinsko.
 • 15.07.2003 - 18.07.2003  Týden řemesel   - řemesla na podloubí
 • 15.07.2003 10:00 - 20.07.2003  Taneční soubor LUCRETIA   - barokní tance v zámeckém divadle během prohlídek 2. návštěvnického okruhu.
 • 15.07.2003 10:00 - 20.07.2003  Cappella Accademica   - barokní hudba v Salle terreně.
 • 15.07.2003 17:00  Cappella Accademica   - komorní koncert v zámeckém divadle.
 • 16.07.2003 - 31.08.2003  Marko Janicki a Art Nature - obrazy   - obrazy jugoslávského malíře trvale žijícího v Praze od r. 1992. Člen umělecké skupiny Art Natur. Malby především z pražských ulic, přírodní motivy... Jeho individualita se projevuje především v samé struktuře obrazu, a ne v něčem, co je za ním a potřebuje dodatečný výklad.
 • 16.07.2003 19:30  Večer skladeb W.A.Mozarta   - zámek
 • 17.07.2003  Vernisáž výstavy obrazů   - galerie OK, zámek.
 • 17.07.2003  Promenádní koncert na náměstí  
 • 17.07.2003 19:30  Žalman a spol.   - koncert PAVLA ŽALMANA LOHONKY - legendárního folkového zpěváka a kytaristy a jeho doprovodné skupiny.
  První nádvoří zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 18.07.2003 - 20.07.2003  Benediktinské dny   - oživené denní a noční prohlídky.
 • 18.07.2003 - 20.07.2003  Hudba v podzámčí   - folklor v novém pojetí (doplňující žánry - folk, jazz, rock) v zámeckém parku.
 • 18.07.2003  Zámecké hudební léto (9. ročník)   - Societas Incognitorum
 • 18.07.2003  Koncert vážné hudby   - Adamusovo trio
 • 18.07.2003  Noční prohlídky pro rodiny s dětmi  
 • 18.07.2003 - 20.07.2003  HRA-D a loutky   - na Arše Noemově na I. nádvoří hradu Křivoklátu, loutkový minifestival.
 • 18.07.2003 20:00  Zámecký koncert na zámku Kynžvart   - velký sál. V ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart.
 • 18.07.2003 20:30  Iné kafe   - amfiteátr
 • 19.07.2003 - 14.09.2003  Vladimír Preclík Plastiky a objekty   - výstava
 • 19.07.2003 - 20.07.2003  Zahradní slavnost   - letní zábava s dobrým jídlem a pitím v kouzelném zámeckém prostředí, hudba, šermířské souboje, prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech. Sobotní večerní program, ohňostroj, noční prohlídky zámku.
 • 19.07.2003 - 20.07.2003  Pohádkový hrad   - program společnosti Vysanton.
 • 19.07.2003 - 27.07.2003  Berounští měšťané   - tradiční víkendové akce - šermířská a divadelní představení, středověké tržiště. Přesný program zatím není vytvořen.
 • 19.07.2003  Hejův nožík   - navíc Cimbal Classic Dalibora Štrunce.
 • 19.07.2003 - 20.07.2003  Slavnosti ohně   - přehlídka skupin historického šermu, fakírů, plivačů ohně, tanečníků, střelců. Doplněno kulturním programem s dobovou střelnicí, dobovou hudbou a se sobotním komponovaným programem na téma „Oheň a čas“ s pyrotechnickými efekty. V průběhu dne: dobové tržiště, výcviky mušketýrské jednotky a halapartníků, střelba z dobových děl, šermířské příběhy, katova dílna. Sobota: 10:00 - 17:00, 19:00 - 24:00; neděle 10:00 - 16:00.
 • 19.07.2003 - 20.07.2003  Společnost Faber   - vám předvede vše co patří k umění katovskému.
 • 19.07.2003  Slavnosti lukostřelců  
 • 19.07.2003 - 20.07.2003  Středověká hudba   - skupina Řemdiši, jarmark, středověká řemesla.
 • 19.07.2003  Folkový festival  
 • 19.07.2003 - 03.08.2003  Šermířské dny   - denně mimo pondělí, stánkový prodej, řemesla, občerstvení.
 • 19.07.2003 - 31.08.2003  Výstava obrazů Jiřího Lochmana   - v podstřeší purkrabského paláce, prodejní.
 • 19.07.2003 - 20.07.2003  1. točnické ležení   - Raven, šerm, divadlo
 • 19.07.2003 - 20.07.2003  Za čest a krále   - třicetiletá válka na Sovinci.
 • 19.07.2003 09:00 - 20.07.2003  Renesanční a barokní tance při prohlídkách zámeckých expozic   - taneční skupina Iris Praha. Po oba dny od 900 - 1700.
 • 19.07.2003 09:00 - 20.07.2003  Veselokopecký jarmark   - prodej výrobků lidových výrobců, ukázky výroby, kulturní program. Od 9:00 do 16:00. Veselý kopec.
  Pozvání k účasti na tomto jarmarku přijala stovka lidových výrobců z České republiky a ze Slovenska. V prostředí muzea v přírodě budou mít návštěvníci příležitost obdivovat jejich výrobky a dovednost. Zastoupeny budou různá odvětví tradičních řemeslných technik, nebudou chybět kováři, keramici, dráteníci, tkalci, výrobci dřevěných užitných předmětů (např.hrábí, valch, kosišťat, vařeček, misek aj.), přírodních mýdel či podmaleb na skle a další. Návštěvníci mohou využít nejen občerstvení připravené v Hospodě na vejměnku přímo v areálu muzea, ale i nabídky pražených mandlí, oříšků, medového perníku či tradičního kynutého pečiva.
  Po oba dny na návštěvníky čeká kulturní program: v sobotu i neděli potěší svým divadelním uměním velké i malé diváky kočovná společnost ORFEUS z Prahy a vystoupení flašinetáře, v neděli 20.7. od 10,30 do 15,00 si mohou navíc všichni příchozí poslechnout jarmareční písničky v podání skupiny POULIČNÍCI z Tábora.
  Během jarmarku si návštěvníci mohou samozřejmě prohlédnout i všechny expozice v roubených objektech, včetně zajímavé výstavy „Masopust držíme“. Tato výstava je věnovaná historii i současnosti masopustních obchůzek na Hlinecku.
 • 19.07.2003 11:00 - 20.07.2003  Zlatovláska   - Studio Dell´arte,ČB, představení pro rodiny.
 • 19.07.2003 13:00  Pohádkové odpoledne   - den pohádek v podání různých, divadelních souborů, začátek.
 • 19.07.2003 18:00  Koncert - LH Kvartet Pardubice   - swing, jazz, dixieland.
 • 19.07.2003 18:00  Ludus Muzicus - Robin a Marion   - středověká hra se zpěvy z roku 1250, vstupné 50 Kč.
 • 19.07.2003 19:00  Večer s českými a světovými muzikály   - pořádá Občanské sdružení Salomena, nádvoří zámku Spálené Poříčí
  Účinkují : sólisté opery JD v Českých Budějovicích, Miroslava VESELÁ - zpěv, Miloslav VESELÝ - zpěv, průvodní slovo, Ota Kovář - klávesy.
 • 19.07.2003 19:00  Yo Yo Band   - reggae
 • 19.07.2003 19:30  Koncert německého pěveckého souboru   - zámek
 • 20.07.2003  Čtyři chodníčky přes Javořníčky  
 • 20.07.2003  Folklorní odpoledne   - ve skanzenu se souborem Skaličan ze Skalice, skanzen.
 • 20.07.2003  Zámecký den   - období gotiky, stylové tržiště, šermířské klání, tance tehdejší doby, jedná se o celodenní program na prvním i druhém nádvoří zámku.
 • 20.07.2003  Promenádní koncert v parku  
 • 20.07.2003 11:00  Loutkové divadlo STAROST Prostějov   - klasické jarmareční představení pro děti i dospělé. Účinkují: historické marionety a členové LD Starost. Arkádové nádvoří (banketní sál).
 • 20.07.2003 14:00  Loutkové divadlo STAROST Prostějov   - klasické jarmareční představení pro děti i dospělé. Účinkují: historické marionety a členové LD Starost. Arkádové nádvoří (banketní sál).
 • 20.07.2003 15:00  Jablonecká píšťalka   - soubor zobcových fléten, vstupné 50 Kč.
 • 22.07.2003 15:30  Divadelní představení divadla Ty-já-tr „Cikánské pohádky“   - na druhém nádvoří, charitativní akce, dobrovolné vstupné.
 • 22.07.2003 19:30  Pocta Edith Piaf   - písně o lidské radosti, bolesti, smutku a životní opravdovosti v podání významné české šansoniérky MARTY BALEJOVÉ. Atmosféru pařížských bulvárů dokresluje hudba jazzového pianisty MILANA DVOŘÁKA a umělecký přednes herečky LIBUŠE ŠVORMOVÉ.
  Hudební salon zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 22.07.2003 21:00 - 26.07.2003  Noční prohlídky s „černou paní“   - nutno předem objednat na tel. 491 426 201. Po všechny dny od 2100 - 2230.
 • 23.07.2003 - 30.11.2003  Římané a Germáni na střední Moravě  
 • 24.07.2003 09:00 - 26.07.2003  Renesanční a barokní hudba při denních i večerních prohlídkách zámeckých expozic   - ZUŠ Police nad Metují - dechový soubor „Brass Band“. Po všechny dny od 9,00 - 17,00 a od 21,00 - 22,30.
 • 24.07.2003 16:30  Za poznáním na kole   - sraz na parkovišti za hospodou U křivého psa na ulici Slezské ve Frýdku. Podvečerní „kolistický“ výlet do okolí Frýdku-Místku, délka trasy 15-17 km, jen za hezkého počasí. Pro zájemce širokého věkového rozpětí (postačí cestovní kolo). Staré Město, Baška, Kunčičky, Hodoňovice, Bahno. Vlastivědné zajímavosti, historie, pověsti. Návrat do Frýdku-Místku kolem 20,00.
 • 24.07.2003 17:00  Pozitivní umění, hledání a nalezání sama sebe   - zámecký klub. Beseda o technikách arteterapie, o cestě mandal-kresbě do kruhu, o účinných lécích proti psychické nepohodě, o možnostech nalezení vnitřního klidu a harmonie osobnosti. Programem Vás budou provázet Lenka Kovalová a Zdeněk Šebesta.
 • 24.07.2003 19:00  Žalman a spol.   - nádvoří frýdeckého zámku. Vystoupení předního country souboru v cyklu „Zpívání pod lípou“.
 • 24.07.2003 19:00  Koncert - Lenka Baarová a její hosté v Ploskovicích   - The Baarova Quartet - Wolfgang Amadeus Mozart. Místo a čas konání: reprezentační sál zámku od 19,00. Vstupné: 100,- Kč.
 • 24.07.2003 21:00 - 26.07.2003  Renesanční a barokní hudba při denních i večerních prohlídkách zámeckých expozic   - ZUŠ Police nad Metují - dechový soubor „Brass Band“. Po všechny dny od 9,00 - 17,00 a od 21,00 - 22,30.
 • 25.07.2003  Honza Vyčítal   - večerní koncerty
 • 25.07.2003 - 27.07.2003  Historický šerm a trhy na Troskách  
 • 25.07.2003 - 26.07.2003  Romská píseň  
 • 25.07.2003 19:00  Ludus Musicus   - na Arše Noemově na I. nádvoří hradu Křivoklátu, komorní soubor.
 • 25.07.2003 20:30  Dan Nekonečný a Šum svistu   - amfiteátr
 • 26.07.2003 - 28.07.2003  II. Kynžvartské zámecké dny bez bariér   - akce pro vozíčkáře.
 • 26.07.2003  Vystoupení šermířů REGENT   - vždy dvě vystoupení v odpoledních hodinách. Přesný termín bude upřesněn.
 • 26.07.2003  Slavnosti čaje  
 • 26.07.2003 - 27.07.2003  Bečovské historické slavnosti   - dvoudenní program s jarmarkem, koncerty a množstvím zajímavých doprovodných akcí.
 • 26.07.2003 - 31.10.2003  Nejmladší > The youngest   - Prof. Milan Knížák, Dr. A., generální ředitel Národní galerie v Praze si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy Nejmladší > The youngest .
  Výstava bude otevřena denně kromě pondělí od 10,00 do 18,00. Jedná se o doprovodnou výstavu k Pražskému bienále, která představí bilanci současného českého umění za posledních 10 let.
  Výstavu pořádá: Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění.
  Návštěvníci Pražského bienále zaplatí 150,- základní, 70,- snížené, rodinná vstupenka 200,-. Vstupné na výstavu Nejmladší mají pak automaticky zdarma. Kdybyste se však rozhodli navštívit pouze výstavu Nejmladší, zaplatíte 60,- plné nebo 30,- snížené. O oběma výstavám je vydán samostatný katalog, který je k dostání v prodejně Veletržního paláce.
 • 26.07.2003  Skupina Markýz   - historický šerm, divadlo, hudba. Ve večerních hodinách.
 • 26.07.2003  „Oldies“   - diskotéka ve stylu 60. - 80. let (pořádá Sokol - oddíl fotbalu).
 • 26.07.2003 - 24.08.2003  Dílo Zbyňka Suka   - výstava
 • 26.07.2003 - 27.07.2003  Středověké hrátky   - rytířská klání - Fraternitas
  oživený hrad, šerm, řemesla a stánky, divadlo 10,00 - 17,00.
  V sobotu ve 22,00 Nočník, ohňové představení.
 • 26.07.2003 - 27.07.2003  Řezbářské dny  
 • 26.07.2003  Svatoanenské zahradní slavnosti   - koncerty, divadla, výstava, jarmark chráněných dílen a řemesel, den otevřených dveří. Domov sv. Josefa, Žireč.
 • 26.07.2003  Obsazení Kuksu   - rekonstrukce historické události. Celý areál Kuksu.
 • 26.07.2003 09:00  Skupina historického šermu Manové Přemysla Otakara   - šermířská vystoupení v rámci prohlídek zámku - gotický sklep, zámecká terasa.
 • 26.07.2003 09:00 - 27.07.2003  Pohádkový hrad 2003   - kulturní akce pro děti i dospělé, šerm, divadla, jarmark, vojenské ležení, dobová hudba, kejklíři. Zvýšené vstupné na celý den pro všechny atrakce včetně prohlídkového okruhu č.I. Palác. Akce trvá dva dny od 9:00 do 18:00.
 • 26.07.2003 09:00  Festival česneku   - 2. ročník. Setkání producentů i zpracovatelů významné zeleniny, Přednášky na téma: „Česnek vítězný!“, Kaleidoskopický den plný folklóru a dobrého jídla, písní, setkání etc. Výstavní prostory státního zámku, část zámeckého parku a obec Buchlovice. Od 9,00 do 18,00.
 • 26.07.2003 09:00  ŠERMÍŘSKÉ SLAVNOSTI „BUCHLOV 2003“   - Buchlov a okolí
 • 26.07.2003 10:00  Dětský den s Lesy České republiky   - soutěže, tombola, divadelní pohádka, opékání buřtů.
 • 26.07.2003 11:00 - 27.07.2003  Vodnická pohádka   - Divadlo Koňmo, představení pro rodiny.
 • 26.07.2003 16:00  Pěvecký sbor „Woodstock“   - dirigent Mr. Doug Shippey, korepetitor Mrs. Sharen Sandik. Kanadský smíšený sbor dospělých.
 • 26.07.2003 16:00  The Woodstock Chorolaires   - dirigent Mr. Doug Shippey, korepetitor Mrs. Sharen Sandik.
 • 26.07.2003 18:00  Koncert americké mezzosopranistky Janice Edwards   - galerie, vstupné 100,-.
 • 26.07.2003 18:00  Oldřich Janota   - vstupné 50 Kč.
 • 26.07.2003 19:00  Josef Krček, Chairé, Fiorretto   - v královském sále hradu Křivoklátu, historická hudba a tanec.
 • 27.07.2003 - 03.08.2003  „Folkové prázdniny“   - letní festival v areálu zámku.
 • 27.07.2003  Anenská pouť  
 • 27.07.2003 16:00  Koncerty v klášterním kostele  
 • 27.07.2003 18:00  Pavel Bobek, Lída Nopová (zpěv)   - Miloš Nop - klávesy, Mikoláš Nop - bicí. Arkádové nádvoří (banketní sál).
 • 27.07.2003 19:00  Dvořákova hudební Nelahozeves 2003   - Rytířský sál. Vynikající americká mezzosopranistka a vokální pedagožka se představí v pásmu sestaveném ze současných amerických písní, které bude proloženo i mluveným slovem.
  Janice Edwards (USA) zpívá současnou Americkou píseň.
 • 29.07.2003 - 24.08.2003  Bořek Zeman - plastiky   - expozice současného výtvar. umění, Galerie F. A. Sporcka.
 • 29.07.2003 10:00 - 03.08.2003  Křivořezání   - 8. řezbářské symposium. Každý den od 10,00.
 • 29.07.2003 14:30  Zakletá princezna   - historická pohádka. Pořádá skupina historického šermu „Renesance a gotika“ z Vrchlabí.
 • 30.07.2003 - 14.09.2003  Bohuslav Rynek - „Pieta v loďce“   - výběr z grafického a básnického díla.
 • 30.07.2003 - 06.09.2003  Hudební festival  
 • 30.07.2003 - 14.09.2003  Český granát   - co ještě nevíme o tomto krásném diamantu? To nám přiblíží tato výstava i s ukázkami šperků.
 • 30.07.2003 16:30  Zakletá princezna   - historická humoreska Skupiny historického šermu renesance a gotiky „REGO“ z Vrchlabí, Atrium muzea.
 • 30.07.2003 19:30  Cimbal Classic   - folkový koncert originální kapely cimbalisty DALIBORA ŠTRUNCE vycházející z tradic komorní hudby a moravského folklóru.
  První nádvoří zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 31.07.2003 - 28.09.2003  M. Janda   - Nová Guinea - reportážní fotografie.
 • 31.07.2003 16:00  Pěvecký sbor z Norfolku   - dirigent Mr. Philip Aldred. Anglický smíšený sbor dospělých.
 • 31.07.2003 16:00  South Norfolk Operatic and Choral Society   - dirigent Mr. Philip Aldred
 • 01.08.2003 - 31.08.2003  František Makeš - obrazy  
 • 01.08.2003 - 31.08.2003  Bruntál na pohlednicích tří století  
 • 01.08.2003 - 29.08.2003  Festival Kladrubské léto   - koncerty
 • 01.08.2003 - 31.08.2003  Martin Stejskal   - autorská výtvarná výstava. Galerie PM.
 • 01.08.2003 - 03.08.2003  Jánošíkův dukát  
 • 01.08.2003 - 31.08.2003  Výstava obrazů   - Vladimír Rocman. Galerie Pod Žebrovkou.
 • 01.08.2003 - 31.08.2003  Sýkora Ivan   - obrazy
 • 01.08.2003 - 31.08.2003  Václavovič Miroslav   - obrazy
 • 01.08.2003  Zámecké hudební léto (9. ročník)   - Žáci prof. Jitky Kovaříkové (výběr z oper a operet).
 • 01.08.2003  Noční prohlídky pro rodiny s dětmi  
 • 01.08.2003 17:00 - 30.09.2003  Dušan Kállay a Kamila Štanclová - grafika, Miloslav Stibor - fotografie   - výstavní prostory, vernisáž 1. 8. 2003, koncert.
 • 01.08.2003 19:00  Janice Edwards (USA)   - mezzosoprán, recitál z písní současných amerických autorů.
 • 01.08.2003 19:00  Nezmaři   - koncert
 • 01.08.2003 20:00  Zámecký koncert na zámku Kynžvart   - velký sál. V ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart.
 • 01.08.2003 20:00  Souboje v plamenech   - skupina scénického šermu Romantika.
  Scénický šerm s chladnými zbraněmi, se zapálenými dřevci a loučemi, pyrotechnické efekty, orientální tance.
  Nádvoří hradu Kašperk, občerstvení zajištěno.
 • 01.08.2003 20:30  MONKEY BUSINESS   - koncert, amfiteátr
 • 02.08.2003 - 03.08.2003  Grabštejnské léto   - letní program pro celou rodinu. Každý den má jiný program, takže můžete zavítat na Den šermu, Den pohádek, Den hudby a Den kejklů. Na nádvoří hradu bude dobové tište a pro děti budou přichystány různé hry.
 • 02.08.2003 - 03.08.2003  Hradní jarmark  
 • 02.08.2003  Vystoupení šermířů REGENT   - vždy dvě vystoupení v odpoledních hodinách. Přesný termín bude upřesněn.
 • 02.08.2003 - 30.09.2003  Výstava fotografií členů Fotoklubu z Nového Města nad Metují   - Galerie za zámeckou pokladnou
 • 02.08.2003 - 03.08.2003  Pohádkový hrad   – šerm, divadlo, hudba, tanec, tržiště...
 • 02.08.2003 - 03.08.2003  Tradiční sraz Velorexů   - na lipnickém hradě
 • 02.08.2003  Slavnosti Císaře Rudolfa II.  
 • 02.08.2003  Veteráni na zámku   - prostory před zámkem Kravaře, setkání historických vozidel.
 • 02.08.2003  Noc s hvězdami V.   - již tradiční vystoupení několika pražských muzikálů.
 • 02.08.2003 - 03.08.2003  Gotické dny  
 • 02.08.2003  Jazz na hradě  
 • 02.08.2003  Historický den   - šermířská a hudební vystoupení od 11,00, 15,00 a od 21,00, dobové řemeslné tržiště. V uvedené časy se představí skupina historického šermu Berounští měšťané a hudební skupina Tajné slunce v šermířsko - divadelních představeních Lancknechti a Slované.
 • 02.08.2003 - 31.08.2003  Současná divadelní architektura   - pozoruhodný soubor divadelní architektury, která v České republice vznikla v posledních 15 letech společně s novými projekty představuje výstava Současná divadelní archotektura putující po městech České inspirace.
  V Městském muzeu v Poličce vernisáž proběhne v sobotu 2. srpna 2003 od 14,00 v Malých výstavních sálech. Slavnostního zahájení se budou účastnit také architekt Miroslav Melena, autor největšího souboru divadelních budov v Čechách a autoři výstavy: Tomáš Froyda, autor námětu a šéf festivalu Divadlo Plzeň, na kterém byla tato výstava poprvé představena veřejnosti, Josef Vomáčka, autor výstavy a Martin Zajíček, zástupce firmy FPS Repro, která výstavu vyrobila.
 • 02.08.2003  Koncert v zámecké kapli (anglický pěvecký sbor)  
 • 02.08.2003 09:00 - 03.08.2003  Renesanční a barokní hudba při prohlídkách zámeckých expozic   - ZUŠ Police nad Metují. Po oba dny od 900 - 1700.
 • 02.08.2003 09:00  Skupina historického šermu Manové Přemysla Otakara   - šermířská vystoupení v rámci prohlídek zámku - gotický sklep, I. nádvoří a zámecká terasa.
  pozn.: původně plánovaný termín 26. 07. 2003 byl zrušen z důvodu nemoci účinkujících a přesunut na náhradní termín 02. 08. 2003 (členové skupiny se tímto všem omlouvají).
 • 02.08.2003 09:30  Trhy uměleckých řemesel   - doprovodný program na zámku do 1700.
 • 02.08.2003 10:00 - 03.08.2003  Hradní slavnosti   - letos opět s baronem Prášilem cestování v čase a prostoru na křídlech fantazie z Hispánska do Normandie - celodenní program: šermíři (Merlet), tanečnice (Romance), divadlo (Studna), hudebníci (Musica Vagantium), kejklíři, dobové tržiště: barvitý dobový trh s řemeslnými výrobky, vesnice s řemeslníky a domácím zvířectvem, orientální čajovna, lazebna, jízda na koních, lukostřelba, sokolníci, taverny s různými pochoutkami a medovinou, průvod barona Prášila městem od 14,00. Po oba dny od 1000 do 1800.
  Vstupné dospělí 100,- , děti od 6 let, studenti, důchodci 50,- .
 • 02.08.2003 11:00 - 03.08.2003  Sněhurka   - Vítek Marčík, představení pro rodiny.
 • 02.08.2003 18:00  Radůza   - harmonika, kytara, zpěv. Osobitá autorka a protagonistka vlastní muziky i textů. Výrazná osobnost české hudební scény. Arkádové nádvoří (banketní sál).
 • 02.08.2003 20:00  TiDiTaDe   - Afroretro a ohňový rituál
 • 03.08.2003  Růže pro Casanovu   - soutěž amatérských zpěváků a autorů milostných písní. Terasa a balustrádové schodiště zámku.
 • 03.08.2003 11:00  Loutkáři dětem na Hrubém Rohozci   - pohádky loutkového divadla v renesančním sále zámku v 11,00, 13,00 a v 15,00.
 • 03.08.2003 15:00  Tyjátr na káře   - divadlo
 • 03.08.2003 17:00  Koncert v rámci XII. festivalu Uprostřed Evropy   - Goldbergovy Variace - Johan Sebastian Bach, účinkují ENSEMBLE PARNASSI MUSICI.
  Vstupné 150,- .
 • 03.08.2003 18:00  Trstěnický faun   - radnice
 • 03.08.2003 18:00  Koncert Tomáše Ondrůška a Josefa Klíče (perkuse a violoncello)   - koncert se koná místo oznámeného vystoupení petrohradského komorního sboru Čempiony mira.
  Městské muzeum se omlouvá za změnu programu.
  Koncert proběhne v rámci mezinárodního festivalu divadla a hudby Trstěnický faun.
  Vstupné 30,- Kč.
 • 05.08.2003 - 10.08.2003  Prohlídky s hudbou   - krátká hudební vystoupení během prohlídek zámku. Účinkují Iva Roušarová - klavír, Filip Jerie - flétna.
 • 05.08.2003  Promenádní koncert v parku  
 • 05.08.2003 - 31.08.2003  Michael Rittstein - obrazy   - expozice současného výtvar. umění, Galerie F. A. Sporcka.
 • 05.08.2003 09:00 - 08.08.2003  Renesanční a barokní hudba při prohlídkách zámeckých expozic   „Duo lesních rohů“ pod vedením Ondřeje Kubečka
 • 05.08.2003 19:00  Koncert duchovní hudby   - soubor Musica pro ecclesia
 • 05.08.2003 21:00 - 09.08.2003  LETNÍ KINO - zámecký park Spálené Poříčí od 21,00.  
 • 05.08.2003 21:00  Pán prstenů II  
 • 06.08.2003 - 21.09.2003  Richard Uherek   - obrazy
 • 06.08.2003 - 09.08.2003  Co vyprávěl čas, aneb ach, ty ženy...!   – večerní oživení hradu.
 • 06.08.2003 - 30.09.2003  Bezobratlí, jak je neznáte   - unikátní fotografie bezobratlých pořízené z elektronového mikroskopu, exponáty z muzejních sbírek, ve spolupráci s Okresním muzeem Příbram.
 • 06.08.2003 - 30.09.2003  Vanda Radostová (Sviny)   – grafika, kresba, malba, keramika. Výtvarné práce dětí a klientů chráněných dílen střediska. Diakonie ČCE Rolnička, společná vernisáž výstav.
 • 06.08.2003 19:30  Zpívání s Paroháči   - koncert známé znojemské kapely, jejíž repertoár tvoří country, folk a trampské písně.
  První nádvoří zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 06.08.2003 21:00  Musím tě svést  
 • 07.08.2003 - 09.08.2003  Noční prohlídky zámku Kynžvart   - hodinové prohlídky začínají každých 15 minut (první od 2000, poslední od 2230). vstupné 100,- / € 3,70 plné a 60,- / € 2,20 snížené. Doporučujeme včasné rezervace - předprodej i pro jednotlivce.
 • 07.08.2003 - 09.08.2003  Film na hradě   - promítání filmů na hradním nádvoří.
 • 07.08.2003 - 09.08.2003  Kutnhorská kocábka   - setkání milovníků country, bluegrassové, trampské a folkové hudby v přírodním amfiteatru pod Vlašským dvorem, na nádvoří Vlašského dvora a v pivnici Dačický.
 • 07.08.2003  Koncert - Lenka Baarová a její hosté v Ploskovicích   - Lenka Baarová, flétna - recitál, Jan Niederle - klavír.
  Místo a čas konání: vestibul zámku od 19,00. Vstupné: 100,- Kč.
 • 07.08.2003 19:00  Jarmila Šuláková   - s cimbálovou muzikou Vsacan. Nádvoří frýdeckého zámku. Vystoupení souboru v cyklu „Zpívání pod lípou“.
 • 07.08.2003 21:00  Pupendo  
 • 08.08.2003  Žalman a spol.   - večerní koncerty
 • 08.08.2003 20:00  DS Tyrš Lány: Strašidelný les   - na II. nádvoří hradu Křivoklátu, divadlo.
 • 08.08.2003 20:00  Večerní prohlídky   - prohlídky zámecké instalace oživené kostýmovanými scénkami ze života bývalých majitelů zámku a se strašidly.
  Doba konání: od 20,00 do 23,00. Doporučujeme rezervaci! Jednotlivé prohlídky začínají každých 20 minut, délka prohlídky cca 50 minut. Vstupné: 80,- a 40,- Kč.
 • 08.08.2003 20:30  CHINASKI   - koncert
 • 08.08.2003 21:00  Rok ďábla  
 • 09.08.2003 - 10.08.2003  Grabštejnské léto   - letní program pro celou rodinu. Každý den má jiný program, takže můžete zavítat na Den šermu, Den pohádek, Den hudby a Den kejklů. Na nádvoří hradu bude dobové tište a pro děti budou přichystány různé hry.
 • 09.08.2003 - 31.08.2003  Šermíři na Příhrádku   - pravidelná vystoupení o sobotách a nedělích.
 • 09.08.2003 - 10.08.2003  Starodávný jarmark  
 • 09.08.2003 - 10.08.2003  Starobylá hudba souboru Ludus Musicus   - oslaví sv. Vavřince
 • 09.08.2003  Tradiční letní vodácký karneval na loděnici  
 • 09.08.2003 - 10.08.2003  Velhartický glejt   - středověké klání na velhartickém hradě, začátek 9:00.
 • 09.08.2003  Oldies párty 2003   - dvorana zámku Kravaře, průřez beatové hudby šedesátých až osmdesátých let.
 • 09.08.2003  Tovačovský portál  
 • 09.08.2003  Varhanní koncert  
 • 09.08.2003  Orgelkonzert  
 • 09.08.2003  Šermířské slavnosti  
 • 09.08.2003 - 10.08.2003  Veselý víkend   - Gladius
  Dobové zábavy a radosti, šerm, kejkle, od 10,00 - 18,00.
 • 09.08.2003 11:00 - 10.08.2003  překvapení...   - Divadlo Elf, představení pro rodiny.
 • 09.08.2003 14:00  Noc na Karlštejně   - divadelní představení studentů gymnázia z Mladé Boleslavi, od 14,00 a od 17,30. Vstupné 25,-.
 • 09.08.2003 19:00  Žalman & spol.   - folk
 • 09.08.2003 21:00  Čert ví proč  
 • 10.08.2003 - 23.08.2003  Mezinárodní tábor dobrovolné služby v Kuksu   - bhospital Kuks, Betlém
 • 10.08.2003 18:00  Divadelní spolek Rotunda Znojmo   - „Dvě a dvě jsou tři“ s podtitulem (Ne)matematická kratochvíle o pěti obrazech, čtyřech mezihrách, prologu a epilogu pro dvě herečky, jednoho herce a množinu diváků. Arkádové nádvoří (banketní sál).
 • 10.08.2003 18:00  Koncert skupiny „Nová tvář“   - v rámci krajské přehlídky folkového festivalu Folková rozhledna pořádá agentura Karlex v sokolovském zámku koncert skupiny Nová tvář, event. jiné folkové skupny.
 • 10.08.2003 19:00  Bílá nemoc   - rock
 • 10.08.2003 20:00  Varhanní koncerty v době prázdnin   - v rámci „Organum Hydraulicum“
 • 11.08.2003 - 15.08.2003  Dobrodružství bronzového rytíře   - pro děti ve věku od 10 do 14 let připravilo lektorské oddělení Sbírky starého umění NG v klášteře sv. Jiří napínavou letní hru nazvanou Dobrodružství bronzového rytíře.
  Hravě poznávací týdenní dílna je zaměřená na historii areálu Pražského hrad. Ptáte se s kým bojoval sv. Jiří? Kde je Zlatá brána a proč ji Karel IV. nechal postavit? Mohl hrát Rudolf II. ve Stromovce golf? A co uvidíme z Masarykovy vyhlídky?
  Během her a soutěží samostatně i ve skupinkách poznají děti nejedno z tajemství sídla českých králů. Klíč k záhadám bude třeba najít v prostoru Pražského hradu, kolbištěm se stane ateliér kláštera sv. Jiří a v případě hezkého počasí i blízké okolí (Jelení příkop, Stromovka).
  Bronzový rytíř čeká odvážlivce ve věku 10 - 14 let ve dnech 11. 8. - 15. 8. 2003. Program bude trvat vždy od 10,00 do 16,00.
  Cena programu 1000,- Kč a zahrnuje výtvarný materiál, vstupy a obědy. Storno 350,- Kč. Přihlášky přijímáme do 31. 7. (po tomto termínu si volná místa ověřte telefonicky).
  Počet míst je omezen! Platit je možno na účet Národní galerie 8839 - 011/ 0100 (Komerční banka), VS 115, KS 0308 při platbě z účtu nebo KS 0309 při platbě poštovní poukázkou.
  Další informace Vám poskytne lektorské odd. na telefonním čísle 257 535 832 nebo e-mailu ssueduc@ngprague.cz.
 • 12.08.2003 - 16.08.2003  Festival Barokní perly   - koncerty
 • 12.08.2003  František Nedvěd   - s doprovodnou kapelou DRUHÉ PODÁNÍ. Koncert populárního zpěváka, plný písní, vlídného slova a pohody spojený s prezentací nového CD.
  První nádvoří zámku. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 12.08.2003 - 26.09.2003  Vizmburk   - souhrnná výstava exponátů, fotografických dokumentů.
 • 13.08.2003 - 14.09.2003  Rok poté   - fotografie různých autorů na společné téma - záplavy v České republice v srpnu roku 2002. Zámek Říčanských.
 • 14.08.2003  Wojtek Polcyn   - grafika - předsálí kina Malé pevnosti.
 • 14.08.2003  Vernisáž výstavy   - Karel, Emílie a Petr Tomanové - grafika, galerie Hollar, zámek.
 • 14.08.2003 19:30  Poutníci   - koncert jedné z nejpopulárnějších skupin hrající country a bluegrass.
  První nádvoří zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 14.08.2003 20:00  DS Tyrš Lány: Hamlet   - na II. nádvoří hradu Křivoklátu, divadlo.
 • 14.08.2003 21:00 - 16.08.2003  Divadelní spolek Kašpar a Krless   - Májový Shakespeare
 • 15.08.2003  Noční prohlídky pro veřejnost   - romantická atmosféra, nasvícený hrad, dobová hudba, průvodci v dobových kostýmech. Prohlídky začínají vždy ve 22.00, 23.00 a 24.00 hod. Omezená kapacita, doporučujeme rezervaci. Vstupné 60,-, doba prohlídky 45 min.
 • 15.08.2003  Zámecké hudební léto (9. ročník)   - Lenka Baarová, Jan Niederle (flétna, klavír)
 • 15.08.2003  Noční prohlídky pro rodiny s dětmi  
 • 15.08.2003 - 16.08.2003  BUCHLOVSKÁ SVÍCA   - Plíhal, Mišík, Benedikta, Cankišou. Amfiteátr, hrad.
 • 15.08.2003 20:00  Zámecký koncert na zámku Kynžvart   - velký sál. V ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart.
 • 16.08.2003 - 17.08.2003  Hrádek - zámek romantiků   - dny plné romantiky s bohatým programem na nádvoří zámku - tanec, šerm, hudba, trhovci, dobová krčma. Prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech. Sobotní večerní program, ohňostroj, noční prohlídky zámku.
 • 16.08.2003  Napoleonský den s programem   - Císařská letní noc
 • 16.08.2003  Den řemesel a kovářů  
 • 16.08.2003  Piráti a bukanýři  
 • 16.08.2003 - 17.08.2003  Osecká pouť   - s historickým řemeslným trhem v areálu kláštera.
 • 16.08.2003  Teátr Víti Marčíka   - v odpoledních hodinách - pohádka, ve večerních hodinách - Elektrické divadlo.
 • 16.08.2003  Folkový večer   - skupina Ginevra (pořádá Měšťanská beseda Spálené Poříčí).
 • 16.08.2003 - 17.08.2003  Historia Magistra Vitae   - Bilbo
  Divadelní, šermířské a hudební vystoupení s rekonstrukcí bitvy v hradním příkopu 10,00 - 18,00.
 • 16.08.2003 - 17.08.2003  Slavnosti rytíře Kobylky   - tradiční dobový jarmark s programem.
 • 16.08.2003 - 17.08.2003  Pohádkový hrad  
 • 16.08.2003 09:00 - 17.08.2003  Jak se dříve hospodařilo   - ukázky tradičního způsobu zpracování plodin, hospodaření, oživení objektů. Od 9:00 do 16:00. Veselý kopec.
 • 16.08.2003 11:00 - 17.08.2003  Sněhurka   - Studio Dell´arte,ČB, představení pro rodiny.
 • 16.08.2003 18:00  Koncert - folkový recitál Petra Lutky   - s poetickými vstupy Markéty Procházkové.
 • 16.08.2003 18:00  Tyjátr na káře „sv. Kateřina“   - divadlo
 • 16.08.2003 19:00  Hradní Duo a Prsten   - folk
 • 16.08.2003 19:00  „S kytarou kolem světa“ - kytarový koncert Štěpána Raka   - renesanční hudba, hudební vystoupení na II. nádvoří v rámci Náchodského kulturního léta (spolupořadatelé - Občanské sdružení Náchodská prima sezóna, Déčko Náchod, BERÁNEK Náchod, a.s., Státní zámek Náchod).
  pozn.: v případě nepříznivého počasí se tato akce uskuteční ve Velkém (tzv. Ratibořickém) sále na I. nádvoří.
 • 17.08.2003  Mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie  
 • 17.08.2003  Za Vilmou Volkovou  
 • 17.08.2003  Folklorní odpoledne   - skanzen
 • 17.08.2003  XI. ročník hradní pouti  
 • 17.08.2003  Vyškovská pouť   - náměstí ve Vyškově
 • 17.08.2003 10:00 - 18.08.2003  Žebrácké ležení   - Raven, od 10,00 do 17,00.
 • 17.08.2003 10:30  Setkání bývalých chovanek chotěšovské klášterní školy   - pořádá občanské sdružení
 • 17.08.2003 11:00  Loutkáři dětem na Hrubém Rohozci   - pohádky loutkového divadla v renesančním sále zámku v 11,00, 13,00 a v 15,00.
 • 17.08.2003 11:00  Pouť na Barborce   - kaple sv. Barbory
 • 17.08.2003 18:00  Čundrgrund   - Vladimír Mišík, Jan Hrubý, Pavel Skála. Arkádové nádvoří (banketní sál).
 • 17.08.2003 21:00  Divadelní spolek Kašpar   - Účtování v domě božím
 • 18.08.2003 - 22.08.2003  Na návštěvě u dětí v předminulém století   - zajímalo by vás, jaké si hrály děti hry, jaké měly hračky, do čeho se oblékaly, jaké měly povinnosti? To vše můžeme zjistit během výletu do 19. století, vyzkoušíme si řadu tradičních i netradičních výtvarných technik jako jsou kresba, malba, kašírování, formování papíru atd.. Dílna je určena dětem od 6 do 10 let, probíhá denně od 10 do 16 hodin. Cena je 1 000,- Kč (zahrnuje výtvarný materiál, vstupné a obědy). Informace a přihlášky na telefonním čísle 224 301 003.
  Objednávky školních a turistických skupin i individuálních zájemců je nutno podat písemně, faxem či emailem minimálně 14 dní předem.
  Poplatek za program spojený s výtvarnou činností (včetně materiálu): skupina menší 20 osob 400,- Kč, skupina nad 20 osob 20,- Kč/1 osoba. Při použití dražších materiálů je změna ceny vyhrazena. S lektorem se setkáte vždy u pokladen.
 • 19.08.2003 - 31.08.2003  Marie Lhotová - Zpětná vazba (akvarely a oleje)   - vernisáž 18. 8. 2003 od 17,00. Výstavní síň na pěší zóně. Otevřeno 10,00 - 12,00; 14,00 - 17,00.
 • 19.08.2003 19:30  Kytice Erbenových balad   - LITERÁRNĚ HUDEBNÍ FESTIVAL - PRVNÍ ČÁST. Pořad připomíná v novém melodramatickém zpracování 150. výročí prvního vydání známých Erbenových textů, které se staly jednou ze základních hodnot českého písemnictví.
  Účinkuje dramatický umělec ALFRÉD STREJČEK a skladatel a přední sólista kytarové hry ŠTĚPÁN RAK.
  Hudební salon zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 20.08.2003 19:30  Máchovské Nokturno   - LITERÁRNĚ HUDEBNÍ FESTIVAL - DRUHÁ ČÁST. Koncertní hold Karlu Hynkovi Máchovi s hudbou Štěpána Raka.
  V netradičním spojení hudby a slova účinkuje dramatický umělec ALFRÉD STREJČEK a přední sólista kytarové hry ŠTĚPÁN RAK.
  Hudební salon zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 21.08.2003  Vernisáž výstavy   - Oldřich Štěpánek - sochy, plakety, galerie OK.
 • 21.08.2003 - 24.08.2003  Theatrum Kuks   - festival barokního divadla, opery a hudby. Celý areál Kuksu (hospital, údolí, Comoedien-Haus).
 • 21.08.2003 16:30  Vycházka pro milovníky tajemna   - sraz u kaple sv. Kříže v Hájku (odjezd MHD, linka č. 5 od nádraží ČD 16,05, od MěÚ v 16,09). Podvečerní vycházka z Hájku do Frýdku polními cestami a přes Frýdecký les. Délka trasy 5-6 km. Koná se za každého počasí. Pověsti, zázraky, vlastivědné zajímavosti. Návrat do Frýdku-Místku kolem 20,00.
 • 21.08.2003 19:00  Koncert - Lenka Baarová a její hosté v Ploskovicích   - Gioacchino Rossini - Messe Solennelle, Lenka Baarová - flétna, Jan Niederle - klavír
  The Baarova Quartet. Místo a čas konání: vestibul státního zámku od 19,00. Vstupné: 100,- Kč.
 • 21.08.2003 20:00  DS Tyrš Lány: Strašidelný les   - divadlo
 • 22.08.2003  Petr Spálený   - večerní koncerty
 • 22.08.2003  Koncert vážné hudby   - Musica A TRE
 • 22.08.2003 17:00  Nádvoří plné tance   - folklorní soubory ze zahraničí.
 • 22.08.2003 19:00  Vojta „Kiďák“ Tomáško   - folk
 • 22.08.2003 20:00  Večerní prohlídky   - prohlídky zámecké instalace oživené kostýmovanými scénkami ze života bývalých majitelů zámku a se strašidly.
  Doba konání: od 20,00 do 23,00. Doporučujeme rezervaci! Jednotlivé prohlídky začínají každých 20 minut, délka prohlídky cca 50 minut. Vstupné: 80,- a 40,- Kč.
 • 22.08.2003 22:00  Zámecký koncert   - Nokturno, v rámci 44. Chopinova festivalu, velký sál.
 • 23.08.2003 - 24.08.2003  Pohádkový hrad  
 • 23.08.2003  Benefiční koncert   - již po jedenácté se uskuteční koncert sólisty Národního divadla Luďka Veleho a jeho hostů na podporu hradu a kaple sv. Barbory.
 • 23.08.2003  Setkání s folklorem   - odpolední koncertní a taneční vystoupení folklorních souborů od nás i ze světa.
 • 23.08.2003  Rybářský výlet  
 • 23.08.2003  Středověk na Lipnici   - s tradiční noční bitvou o hrad...
 • 23.08.2003  Kravařský odpust   - areál Mezivodky, druhá největší pouť u nás s celou řadou pouťových atrakcí, stánků a doprovodným kulturním programem.
 • 23.08.2003 - 24.08.2003  Oživená historie - renesance  
 • 23.08.2003  Varhanní koncert  
 • 23.08.2003  Orgelkonzert  
 • 23.08.2003 - 24.08.2003  Johanka z Krajku a její společnost   - prohlídky zámku s historickými osobnostmi v dobových kostýmech.
 • 23.08.2003  Kulturní program ke 125. výročí založení SDH Spálené Poříčí   - pořádá SDH Spálené Poříčí
 • 23.08.2003 - 24.08.2003  Rozloučení s prázdninami na hradě Litice   - sokolnictví - ukázky dravců a jejich výcviku, ukázka střelby z luků a z kuší. Vystoupení skupiny historického šermu „Rebels“. Začátky vystoupení v 1100 - 1430.
  V průběhu celého dne: soutěže pro děti, možnost střílení z luku, výstava historických zbraní, prohlídka dravců, vstup do hradu.
  Vstupné: 50,- plné * 30,- snížené * 120,- rodinné (2 dospělí + 2 děti). Akce se koná za každého počasí.
 • 23.08.2003  Sovinecký okruh   - závod autoveteránů.
 • 23.08.2003 09:00 - 24.08.2003  Renesanční a barokní hudba při prohlídkách zámeckých expozic   - taneční skupina Iris Praha. Po oba dny od 900 - 1700.
 • 23.08.2003 11:00 - 24.08.2003  Velmi americké pohádky   - Divadlo Na vyhlídce - Tábor, představení pro rodiny.
 • 23.08.2003 14:00  Automobiloví veteráni v Ratibořicích   - výstava historických vozidel v zámeckém parku doprovázená hudbou a promenádou v historických kostýmech. Vstupné dobrovolné. Pořádá správa NKP SZ Ratibořice ve spolupráci s Veteran Car Clubem ve Dvoře Králové a MěÚ v České Skalici.
 • 23.08.2003 15:00  Okoř se šťávou 2003   - podhradí hradu Okoř již 4. ročník hudebního festivalu pro celou rodinu.
  Samotný program odstartuje za účasti interpretů: Jiří Schmitzer, Věra Bílá a KALE, Michal Prokop - Jan Hrubý - Luboš Andršt, Lenka Dusilová & Secretion, Miro Žbirka s kapelou + host Martha, MIG 21, Vlastimil Rédl & Skupina, která se jmenuje Každý den jinak, Alice Springs, Maya, Doctor P. P., Švihadlo
  Večer moderuje Šárka Kubelková. Hudební program i letos obohatí závěrečný ohňostroj. Pro děti bude připraven dětský koutek plný zábavy a soutěží.
 • 23.08.2003 18:00  Divadelní soubor „Tyjátr na káře“   - divadelní představení „Přepestrá legenda o Kateřině panně“.
 • 23.08.2003 19:00  Netopýří večírek   - povídání o životě nejen hradních netopýrů, ukázky, netopýří divadlo.
 • 24.08.2003  Odpoledne s Vsacanem  
 • 24.08.2003  Květinový den Hany Šebestové   - ukázky vazeb květin k různým příležitostem, módní přehlídky, květinová výzdoby v expozicích hradu.
 • 24.08.2003  Pohádkový les   - Farní společenství, zámecký park.
 • 24.08.2003  Kunětická hora dětem   - na konec prázdnin
 • 24.08.2003  Promenádní koncert v parku  
 • 24.08.2003 17:00  Hudební festival „Uprostřed Evropy“  
 • 24.08.2003 18:00  Majerovy brzdové tabulky   - Folk - rock. „Nikdo u nás takovou muziku nedělá.“ (Cit. MF DNES). Arkádové nádvoří (banketní sál).
 • 24.08.2003 19:00  Cop   - bluegrass
 • 24.08.2003 19:00  „Škola Kristova a škola Světa“   - světová premiéra školské hry z r. 1743 z Broumovského kláštera v nastudování Geisslers Hofkomedianten), divadelní představení ve Velkém (tzv. Ratibořickém) sále na I. nádvoří v rámci Náchodského kulturního léta.
  (spolupořadatelé - Občanské sdružení Náchodská prima sezóna, Déčko Náchod, BERÁNEK Náchod, a.s., Státní zámek Náchod).
 • 25.08.2003 - 29.08.2003  Laboratoř věčného pátrání   - chcete vidět díla moderního a současného umění v nečekaných proměnách? Vydejte se s námi na nová místa a do neznámých krajin umění 20. století. Naše laboratoř bude k dispozici všem dětem (7-14 let), které mají zájem osvojit si nové výtvarné techniky a postupy. Pozor, kapacita je omezena, přihlaste se tedy co nejdříve. Každý den bude náš tým připraven od 10 do 16 hod. Cena 1 000,- Kč (zahrnuje výtvarný materiál, vstupné a obědy). Informace a přihlášky na výše uvedených číslech.
  Objednávky školních a turistických skupin i individuálních zájemců je nutno podat písemně, faxem či emailem minimálně 14 dní předem.
  Poplatek za program spojený s výtvarnou činností (včetně materiálu): skupina menší 20 osob 400,- Kč, skupina nad 20 osob 20,- Kč/1 osoba. Při použití dražších materiálů je změna ceny vyhrazena. S lektorem se setkáte vždy u pokladen.
 • 25.08.2003 - 31.08.2003  Setkání dřevosochařů  
 • 26.08.2003 - 28.09.2003  Výstava česko - německých vztahů   - I. - III. výstavní místnost
 • 26.08.2003 - 21.09.2003  Alexan Pleskač - plastiky   - expozice současného výtvar. umění, Galerie F. A. Sporcka.
 • 26.08.2003 19:30  Dvě a dvě jsou tři   - (ne)matematická divadelní kratochvíle o pěti obrazech, čtyřech mezihrách, prologu a epilogu pro dvě herečky, jednoho herce a množinu diváků. Účinkují členové souboru Městského divadla ve Znojmě. PŘEDSTAVENÍ TRVÁ POUZE 45 MINUT!!
  První nádvoří zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 50,- plné, 30,- děti do 10 let.
 • 28.08.2003 - 28.09.2003  Výstava   - Miroslav Houra - grafika a obrazy, Ivan Záleský - sochy (Galerie Giacomo).
 • 28.08.2003 - 03.09.2003  Země živitelka - Agrosalon   - pořádá Výstaviště České Budějovice, a. s.
 • 28.08.2003 18:00  Tra Vellers   - nádvoří frýdeckého zámku. Vystoupení sobouru v cyklu „Zpívání pod lípou“. V programu „Cesta aneb písně, které změnily svět“.
   
  Cyklus pořádá Národní dům Frýdek-Místek ve spolupráci s Muzeem Beskyd Frýdek-Místek. V případě nepříznivého počasí se koncerty uskuteční v Rytířském sále frýdeckého zámku, v Nové scéně Vlast, popřípadě v kině P.Bezruče.
 • 28.08.2003 19:00  Oldřich Janota   - v královském sále hradu Křivoklátu, meditační hudba.
 • 29.08.2003  Zámecké hudební léto (9. ročník)   - Jan Pazour, klavírní improvizace
 • 29.08.2003  Noční prohlídky pro rodiny s dětmi  
 • 29.08.2003 - 30.08.2003  Lipnický mantl   - divadelní festival, ve večerních hodinách.
 • 29.08.2003 - 30.08.2003  Vo patro vejš slunkatoč   - Lomikámen, nudle
  Benefiční koncerty a divadla na charit. dům v Berouně.
  Koncerty přes noc, v sobotu divadlo od 12,00 - 19,00.
 • 29.08.2003 19:00  LÁĎA KERNDL se svým orchestrem   - nádvoří frýdeckého zámku. Koncert „krále českého swingu“. Muzeum Beskyd F-M děkuje za finanční pomoc firmám a organizacím: Lesostavby F-M, a.s., Frýdecká skládka F-M, a.s., Hutní projekt F-M, a.s., Madry spol.s.r.o. F-M, Ing. Martin Hriško-Procomp, F-M, Advokátní poradna JUDr. Lubomír Polach F-M, David Volný-Trade & Logistic, Baška, Bezpečnostní agentura ZIROS, F-M, Jaroslav Muroň spol. s.r.o. F-M.
  V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v Národním domě v Místku. Předprodej vstupenek od 4. 8. v pokladně frýdeckého zámku.
 • 29.08.2003 19:00  Par Avion, Jaroslav Kořán   - na Arše Noemově na I. nádvoří hradu Křivoklátu, hudební improvizace.
 • 29.08.2003 20:00  Zámecký koncert na zámku Kynžvart   - velký sál. V ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart.
 • 29.08.2003 20:30  Jarek Nohavica   - amfiteátr
 • 29.08.2003 21:00  koncert skupiny Čechomor   - v Lednici na Moravě v areálu bývalé sýpky v těsné blízkosti lednického zámku. Jedná se o benefiční koncert na záchranu této historické sýpky, kterou v loňském roce získala obec Lednice.
  Lístky je možné zakoupit v informačních centrech v Lednici a okolí, v My hotelu na tel.č. 519 340 130, na e-mail. adrese: info@myhotel.cz nebo v Praze na tel.č.: 221 665 179, 82. Lístky lze zakoupit i na dobírku. Cena vstupenky je 200,-.
 • 30.08.2003  Hudební skupina TRABAND   - koncert na hradním nádvoří
 • 30.08.2003  Běh rodným krajem Emila Zátopka  
 • 30.08.2003  Středověk  
 • 30.08.2003  Přijďte se bát   - aneb strašidla a pohádkové bytosti na hradě Hukvaldy.
 • 30.08.2003 - 28.09.2003  Jiří Salaba   - výstava akademického malíře
 • 30.08.2003  Vodní hry - Recesní soutěž   - pořádá statutární město Č. Budějovice - odbor kultury.
 • 30.08.2003 - 31.08.2003  Rytíři z Východu   - tradiční japonská bojová umění.
 • 30.08.2003 08:00  Oblastní výstava loveckých psů   - zámecký park
 • 30.08.2003 10:00  Skotské hry   - v parku, vstupné 150,-. Od 10:00 do 24:00.
 • 30.08.2003 14:00  Valečovská slavnost - Hurá do školy   - soutěžní odpoledne pro děti s diskotékou, uvádí diskžokej a moderátor Zdeněk Vranovský.
 • 30.08.2003 19:00  J. Kořán, J. Svobodová, P. Nikl   - na Arše Noemově na I. nádvoří hradu Křivoklátu, improvizace.
 • 30.08.2003 19:30  Vranovský zámecký slavík   - přehlídka vítězů amatérské pěvecké soutěže.
  První nádvoří zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 30,- plné, 20,- děti do 10 let.
 • 30.08.2003 20:00  Noční prohlídka kláštera Rosa coeli  
 • 30.08.2003 20:30  ČECHOMOR, host Lenka Dusilová   - amfiteátr
 • 31.08.2003  Z druhé strany Radhoště  
 • 31.08.2003 11:00  Loutkáři dětem na Hrubém Rohozci   - pohádky loutkového divadla v renesančním sále zámku v 11,00, 13,00 a v 15,00.
 • 31.08.2003 18:00  Pražský dechový kvintet  
 • 01.09.2003 - 30.09.2003  Výstava děl současných francouzských umělců  
 • 01.09.2003 - 07.09.2003  Jiří Trnka dětem  
 • 01.09.2003 - 30.09.2003  Výstava k Máchovskému festivalu  
 • 01.09.2003 - 28.10.2003  Dřevěné kostely v Beskydech a Pobeskydí   - do 28.10. máte možnost navštívit tuto výstavu v Muzeu lidových staveb v Kouřimi nedaleko Kolína nad Labem, které je otevřeno denně mimo pondělí (9-16 hodin). Výstavu připravily Regionální muzeum v Kolíně a Muzeum Beskyd Frýdek-Místek ve spolupráci s dalšími subjekty. Výstava přibližuje prostřednictvím současných i historických fotografií, pohlednic a modelů 35 dřevěných kostelů a kaplí v naší oblasti.
 • 01.09.2003 - 18.09.2003  Meditace kresbou   - prezentace Jiřího Kornatovského - cyklus velkoformátových obrazů, vystavený v Malé dvoraně, Vám otevře dveře do světa meditace.
 • 02.09.2003 - 30.09.2003  Zdeněk Miler - Krteček a spol.  
 • 02.09.2003 - 31.10.2003  Výtvarná výstava prací studentů SUŠ sv. Anežky - Český Krumlov   - vstupné 10,-Kč, slevy 5,-Kč.
 • 02.09.2003 - 30.09.2003  Dny starobylých řemesel   - pro objednané skupiny minimálně 50 zájemců, od úterý do pátku, vždy od 9,00 -15,00 hod.
 • 02.09.2003 - 30.09.2003  Kuriozity ze sbírek muzeí Ústeckého kraje   - jízdárna teplického zámku
 • 02.09.2003 - 31.10.2003  Hudební podzim ve Vysoké, cyklus komorních koncertů  
 • 02.09.2003 - 30.11.2003  Kouzlo apatyky   - Velká výstavní síň
 • 02.09.2003 - 05.10.2003  Mezinárodní bienále kresleného humoru 2003   - Galerie PM
 • 02.09.2003 - 05.10.2003  Jan Rambousek   - obrazy z Lužických hor
 • 02.09.2003 - 31.10.2003  Výstava dětských kreseb na téma „Nejkrásnější princezna“   - jedná se o doprovodnou akci k výstavě Svět pohádkových princezen s níž byla spojena dětská výtvarná soutěž. A právě obrázky z této soutěže budou v galerii vystaveny, aby návštěvníci zámku mohli svými hlasy rozhodnout o tom, který obrázek, respektive princezna, je nejkrásnější a který tudíž v soutěži zvítězí!
  V Galerii Josefa Slavíka na hořovickém zámku.
 • 02.09.2003 - 28.09.2003  Antonín Lukavský - obrazy   - expozice současného výtvar. umění, Galerie F. A. Sporcka.
 • 03.09.2003 - 04.11.2003  Jan Saudek, Sára Saudková   - obrazy a fotografie - výstava v galerii Chagall.
 • 04.09.2003 - 07.09.2003  Výstavy květin na zámku   - rájecké jiřinky
 • 04.09.2003 - 05.10.2003  Štěpán Mileczko - Odvrácená strana barvy   - výstava obrazů regionálního výtvarníka, který se narodil před padesáti lety. Vystudoval propagační výtvarnictví u F. Formana na SPŠ stavební v Ostravě. Autor se věnuje malbě, grafice a keramice, zpracovává převážně figurální motivy. Vernisáž ve čtvrtek 4. září v 17 hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku za hudebního doprovodu souboru Šuba duba band.
 • 05.09.2003 - 06.09.2003  Let do nebe   - festival divadel malých forem.
 • 05.09.2003 - 07.09.2003  Ortenova Kutná Hora   - celostátní soutěžní přehlídka mladých básníků, fotografická soutěž, hudební vystoupení v historických objektech města.
 • 05.09.2003 - 06.09.2003  Ozvěny porty  
 • 05.09.2003 - 06.09.2003  Historické slavnosti  
 • 05.09.2003 - 31.10.2003  Eva Pohořalá - autorská keramika  
 • 05.09.2003 - 06.09.2003  Let do nebe   - festival divadelní alternativy a divadel malých forem.
 • 05.09.2003 - 07.09.2003  Dny Evropského dědictví   - dny otevřených dveří památek.
 • 06.09.2003  Mariánská pouť s pobožností  
 • 06.09.2003  Dny evropského kulturního dědictví  
 • 06.09.2003  Střekovská mumie   - největší akce roku, II. ročník. Multimediální show, stylizace hradu, vystoupení hudebních skupin pro všechny generace (hlavní večerní hvězdou Hypnotix, odpolední Ivan Mládek), hry pro děti, výstavy, kejklíři - přístupný celý hrad - speciální vstupné - společně s agenturou HZN.
 • 06.09.2003  Výstava vín pěstitelů dolnokounické oblasti   - v kulturním domě
 • 06.09.2003  6. ročník Folklorolympiády „Strážnice 2003“   - skanzen
 • 06.09.2003  Sokolnické slavnosti  
 • 06.09.2003 - 07.09.2003  Divadelní pouť  
 • 06.09.2003 - 07.09.2003  Dny evropského kulturního dědictví  
 • 06.09.2003  Divadlo na hradě Hukvaldy  
 • 06.09.2003 09:00 - 07.09.2003  Renesanční a barokní hudba v zámecké kapli při prohlídkách tzv. Malého okruhu   - ZUŠ Police nad Metují - dechový soubor „Brass Band“, po oba dny od 9,00 do 16,30 hod.
 • 06.09.2003 10:00  Posvícení   - ukázky tradičních jídel a zvyků, kulturní program, vystoupení souboru. Od 10:00 do 15:00. Veselý kopec.
 • 06.09.2003 16:00  Repríza barokní opery   - Georga Fridricha Händela, Sosarme, Re di Media (Sosarme, král médský). V zámeckém divadle. Hraje barokní soubor Cappella Academica Praha s um. vedoucím Ondřejem Mackem. Připravujeme společně s Českou Händlovou společností.
 • 07.09.2003  Koncert Idy Kelarové   - a její skupiny
 • 07.09.2003  Koncert Idy Kelarové   - ... a její skupiny.
 • 07.09.2003 16:00     - George Fridrich Händel, Sosarme, Re di Media (Sosarme, král médský). V zámeckém divadle. Hraje barokní soubor Cappella Academica Praha s um. vedoucím Ondřejem Mackem. Připravujeme společně s Českou Händlovou společností.
 • 08.09.2003 19:30 - 25.09.2003  XXXV. ročník kroměřížského hudebního léta   - koncerty v zámku vždy v 19:30. Dne 08., 11., 15., 18., 22. a 25. 09.
 • 09.09.2003 - 11.10.2003  Ostrovy zdánlivé - krajina snu   - soudobá česká výtvarná tvorba. Doprovodná akce k V. ročníku Mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu gastronomických programů Znojemský hrozen 2003.
 • 09.09.2003 - 11.09.2003  Uzavření zámku Hořovice   - pro veřejnost z důvodů natáčení.
 • 10.09.2003  Konference členů řádu premonstrátů  
 • 10.09.2003 17:00 - 19.10.2003  Karel Saudek - Komiksy dětem   - vernisáž výstavy se koná ve středu 10. 9. v 17,00.
 • 10.09.2003 17:00  Portugalsko - země na konci Evropy   - Mgr. Barbora Prahlová - diapozitivy s komentářem.
 • 11.09.2003 15:00  Geologický kroužek   - pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, výměna poznatků a materiálu, poraden-ská služba, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 11.09.2003 17:00  Dřevěné kostely, kaple a kapličky   - roubená sakrální architektura na Moravě a ve Slezsku - kostely a kaple v Pobeskydí, na Těšínsku, Valašsku, Kravařsku a Opavsku. Přednáška bude doplněna promítáním diapozitivů a videoprojekcí. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 12.09.2003 - 31.10.2003  Třebechovická zastavení   - sochař Karel Hladík
 • 12.09.2003 - 20.09.2003  Hudební festival   - svátek hudby představující vždy hudbu vybraného uměleckého období. Festivalové koncerty se konají v nejrůznějších historických objektech města.
 • 12.09.2003  Noční prohlídky pro rodiny s dětmi  
 • 12.09.2003 - 31.10.2003  21 let Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Chotěboři   - výstavní sály Městského muzea v Chotěboři - zámek.
 • 12.09.2003 17:00 - 16.11.2003  Jan Černý   - ženy, madony, andělé. Sloupový sál.
 • 12.09.2003 20:00  Zámecký koncert na zámku Kynžvart   - velký sál. V ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart.
 • 12.09.2003 21:00  Koncert za svitu loučí - JAGABAB   - historická hudba, hudebníci v dobových kostýmech.
 • 13.09.2003 - 14.09.2003  Dny Evropského kulturního dědictví   - na zámku Kynžvart je do hlavního návštěvního okruhu vstup zdarma pro předem potvrzené rezervace organizovaných skupin z dětských domovů, penzionů pro seniory a ústavů sociální péče.
 • 13.09.2003 - 19.10.2003  Sto let Fűgnerovy sokolovny  
 • 13.09.2003 - 14.09.2003  „Oživený zámek“   - pestré prohlídky zámku s mnoha účinkujícími.
 • 13.09.2003 - 14.09.2003  Dny evropského kulturního dědictví  
 • 13.09.2003  Den EHD   - v rámci Dnů evropského dědictví se na hradě konají přednášky a speciální prohlídky hradu do běžně nepřístupných prostor. Program bude doplněn o představení divadelní společnosti Trakař.
 • 13.09.2003 - 14.09.2003  Dny evropského dědictví   - Panstvo odjíždí...! - před odjezdem z letního sídla se s návštěvníky rozloučí "hraběcí rodina a služebnictvo" - prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech.
 • 13.09.2003 - 14.09.2003  Výstava motocyklů   - veteránů na Příhrádku.
 • 13.09.2003  Den otevřených dveří   - u příležitosti Dnů evropského dědictví, vstup zdarma.
 • 13.09.2003 - 30.11.2003  Richard Lauda   - tvůrce školních obrazů
 • 13.09.2003 - 14.09.2003  Zámecké slavnosti medu   - historicko folklorní akce spojená s dožínkami. Komponovaný program představí život všech společenských vrstev na konci 17. století - řemeslníci, folklórní soubory, vojáci, duelanti, trhovci, loutkoherci, potulní komedianti a muzikanti. Sobotní večer zahradní slavnost. Soutěž o medovinu roku.
  sobota: 10:00 - 17:00, 19:00 - 22:00; neděle 10:00 - 16:00.
 • 13.09.2003 - 14.09.2003  Dny evropského dědictví   - Den otevřených dveří památek
 • 13.09.2003 - 14.09.2003  Werichův víkend   - akce k poctě J. Wericha a jeho humoru.
 • 13.09.2003  Městské vinobraní   - město Strážnice
 • 13.09.2003  Městské vinobraní   - město Strážnice
 • 13.09.2003  Festival tance a divadla  
 • 13.09.2003  Výstava bobtaiků   - klubová výstava bobtailů v zámeckém parku (zámecké jízdárně).
 • 13.09.2003  Michal Novenko - varhany  
 • 13.09.2003  Michal Novenko - Orgel  
 • 13.09.2003  Historický víkend   - Dny evropského dědictví, prohlídky Církevní střední odborné školy v prostorách zámku.
 • 13.09.2003  Den otevřených dveří  
 • 13.09.2003 - 02.11.2003  Řezníci a uzenáři   - 260 let společenstva řezníků a uzenářů v Chrudimi
 • 13.09.2003  Dny evropského kulturního dědictví  
 • 13.09.2003  Komorní koncert v zámecké kapli Sesláni Ducha svatého   - účinkuje komorní duo A aura.
 • 13.09.2003 - 14.09.2003  Indiáni z Točníku   - každoroční americká návštěva, dílny, obydlí, kuchyně, hudba a tance od 10,00 - 17,00.
 • 13.09.2003  Dny evropského kulturního dědictví   - v sobotu 13. 9. v rámci Dnů evropského kulturního dědictví - vstup do muzea zdarma a otevřen přístup na věžičku Mydlářovského domu.
 • 13.09.2003 - 14.09.2003  O prsten Černé vdovy   - rytířský turnaj na ostří meče.
 • 13.09.2003 - 14.09.2003  Petr Brandl live!   - pořad nazvaný Petr Brandl live! je určen pro všechny tvořivé milovníky umění starší 16 let. Interaktivní dílna s prvky dramatické a výtvarné výchovy Vám pomůže objevit dílo jednoho z nejslavnějších českých malířů. Účastníci se mohou těšit na hluboký zážitek z uměleckých děl, které nemůže pasivní výklad poskytnut. Nenechte si tuto jedinečnou příležitost ujít. Víkendový pořad se koná 13. - 14. 9. 2003. Cena dílny činí 400,- Kč. Více informací se dozvíte na telefonním čísle 257 535 832.

 • 13.09.2003  Sungrooves 2003 aneb 4. Tradiční ples motáků  
 • 13.09.2003  Přijďte se bát aneb ať žijí strašidla  
 • 13.09.2003 08:00  Dny evropského kulturního dědictví   - Mezinárodní soutěž maďarských ohařů - Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Náchod.
  - Memorial pana Jaroslava Svobody - Anglický park u princ. Idy - pod Piccolominskou zahradou.
  Upozornění: z organizačních a časových důvodů pořadatel tuto akci přesunul do prostředí Lázní Rezek u Nového Města nad Metují na 13. - 14. září 2003.
 • 13.09.2003 08:35  Šumně šumný Šenov   - odjezd autobusem z Místku, aut. stan., možnost přistoupit ve Frýdku, zast. Nádraží ČD v 8.40 hod., zast. MěÚ v 8.43 hod., vysednout v Šenově, zastávka Náměstí.
  Kulturně vlastivědná procházka městem Šenovem a jeho okolím - prohlídka nové historické muzejní expozice, která byla otevřena k 5. výročí povýšení Šenova na město, a výstavy k 95. výročí založení místního hasičského sboru. Procházka městem (moderní architektura, šenovské kulturní památky), dále pěšky přes Horní Datyni, Václavovice a Datyňský les do Sedlišť, odtud autobusem nebo pěšky do Frýdku. Ukončení akce kolem 18. hodiny.
 • 13.09.2003 09:00  Den evropského dědictví 2003   - pořádá Sdruž. hist. sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSCMS), den otevřených dveří do muzea a jeho expozic, prohlídka Japonská zahrady, muzejní videoprojekce - Musaionfilm 2003.
 • 13.09.2003 09:00 - 14.09.2003  Dny evropského dědictví 2003   - prohlídky historického vodního mandlu v Babiččině údolí. Vstup zdarma.
 • 13.09.2003 09:00 - 14.09.2003  Zpřístupnění zámeckých sklepení   - prohlídky každou hodinu. Vstup zdarma
 • 13.09.2003 09:00  Staročeský jarmark   - kulturní a společenské středisko „Svět“ Mladá Boleslav zvou na Staročeský jarmark, který se koná v sobotu 13. září 2002 od 9,00 do 17,00 na nádvoří hradu v Mladé Boleslavi.
  Prodej tradičního zboží z přírodních materiálů, předvádění výrobních technik, bohaté občerstvení, prezentace pivovarů.
  Kulturní program:
    9,30 - 10,00: taneční a pěvecký soubor Šafrán
  10,00 - 11,00: loutkové divadlo Františka Pešána
  11,00 - 11,30: taneční a pěvecký soubor Hořeňák
  11,30 - 12,00: pohádka pro nejmenší s živými zvířátky
  12,00 - 13,00: Divadýlko na dlani
  13,30 - 14,00: taneční a pěvecký soubor Hořeňák
  14,00 - 15,00: loutkové divadlo Františka Pešána
  15,00 - 15,30: pohádka pro nejmenší s živými zvířátky
  15,30 - 16,30: taneční a pěvecký soubor Šafrán
   
  Vstupné: 20,- plné, 10,- snížené, platí i jako vstupenka do muzea.
 • 13.09.2003 10:00  Dny evropského dědictví - Trhy uměleckých řemesel   - program na náměstí i v památkách do 1700.
  2000 večerní prohlídky zámku - na objednávku.
 • 13.09.2003 10:00  Daliborovy slavnosti   - připomenutí osobnosti rytíře Dalibora z Kozojed a jeho úlohy, kterou na ploskovickém panství v roce 1496 sehrál, jarmark, projížďky na koních, kulturní program.
  Místo a čas konání: areál zámeckého parku od 10,00 do 17,00.
 • 13.09.2003 10:30  Vystoupení šermířské skupiny   - v 10:30, 11:30, 14:30 a 15:30 hod.
 • 13.09.2003 11:00  Sbírka italského umění 14. - 16. století   - komentovaná prohlídka pro individuální zájemce. Cena za program je zahrnuta do vstupného.
 • 13.09.2003 12:00 - 14.09.2003  Dny evropského kulturního dědictví   - „oživený zámek“, po oba dva dny od 12 hod.
 • 13.09.2003 14:00  Koncert dětského souboru v klášteře pod obrazem Kříže od Stanislava Šteifa   - pořádá občanské sdružení
 • 13.09.2003 15:00  Dechové trio a varhany   - trio lesních rohů z Pardubic, Michal Hanuš - varhany. Kostel Nejsvětější Trojice Kuks.
 • 13.09.2003 16:00  Koncert Jaroslava Hutky v kapitulní síni kláštera   - pořádá občanské sdružení
 • 13.09.2003 19:00  Lyra da Camera   - koncert
 • 13.09.2003 19:30  Dny evropského dědictví   - večerní zámek, prohlídky zámku při slavnostním osvětlení 19,30 - 21,30.
 • 13.09.2003 21:00  Noční prohlídka oživených zámeckých interiérů  
 • 14.09.2003 14:00  Haydnovo hudební slavnosti v klášteře - Soubor Albrecht Consort ze Slovenska   - spolupořadatel občanské sdružení
 • 15.09.2003 - 18.09.2003  Tradiční výstava hub   - vstupné 10,-Kč, slevy 5,-Kč.
 • 15.09.2003 - 30.09.2003  90 let jilemnického gymnázia   - Malá výstavní síň
 • 15.09.2003 08:00 - 19.09.2003  Živá historie II.   - týden pro školy, ukázky tradičních řemesel, vyprávění o životě našich předků. Od 8:00 do 13:00. Betlém Hlinsko.
 • 16.09.2003 - 09.11.2003  Obrazy a stavěná keramika   - F. Leták, M. Pospíšilová, obrazy, keramika.
 • 17.09.2003 - 31.10.2003  Společenský život na Kralovicku   - ve 2. polovině 19. století (z muzejních sbírek).
 • 17.09.2003 - 31.10.2003  Výstava obrazů Jana Kristoforiho   - tento umělec, žijící ve Švýcarsku, Norsku a Čechách, vězněný za minulého režimu, je dobře znám v uměleckých kruzích.
 • 17.09.2003 17:00  Přátelská setkání - Návštěva mezi obrazy   - průvodní slovo ředitele galerie - volné téma. Radnce.
 • 17.09.2003 17:00  FLORIADE 2003, zahradnictví v Holandsku   - Ing. Miroslava Jandovská, zahradnická dokumentaristika a informatika, Červená Řečice.
 • 18.09.2003 - 30.11.2003  Staré obrázky boleslavské   - od 18. září do 30. listopadu 2003 bude v Muzeu Mladoboleslavska otevřena výstava fotografií s názvem Staré obrázky boleslavské. Výstava přestavuje výběr z několika stovek snímků, které v rozmezí let 1890-1910 vytvořil boleslavský rodák, fotograf-amatér Václav František Rudolf.
  Rudolf pracoval dlouhá léta na mladoboleslavském městském úřadě, ale mimo úřednické kariéry rozvíjel i řadu svých velice pestrých zájmů. Byl aktivním členem a později i ředitelem zdejšího ochotnického spolku Kolár, angažoval se v činnosti pěveckého spolku Boleslav. Mezi jeho další koníčky patřilo malování, věnoval se rovněž elektrotechnice a patřil k aktivním propagátorům sportu, především cyklistiky. Pravidelně také zasílal články do různých regionálních novin a časopisů. Svou publikační činnost dovršil vydáním knihy vzpomínek na Mladou Boleslav ve 2. polovině 19. století nazvanou Staré obrázky boleslavské.
  Ve výčtu Rudolfových zájmů patřilo významné místo také fotografování; snímky, které pořídil, jsou vlastně prvními známými dochovanými amatérskými fotografiemi Mladé Boleslavi. Dokumentoval na nich různé části města i jeho postupné proměny - rostoucí novostavby stejně jako budovy určené ke zbourání. Na Rudolfových fotografiích nechybí ani významné události v životě města - např. církevní a spolkové slavnosti, každodenní ruch ulic či různé lidské typy. Většina Rudolfových snímků zřejmě vznikla pouze z jeho zájmu, některé však možná i na objednávku - řada jeho snímků byla použita v dobových publikacích vydaných městem a také na několika pohlednicích.
  Z Rudolfovy rozsáhlé fotografické činnosti se ve sbírkách muzea nachází pouze několik desítek pozitivů, ale zato přes 800 skleněných negativů. V roce 2001 byla vybraná část z těchto negativů odborně přefotografována a převedena do digitální podoby. Díky tomuto kroku je nyní možné vystavit mnohé dosud nepublikované Rudolfovy snímky.
 • 18.09.2003 16:00  Komentovaná prohlídka křížové chodby a kostela v klášteře v Emauzích   - lektorské oddělení kláštera sv. Anežky České pro Vás na čtvrtek, 18. září od 16,00 připravilo komentovanou prohlídku křížové chodby a kostela v klášteře v Emauzích. Komentář k nově otevřenému kostelu a unikátnímu cyklu nástěnných maleb v křížové chodbě trvá 60 min. Poplatek za přednášku činí 40,-, studenti a důchodci zaplatí 30,- + 10,- za vstup do kláštera. Setkání s lektorem u vchodu do kláštera.
 • 18.09.2003 17:00  Z cest po Německu   - přednáška manželů Poláškových o cestě do 1, 337 kilometrů vzdáleného Hückeswagenu, ze kterého ve třicátých letech 13. století na východní Moravu připutovali Arnold a jeho syn Franco, hrabata z Hückeswagenu, zakladatelé hradů Starý Jičín a Hukvaldy. Na návštěvě v Blankenbergu, nejmenším německém městě, umělecké poklady v Kolíně nad Rýnem, pěšky po německém venkově. Doplněno fotografiemi a videoprojekcí. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 19.09.2003 - 30.09.2003  Podzim na Pernštejně   - tradiční výzdoba interiéru v podzimním stylu.
 • 19.09.2003  Noční prohlídky pro rodiny s dětmi  
 • 19.09.2003  Hradišťan, benefiční koncert   - nádvoří hospitalu Kuks
 • 19.09.2003 - 19.10.2003   Egyptské muzeum v Gíze   - výstava architektonických návrhů na Velké egyptské muzeum v Gíze otevřená od 19. září na ochoze a v respiriu mezaninu Malé dvorany ( Mezinárodní architektonickou soutěž na Velké egyptské muzeum, které má být umístěno nedaleko Velkých pyramid v Gíze, uspořádala egyptská vláda ve spolupráci s UNESCO a U.I.A. Jednalo se o největší architektonickou soutěž v historii: zúčastnilo se 2500 týmů ze 105 zemí světa, přičemž Česká republika byla zastoupena 20 týmy a Slovenská 8 týmy. Jeden z českých projektů, pod vedením architektů Martina Roubíka a Reginy Loukotové, se umístil mezi deseti vítěznými projekty a byl oceněn "Vysokým čestným uznáním". Jedná se o doposud největší úspěch českých architektů na mezinárodní scéně. Výstava bude následně přenesena do dalších českých měst a do Bratislavy.) Základní vstupné je 40,- Kč, snížené 20,-Kč.
 • 20.09.2003  Tradiční Slavnostní zámecký koncert   ...a společenský večer pořádaný ve spolupráci s rodem Haugwitzů.
 • 20.09.2003  Zbraně a zbroje  
 • 20.09.2003  Boj o Hrádek   - bitva pro děti
 • 20.09.2003  1. setkání klubu sběratelů turistických suvenýrů na hradě Sovinci   - setkání příznivců turistických suvenýrů.
 • 20.09.2003 06:00  Cesty za umění - Praha - méně známé památky   - autobusový zájezd. Odjezd od pošty v 6,00.
 • 20.09.2003 09:00 - 21.09.2003  Renesanční a barokní hudba v zámecké kapli při prohlídkách tzv. Malého okruhu   - ZUŠ Police nad Metují - dechový soubor „Brass Band“, po oba dny od 9,00 do 16,30 hod.
 • 20.09.2003 10:00 - 21.09.2003  Mamuti na Točníku   - pravěké dny, od 10,00 - 17,00, dílny, soutěže, ukázky, obydlí a kuchyně v neolitu.
 • 20.09.2003 11:00  Nizozemská malba 15. - 16. století   - komentovaná prohlídka pro individuální zájemce. Cena za program je zahrnuta do vstupného.
 • 20.09.2003 18:00  Triny a tři my   - pozvánka na koncert Škampova kvarteta do zbraslavského zámku. Koncert Škampova kvarteta a dívčího tria Triny a repertoárem moravského, českého a romského folkloru.
  „Triny a tři my“ se jmenuje nový program členů Škampova kvarteta a romského dívčího tria Triny. Pavel Fischer a Iveta Kováčová připravili nový netradiční pohled na moravskou a romskou lidovou hudbu. Písně sebrané Leošem Janáčkem, hudba ze sbírek Sušilových a Bartošových dostávají díky instrumentaci, využití špičkových interpretačních schopností klasických muzikantů i dravosti a netradičnímu souzvuku romského tria novou podobu. Škampovci a Triny se vlastně vracejí k přednesu starých hudeckých kapel z dob, kdy muzikantům stačili, smyčcové nástroje a vícehlas.
  Romské a moravské lidové písně mají především krásné melodie a výraznou atmosféru. Podání seskupení Škampova kvarteta a tri Triny navíc doplňuje kontrabas Františka Raby. Pro podobná setkání se vžila označení jako crossover nebo world music. Projekt „Triny a tři my“ přináší především muzikantskou a věřme, že i posluchačskou radost ze skvělé staleté a pořád aktuální hudby.
 • 21.09.2003 14:00  Zpívání XVIII   - setkání pěveckých sborů a muzik, zámecký park.
 • 21.09.2003 16:00  Koncerty v klášterním kostele  
 • 23.09.2003 - 02.11.2003  Komu se nelení IV.   - práce amatérských umělců z Vrchlabska.
 • 23.09.2003 - 31.10.2003  Leo Peterka - plastiky   - expozice současného výtvar. umění, Galerie F. A. Sporcka.
 • 24.09.2003  Komentované prohlídky   - při příležitosti 75. výročí otevření Veletržního paláce proběhnou komentované prohlídky tohoto skvostu funkcionalistické architektury. Během prohlídek, které se konají v 11,00, ve 14,00 a v 16,00 budou zpřístupněny i jinak nepřístupné prostory Veletržního paláce. Na programu je také promítání diapozitivů přibližujících jeho historii.
 • 24.09.2003 11:00  Komentář k vybranému dílu v expozici   - lektorské oddělení Sbírky starého umění pro Vás připravilo půlhodinový komentář k vybranému dílu v expozici. Komentář, který se koná 24. září v 11,00 a ve 14,00 je zdarma a seznámí Vás s díly dvorního malíře saských kurfiřtů Lucase Cranacha staršího.
 • 24.09.2003 16:00  Jak se rodí obraz?   - v září si připomeneme výročí úmrtí Petra Brandla (24. 9. 1735). V rámci akce Měsíc Petra Brandla, pro Vás lektorské oddělení kláštera sv. Jiří připravilo zajímavý pořad s názvem Jak se rodí obraz?.
  24. 9. od 16,00 se tedy můžete zúčastnit jedinečné výpravy za vznikem jednoho z Brandlových děl. Kterého? Nechte se překvapit. A jako milé překvapení - přednáška i vstupné jsou zdarma. 24. 9. je totiž den volného vstupu do všech stálých expozic Národní galerie v Praze.
 • 24.09.2003 17:00  Botanické zahrady ve Skotsku   - Ing. Petr Veselovský, Magistrát města Pardubic - odbor životního prostředí.
 • 25.09.2003 - 25.10.2003  Přemysl Omrt   - dýmky a kov
 • 25.09.2003 - 30.11.2003  Marcel Krasický   - obrazy
 • 25.09.2003  Vernisáž výstavy obrazů   - galerie OK, zámek.
 • 25.09.2003 17:00  Československá zeď   - přednáška k 65. výročí zářijové mobilizace v roce 1938. Přednáška o předválečných opevněních na hranicích i ve vnitrozemí Československé republiky. Prvorepubliková armáda a její výzbroj. Doplněno promítáním diapozitivů a videoprojekcí. Připraveno ve spolupráci se Společností pro historii Moravy a Slezska. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 26.09.2003  Putování s broučky  
 • 26.09.2003  Zámecký koncert   - program bude upřesněn
 • 26.09.2003 20:00  Zámecký koncert na zámku Kynžvart   - velký sál. V ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart.
 • 27.09.2003 - 28.09.2003  Karlštejnské VINOBRANÍ  
 • 27.09.2003  Dny starobylých řemesel   - bez objednání, od 9,00 - 17,00 hod.
 • 27.09.2003  Svatováclavské slavnosti   - lidová veselice, folková, country a moderní hudba, řemeslné trhy, ochutnávka vín, ohňostroj.
 • 27.09.2003  Václavský jarmark v zámeckém parku  
 • 27.09.2003  Slavnosti piva a vína  
 • 27.09.2003  Posvícení na Dlaskově statku  
 • 27.09.2003  Hry lásky pálivé   - divadlo DDS, po celý den.
 • 27.09.2003 - 28.09.2003  Dny hukvaldských preclíků a koláčků  
 • 27.09.2003 06:23  Pojďte s námi do Krnova   - odjezd vlakem z Frýdku-Místku, z Ostravy - Kunčic v 6,47 hod. Přímý vlak z Ostravy - Svinova v 7.15 hod., vysednout v Krnově.
  Vlastivědná vycházka, délka trasy 8 - 10 km, akce se uskuteční jen za příznivého počasí. Prohlídka Krnova (muzeum, památky, funerální architektura), pěšky do okolí města (Hradisko - rozhledna, Cvilín - zřícenina hradu, Úvalno - hradiště, Kudlichwarte), pěšky do Branic (PLR). Platný pas sebou. Nazpět vlakem - odjezd z Krnova v 17,38 hod., z Ostravy - Kunčic v 19,02 hodin.
 • 27.09.2003 09:00 - 28.09.2003  Renesanční a barokní hudba v zámecké kapli při prohlídkách tzv. Malého okruhu   - ZUŠ Police nad Metují - dechový soubor „Brass Band“, po oba dny od 9,00 do 16,30 hod.
 • 27.09.2003 10:30  14. národní svatováclavská pouť na staroslavnou Budeč   - poutní slavnost s mší sv. na památku knížete sv. Václava.
 • 27.09.2003 14:00  Drakiáda na kopci Šibeničná  
 • 27.09.2003 15:00  Komorní koncert - Orchestra d'archi Pardubice   - um. ved. Mgr. J. Kuchválek,Václav Uhlíř - varhany. Kostel Nejsvětější Trojice Kuks.
 • 27.09.2003 19:00  České trio   - koncert
 • 28.09.2003 15:00  Dvořákova hudební Nelahozeves 2003   - koncert Orchestru Dvořákova kraje bude věnován dílu Antonína Dvořáka, ale i dalších mistrů.
  Koncert orchestru Dvořákova Kraje.
 • 29.09.2003 16:00  Koncert pro seniory   - zámek
 • 30.09.2003 - 31.10.2003  Z planety Země sochař Vašica Jiří   - expozice současného výtvar. umění, Galerie F. A. Sporcka.
 • 01.10.2003 - 31.01.2004  Wilfried Prager   - práce francouzského malíře žijícího v Praze.
 • 01.10.2003 - 31.10.2003  Jindřich Štreit - fotografie  
 • 01.10.2003 - 31.10.2003  Džbány a džbánky (ze sbírek muzea)  
 • 01.10.2003 - 31.10.2003  Výstava prací studentů Ateliéru keramiky a porcelánu Fakulty Užitého umění a designu UJEP Ústí nad Labem   - jízdárna teplického zámku
 • 01.10.2003 - 30.11.2003  Pavel Kotas   - obrazy
 • 01.10.2003 - 31.10.2003  Matouš Vondrák   - autorská výtvarná výstava. Galerie PM.
 • 01.10.2003 - 31.10.2003  Sikora Alois   - obrazy
 • 01.10.2003 - 31.12.2003  Příroda Beskyd a Jeseníků   - fotografie Herberta Thiela
 • 01.10.2003 - 17.11.2003  OS Barvínek - Drahanskou vrchovinou s prof. MUDr. Ervínem Černým - Křetínským, DrSc.   - výstava v TIC
 • 01.10.2003 - 30.11.2003  Středeční překvapení   - krátké komentáře k vybraným částem expozice či autorům významných děl (tento cyklus připravilo Lektorské oddělení Sbírky starého umění). Říjnová a listopadová středeční překvapení začínají vždy ve 14. 00 hod. Téma bude oznámeno vždy před zahájením. Více informací se dozvíte na tel. čísle 220 514 598 nebo 233 090 543-44.
 • 01.10.2003  Modlitba kresbou   - prezentace Jiřího Kornatovského - cyklus velkoformátových obrazů, vystavený v Malé dvoraně.
 • 01.10.2003 - 02.11.2003  Cín, stříbro chudých   - výstava
 • 01.10.2003 18:00  Koncert - klavírní a pěvecký   - k výročí narození Arcagella Corelliho.
  Na programu: Pachelbel, Corelli, Rossi, Krebs.
  Účinkují: žáci ZUŠ Josefa Slavíka v Hořovicích. Hlavní sál zámku Hořovice.
 • 02.10.2003 - 01.11.2003  Cesta ke svobodě a demokracii   - výstava k 85. výročí ČSR. Ve spolupráci s Konfederací politických vězňů. Dům umění - přednáškový sál.
 • 02.10.2003 - 02.11.2003  Buon giorno, Casanova!   - velká výstava současného umění výtvarníků z Hessenska (NSR) - Galerie Giacomo.
 • 02.10.2003 17:00 - 17.11.2003  Život ve stínu kremlu - jak se u nás žilo v letech 1948 - 1989   - již čtrnáct let uplynulo od tzv. "sametové revoluce" a zejména mladá generace nemá takřka žádné povědomí o životě v období tzv. "reálného socialismu". Muzeum Beskyd proto připravilo menší studijní výstavu, zaměřenou na období mezi únorem 1948 a listopadem 1989. Výstava prostřednictvím dobových pramenů, trojrozměrných předmětů, autentických zvukových a filmových nahrávek přibližuje např. měnovou reformu v roce 1953, násilnou kolektivizaci, politické procesy, okupaci v roce 1968, oslavy l. máje ve Frýdku-Místku a další.
  Vernisáž je ve čtvrtek 2. října v 17 hodin ve výstavním sále - muzejní učebně na Zámecké ulici. Po zahájení výstavy beseda a videoprojekce v přednáškovém sále. Výstava potrvá do 17. listopadu 2003. Pro veřejnost otevřeno v úterý, středa a pátek 14.00-16.00, čtvrtek 14.00-17.00, sobota a neděle 13.00-17.00 hodin.
 • 02.10.2003 17:15  Od totality ke svobodě   - přednáškový sál v Zeleném domě - beseda s autory výstavy "Ve stínu Kremlu". Doplněno videoprojekcí dokumentárních snímků a promítáním historických diapozitivů.
 • 03.10.2003 - 02.01.2004  Dětské odívání v 1. pol. XX. století   - výstava lidových a měšťanských textilií z depozitářů muzea.
 • 03.10.2003  Koncert při Dnech smíření   - Historický sál, zámek.
 • 03.10.2003  Noční prohlídky pro starší děti a dospělé s upíry  
 • 04.10.2003  Slavkovská iniciativa smíření   - zámek
 • 04.10.2003  Cibulový jarmark   - celoměstská akce pořádaná Svazem zahrádkářů a městem Hořovice.
  XV. ročník bude probíhat již od časných ranních hodin na hořovickém náměstí, přilehlých ulicích, před zámkem, v prostorách radnice, kina, zemědělské školy a v areálu Společenského domu.
 • 04.10.2003  Svatohubertské slavnosti   - celý areál Kuksu
 • 04.10.2003  Noční prohlídka   - zájemci o prohlídku se mohou nechat přivést do Javorníku historickým vlakem, vypraveným z několika míst ČR (poslední dopravní úsek je Jeseník - Javorník), prohlídka v zámku se nese v duchu Starých pověstí českých, divadelní jednoaktovky předvedou žáci a učitelé ZŠ v Javorníku (prohlídka je pořádaná ve spolupráci Obecně prospěšná společnost Jánský vrch + Společnost přátel zámku + České dráhy a. s. + NPÚ - Státní zámek Jánský vrch).
 • 04.10.2003 09:00  Karel Nepraš   - z cyklu jednodenních výstav Malá okénka do velké tvorby. Od 9,00 - 18,00. Úvodní slovo Stanislava Macháčka v 10,30.
 • 04.10.2003 10:00  Koroptve motykou střílené   - ukázky tradičních pokrmů připravených z brambor. Od 10:00 do 15:00. Veselý kopec.
 • 04.10.2003 20:00  Poslední noční prohlídka zámeckých interiérů  
 • 05.10.2003  Světový den zvířat  
 • 06.10.2003 - 31.10.2003  Výtvarné práce žáků ZUŠ Soběslav   - vernisáž výstavy
 • 07.10.2003 - 24.10.2003  Základní umělecká škola   - moderní umění
 • 08.10.2003 17:00  Ekologické zemědělství   - Ing. Radomil Hradil, PRO BIO - svaz ekologických zemědělců.
 • 09.10.2003 - 18.01.2004  Něžná krása z Nizozemí   - krajky, výšivky
 • 09.10.2003 - 21.03.2004  Jedovatí živočichové   - výstava nabízí nahlédnutí do světa jedovatých živočichů, kteří jsou pro člověka většinou synonymem zákeřnosti. Jed je však pro ně jen prostředkem nutné obrany, či prostředkem k lovu potravy, pouze malá část z nich je člověku opravdu nebezpečná. Celou řadu exponátů a fotografií jedovatých živočichů - našich i cizokrajných, vodních i suchozemských z různých systematických skupin - má návštěvník možnost shlédnout na této ojedinělé výstavě. Výstava poskytuje rovněž informaci o nebezpečí, které hrozí člověku v případě neopatrné manipulace s jedovatými živočichy nebo jejich útoku na člověka.
 • 09.10.2003 15:00  Geologický kroužek   - přednáškový sál v Zeleném domě - pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, výměna poznatků a materiálu, poraden-ská služba, videoprojekce.
 • 09.10.2003 17:00  Z cest po jihozápadních Čechách   - přednáškový sál v Zeleném domě - vlastivědná a historická přednáška. Horšovský Týn - perla mezi městy, Domažlice z ptačí perspektivy, Nalžovské hory, cestou do Hlupína, u rybníka ve Frymburku, chodníčky v okolí Mečichova, písecké zajímavosti, na hradu Práchni a další. Doplněno promítáním diapozitivů a malou výstavou pohlednic a fotografií.
 • 10.10.2003  Konference členů řádu Premonstrátů  
 • 10.10.2003 17:00  Karel Demel - Geneze Labyrintu světa   - premiérová výstava prací předního českého grafika.
 • 10.10.2003 20:00  Zámecký koncert na zámku Kynžvart   - velký sál. V ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart.
 • 10.10.2003 20:00  Festival hudebních nástrojů   - lidových muzik, vystoupení účastníků festivalu v Uh. Hradišti. Zámecký sklep
 • 11.10.2003 - 09.11.2003  Růžena Vejrychová-Vořechová   - obrazy a grafika
 • 11.10.2003 - 12.10.2003  Hrnčířské trhy a oslavy 400 let založení Roudnického lobkowiczkého vinařství   - v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin ukázky a prodej rozmanitých keramických výrobků, ochutnávky a prodej roudnického vína v zámeckém sklepení. Prohlídky zámecké expozice (doporučujeme rezervovat si prohlídku při příchodu v zámecké pokladně.) Speciality zámecké kuchyně, barbecue na nádvoří a posezení pod arkádami. Dobové hry pro děti i dospělé. Zajímavé slevy a prezentace dětských her v Zámecké prodejní galerii. Zvýhodněné vstupné do celého areálu zámku.

  Akce

 • 11.10.2003 05:54  Pojďte s námi na Schauenburg   - odjezd vlakem z Frýdku-Místku 554, vysednout v Rajnochovicích v 734 - vlastivědná a archeologická vycházka do oblasti Hostýnských vrchů. Podhradní Lhota, Nový Šaumburk (zřícenina hradu), Šaumburk (zřícenina hradu), Kunovská hůrka, Hradisko, Rajnochovice. Zpátky vlakem z Rajnochovic v 15.05 hod. Připraveno ve spolupráci s Českou archeologickou společností - pobočkou pro severní Moravu a Slezsko.
 • 11.10.2003 11:00  Kepler na Točníku   - prezentace pražského gymnázia, od 11,00 - 16,00, výtvarné dílny, výstavy, koncerty, divadla.
 • 11.10.2003 15:00  Varhanní koncert   - v rámci VI. Orlicko-kladského varhaního festivalu. Kostel Nejsvětější Trojice Kuks.
 • 12.10.2003 16:00  Koncerty v klášterním kostele  
 • 14.10.2003 - 25.01.2004  Dřevo ve službách člověka   - z depozitářů NZM.
 • 14.10.2003 19:00  Franz Liszt a jeho současníci   - 3. ročník malého lisztovského festivalu.
 • 15.10.2003 - 16.10.2003  Morava na křižovatce duchovních proudů 16. a 17. století   - 24. Mezinárodní komeniologické kolokvium. Velký sál Domu dětí a mládeže Svět v Uh. Broděsoučástí kolokvia je kulturní pořad s folklorní tematikou (15. října 2003).
 • 15.10.2003 17:00  Baffinův ostrov - Severní Kanada   - Vilém Rudolf - spojeno s promítáním diapozitivů.
 • 16.10.2003 - 17.10.2003  Dvoudenní konference   - téma bude upřesněno.
 • 16.10.2003 - 22.11.2003  Znojemský salon   - výstava znojemských výtvarníků - autodidaktů.
 • 16.10.2003 - 17.10.2003  Setkání účastníků konference   - sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, neveřejné, zámek.
 • 16.10.2003 17:00 - 23.11.2003  IV. MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SMALTU   - po třech letech vyhlásilo Muzeum Beskyd nový - již 4. ročník mezinárodního trienále smaltu. Mezi přihlášenými jsou letos autoři z České republiky, Slovenské republiky a Rakouska. I když jsou jejich práce různorodé, všechny spojuje materiál a technika smaltu. Je velmi potěšitelné, že svá díla přihlásili též studenti vysokých uměleckoprůmyslových škol, z čehož je zřejmé, že technika smaltu oslovuje i nejmladší generaci našich výtvarníků. V kolekci vystavených děl zaujmou obrazy, objekty, zajímavé šperky a dekorativní předměty. Vernisáž výstavy za účasti autorů bude ve čtvrtek 16. října v 17 hodin ve frýdeckém zámku.
 • 16.10.2003 19:00  První zámecký koncert Jazzové imprese   - Philippe Portojoie - saxofon, Frederice Lagarde - klavír (Francie), rytířský sál frýdeckého zámku. Program: J. Ibert, M. Rosenthal, J. Francaix, E. Bozza, D. Milhaud.
 • 17.10.2003 16:00  Za nejstarší minulostí do okolí Místku   - archeologická a vlastivědná vycházka, jen za příznivého počasí. Štandl (středověký hrádek), Lipina (středověký hrádek, zaniklá středověká tržní osada), Hatě (prvorepublikové cvičné opevnění). Nazpět pěšky přes Sviadnov. Připraveno ve spolupráci s Českou archeologickou společností.
 • 18.10.2003 - 19.10.2003  Podzim na vesnici   - možnost vyzkoušet si vybrané zemědělské práce - výmlat obilí cepem, zpracování lnu, sušení ovoce v historické sušárně, zemědělská technika, vůně podzimních pochutin.
 • 18.10.2003 18:00  Od operety k muzikálu   - účinkují: klavír: Zuzana Němečková, saxofon: Roman Fojtíček, zpěv: Martina Červená. V zámecké galerii.
 • 20.10.2003 - 31.03.2004  Praha Muzeu - Muzeum Praze   - výstava uspořádaná při příležitosti 120. výročí otevření prvních expozic Muzea hlavního města Prahy.
 • 21.10.2003 - 23.11.2003  Neostré vzpomínky   - I. výstavní místnost. Výstava fotografií V. Vondrušky a keramiky V. Šmída.
 • 22.10.2003 17:00 - 07.12.2003  Adolf Born - Práce pro film   - vernisáž se koná ve středu 22. 10. v 17,00.
 • 23.10.2003 16:00  nová expozice   - ve výstavních prostorách muzea na mladoboleslavském hradě bude slavnostně otevřena nová stálá expozice "Paměť města". (viz. expozice)
 • 23.10.2003 17:00  Šumpersko a Jesenicko   - přednáškový sál v Zeleném domě - vlastivědná přednáška. Zámecký park ve Velkých Losinách, přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, lázně Jeseník, okolím Vidnavy, cesta do Račího údolí, Křížová cesta na Boží vrch a další zajímavosti. Doplněno promítáním diapozitivů a malou výstavou pohlednic a fotografií.
 • 24.10.2003  Zámecký koncert   - program bude upřesněn
 • 24.10.2003  Předání Havlíčkovy novinářské ceny  
 • 24.10.2003  12. Podzimní knižní trh v Havlíčkově Brodě   - vernisáž výstavy, program pro setkání nakladatelů a slavnostní ocenění nejlepších knih.
 • 24.10.2003 18:00  Večerní prohlídka zámku   - pohádková procházka prostory zámku při světle svíček (do 2400).Předprodej časových vstupenek od středy 22. 10. 2003 8 hodin v pokladně zámku.
 • 24.10.2003 18:00  V Zeleném domě opět straší - přijďte se bát   - přednáškový sál v Zeleném domě (přednášky začínají v 1800, v 1900, ve 2000) - doprovodný program k večerní prohlídce frýdeckém zámku. Devět let probíhá cyklus "zámeckých"a "podzámeckých strašení" - tentokráte zazní málo známé pověsti z moravských a slezských hradů, zámků a tvrzí. V pauzách mezi vyprávěním projekce videosnímků. Vyprávějí Jiřina a Jaromír Poláškovi.
 • 24.10.2003 20:00  Zámecký koncert na zámku Kynžvart   - velký sál
 • 25.10.2003 - 23.11.2003  Východočeský výtvarný salón  
 • 25.10.2003  8. Třebíčské kouření  
 • 25.10.2003 - 26.10.2003  Ještě trochu zábavy   - slavnostní ukončení sezóny 2003.
 • 25.10.2003 13:30  Zamykání hradu Velhartice   - V. ročník běhu o hradní klíč.
 • 29.10.2003 17:00  Výživová doporučení pro 21. století   - Doc. Ing. Jana Dostálová CSc., Vysoká škola chemicko-technologická.
 • 30.10.2003 - 31.12.2003  Lidmila Dohnalová   - moji přátelé
 • 30.10.2003 17:00  Založili Hückeswagenové Hukvaldský hrad?   - přednáškový sál v Zeleném domě - počátky hukvaldského hradu ve světle dosavadních archivních průzkumů a archeologických nálezů. Proměny hradu v dalších historických údobích, dobová vyobrazení a rekonstrukce. Doplněno promítáním diapozitivů. Připraveno ve spolupráci s Českou archeologickou společností - pobočkou pro severní Moravu a Slezsko.
 • 31.10.2003  Ukončení hlavní návštěvní sezóny  
 • 31.10.2003  Noční prohlídky pro starší děti a dospělé s upíry  
 • 01.11.2003 - 28.11.2003  Prohlídky zámku pouze ve všední dny   - pro předem objednané a písemně potvrzené skupiny (dle provozních možností), za podmínek podle platného ceníku.
 • 01.11.2003 - 30.11.2003  Jan Sýkora   - autorská výtvarná výstava. Galerie PM.
 • 01.11.2003  Ukončení svatební sezóny roku 2003  
 • 01.11.2003 - 30.11.2003  Komentář k dílům Bohumila Kubišty   - v rámci dne volného vstupu do stálých expozic NG, které je pro měsíc listopad zasvěceno výročí úmrtí Bohumila Kubišty (1918) pro Vás lektorské oddělení připravilo v 11.00 hod. a v 16.00 hod. komentář k vystaveným dílům tohoto umělce. Setkání s lektorem je (jako již tradičně) u pokladen Veletržního paláce.
 • 01.11.2003 - 23.11.2003  Příroda objektivy Jana Ševčíka   - výstava
 • 01.11.2003 - 31.12.2003  Historické hodiny   - výstava
 • 01.11.2003 - 25.01.2004  Dobrou chuť   - výstava
 • 01.11.2003 14:00 - 28.12.2003  Od doby kamenné do doby slovanských hradišť   - vernisáž proběhne v sobotu 1. listopadu ve 14,00 v malých sálech Městského muzea. Děti z DDM v Litomyšli během vernisáže předvedou pravěké netkalcovské a tkalcovské techniky, výrobu záušnic a halzení kamene. Bude možné si vyzkoušet práci s keramickou hlínou. Jedná se o dotykovou výstavu, na které se děti seznámí s mnoha zajímavostmi z tohoto období. Mohou si vyzkoušet vertikální stav a pravěký vrták na kamenné sekyry. Do rukou si mohou vzít i repliky pravěké keramiky, kamenné, bronzové a železné nástroje a zbraně. Čekají na ně také figuríny kovotepce-kovolitce, bojovníka a ženy z doby bronzové a keltského muže a ženy. Všechny jsou v životní velikosti a byly vyrobeny na základě archeologických nálezů. Keltské oblečení si děti mohou také vyzkoušet. Novinkou je surová a vyčištěná ovčí vlna, len a fáze jeho zpracování, včetně látek utkaných z těchto materiálů. I na tyto exponáty si děti mohou sáhnout a prohlédnout si je. Pro děti jsou zdarma připraveny pracovní sešity. Vstupné děti a studenti 15,- Kč, dospěí 20,- Kč, učitelé zdarma. Otevřeno je denně mimo pondělí 9-12 a 12,30-16 h. Po předchozí domluvě je pro školy možné otevřít i v pondělí nebo od 8 hodin. Školám doporučujeme se předem objednat.
 • 02.11.2003  Ukončení návštěvní sezóny  
 • 02.11.2003 15:00  Slavnostní uzavírání zámku  
 • 04.11.2003 - 30.11.2003  Slezsko ve vedutách 19. století  
 • 04.11.2003 - 28.11.2003  Úpické lesy a foto   - krajiny Jestřebích hor
 • 04.11.2003 17:00  Ukrojte si chleba   - přednáška Elišky Švecové, z programu Národopisného sdružení
 • 05.11.2003 - 31.12.2003  Jan Pacák, Jan Antonín Pacák   - výběr z tvorby - výstava v galerii Chagall.
 • 05.11.2003 14:30  Vyšebrodský oltář a obrazy Mistra Thedorika   - pořad připravený v rámci cyklu " přednášky pro seniory" (poplatek činí 30,- Kč, vzhledem k tomu, že i zde je počet míst omezen, nezapomeňte pořad rezervovat na tel. č.: 221 879 217)
 • 05.11.2003 17:00  Bylinky a víno   - ekologické hospodářství rodiny Abrlových z Pavlova na úpatí Pálavy, spojeno s prodejem výrobků.
 • 06.11.2003  Výstava o činnosti vzdělávacího oddělení   - Památníku Terezín, výročí - 10 let činnosti - Muzeum ghetta Terezín.
 • 06.11.2003 - 31.12.2003  Božena Kjulleněnová   - obrazy
 • 06.11.2003 - 15.02.2004  Egypt za vlády faraonů   - výstava egyptologických sbírek muzeí, hradů a zámků České republiky, Slovácké muzeum, velký a malý sál
 • 06.11.2003 - 15.02.2004  Egypt očima Milana Zeminy   - výstava fotografií fotografa české egyptologické expedice, Slovácké muzeum, velký sál
 • 06.11.2003 09:00  Setkání informačních center Jižních Čech  
 • 07.11.2003 - 11.01.2004  Jiří Šalamoun   - západní křídlo - 2. patro, výstava prací kreslíře, grafika a ilustrátora Jiřího Šalamouna, mezi dětmi známého jako autora postavy Maxipsa Fíka.


 • 08.11.2003  Noční prohlídky zámku   - pořádané k výročí nalezení relikviáře sv. Maura. Prohlídkám bude od 18,00 hod předcházet v místní umělecké škole Josefa Labitzkého mimořádná beseda s JUDr. Maryškou (velitelem pátrací skupiny), která bude spojena s projekcí archivních materiálů.
 • 08.11.2003 - 10.11.2003  Gastrofestival   - pořádá firma Gastkom.
 • 08.11.2003 07:15  Okolím Bílovce   - vlastivědná a archeologická terénní vycházka. Délka trasy 9-14 km, jen za příznivého počasí. Krátká procházka Příborem, procházka Bílovcem, Údolí mladých, Dvorek (pravěké sídliště), Nový Svět, Slatina, Ohrada (zaniklá středověká ves Žebrákov, středověký hrádek), Stará Ves, Horní Nový Dvůr (větrný mlýn), Bravinné (zajímavé lesní porosty - jedliny, neandrtálská stanice). Odjezd autobusem ČSAD z Místku v 7,15 hod. (linka 870 513), vysednout na zastávce Příbor, pošta v 7,35 hod. Z Příbora vlakem v 8,31 hod., Studénka 8,47 hod., ze Studénky v 9,13 hod., Bílovec 9,25 hod. Nazpět autobusem do Ostravy a vlakem do Frýdku-Místku. Předpokládaný návrat kolem 19. hodiny.
 • 09.11.2003 11:00  Hubertská mše   - v zámecké kapli sv. Antonína na zámku Kynžvart
 • 09.11.2003 14:30  Jak se maluje obraz   - Jiřský klášter je pověstný svou tajemnou atmosférou. Využijte proto nabídky lektorského oddělení kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, které pro Vás připravilo speciální pořad nazvaný Jak se maluje obraz a ve kterém se dozvíte co vše je zapotřebí, aby mohlo vzniknout uměleckého dílo. (Pozor - rezervaci, která je v tomto případě nezbytná, můžete učinit telefonicky na čísle 257 535 832 nebo 257 535 829, linka 38 nebo 48.)
 • 10.11.2003 17:00  Cestujeme po Belgii   - přednáška s numismatikem Jihočeského muzea PhDr. Jiřím Chvojkou, z programu Historického klubu
 • 11.11.2003 - 01.02.2004  Výstava hraček ze sbírek KM  
 • 12.11.2003  Hollar - současná česká grafika   - jihočeští umělci českým grafikům
 • 13.11.2003 15:00  Geologický kroužek   - pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, výměna poznatků a materiálu, poradenská služba, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež (přednáškový sál v Zeleném domě).
 • 13.11.2003 17:00  Hrádky a tvrze na hukvaldském panství   - středověké hrádky na Myslíku, v Kozlovicích, Rychalticích, Fryčovicích, Kateřinicích, Trnávce, na Bílé, ve Frýdlantě a v okolí Místku. Doplněno promítáním diapozitivů. Připraveno ve spolupráci s Českou archeologickou společností - pobočkou pro severní Moravu a Slezsko (přednáškový sál v Zeleném domě).
 • 15.11.2003 10:00  Nápadné skupiny brachycerních much České republiky   - přednášku pořádá pobočka České společnosti entomologické a Entomologický klub Jihočeského muzea
 • 15.11.2003 14:00  Deskové obrazy ze Sýčiny   - komentovaná prohlídka děl zapůjčených biskupstvím litoměřickým doplněná dalšími ukázkami (cena za program je zahrnuta do vstupného, které činí 100,- Kč).
 • 16.11.2003  Kravařský Karmáš s vinobraním   - zámek Kravaře, taneční večer s ochutnávkou vín.
 • 17.11.2003 - 21.12.2003  Předvánoční prodej   - prodej drobných rukodělných dárkových předmětů, který proběhne ve výstavní síni na pěší zóně.
 • 17.11.2003 15:00 - 17.11.2003 18:00  Od totality ke svobodě - večer zámecké filmotéky   - derniéra výstavy "Ve stínu Kremlu. Aneb jak se u nás žilo v letech 1948-1989". Videoprojekce dokumentárních snímků z filmotéky Muzea Beskyd a filmových amatérů - výcvik jednotky rychlého nasazení, tzv. červených baretů ve Frýdku-Místku, listopadové události, založení Občanského fóra ve Frýdku-Místku, návštěva prezidenta Václava Havla ve Frýdku-Místku v roce 1990 a další.
 • 18.11.2003 - 09.01.2004  Vánoční výstava   - výstava ze sbírkového fondu muzea s tématikou adventu a Vánoc. (Garant: PhDr. H. Nováková). Šrejnarovský dům.
 • 18.11.2003 - 14.12.2003  Zpověď   - K. Prášek, A. Grossová, obrazy, keramika, porcelán.
 • 18.11.2003 09:00 - 21.11.2003  Nové videofilmy Muzea JAK v Uh. Brodě   - projekce nejnovějších videofilmů Videotéky MJAKUB pro školy a veřejnost (s výkladem). Nová škola expozice muzea.
  9.00 - 12.00 (školy), 13.00 - 15.00 (veřejnost).
 • 18.11.2003 17:00  O košíkářství   - praktickou lekci vede Jan Smrt, z programu Národopisného sdružení
 • 18.11.2003 19:00  Druhý zámecký koncert Ensemble Martinů   - koncert v Rytířském sále frýdeckého zámku. Program: Beethoven, Fisher, Bernstein, Hurník, Piazzolla (Miroslav Matějka - flétna, Daniel Wiesner - klavír, Radek Křižanovský - housle, Bledar Zajmi - viloncello).
 • 19.11.2003 17:00  Země, kde mrazem pukají kameny - Špicberky   - diapozitivy ze speleologické výpravy, Mgr. Dušan Milka, vedoucí správy Bozkovské dolomitové jeskyně.
 • 20.11.2003  Vánoční výstava, Třebochovický betlém   - galerie OK, zámek.
 • 20.11.2003  Zámecké slavnosti pod erbem zubra   - jarmark, vystoupení skupin historického šermu, pouličního divadla, tanečníků a kejklířů.
 • 20.11.2003 - 11.01.2004  Svět modelů   - letadla a bojová technika
 • 20.11.2003 - 31.12.2003  OS Piafa a umělečtí výtvarníci „Vánoční výstava“   - výstava v TIC
 • 20.11.2003 17:00  Čundrování se dřevem - historie plavení dřeva v Beskydech   - počátky beskydské splávky, na kterých vodních tocích se plavilo, vodní technická zařízení - klausy, přepážky, hrable, vodní kanály, náhony na hamry, současný stav těchto zařízení (přednáškový sál v Zeleném domě).
 • 22.11.2003 - 23.11.2003  Vánoční trhy   - Galerie F. A. Sporcka
 • 22.11.2003 - 11.01.2004  Vánoce v muzeu   - betlémy historické a současné, radnice zadní, pravý malý sál
 • 25.11.2003 - 25.01.2004  Galerie veteránů RAF   a další ukázky ze současné tvorby v rámci cyklu "Galerie Milenia Jadran" - výstava fotoobrazů Galerie, bývalá Žižkova kasárna (ul. Jeníkovská 222). Otevřeno: po-pá 9-11 12-16 hodin (Vstupné: dospělí 15,-Kč děti 7,-Kč)
 • 26.11.2003 - 10.01.2004  Nábytek jako umělecké dílo   - nábytek jako šperk
 • 26.11.2003 14:30  České umění po husitských válkách   - pořad připravený v rámci cyklu
  " přednášky pro seniory" (poplatek činí 30,- Kč, vzhledem k tomu, že i zde je počet míst omezen, nezapomeňte pořad rezervovat na tel. č.: 221 879 217)
 • 27.11.2003 - 30.11.2003  Betlémské řezání   - setkání řezbářů
 • 27.11.2003  K dílu rudolfinského malíře Roelanta Saveryho   - v rámci dne volného vstupu připravili lektoři sbírky půlhodinové komentáře k dílu rudolfinského malíře Roelanta Saveryho (začátek v 11.00 hodin a ve 14.00 hodin, setkání s přednášejícím u pokladny Šternberského paláce).
 • 27.11.2003 17:00  Starojičínský hrad - fakta, mýty a pověsti   - pravěké nálezy, založení středověkého hradu, nález Hückeswagenovské dlaždice, proměny hradu v dalších obdobích. Dobová vyobrazení a rekonstrukce. Doplněno promítáním diapozitivů (přednáškový sál v Zeleném domě).
 • 27.11.2003 18:00  Koncertní večer na zámku   - koncert v Rytířském sále frýdeckého zámku. Program: Bach., Wagner, Furst, Hueber, Brahms. Součástí koncertu je prohlídka zámeckých prostor (Eduard Spáčil - klavír, Jan Řezníček - housle).
 • 28.11.2003 - 31.10.2004  Nová vánoční výstava „České betlémy“  
 • 29.11.2003 - 26.12.2003  Zámek Kynžvart je pro veřejnost uzavřen !  
 • 29.11.2003 - 14.12.2003  Vánoce na zámku   - prohlídky vánočně vyzdobené expozice, kuchařky vaří anglický punč v zámecké kuchyni.
 • 29.11.2003  Adventní koncert  
 • 29.11.2003 - 30.11.2003  Vzpomínkové akce bitvy tří císařů   - park a zámek
 • 29.11.2003 - 30.11.2003  Vánoční trhy   - Galerie F. A. Sporcka
 • 29.11.2003 09:00  Advent v muzeu  
 • 29.11.2003 09:00 - 07.12.2003  Vánoce na Veselém kopci   - výstava ve všech objektech přibližující tradiční vánoční obyčeje, dárky, ozdoby, pečivo, ukázky výroby. Kulturní program. Otevřeno denně od 9:00 do 16:00. Veselý kopec.
 • 29.11.2003 18:00  P. I. Čajkovskij, Evžen Oněgin   - koncertní provedení opery se sólisty opery Národního divadla v Praze.
  účinkují: Pavel Červinka, Jindřiška Rainerová, Miroslav Švejda, Tahira Menaždina, klavírní doprovod a průvodní slovo: František Preisler, jn. V zámecké galerii. Vstupné 100,-.
 • 30.11.2003  Ondřejská pouť v oparu vařonky  
 • 01.12.2003 - 18.12.2003  Vánoční výstava   - tradiční oddech ve vánočním spěchu najdete právě v našem muzeu.
 • 02.12.2003 - 31.12.2003  Betlémy  
 • 02.12.2003 - 03.12.2003  Mikulášské perníčky a ...   - ukázky tradičních rukodělných prací s možností vyzkoušet si je - jak malí, tak velcí. Stará škola expozice muzea.
 • 02.12.2003 - 07.01.2004  Výstava p. Kartáka   - II. výstavní místnost
 • 02.12.2003 - 07.01.2004  Výstava pí. Kartákové   - III. výstavní místnost. Tradiční vánoční výstava keramiky známé krupské výtvarnice.
 • 02.12.2003 - 31.12.2003  Vánoční výstava   - Velká výstavní síň
 • 02.12.2003 - 31.12.2003  Ludmila Kaprasová   - autorská výtvarná výstava. Galerie PM.
 • 02.12.2003 - 07.12.2003  XIV. Tradiční vánoční trhy  
 • 02.12.2003 - 30.12.2003  Vánoce na Dlaskově statku  
 • 02.12.2003 - 01.02.2004  „Vánoční zpívání a zvonění A. Kartákové v pěkném odění E. Vágnerové"   - tradiční vánoční výstava keramiky krupské výtvarnice a jejího hosta, I. a II. výstavní místnost
 • 03.12.2003 - 01.02.2004  Sport v Žacléři  
 • 03.12.2003 17:00  Historie a současnost Střední zahradnické školy v Litomyšli   - Ing. Ivo Jiránek, ředitel školy
 • 04.12.2003 - 31.01.2004  Dotek časů minulých   - rakouské malířství 19. století z moravských sbírek.
 • 04.12.2003 - 26.12.2003  Výstava Betlémů  
 • 04.12.2003 - 01.02.2004  Výstava "Pojďte si hrát"   - výstava hraček zpřístupněna na mladoboleslavském hradě. Návštěvníci si budou moci prohlédnout různé typy hraček a her z období od počátku 20. století až do nedávné minulosti. Vystaveny budou hračky ze sbírek Muzea Mladoboleslavska, Regionálního muzea Mělník a Muzea hraček v Benátkách nad Jizerou. Nejen pro malé návštěvníky je přímo ve výstavním sále připraven hrací koutek, kde si mohou nejen pohrát, ale i číst si z pohádkových knížek, malovat si nebo vystřihovat. Výstava bude otevřena denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.
 • 04.12.2003 18:00  Poutní mše   - zámecká kaple sv. Barbory
 • 05.12.2003  Přílet anděla   - III. historický přílet posla nebes na náměstí.
  Pořádá statutární město Č. Budějovice - odbor kultury.
 • 06.12.2003  Adventní koncert  
 • 06.12.2003 - 10.12.2003  Radujme se, veselme se...   - předvánoční pořad, skanzen.
 • 06.12.2003  Vánoční jarmark   - vánoční jarmarky se konají pouze v prostoru před prodejnou Botanicus v Ostré.
 • 06.12.2003 - 07.12.2003  Vánoční výstava   - tradice a zvyky
 • 06.12.2003  Předvánoční odpoledne pro nejmenší  
 • 06.12.2003 - 07.12.2003  Tradiční vánoční jarmark na zámku   – možnost zakoupit výrobky tradičních řemesel: slaměné ozdoby, dřevěné hračky, ručně tkané koberce, perníčky, paličkovaná krajka, batikované oblečení, keramika, vonné svíčky, polodrahokamy a další dárkové zboží.
 • 06.12.2003 09:00 - 07.12.2003  Adventní trhy   - účinkuje: umělecké sdružení Bohém. Do 16:00.
 • 07.12.2003 09:00 - 07.12.2003 15:00  Vánoční jarmark   s prodejem lidových a uměleckých předmětů konaný v areálu frýdeckého zámku. Připravujeme ukázku lidových řemesel, vánoční hudbu v kapli sv. Barbory, Mikulášskou nadílku, domácí speciality.
 • 07.12.2003 10:00  Předvánoční jarmark   - Prodej výrobků lidových výrobců na závěr Vánoční výstavy. Od 10:00 do 15:00. Veselý kopec.
 • 09.12.2003 - 11.01.2004  Miroslava Pešulová - hračky   - I. výstavní místnost. Výstava hraček a dekorativních bytových doplňků.
 • 09.12.2003  Mikuláš v Zoo  
 • 09.12.2003 16:30  Vánoční vazba   - aranžování vánočních ozdob, přednáška s praktickými ukázkami Ing. Simeony Šimkové. Stará škola expozice muzea.
 • 10.12.2003 17:00  Zatmění Slunce, Měsíce a rozumu   - RNDr. Jiří Grygar, Fyzikální ústav AV ČR.
 • 10.12.2003 17:00  Josef Lada - České vánoce   - vernisáž výstavy
 • 10.12.2003 17:30  Adventní koncert   - základní umělecké školy Duchcov
 • 11.12.2003 - 18.01.2004  Jihomoravský kraj v leteckých fotografiích   - Miroslav Kamrla, východní křídlo 1. patro
 • 11.12.2003 - 24.01.2004  Cukr, prosím?   - balené cukry ze sbírky Olgy Maděrové, gymnázium dolní sál
 • 11.12.2003 - 14.02.2004  Ze starých ústeckých fabrik   - Nejedná se o výstavu sledující vývoj průmyslu na ústecku, ale o připomenutí široké palety výrobků vyráběných významnými ústeckými továrníky a podnikately. Návštěvníci zde mohou spatřit, např. gramofonové desky z rakouské továrny na Střekově, knoflíky a ozdobné spony z Tisé, lahve a katalogy z ústecké sklárny, módní sešity se vzorky látek z Wolfrumovy textilní továrny v Předlicích, obaly od kosmetiky ze Schichovy továrny na Střekově, etikety pivovarů z Velkého a Krásného Března aj.
 • 12.12.2003  Středověké vánoční trhy  
 • 12.12.2003 - 13.12.2003  Zámecké interiéry a vánoce   - prohlídka zámecké instalace s atmosférou nadcházejících vánoc, doba konání od 16,00 do 20,00, nutná rezervace.
 • 12.12.2003  Vánoční koncert na zámku   Správa Státního zámku v Náchodě Vás srdečně zve na "Vánoční koncetr na zámku" ve Velkém sále na I. nádvoří
  Program: hudba českých a evropských mistrů (J. Schiassi, J. S. Bach, A. Vivaldi, A. Michna z Otradovic, G. F. Händel) z období renesance, baroka, klasicismu a vánoční písně
  Účinkují: ZUŠ Police nad Metují - dechový žesťový soubor Brass Band, studentský smyčcový komorní orchestr a pěvecký komorní sbor "Studánka"
  Doba: v 1800hodin
  Vstupné: dospělí 40,-Kč, děti 20,- Kč
  Těšíme se na příjemné setkání. Všem přejeme radostné prožití vánočních svátků a šťastný a úspěšný rok 2004.
 • 12.12.2003 09:30 - 14.12.2003  Advent v Babiččině údolí   - pásmo vyprávění, ukázek lidových zvyků a zpěvů vztahujících se k adventu a k Vánocům v podání postav v dobových krojích v prostorách Rudrova mlýna, Historického vodního mandlu a Starého bělidla. Prodej vánočního pečiva, svařeného vína a drobných dárků. Vstupné 30 Kč. Po všechny dny od 9:30 do 16:00.
  Pořádá Kulturní agentura A. Řehákové ve spolupráci s NKP SZ Ratibořice, Společností pro záchranu Babiččina údolí a MěÚ v České Skalici.
  Upozornění: Objekt zámku bude uzavřen!
 • 12.12.2003 17:00  Vánoční benefiční koncert  
 • 12.12.2003 18:00  Vánoční koncert na zámku - Velký sál na I. nádvoří   - ZUŠ Police nad Metují - smyčcové a dechové soubory + pěvecký sbor.
  Vstupné: 40,- plné, 20,- snížené.
 • 12.12.2003 19:00  Musica a tre   - vánoční koncert
 • 13.12.2003 - 14.12.2003  Vánoce ve skanzenu   - vánoční zvyky, výzdoba a vůně vánoček, vystoupení folklórního souboru, výroba vánočních ozdob a dalších výrobků z tradičních materiálů, prodej dárkových předmětů.
 • 13.12.2003  Vánoce na zámku  
 • 13.12.2003  Adventní koncert  
 • 13.12.2003 - 14.12.2003  Vánoce na zámku  
 • 13.12.2003  Vánoční jarmark  
 • 13.12.2003 - 04.01.2004  Betlém vánoční   - výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém R.Frinty. Betlém Hlinsko.
 • 13.12.2003  Adventní koncert v kostele sv. Barbory  
 • 13.12.2003  Vánoční jarmark  
 • 13.12.2003 - 14.12.2003  Vánoce na zámku   - zámek Kravaře, velká prodejní výstava spojená s ukázkami řemesel, prodejem dárkových předmětů, bohatým kulturním programem a vánočními dekoracemi.
 • 13.12.2003 - 14.12.2003  Vánoční výstava   - tradice a zvyky
 • 13.12.2003 - 14.12.2003  Vánoce na Březnici   - víkend věnovaný adventu a době vánoční.
 • 13.12.2003  Koncert de beatissima virgine Maria   - základní umělecká škola Josefa Slavíka v Hořovicích ve spolupráci se správou Státního zámku Hořovice Vás srdečně zve na "Koncert de beatissima virgine Maria", ve kterém učinkují:
  Květuše Ernestová - soprán
  Táňa Rezková - zobcové flétny
  René Eichenmann - klarinet
  Jitka Puchmeltrová - varhany
  Veronika Gottwaldová - varhany
  Frederick Rooks - varhany
  a
  Komorní pěvecké soubory žáků K. Ernestové se svými sólisty
  Na programu: Mozart, Mysliveček, Tuček, Vivaldi, Linek, České mariánské písně a adventní anonymy
 • 13.12.2003 10:00 - 14.12.2003  Vánoční trhy na hradě Loket   - vánoční tržiště řemeslníků, bohatý celodenní program - loutkové divadlo, živý betlém, pravá česká zabíjačka, rytířský turnaj, koledníci, koláčový turnaj. Po oba dny od 1000 do 1800.
 • 13.12.2003 16:00   Vánoční koncert   - koncert de beatissima virgine Maria (na programu: Mozart, Mysliveček, Tuček, Vivaldi, Linek ...). Koncert se koná v Kapli státního zámku Hořovice.
 • 13.12.2003 17:00  Vánoční koncert   - Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční. Účinkuje SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR JANÁČEK z Jablonce nad Nisou, řídí J. Boček. Vstupné 80 Kč. Vstupenky budou v prodeji v Informačním centru v České Skalici. Během přestávky se bude jako tradičně podávat malé stylové občerstvení. Pořádá správa NKP SZ Ratibořice ve spolupráci se Společností pro záchranu Babiččina údolí.
 • 13.12.2003 18:00  Adventní koncert   - Betlémská hvězda - vánoční zpěvy a recitace různých národů.
  účinkují: soprán Jitka Soběhartová, recitace Libuše Švormová, baryton Pavel Červinka, klavír Josef Lecian. V zámecké galerii.
 • 13.12.2003 19:00  Vánoční koncert  
 • 15.12.2003 18:00  Adventní koncert   - Dům kultury Duchcov a Státní zámek Duchcov
 • 19.12.2003 - 24.01.2004  Od zrna k těstu   - Ludmila Štěpánek (SRN), výstava uměleckých objektů z těsta.
 • 20.12.2003 - 21.12.2003  Vánoce na zámku  
 • 20.12.2003 - 21.12.2003  Živý betlém  
 • 20.12.2003  Vánoční trhy na Masarykově nám.  
 • 20.12.2003  Vánoční jarmark  
 • 20.12.2003 10:00  Malý vánoční koncert v kulturním domě   - vystoupí žáci ZŠ z Dol. Kounic.
 • 20.12.2003 14:00 - 11.01.2004  Vánoční výstava   - muzeum - vestibul. Vernisáž od 14,00.
 • 21.12.2003 - 27.12.2003  Vánoční prohlídky zámku Kynžvart   - pro předem rezervované skupiny - od 900 do 1500.
 • 21.12.2003 09:00  Vánoční jarmak   - výstavní prostory
 • 23.12.2003  Zpívání v Betlémě   - Braunův Betlém
 • 23.12.2003 17:00  Vánoční koncert   - folklorního studia Buchlovice, výstavní prostory. Od 17,00 do 19,00.
 • 26.12.2003  Mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie  
 • 26.12.2003  Štěpánská koleda  
 • 26.12.2003  Vánoční koncert v bazilice   - SVATOPLUK a hosté
 • 26.12.2003 - 02.01.2004  Zimní prohlídky hradu Kašperk   s doprovodným programem, denně 1000 - 1600hod,
  Zimní život a vánoční čas starých Čechů
  Prohlídky zaměřeny na vytápění hradů, "zimní" jídelníček, oblečení, chápání pojmu čas, dodržování a porušování vánočních zvyků v době Karla IV. (2. pol. 14. stol). V závěru prohlídky malá živá překvapení a dárek na památku.
  Doprovodný program:
  Promítání diapozitivů s komentářem Emila Kintzla
  26. 12. od 1600 - Stará šumavská řemesla
  28. 12. od 1600 - Historie lyžování na Šumavě
  30. 12. od 1600 - Zmizelá Šumava (zaniklé obce, kostely apod.)
  Zimní ukázky zručnosti koně a jezdce(jezdkyně Bára a kůň jménem Spící flek)
  27., 29. a 31. 12. vždy od 1215 a od 1515
  jízda za koněm na lyžích (slalom, kladina), přejezd přes kastelána, ukázky drezůry koně
  31. 12. 1630 navíc malé představení s loučemi a s ohněm
  Občerstvení: teplá medovina, svařené víno, káva, horká čokoláda, čaj, punč, preclíky, cukrovinky
  Zázemí: letos poprvé pro návštěvníky možnost ohřát se v mezipatře západní bašty (prostor nad pokladnou)
 • 26.12.2003 16:00  Vánoční koncert  
 • 26.12.2003 16:00  Vánoční koncert komorní hudby   - Dům kultury Duchcov
 • 27.12.2003  Vánoce na zámku   – noční prohlídky zámku se speciálním programem: v přízemí oslava štědrého dne u šlechtického rodu Kinských, v prvním patře ukázky adventních zvyků se spoustou lidových obyčejů – uvidíte Lucie, Barborky,aj., celý zámek je slavnostně vánočně vyzdoben.
 • 30.12.2003 20:00  Ave Maria   - zámecký koncert, velký sál
 • 31.12.2003  Silvestrovský ohňostroj   - náměstí ve Vyškově
 • 01.01.2004 - 31.03.2004  Když se brzy stmívá   - Muzejní předměty jako svědkové činností pracovních i zábavných, které provázely naše předky v zimním období za krátkých dnů a dlouhých večerů. Školy, které navštíví Dobu měst a hradů mají vstup na tuto expozici zdarma. Další informace o výstavách a projektech Městského muzea v Poličce Vám poskytne pracovnice Městského muzea v Poličce Mgr. Světlana Dittrichová, tel. 461 725 769.
 • 01.01.2004 - 29.02.2004  Ladislav Sitenský - portréty   Přední český fotograf Ladislav Sitenský se představí v prostorách výstavního sálu Muzea hlavního města Prahy fotografiemi známých osobností z oblasti politiky, sportu a umění od doby II. světové války po 70. léta 20. století.
 • 01.01.2004 - 08.02.2004  Výstava betlémů   - v sakristii kaple sv. Barbory je instalována výstava betlémů ze sbírek Muzea Beskyd. Jesličky a betlémy mají na Frýdecko-Místecku bohatou tradici. Vznikaly v městském i venkovském prostředí. Byly bez výhrady vyřezávány z lipového dřeva a v konečné podobě opatřeny barevnou polychromií. Většinou se stavěly na stupňovitě pojednané scéně. Tak, jako každý rok, i letos je v zámecké kapli vystaven největší měšťanský frýdecký betlém, tzv. "Langův betlém". Tento starožitný betlém, pocházející z počátku 19. století z dílny fulneckých řezbářů, věnoval jeho poslední majitel, pan Josef Lang, muzeu.
 • 01.01.2004 - 21.03.2004  JEDOVATÍ ŽIVOČICHOVÉ   - výstava nabízí nahlédnutí do světa jedovatých živočichů, kteří jsou pro člověka většinou synonymem zákeřnosti. Jed je však pro ně jen prostředkem nutné obrany, či prostředkem k , lovu potravy, pouze malá část z nich je člověku opravdu nebezpečná. Celou řadu exponátů a fotografií jedovatých živočichů - našich i cizokrajných, vodních i suchozemských z různých systematických skupin - má návštěvník možnost shlédnout na této ojedinělé výstavě. Výstava poskytuje rovněž informaci o nebezpečí, které hrozí člověku v případě neopatrné manipulace s jedovatými živočichy nebo jejich útoku na člověka.
 • 01.01.2004 - 28.03.2004  PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY   - výstava z expedice zoologů za přírodou jižní Afriky. V roce 2000 uspořádala Společnost pro výzkum a ochranu fauny Zoogeos Bohemica dvouměsíční výpravu do Jihoafrické republiky a Namibie. Členové expedice Karek Pecl z Písku, Dušan Trávníček ze Zlína, Zdeněk Vitáček z České Lípy a Jan Duka z Mladé Boleslavi - navštívili savanu, buš, deštný prales, hory, poušť, pobřeží Indického a Atlantského oceánu. Na výstavě uvidíte ukázky exotického hmyzu - brouky, motýly, kobylky, sarančata aj. Obdivovat budete i řemeslnou dovednost místních obyvatel. Fotografie a doprovodný text doplňují vyprávění o pestrém programu expedice, která urazila po afrických cestách více než 16 tisíc kilometrů.
 • 01.01.2004 - 28.02.2004  Práce a život v Krušných horách I.   - vlastivědná výstava řemesel , lidových zvyků a kultury, gymnázium horní sál
 • 01.01.2004 - 23.10.2004  Práce a život v Krušných horách II.   - vlastivědná výstava řemesel , lidových zvyků a kultury, gymnázium horní sál
 • 01.01.2004 - 28.03.2004  Svět modelů   - výstava
 • 01.01.2004 - 29.02.2004  Uherskohradišťské náměty   - výtvarný projekt pro děti a mládež od tří do devatenácti let, Galerie Slováckého muzea
 • 01.01.2004 - 31.12.2004  Prohlídka stálé expozice "Umění jihovýchodní Moravy"   - s výkladem o umělcích, dílech a námětech, pro děti z MŠ a ZŠ
 • 01.01.2004 - 31.12.2004  Kouzelné barvičky   - pracovní program vhodný pro děti předškolního věku z MŠ, žáky 1. - 2. třídy ZŠ, Galerie - dětský ateliér
 • 01.01.2004 - 30.01.2004  Eduard Milka   - výstava obrazů a grafik
 • 01.01.2004 - 11.01.2004  Vladimír Dvořák   -Česká kresba- Výstava velkoformátových kreseb neobyčejně expresívního výrazu významného autora spjatého s generační výtvarnou skupinou 12/15, galerie umění
 • 01.01.2004 - 15.02.2004  Václav Špála   - malířské dílo, galerie výtv. umění Cheb
 • 01.01.2004 - 22.02.2004  Michal Brix   - kresby, galerie výtv. umění Cheb
 • 01.01.2004 - 18.01.2004  „120 let veslování v Lounech"  
 • 01.01.2004 - 01.02.2004  „Dámská a dětská bižuterie"  
 • 01.01.2004 - 31.03.2004  Když se brzy stmívá   Muzejní předměty jako svědkové práce i zábavy v zimě (prodloužená výstava). Muzeum – vestibul.
 • 02.01.2004 - 22.02.2004  Škola základ života   Na výstavě "Škola základ života" návštěvníci shlédnou množství školních pomůcek z konce 19. a počátku 20. století, učebnic, sešitů, školních katalogů, vysvědčení, dobových fotografií a pohlednic škol, žáků i učitelů a další. Dříve narození budou jistě s d
 • 02.01.2004 - 28.03.2004  Poezie těšínské lidové architektury   Výstava nabízí subjektivní a umělecký pohled na lidovou architekturu Těšínska v kresbách Ladislava Báči, zakladatele muzea v Českém Těšíně. Kresby, které zobrazují nejen obytné domy, ale i hospodářské objekty, kostely a také mnoho stavebních detailů, mají
 • 08.01.2004 - 29.02.2004  Otto Placht   - výstava obrazů
 • 10.01.2004 20:00  Květinový ples   Společenský dům Sušil B.p.H.
 • 10.01.2004 20:00  Myslivecký ples   Sál obecního úřadu Jankovice
 • 11.01.2004 14:00  Dětský karneval   Společenský dům Sušil B.p.H.
 • 13.01.2004 18:00 - 13.02.2004  Archeologie v sítích  
 • 15.01.2004 - 21.03.2004  Josef Váchal (1884-1969)   - výběr z grafického díla
 • 15.01.2004 - 25.04.2004  Zločin a trest   Výstava "Zločin a trest", kterou připravilo Muzeum Těšínska ve Výstavní síni Technického muzea Petřvald, je výstavou věnovanou veškerým zájemcům o trestní soudnictví a vykonávání hrdelního práva na Těšínsku.
 • 16.01.2004 - 24.05.2004  Panenky   Majitelem sbírky je Klub Panenky, který byl založen v roce 1999 a v současné době sídlí v Praze. Klub nesdružuje jen klasické sběratele panenek a medvídků starožitných, ale i příznivce panenek a medvídků novodobých a také sběratele nádobíčka, pokojíčků...
 • 17.01.2004 20:00  Hasičský ples   Společenský dům Sušil B.p.H.
 • 21.01.2004 - 26.02.2004  Michal Kalhous (1967)   - Výstava fotografií Michala Kalhouse, kterou pro ústecké publikum připravila Galerie E. Filly, je zajímavou ukázkou současné české fotografické tvorby. Michal Kalhous se již zařadil mezi nejvýraznější autory současného českého výtvarného umění. Jeho černobílé velkoformátové fotografie zaznamenávají "běžnou skutečnost" našeho života, do níž ovšem proniká osobnost autora, jeho vizuální obsese nebo drobné každodenní příhody. Kalhousovy fotografie nejsou však jen čistě a jednoduše poetické, jejich přesahy nás uvozují do "zastaveného" světa, protože uchovávají v lakonickém konstatování fragmenty času a prostoru. Tento stop-stav je umocněn častou kumulativností snímků do tematicky, kompozičně a "barevně" příbuzných celků.
 • 22.01.2004 - 07.03.2004  Zdeněk Seydl   - dětem, krátkodobá výstava v galerii muzea, začátek vždy ve středu v 1700
 • 22.01.2004 - 25.04.2004  Josef Kiesewetter   - výstava obrazů, malý sál, Galerie Slováckého muzea
 • 22.01.2004 - 25.04.2004  Lubomír Janečka   - výstava kreseb, přízemní sál, Galerie Slováckého muzea
 • 22.01.2004 - 25.04.2004  Tomáš Měšťánek   - výstava obrazů a kreseb, velký sál
 • 22.01.2004 - 29.02.2004  Petr Štěpán   -Česká kresba - výstava v rámci cyklu, představujícího tendence současné kresby - tentokrát tvorba zaměřená duchovně , galrie umění
 • 24.01.2004 - 13.03.2004  Tibet před 50 lety   - fotografie J. Vaniše a Vl. Síse z cesty do Lhasy před 50 lety, radnice zadní, pravý malý sál
 • 24.01.2004 19:30  Okresní ples KDU-ČSL   Společenský dům Sušil B.p.H.
 • 24.01.2004 20:00  Tradiční Železničářský ples   Obecní dům Osíčko
 • 26.01.2004 - 25.04.2004  „Zaniklé cihelny na Lounsku"  
 • 30.01.2004 19:30  Sportovní ples   Společenský dům Sušil B.p.H.
 • 31.01.2004 19:30  Ples gymnázia Holešov   Společenský dům Sušil B.p.H.
 • 31.01.2004 20:00  Hasičský ples   Sál obecního úřadu Jankovice
 • 01.02.2004 - 30.01.2005  Z historie loutkářství na Chrudimsku   Nejstarší zprávy o loutkovém divadle na Chrudimsku jsou z 1.pol. 19.stol. a týkají se maňáskových produkcí na poutích. Od pol. 19.stol. zde na mnoha místech, především v hostincích, hrávali kočovní loutkáři. Chrudimský rodák, humorista a loutkář Jaroslav Gallat (1855-1932) se seznámil s kočovným loutkářem J.N.Laštovkou a řezbářem Viktorinem Herem a díky této trojici se začalo pimprlové divadlo hrát i pro diváky z širokého okolí. Ve 20.letech 20.stol. působily v Chrudimi tři stálé loutkové scény. Nejznámější byl soubor ÚMŠ. V roce 1934 bylo otevřeno divadlo pojmenované po JUDr. Karlu Pippichovi.
 • 01.02.2004 - 30.04.2004  Sklo   - výstava sklářské výtvarnice D. Kudrové
 • 01.02.2004 - 29.02.2004  Masopust na Rychtě   - akce spojená se zabíječkou
 • 01.02.2004 - 28.03.2004  Maxipes Fík očima dětí   - výstavka dětských obrázků vstupní prostor muzea, vstup zdarma, otevírací doba: středa až neděle 1000 - 1700 hodin (poslední vstup v 1600 hodin!)
 • 01.02.2004 17:00 - 04.04.2004  STARÝ FRÝDEK A MÍSTEK NA OBRAZECH A GRAFIKÁCH   - na několika desítkách obrazů a grafik jsou zachyceny nejen budovy a místa, která dnes vypadají úplně jinak než v minulosti, ale i stavby a zákoutí, která v současnosti již neexistují. Můžete shlédnout Frýdek a Místek ve druhé polovině 17. století na mapě hukvaldského panství, frýdecký zámek, budovy na frýdeckém náměstí, farní kostel sv. Jana Křtitele, mariánský poutní chrám, místecký pivovar atd. Nabízí se i možnost srovnání některých lokalit, neboť vystavené exponáty pocházejí z různých období.
  Vernisáž proběhne ve čtvrtek 5. února 2004 v 1700hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku.
 • 02.02.2004 - 31.03.2004  Doba měst a hradů   - jedinečná možnost shlédnout mnoho zajímavých exponátů a vzít do ruky repliky středověkých mečů, přileb a přilbic, drátěných košil a brnění. Na děti čeká dětské brnění, které si mohou také vzít na sebe. Pro dámy jsou připraveny repliky středověkých klobouků a šaty, které si je možné, stejně jako panské šaty, obléknout. Vyzkoušet je možné i psaní husím brkem. Nově je výstava rozšířena o horizontální tkalcovský stav, vybrané středověké deskové hry a psací pult. Výstavu doplňuje brožura o hrách ve středověku. Výstava je určena všem zájemcům o tuto pozoruhodnou dobu! Otevřeno bude denně kromě pondělí, 900 -1200, 1230 -1600
  Vstupné je pro dospělé 20,- Kč, pro děti, studenty a důchodce 15,- Kč. Obléknutí dětského brnění 20,- Kč. Doporučujeme vzít si s sebou fotoaparát!
 • 02.02.2004 - 31.03.2004  Doba měst a hradů   Program Muzeum a škola, Oblíbená dotyková výstava o středověku pro školy. Muzeum – výstavní sály.
 • 05.02.2004 - 29.02.2004  Výstava výtvarníků   - muzeum mladoboleslavska Vás zve na výstavu mladoboleslavských výtvarníků Hana Antošová, Jitka Blechová, Zdeněk Gola, Stanislav Kovář, Stanislava Králová, Vladislav Krédl, Luděk Maňásek,Jolana Nováková, Mirka Procházková, Aleš Pudil (host), Eva Ševců, Marie Tomášová, která se konná ve výstavní síni Muzea na Mladoboleslavském hradě. Slavnostní vernisáž výstavy uvedou ve čtvrtek 5. února 2004 v 1600 PhDr.Luděk Beneš a PhDr.Karel Herčík. Účinkují žáci Základní umělecké školy v Mladé Boleslavi pod vedením prof.Josefa Nováka.
 • 05.02.2004 - 27.03.2004  Panenky paní Anny   - originální tvorba Anny Šlesinger, gymnázium dolní sál
 • 05.02.2004 - 28.03.2004  GERMÁNI A ŘIMANÉ NA MORAVĚ   - výstava představuje každodenní život Germánů a Římanů na základě nejnovějších nálezů a výzkumů na střední Moravě, výstavní síň.
 • 05.02.2004 - 29.02.2004  Výstava prací mladoboleslavských výtvarníků   Muzeum Mladoboleslavska zve všechny zájemce o výtvarné umění na výstavu prací členů Skupiny mladoboleslavských výtvarníků, již tradiční akci, která se tentokrát uskuteční ve výstavní sále muzea na Mladoboleslavském hradě ve dnech 5. až 29.února 2004. Svá nejnovější díla zde budou vystavovat keramička Hana Antošová, textilní výtvarnici Marie Tomášová, Stanislava Králová a Stanislav Kovář, šperkařka Jolana Nováková a fotograf Vladislav Krédl, z oblasti malby, kresby a grafiky pak Jitka Blechová, Mirka Procházková, Eva Ševců, Zdeněk Gola a jako host Aleš Pudil. Zastoupeny budou i práce nedávno zesnulého čelného představitele skupiny, malíře a ilustrátora Luďka Maňáska.
  Na vernisáži výstavy, která proběhne ve čtvrtek 4.února 2004 v 16 hodin, promluví historik dr.Karel Herčík, hudební část programu zajistí žáci ZUŠ v Mladé Boleslavi z třídy prof. Josefa Nováka. Věříme, že výstava , která bude otevřena denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, se jako vždy setká s pozitivním ohlasem milovníků výtvarného umění nejen z Mladoboleslavska.
 • 05.02.2004 - 31.12.2004  Nejskromnější umění - pohlednice z Petřvaldu a okolí   Výstava představuje vůbec poprvé sbírku pohlednic Muzea Těšínska v celé její kráse, šíři a různorodosti. Sbírka pohlednic patří k pokladům sbírkových fondů muzea a je vytvářena již více než půl století. Je nesmírně cennou a výz. dokumentací života v našem
 • 06.02.2004 16:00 - 06.02.2004  Jan Kristofori a Etela Laňková   - společná výstava obrazů a dalších děl sourozenecké dvojice slavnostní zahájení v 1600hod.
 • 07.02.2004 - 30.01.2005  Tomáš Volkmer   - portréty loutek - (* 10.4.1961 v Karviné). 1980 absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Během několikaleté práce ve scénických dílnách Státního divadla v Ostravě začal výtvarně spolupracovat s divadelními soubory, převážně loutkovými. S přáteli založil divadelní skupinu MEHEDAHA. 1990 - 1993 vedl ateliér Divadla loutek v Ostravě. Od 1993 navrhl téměř 90 scénických výprav pro převážně loutková divadla u nás, ale i v Polsku a na Slovensku. Výtvarně spolupracoval i na několika televizních pohádkách. Od 1997 také několik pohádek v divadle režíroval. Žije a pracuje v Ostravě.
 • 07.02.2004 10:00 - 07.02.2004 16:00  Masopust   Tradiční obchůzka masopustního průvodu v podání vesnické skupiny ze Studnic u Hlinska.
 • 07.02.2004 17:00  Koncert Jana Bauerová   Místo: Domov sv. Josefa v Žirči, pořadatelé: Domov sv. Josefa, zpívání s lyrou - výlety do krajiny duše
 • 07.02.2004 19:00  III. ples myslivců a kynologů   Společenský dům Sušil B.p.H.
 • 07.02.2004 20:00  Papučový bál   Obecní dům Osíčko
 • 08.02.2004 - 08.05.2004  Křížová cesta   - výstava obrazů p. Kutra
 • 08.02.2004 - 08.02.2004  NEDĚLNÍ CHVILKA POEZIE A PRÓZY   - poeticky laděný pořad "Pošli to dál", připravil Jan Kukuczka st., účinkují členové Místecké violy: Vlasta Blizňáková, Renáta Tomková, Vlaďka Jaremová, Stanislav Janeček, Jan S.Kukuczka, Marie Tylečková-klavír.
  Součástí pořadu je prohlídka výstavy "Starý Frýdek a Místek na obrazech a grafikách". Rrytířský sál frýdeckého zámku, neděle od 1500hodin
 • 09.02.2004 - 04.04.2004  „Tibet"  
 • 10.02.2004 - 10.02.2004  Archeologický seminář   - Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Archeologický seminář ÚHM FPF Slezské univerzity v Opavě a Muzeum Novojičínska pořádají dne 10. února 2004 v Muzeu Beskyd konferenci "Beskydský projekt a průzkum okrajových sídelních území ve střední Evropě". Záštitu nad vědeckou konferencí převzali generální konzul - zplnomocněný ministr Polské republiky v Ostravě pan Andrzej Kaczorowski a rektor Slezské univerzity v Opavě Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Konference je pořádána k uzavření projektu "Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou (Česká republika) a Bialou (Polská republika)". Rovněž bude résumovat stav bádání a právě probíhajících aktivit průzkumu relevantních (netradičních) oblastí v českých zemích a ve slovenských Beskydech. Organizátoři pojímají konferenci jako reprezentaci archeologické spolupráce českého Slezska a jižního Polska.
 • 10.02.2004 - 05.03.2004  Masopust   - Výstava spojená s přednáškou o masopustu na Volyňsku
 • 11.02.2004 - 11.02.2004  Židovské svátky Purim, Jom Kipur, Chanuka   - Společná setkání pořádaná s židovskou obcí, gymn. Popelův sál
 • 12.02.2004 - 12.02.2004  GEOLOGICKÝ KROUŽEK   - pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, výměna poznatků a materiálu, poraden-ská služba, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež.
  Přednáškový sál v Zeleném domě, čtvrtek od 1500hodin.
 • 12.02.2004 15:30  Přednáška o léčivých kamenech - Pavel Kynčl   Místo: Domov sv. Josefa v Žirči, pořadatelé: Domov sv. Josefa, možnost nákupu drahých kamenů a výrobků z nich
 • 12.02.2004 16:30  Mgr. Josef Koželuh - Blovicko od dávnověku přes kalich až ke knechtům   (Historie Blovic a nejbližšího okolí od nejstarších dob do třicetileté války)
 • 12.02.2004 17:00 - 12.02.2004  Večer zámecké videotéky   Projekce videosnímků s frýdecko-místeckou tématikou - odhalení plastiky P. Bezruče před Lašským muzeem, výstavba památníku osvobození, procházka městem, Den Země ve Frýdku-Místku, slavnostní otevření Prostranství Evropy, příběh mumií a další snímky.
  přednáškový sál v Zeleném domě, čtvrtek 1700hodin
 • 12.02.2004 17:00  Výroční schůzka Vlastivědné společnosti Ladova kraje   Výroční schůzka a beseda Vlastivědné společnosti Ladova kraje
 • 13.02.2004 - 12.03.2004  Josef Bednář   - výstava fotografií,
 • 13.02.2004 19:00  Cestou necestou - Miroslav Donutil   Kino klub Sušil B.p.H.
 • 14.02.2004 - 31.01.2005  Loutky z Plzně   Zlomek fondu Národopisného muzea Plzeňska Západočeského muzea v Plzni. V tomto městě byla vždy živá tradice loutkových her kočovných spol., na niž navázala poč. 20. stol. představení perníkáře Škody. Slavné období loutkářství nastalo po r. 1914 příchodem K. Nováka. Jeho soubor v Plzni hrál nejdříve pod patronací Feriálních osad a tady se k němu připojili i dva pozdější světově známí loutkáři J. Skupa a J.Trnka. Členové LD Feriálních osad hráli později v Plzni pod různými názvy až do 60. let 20. stol. a svými hrami vychovali několik generací Plzeňanů. V původním fondu Novákových loutek jsou zastoupeny práce řezbářů od 1.pol. 19. stol.
 • 14.02.2004 - 02.03.2004  Masopust  
 • 14.02.2004 - 01.01.2004 14:00  Olejomalby   - v sakristii kaple sv. Barbory bude instalována výstava olejomaleb s církevní tématikou
 • 14.02.2004  Lyžařský přejezd Hostýnských vrchů   tel. 573 379 193, KČT B.p.H.
 • 14.02.2004 19:30  Valašský bál   Společenský dům Sušil B.p.H.
 • 14.02.2004 20:00  Maškarní ples   Sál obecního úřadu Jankovice
 • 15.02.2004 15:00  Dětský karneval   Sál obecního úřadu Jankovice
 • 16.02.2004 - 07.03.2004  Výstava Emmy Srncové   - prodejní výstava barevné grafiky a reprodukovaných olejových obrázků Emmy Srncové
  Místo: Výstavní síň na pěší zóně, K. Čermáka 132
  Termín: út - ne, od 10 - 12 hod. a 14 - 17 hod.
  Vstupné: 10,-- Kč
 • 16.02.2004 - 21.03.2004  VLASTIVĚDNÉ POBESKYDÍ   - výstava byla připravena k 80. výročí založení muzea a k 20. výročí založení Sdružení přátel muzea, dnešní Beskydské muzejní a vlastivědné společnosti ve Frýdku-Místku. Přibližuje počátky frýdeckého a místeckého muzea a sdružení Sedlišťanů, přináší přehledy aktivit z dalších období. Bohatá doprovodná fotodokumentace představuje osobnosti vlastivědné práce a úspěšné pořady v uplynulých letech - terénní exkurze, zájezdy, cykly vlastivědných přednášek, studijní výstavy, programy pro školy.
  Výstava bude zahájena v pondělí 16. února 2004 v 17.00 hodin ve výstavním sále - muzejní učebně na Zámecké ulici ve Frýdku a potrvá do 21. března 2004. Otevřeno: úterý, středa a pátek 14.00-16.00 hodin, čtvrtek 14.00-17.00 hodin, sobota a neděle 13.00-17.00 hodin.
 • 16.02.2004 - 16.02.2004  VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST JUBILUJE…   - po zahájení výstavy "Vlastivědná Pobeskydí" pokračuje vzpomínkový večer k 20. výročí založení Sdružení přátel muzea při Okresním vlastivědném muzeu ve Frýdku-Místku, dnešní Beskydské muzejní a vlastivědné společnosti, doplněný besedou o muzejní a vlastivědné práci na Frýdecko-Místecku.
  Přednáškový sál v Zeleném domě, pondělí od 1745hodin.
 • 17.02.2004 - 13.06.2004  Lidová výšivka na Těšínsku   Výstava, na kterou Vás zveme, Vás co možná nejpřístupnější cestou seznámí se základními typy lidové výšivky, které byly používány na Těšínsku ke zdobení oděvních součástek. Výšivka měla specifický význam v lidovém výtvarném umění...
 • 17.02.2004 18:00 - 05.03.2004  Čtyři roční období očima děvčat   ÚSP Nalžovice
 • 19.02.2004 - 27.03.2004  Představuje se Oederan   - pozvánka do známého parku miniaturních staveb, radnice oratoř
 • 19.02.2004 17:00 - 19.02.2004  KUNČICKÝ ZÁMEK - NEJOHROŽENĚJŠÍ PAMÁTKA NA OSTRAVSKU   - přednáška o historii, stavebním vývoji a majitelích zámku v Ostravě - Kunčicích, kterému v blízké budoucnosti hrozí demolice. Přednáší Mgr. Marek Weissbrod. Doplněno malou studijní výstavou.
  Přednáškový sál v Zeleném domě, čtvrtek od 1700hodin.
 • 20.02.2004 - 04.04.2004  Libor Jaroš, Radim Hanke   Retrospektivní výstava dvou významných současných umělců žijících na Moravě, kterou připravila Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Oba autoři, malíř Libor Jaroš i sochař Radim Hanke, zde vyjadřují duchovního postoje k dnešnímu světu a přírodě. Otevírací doba: středa až neděle 1000 - 1700 (poslední vstup v 1600) - západní křídlo - 2. patro.
 • 20.02.2004 - 04.04.2004  Libor Jaroš, Radim Hanke   Retrospektivní výstava dvou významných současných umělců žijících na Moravě, kterou připravila Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Oba autoři, malíř Libor Jaroš i sochař Radim Hanke, zde vyjadřují duchovního postoje k dnešnímu světu a přírodě.
 • 21.02.2004 - 22.02.2004  Masopustní prohlídky   - hrad Kašperk uvádí masopustní prohlídky hradu Kašperk, Masopustní veselí starých Čechů a zima na hradě, Zimní život a masopustní veselí ve středověku, zima na Kašperku.
  Otevírací doba: 1000 - 1645hod., poslední prohlídka začíná v 1545hod.
 • 21.02.2004 - 21.02.2004  Zimní ukázky zručnosti koně a jezdce   - (kůň jménem Spící flek a jezdkyně Bára) - na nádvoří hradu Kašperk od 1215 a od 1515.
  Jízda za koněm na lyžích, (slalom, kladina, přejezd přes kastelána), drezůra koně, souboj a dovednost s dřevci. Teplé občerstvení - teplá medovina, svařené víno, čaj, káva, horká čokoláda, punč a k tomu např. masopustní koblihy a šišky nebo preclíky.
  Pro návštěvníky možnost ohřát se v mezipatře západní bašty,
  Informace: tel. 376 582 324; e - mail: karlsberg@seznam.cz
 • 21.02.2004  Masopust   Tradiční průvod masek, pořádá sdružení Roztoč.
 • 21.02.2004  Vodění medvěda Slavkov pod Hostýnem  
 • 21.02.2004  Vodění medvěda Jankovice  
 • 21.02.2004 14:00  Odpolední vycházka   Odpolední vycházka po pamětihodnostech města Říčan
 • 21.02.2004 19:30  Myslivecký ples   Společenský dům Sušil B.p.H.
 • 22.02.2004 - 22.02.2004  Kašperský běh na lyžích se střelbou z kuše   - trasa závodu v blízkosti hradu Kašperk, přihlášení do soutěže na hradě.
  Začátek od 1000 do 1330.
  Teplé občerstvení - teplá medovina, svařené víno, čaj, káva, horká čokoláda, punč a k tomu např. masopustní koblihy a šišky nebo preclíky.
  Pro návštěvníky možnost ohřát se v mezipatře západní bašty.
  Informace: tel. 376 582 324; e - mail: karlsberg@seznam.cz.
 • 23.02.2004 - 07.03.2004  Výstava fotografií Pavla Švarce   - Městské muzeum Čáslav pořádá prodejní výstavu fotografií Pavla Švarce pod názvem "Dialog rozumu a pocitů"
  Místo: Galerie Městského muzea v Jeníkovské ulici
  Termín: po - pá 9 - 11 hod a 12 - 16 hod
  Vstupné: děti 15,-- Kč, dospělí 20,-- Kč
 • 25.02.2004  Přednáška Bohové, hroby a učitelé   - Muzejní a vlastivědný spolek "Včela Čáslavská" vás zvou na přednášku Bohové, hroby a učitelé, přednáší PhDr. Karel Sklenář, DrSc
  Místo:přednáškový sál Městského muzea Čáslav
  Termín: středa od 1700hod.
 • 26.02.2004 - 26.02.2004  NA POČÁTKU BYLI SEDLIŠŤANÉ   - přednáška o historii Lašského národopisného sdružení Sedlišťané a počátcích muzejní činnosti na Frýdecko-Místecku. Doprovodný program k výstavě "Vlastivědné Pobeskydí".
  Přednáškový sál v Zeleném domě, čtvrtek od 1700hodin.
 • 28.02.2004 - 17.10.2004  „Černí baroni"  
 • 28.02.2004 10:00  Masopust v Hornickém muzeu   Masopustní průvod za doprovodu kapely. Rej masek, žertovné scénky, předvádění masopustních zvyků v podání Sboru dobrovolných hasičů z Bohutína. (nádvoří Ševčinského dolu)
 • 28.02.2004 20:00  Ples SRPŠ   Společenský dům Sušil B.p.H.
 • 29.02.2004  TJ Bystřice p. H.   STM Olomouc, házená, sportovní hala B.p.H.
 • 01.03.2004 - 31.12.2004  Co je to krajina?   - pracovní program vhodný pro 1. - 5. třídy ZŠ, Galerie - dětský ateliér
 • 01.03.2004 - 31.03.2004  Výstava - Kurt Vinion   Dokument fotografie - legální a ilegální hornictví na Ukrajině.
 • 02.03.2004 - 17.04.2004  130 let ústeckých veslařů   - Vážení veslaři a přátelé veslování, prozíravost našich předků se stále potvrzuje. Tito nadšenci pomohli rozvoji krásného sportu, kde se snoubí síla jedince a dokonalá souhra kolektivu. Vše je umocněno krásou vodní hladiny a jejím okolím. Je to sport, jenž se dá provozovat v každém věku. To je jen několik z noha důvodů, proč má veslování tak dlouhou a bohatou historii. Společně si připomeňme dobu dávno zapomenutou i chvíle nedávné.
 • 02.03.2004 - 10.01.2005  Lidové obrázky na skle   Historie malby na skle sahá až do Byzance, odkud byla přenesena ve 13. století do Itálie, ze které se tato znalost rozšířila po Evropě. V lidových vrstvách se obrázky na skle objevily v polovině 18. století.
 • 03.03.2004 - 01.04.2004  Markéta Váradiová Hanzlíková (1973)   - Výstavní projekt, který Markéta Váradiová Hanzlíková připravila pro Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, prezentuje její malířskou tvorbu za poslední období. V monochromních plátnech se zabývá světelnými a barevnými kvalitami vyhraněným detailů (hladina vody, sbíhající se stěny interiérů). Kontrasty, rozhraní a optické odlišnosti různých (v základu však stejných) ploch vybraného detailu rozostřují skutečnost a stávají se estetickým a myšlenkovým konceptem, jehož variace autorka ve svých cyklech rezehrává.
 • 03.03.2004 - 14.04.2004  Krajský úřad Moravskoslezského kraje   Výstava: Muzeum o muzeu (k 55. výročí Muzea Těšínska) a prezentace Archeoparku.
 • 04.03.2004 - 30.04.2004  Jan Bačkovský   - výstava obrazů
 • 04.03.2004 - 16.05.2004  Miroslav Štolfa   - kresby, galerie výtv. umění Cheb
 • 04.03.2004 - 25.04.2004  „Plzeň v pětačtyřicátém“   - Výstava zrestaurovaných fotografií, zachycujících město Plzeň v roce 1945 silně poškozenou po náletech, ale přesto naplněnou radostí nad osvobozením, autor výstavy je profesionální fotograf Vladislav Vítek, který se kromě volné tvorby zabývá především restaurováním historicky významných negativů, I. a II. výstavní místnost
 • 04.03.2004 16:30  Mgr. Josef Koželuh - Ve znamení pout a znevolnění   (Od 2. pol. 17. stol. do zrušení nevolnictví)
 • 06.03.2004 19:00  Country bál   Kulturní dům Chvalčov
 • 06.03.2004 19:30  Dřevařský ples   Společenský dům Sušil B.p.H.
 • 07.03.2004  TJ Bystřice p. H.   SK V. Bystřice, házená, sportovní hala B.p.H.
 • 09.03.2004 - 18.04.2004  Krásy Číny   - přírodní divy, kultura a lidé v 60 fotografiích čínských autorů, gymn. horní sál
 • 09.03.2004 - 27.03.2004  Výstava uměleckých prací lidí s roztroušenou sklerózou   Místo: Domov sv. Josefa, pořadatelé: Domov sv. Josefa
 • 09.03.2004 18:00 - 26.03.2004  Obec Dublovice v průběhu staletí  
 • 10.03.2004  Přednáška s MuDr.Jaroslavem Kašparů  
 • 11.03.2004 - 25.04.2004  Denisa Wagnerová   - dětem, krátkodobá výstava v galerii muzea, začátek vždy ve středu v 1700
 • 11.03.2004 16:00 - 13.06.2004  Vernisáž výstavy - Padesátá léta   Muzeum Mladoboleslavska a Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mladá Boleslav vás zvou na vernisáž výstavy - Padesátá léta. Vernisáž se uskuteční ve výstavním sále muzea na hradě.
 • 14.03.2004 - 18.04.2004  Hana Urbanová   - výstava obrazů a grafiky, při příležitosti 70. narozenin autorky
 • 14.03.2004  Vrcholy oblasti KČT Valašsko   Chřiby, pěší výlet, tel. 573 378 859 KČT B.p.H.
 • 18.03.2004 - 25.04.2004  Jindřich Prucha   - Retrospektivní výstava významného českého krajináře připravená ve spolupráci se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích, galerie umění
 • 19.03.2004 - 21.03.2004  Den loutek   - volný vstup s programem pro školní kolektivy i ostatní veřejnost
 • 19.03.2004 - 18.04.2004  Hubert Kovařík   - výstava obarazů a plastik,
 • 19.03.2004 - 18.04.2004  Milan Albich   - průřez životní tvorbou, výstava je oficiální akcí k výročí 90. let od narození Bohumila Hrabala.
 • 21.03.2004  Svatojosefská soukromá pouť mužů   sv. Hostýn
 • 21.03.2004  TJ Bystřice p. H.   Tantran Litovel, házená, sportovní hala B.p.H.
 • 25.03.2004 - 11.07.2004  Co neodnesl čas…   - vernisáž 25. 3. v 1700hodin, nejzajímavější přírůstky do sbírek SM, Slovácké muzeum - malý sál
 • 25.03.2004 16:30  Mgr. Josef Koželuh - Svítá na Blovicku   (Od konce 18. stol. do 1848)
 • 25.03.2004 18:00  "Iter je cesta…"   Městské muzeum Čáslav s laskavou podporou města Čáslavě si Vás dovolují pozvat na setkání s členem Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky ing. Milanem Řípou, CSc. Po skončení formální části Vás srdečně zveme na malé pohoštění.
 • 26.03.2004  80. zámecký koncert   A. Novák - housle, M. Mergentalová - klavír - ZUŠ B.p.H.
 • 27.03.2004 - 12.06.2004  Austrálie - země opálů   - Výstava australských drahých opálů a opalografických fotografií Jána Babiara, radnice zadní, pravý malý sál
 • 27.03.2004  Zahájení svatební sezóny roku 2004  
 • 27.03.2004  FK Bystřice p. H   SK Unex Uničov - fotbal - fotbalové hřiště Zahájené B.p.H.
 • 28.03.2004 13:00  Slavnostní otevření zámku  
 • 30.03.2004 18:00 - 25.04.2004  Velikonoční výstava obce Vysoký Chlumec  
 • 31.03.2004 - 20.11.2004  Výstavka V.A. Kounice   Výstavka V.A. Kounice - vstupní prostory zámku
 • 01.04.2004 - 31.05.2004  Pojďte si hrát do galerie   - Městské muzeum Polička pořádá interaktivní výstavu "Pojďte si hrát do galerie" v prostorách stále expozice moderního umění, využívající sbírky poličské galerie.
  Termín: od 1400 hod.
  Místo: Radnice
 • 01.04.2004 - 30.06.2004  Sklo   - průmyslová výroba firmy Crystalex Nový Bor
 • 01.04.2004 - 30.04.2004  EURODIALOG 2004   - výstava pražských a německých výtvarníků, obrazárna Strahovského kláštera
 • 01.04.2004 - 20.06.2004  Jaroslav Alt, starší   - nové obrazy
 • 01.04.2004 - 30.04.2004  Velikonoce na Rychtě   - po dobu Velikonočních svátků bude objekt vyzdoben velikonoční výzdobou, ve spolupráci se ZUŠ Žandov a ZŠ Kravaře
 • 01.04.2004 - 31.10.2004  Prodejní výstava skla   - ze sklárny HUŤ ANNA Bělá u Ledče nad Sázavou,
  duben: So - Ne 900 - 1200 a 1300 -1600
  květen - září: Út - Ne 900 - 1200 a 1300 - 1600
  říjen: So - Ne 900 - 1200 a 1300 -1600
 • 01.04.2004 - 31.10.2004  Člověk a kůň   vystavuje Škola pro sluchově postižené děti z Liberce (zámecká konírna)
 • 01.04.2004 - 30.06.2004  Práce z keramiky   vystavuje Škola pro sluchově postižené děti z Liberce (výstavní síň)
 • 01.04.2004  SHŠ Týřov   Šermířská klání a historické tržiště. Uvidíte pracovat mistra kovářského, dráteníka, košíkáře ...
 • 01.04.2004  Cesty za uměním – Hohenems   Čtyřdenní zájezd do Rakouska po stopách hraběcího rodu, jehož obrazárna se nachází v poličské galerii.
 • 01.04.2004  Cesty za uměním – Kunín   Zájezd na severní Moravu po stopách hraběcího rodu, jehož obrazárna se nachází v poličské galerii.
 • 01.04.2004 14:00 - 31.05.2004  Pojďte si hrát do galerie   Interaktivní výstava v prostorách stálé expozice moderního umění, využívající sbírky poličské galerie.
 • 02.04.2004 - 23.05.2004  Antonín Vitvar a motoristická tradice   - ke 100. Výročí závodníkova narození.
 • 02.04.2004  Koncert - Kyjovský komorní orchestr   Koncert - Kyjovský komorní orchestr - Rubensův sál
 • 03.04.2004 - 08.05.2004  Muzea sobě   - Restaurované exponáty pro Městské muzeum v Kadani, gym. dolní sál
 • 03.04.2004  ASPR Kroměříž, Kino klub Sušil B.p.H.  
 • 03.04.2004 - 24.04.2004  Triglav - výstava obrazů a plastik   P. Stanický a P. a R. Háblovi, zámek B.p.H.
 • 03.04.2004 09:00  Zahájení hlavní návštěvní sezóny  
 • 03.04.2004 09:00 - 04.04.2004 16:00  Čestný dvůr zámku Sychrov   Velikonoční trhy spojené s prodejem tradičního českého zboží, ukázkami řemesel a programem uměleckého sdružení Bohém.
 • 04.04.2004  Zámecké jazzování - hraje Voxtet  
 • 04.04.2004  TJ Bystřice p. H.   - TJ Šumperk, házená, sportovní hala B.p.H.
 • 05.04.2004 - 27.06.2004  Vzduchovky   Městské muzeum Čáslav Vás zve do své galerie v Jeníkovské ulici na výstavu: Vzduchovky (sběratele pana Jana Petržílka).
 • 05.04.2004 09:00 - 11.04.2004 15:00  Velikonoce v hornické chalupě   Předvádění velikonočních zvyků, obyčejů a tradičních řemesel.
 • 05.04.2004 17:00 - 25.04.2004  Koně - historie a současnost   Městské muzeum v Čáslavi ve spolupráci se Sdružením pro hipoterapii Dítě a kůň – Miskovice Vás srdečně zve na vernisáž výstavy.
 • 06.04.2004 - 25.04.2004  Velikonoce na Betlémě   Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky.
 • 06.04.2004 18:30  Břišní tance   Společenský dům Sušil B.p.H..
 • 07.04.2004 - 12.05.2004  Svatopluk Klimeš (1944)   - Výstava, přestože používá objektů a instalací, které již byly prezentovány, je připravena speciálně pro prostory Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, a je doplněna originální performancí s ohněm. Ta bude zaznamenána na video, jež se stane součástí výstavního projektu, stejně jako kouřové kresby, dodatečně instalované v prostorách výstavy.
 • 08.04.2004 - 30.04.2004  „Dílo malíře Paška"  
 • 09.04.2004 - 12.04.2004  Velikonoce na Valašsku  
 • 09.04.2004 - 09.05.2004  Výstava - Květa Krhánková - obrazy a grafika   Místo: Domov sv. Josefa v Žirči, pořadatelé: Domov sv. Josefa
 • 09.04.2004 19:00 - 11.04.2004 22:00  Noční prohlídky zámku na téma "Francouzský král Karel X. na Sychrově"   Netradiční prohlídky zámku v podání kostýmovaných externích průvodců. Správa zámku doporučuje rezervaci vstupenek na telefonním čísle 482 416 011
 • 10.04.2004  FK Bystřice p. H.   - FC MSA Dolní Benešov - fotbal - fotbalové hřiště Zahájené B.p.H.
 • 10.04.2004 - 11.04.2004  Velikonoce na Křivoklátě   Velikonoční jarmark, koncerty, mše, představení. Bude vypraven z Prahy zvláštní vlak tažený parní lokomotivou
 • 10.04.2004 16:00  Velikonoční koncert   G. B. Pergolesi: Sstabat Mater. Účinkují: soprán Zdena Kloubová, mezzosoprán Pavla Vykopalová, varhany Vladimír Roubal (zámecké kapli)
 • 10.04.2004 17:00  Vernisáž výstavy Květa Krhánková - obrazy a grafika   Slovem bude provázet Stanislav Špelda, na kytaru Miloš Klimeš.
 • 11.04.2004  Velikonoční pochod Vsetín   Tesák, pěší výlet, tel. 573 379 193 KČT B.p.H.
 • 14.04.2004 - 30.10.2004  Ilja Sajner, hvězdy a ostrovy   - dílo malíře a mystika v souznějícím prostoru, hvězdářská věž
 • 15.04.2004 - 16.05.2004  Výstava ex-libris   Výstava ex-libris - galerie OK
 • 16.04.2004 - 25.04.2004  "Böhmische Woche" ve Schlettau   - Druhý ročník společně pořádané akce: zámek Schlettau (Sasko)
  -výstava Přísečnická mincovna 16.4.-16.5.
  -koncert pěveckého sboru z Litvínova 17.4.
  -společné malování členů Malířského společenství s německými výtvarníky 17.4.-18.4.
  -přednáška "Příroda Krušných hor" 22.4.
  -komorní koncert souroz. Formanových 24.4.
 • 17.04.2004 - 18.04.2004   Mezinárodní den památek   - do hlavního návštěvního okruhu vstup zdarma pro děti do 15 let
 • 17.04.2004 - 30.10.2004  Muzejní zbrojnice   - historické zbraně v oratoři kostela sv. Kateřiny, radnice
 • 17.04.2004 - 30.10.2004  Lapidárium plastik   - kamenné artefakty s vůní léčivek, Mnišský dvorek
 • 17.04.2004 - 17.04.2004  Den památek a sídel   - Den otevřených dveří se slavnostním zahájením, gymn. park
 • 17.04.2004  Porta   Porta
 • 17.04.2004  Cestička k Mayrovce   Turistický výšlap.
 • 17.04.2004  Den památek   provádění i v jinak nepřístupných prostorách zámku
 • 17.04.2004 19:00 - 17.04.2004  Znojemské historické hodokvasy   - koncert country kapely Paroháči taneční večer v podání skupiny Sabrin
 • 22.04.2004 16:30  Mgr. Josef Koželuh - A co následovalo?   (50. - 60. léta 19. století)
 • 23.04.2004 - 23.05.2004  Svatava Skryjová   - výstava obrazů
 • 24.04.2004 - 25.04.2004  Mezinárodní soutěž trubačů na lesní roh  
 • 24.04.2004 - 31.10.2004  Domácí dřevovýroba na Hlinecku   Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná historii lidové dřevovýroby.
 • 24.04.2004  Vojenský folklórní soubor Ondráš   koncert, sportovní hala B.p.H.
 • 24.04.2004  FK Bystřice p. H.   - Fotbal Třinec - fotbal - fotbalové hřiště Zahájené B.p.H.
 • 24.04.2004  K pramenu Bystřičky   pěší výlet, tel. 603 194 923 KČT B.p.H.
 • 24.04.2004 09:00 - 24.04.2004 17:00  Den řemesel   Naším hlavním cílem je vtáhnout současného diváka či návštěvníka do reality mimo náš známý prostor a čas. Divák se stává spoluautorem veškerého dění. K tomu využíváme jednak řemesla našich předků v oživlé podobě.
 • 24.04.2004 10:00 - 24.04.2004 15:00  Zahájení sezóny na Veselém Kopci   Kulturní program.
 • 25.04.2004  TJ Bystřice p. H.   - HK Ivančice, házená, sportovní hala B.p.H.
 • 27.04.2004 18:00 - 30.05.2004  Sedlčanští fotografové  
 • 28.04.2004 - 16.05.2004  Krajina jako ateliér   Karel Novotný a Ivan Bumba (černobílé i barevné fotografie krajiny a přírody)
 • 28.04.2004  Talentinum   Koncert Společenský dům Sušil B.p.H.
 • 28.04.2004  Skandinávie   Zeměpisný pořad, Kino Klub Sušil B.p.H.
 • 28.04.2004 17:00  Archeologické výzkumy na Čáslavsku a Kutnohorsku v roce 2003   Muzejní a vlastivědní spolek „Včela Čáslavská“ Vás zve na přednášku: Archeologické výzkumy na Čáslavsku a Kutnohorsku v roce 2003. Přednáší: PhDr. Radka Šumberová, Mgr. Petr Květina, Mgr. Filip Velímský. (Přednáškový sál městského muzea Čáslav).
 • 29.04.2004 - 06.06.2004  Jan Kudláček   - ilustrace aneb Vodníci, vosrmoni, šosáči a hastrmani, začátek vždy ve středu v 1700
 • 29.04.2004 - 04.10.2004  Výtvarné umění a film   - vernisáž 29. 4. v 1700hodin, výstava k LFŠ, Slovácké muzeum - velký sál
 • 30.04.2004 - 06.07.2004  Rostliny v hudbě   zápůjčka výstavy z Ostravského muzea. Tato interaktivní výstava – kterou pořádá Muzeum ve Šlapanicích ve spolupráci s Ostravským muzeem - spojuje dvě zdánlivě odlišná témata. Hudbu a botaniku. Botanické materiály představuje z pohledu jejich využití v hudbě – a to smyslu „Návštěvníci, prosím, dotýkejte se!“.

  Vedle původních lidových nástrojů, pocházejících od nás i z exotických míst afrického kontinentu, je další část výstavy věnována rostlinám, které inspirují k osobité hudební kreaci. Za doprovodu drobných skladeb hudebního skladatele Edvarda Schiffauera si návštěvníci mohou vyzkoušet hru na bubínky, rumbakoule, chřestítka či xylofony a nebo jen volně improvizovat. Prostřednictvím přímého kontaktu s nástroji tak lze lépe poznat dary přírody představující nádherné rostliny, plody a dřeviny a obdivovat barevnou škálu jejich zvukových vlastností.

  Výstava je určena nejen náhodným návštěvníkům, ale především mládeži a jejím pedagogům, pro které může být návštěva této akce přínosem v hodinách botaniky nebo hudební výchovy. Naše tajné přání je inspirovat Vás k vlastní výrobě těchto mininástrojů a také se zamyslet nad krásou a bohatství paní přírody.

  Výstava je doplněna o popisky v Brailově písmu a díky svému zaměření na všechny vjemové smysly člověka se přímo nabízí obohatit o estetické zážitky bez rozdílů všechny zájemce o přírodu, včetně našich handicapovaných spoluobčanů.
 • 30.04.2004 - 27.06.2004  Výstava ZUŠ - Evropa ve Slavkově, Slavkov v Evropě   Výstava ZUŠ - Evropa ve Slavkově, Slavkov v Evropě
 • 30.04.2004  Vesele i vážně do Evropy   Vesele i vážně do Evropy
 • 30.04.2004  Pálení čarodějnic  
 • 30.04.2004  81.zámecký koncert - Moravia Guittar Consort   ZUŠ B.p.H.
 • 30.04.2004 - 22.05.2004  Základní umělecká škola - výstava zámek B.p.H.  
 • 30.04.2004 20:00   Malá noční hudba   - zámecký koncert, velký sál
 • 01.01.1970 01:00  Léto na Křivoklátě   Celoprázdninový kulturní festival, cyklus koncertů, divadel a výstav pořádaný na hradě Křivoklátě
 • 01.05.2004  Otevírání kynžvartského zámeckého parku   - ostrůvek na zámeckém mlýnském rybníku
 • 01.05.2004 - 20.06.2004  Bohuslav Martinů   - Městské muzeum Polička Vás zve na vernisáž "Bohuslav Martinů – dětství v kostelní věži"
  Místo: Muzeum - vestibul
  Termín: 1400 hod
 • 01.05.2004 - 01.05.2004  Jaro na dědině   - zahájení hlavní sezóny
 • 01.05.2004 - 30.09.2004  V. Vlasenko   - výstava obrazů, obrazárna Strahovského kráštera
 • 01.05.2004 - 01.05.2004  Harmonie prostoru   - Vl. Marek a R. Benda zahrají na tibetské mísy,zvonky, steel drum a šengy, kostel sv. Kateřiny
 • 01.05.2004 - 20.06.2004  Milan Doubrava   - výstava soch, městské muzeum
 • 01.05.2004  Zahradní slavnost   prohlídky zámku, dobový jarmark, ukázky krmení a létání dravců, historický průvod, žehnání Zdislaviny studánky. Začátek akce v 9:30 Jablonné v Podještědí , 12:00 zámek Lemberk
 • 01.05.2004  Zámecký park majáles -The Beatles Revival   Zámecký park majáles - The Beatles Revival
 • 01.05.2004 - 13.06.2004  O maskách   Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Hlinsko, umístěná v domku čp.161 a 162.
 • 01.05.2004  Prvomájové oslavy - recesní akce  
 • 01.05.2004 - 30.05.2004  Výstava - Jiří Sodoma - obrazy   Místo: Galerie F.A. Sporcka, pořadatelé: Galerie F.A. Sporcka
 • 01.05.2004  Jedenáctá pouť hasičů   sv. Hostýn
 • 01.05.2004  TK Bystřice p. H.   - TK Uherské hradiště B, tenisový turnaj žáci A, tenisové kurty . Zahájené B.p.H.
 • 01.05.2004  TK Bystřice p. H.   - TK Kunovice, tenisový turnaj žáci B, tenisové kurty Zahájené B.p.H.
 • 01.05.2004 - 30.09.2004  Výstava "Historické skleníky"   - prohlídka skleníků v zahradnictví s výkladem o parku a květinách pěstovaných od 18. století
 • 01.05.2004  Peřiny   Slavnost spojená s představením připomínajícím plnění odvěkých manských služebností. Letos pouze komorní verze v Novém Strašecí
 • 01.05.2004  Pod křídly   Přednášky na téma "LOUTKY" a "ŽIVOT HANDICAPOVANÝCH A OHROŽENÝCH PTÁKŮ", praktický trénink, kursy pro menší skupiny dětí, mládeže a učitelů, loutková představení.
 • 01.05.2004  Výstava Amatérský Chotěšov  
 • 01.05.2004 13:00  Zahájení pravidelných prohlídek kláštera   Prohlídky každou neděli odpoledne ve 13 hod., 14,30 hod. a 16 hod. do 2.10.2005.
 • 01.05.2004 14:00  Vernisáž výstavy - Jiří Sodoma - obrazy  
 • 01.05.2004 14:00 - 20.06.2004  Bohuslav Martinů – dětství v kostelní věži   Muzeum – vestibul. Vernisáž ve 14 h.
 • 01.05.2004 14:00 - 30.06.2004  Rodina Martinů - život ve věži  
 • 01.05.2004 15:00  Pouť ke sv. Anně   mše sv. v rámci setkání animátorů, Rajnochovice
 • 01.05.2004 20:00  První noční prohlídka zámeckých interiérů  
 • 02.05.2004  Pouť Klubu křesťanských žen   Valná hromada MSH - sv. Hostýn
 • 03.05.2004 - 13.06.2004  „Jírové"  
 • 04.05.2004 - 20.06.2004  „Kdo si staví nezlobí," aneb výstava modelů a modýlků   - Výstava je realizována ve spolupráci s technickým oddělením DDM v Teplicích. Prezentuje trojrozměrné modely lodí, letadel, raket, vláčků a autíček v různých velikostech a kvalitách provedení, od prvních dětských modelů až po ty "nejpropracovanější". Součástí výstavy bude též fotografická dokumentace, technické nákresy, autodráha, počítačový trenažér létání a mnohé další. I. a II. výstavní místnost.
 • 04.05.2004 - 31.10.2004  Paměť jednoho města   Západní křídlo hradu - přízemí, tato výstava seznamuje návštěvníky prostřednictvím vybraných zajímavých exponátů s činností jednotlivých odborných pracovišť a se sbírkami, které vytvářejí a o něž pečují. Jde např. o pracoviště historické, uměnovědné, archeologické apod. Výstava je doplněna řadou fotografií, plakátů a dalších materiálů, které dokumentují stoletou cestu muzea.
 • 04.05.2004 - 31.10.2004  Sběratelé a donátoři   - zakladatelé Muzea města Brna - západní křídlo hradu - 2.patro, Prostřednictvím vybraných galerijních exponátů jsou zde připomenuty významné osobnosti města Brna, které nemalým podílem přispěly k vytváření sbírkového fondu nově založeného Městského musea.
 • 04.05.2004 - 31.10.2004  Dětská dílna   - umožňuje všem hravým návštěvníkům vyzkoušet si ve zjednodušené formě některé úkoly, které musí muzejní pracovníci řešit. Otevřeno: do 31.10. 2004, soboty - neděle: 9.00 - 18.00, v říjnu jen do 17.00. Pro školy po předchozí telefonické dohodě (Mgr. Alena Novotná - 542 123 618) vstup možný i ve všední dny.
 • 06.05.2004 - 30.06.2004  Marius Kotrba   - výstava soch
 • 06.05.2004 - 06.05.2004  "Otevírání mlejnku z Víru"   - slavnostní otevírání mlejnku z Víru - zahájení hlavní turistické sezóny, vystoupení místního folklórního souboru Šípek, začátek v 1600
 • 06.05.2004 - 30.05.2004  Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ B. Smetany   Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Bedřicha Smetany ve výstavní síni za zámeckou pokladnou
 • 06.05.2004 - 20.06.2004  Výstava grafiky - Cyril Bouda   Výstava grafiky - Cyril Bouda
 • 06.05.2004 19:00  České trio   Milan Langer – klavír, Dana Vlachová – housle, Miroslav Petráš – violoncello. V programu zazní hudba autorů J. Suka, B. Smetany a A. Dvořáka.
 • 07.05.2004 08:00  Tradiční běh žáků velkobřezenské ZŠ zámeckým parkem  
 • 08.05.2004  Toulky kolem 50. rovnoběžky   Toulky kolem 50. rovnoběžky - turistická, naučná nebo zábavná (podle chuti) akce s cílem v říčanském muzeu. Možno též plnit oblastní turistický odznak 50. rovnoběžka a Říčansko.
 • 08.05.2004  Koncert dětského pěveckého sboru Primavera   Koncert dětského pěveckého sboru Primavera - Historický sál
 • 08.05.2004  Výstava maďarských a hrubosrstých ohařů   Výstava maďarských a hrubosrstých ohařů - zámecký park
 • 08.05.2004  Veteráni   25. ročník výstavy historických vozidel
 • 08.05.2004  FK Bystřice p. H.   - FC Vítkovice B - fotbal - fotbalové hřiště Zahájené B.p.H.
 • 08.05.2004  Zájezd Veselý Kopec   Skansen Vysočina, přihlášky do 26.4. tel.608 620 837 KČT B.p.H.
 • 08.05.2004 10:00  3. ročník automobilového závodu veteránů "O pohár hraběte Chotka"  
 • 08.05.2004 12:00  Rekonstrukce poslední bitvy 2. světové války v Evropě u Slivice roku 1945. Jízda válečných vozidel podél demarkační linie do Strakonic.   Pietní akt u Památníku Vítězství, rekonstrukce bitvy v areálu Památníku Vítězství u Slivice, ukázka historické vojenské techniky, prezentace soudobé techniky, výzbroje a výstroje AČR, vystoupení hudebních skupin, stánkový prodej a další doprovodné akce.
 • 08.05.2004 18:00  Svatozdislavský benefiční večer   večer plný hudby a poezie, výtěžek z koncertu bude věnován Lomnické společnosti přátel dětí zdravotně postižených. Začátek v 18:00 v Bajkovém sále
 • 08.05.2004 18:00  Perly světové operety   účinkují: Lubomír Havlák, Zora Jehličková - sólisté Státní opery v Praze, klavír: Irena Havláková (zámecké galerii)
 • 09.05.2004  Příběh Coco Chanel   Divadelní představení s M. Dolinovou Kino Klub Sušil B.p.H.
 • 09.05.2004  TJ Bystřice p. H.   - SKP Frýdek-Místek, házená, sportovní hala B.p.H.
 • 09.05.2004 14:00  Den matek   Kino Klub Sušil B.p.H.
 • 10.05.2004  82. zámecký koncert Š. Rak a A. Strejček   zámek B.p.H.
 • 14.05.2004  Procházka vídeňskou operetou   - zámecký koncert, velký sál
 • 14.05.2004 - 20.05.2004  Dětská kresba k festivalu FIJO  
 • 14.05.2004 - 16.05.2004  Slavkovská zahrada - výstava pro zahrádkáře   Slavkovská zahrada - výstava pro zahrádkáře - zámecký park
 • 14.05.2004 - 16.05.2004  Pohár horských kol   Pořadatel: Straka Sport, Husova 16, 284 01 Kutná Hora. Kontakt: +420 777 661 662, strakasport@hotmail.com
 • 14.05.2004 - 31.10.2004  Paměť jednoho města   Výstava ke 100. výročí Muzea města Brna, představí jednotlivá pracoviště muzea a výběr z jejich sbírkových fondů. Pro děti je připravena dětská dílna, otevřená v So a Ne.
 • 14.05.2004 - 31.10.2004  Sběratelé a donátoři - zakladatelé Muzea města Brna   Výstava ke 100. výročí Muzea města Brna, představí osobnosti, které stály u jeho zrodu v roce 1904.
 • 14.05.2004 17:00  Slavnostní koncert ZUŠ   Kulatý sál zámek B.p.H.
 • 14.05.2004 20:00  Kosovci - zábava   areál Skála Rychlov
 • 15.05.2004  Kostýmované prohlídky zámku   Kostýmované prohlídky zámku, vodní světelná fontána
 • 15.05.2004  Slavnosti žirovnického jednorožce   historické slavnosti
 • 15.05.2004  TK Bystřice p. H.   - LTC Hodonín, tenisový turnaj dospělí, tenisové kurty Zahájené B.p.H.
 • 15.05.2004  TK Bystřice p. H.   - TC Bajda Kroměříž, tenisový turnaj žáci A, tenisové kurty Zahájené B.p.H.
 • 15.05.2004 09:00 - 16.05.2004 17:00  Sychrovské střelecké hry  
 • 15.05.2004 14:00 - 15.05.2004 22:00  Vysoko, výše, Vyšehrad   4.ročník festivalu pro doktora Jedličku - připravilo Občanské sdružení TAP při JÚ
 • 16.05.2004 - 12.09.2004  Jiří Trnka - filmová tvorba   Výstava byla připravena ve spolupráci s Krátkým filmem Praha a návštěvníkům přibližuje část díla J. Trnky (1912-1969) jako malíře, grafika, sochaře, ilustrátora, režiséra a zakladatele českého animovaného filmu. Ve výstavních prostorách jsou instalovány loutkové scény z Trnkovy filmové tvorby, dále je možno shlédnout výjevy z pohádek a podívat se na záběry z práce ve filmových ateliérech. Na výstavě je možno také se seznámit s postupem při filmové animaci, a tak nahlédnout do svébytného světa zachyceného na diapozitivech, jakož i s obrázky a plakáty zachycujícími tvorbu velkého umělce Jiřího Trnky. Výstava potrvá do 12. září 2004. Hromadné prohlídky je možno objednat telefonicky na č. 549 412 293 nebo faxem na č. 549 410 098, také emailem na adrese: podhoracke-muzeum@quick.cz
 • 16.05.2004  Druhá pouť včelařů - sv. Hostýn  
 • 16.05.2004  TJ Bystřice p. H.   - TJ Holešov, házená, sportovní hala B.p.H.
 • 16.05.2004  TK Bystřice p. H.   - TJ Malenovice, tenisový turnaj dorost D, tenisové kurty Zahájené B.p.H.
 • 18.05.2004 - 12.09.2004  Mezi Dunajem, Vltavou a Vislou   - vernisáž 18. 5. v 1700hodin, z tvorby polských, slovenských, maďarských a českých medailérů, přízemní sál - galerie
 • 18.05.2004 - 25.07.2004  Ludmila Seefried - Matějková   - vernisáž 18. 5. v 1700hodin, sochy, kresby, velký sál - galerie
 • 18.05.2004 - 13.06.2004  Milada Šindlerová: Ptal jsem se cest - obrazy   Motivy obrazů- pastelů zachycují vzpomínky z cest v kontextu dějin a mýtů.
 • 19.05.2004 - 24.05.2004  Theater Seminar. Studenti GC&SU (Georgia), USA   Místo: Comoedien - Haus, pořadatelé: agentura Gate, divadelní dílna studentů Georgia College & State University, Milledgeville (GA) na téma barokní evropské divadlo
 • 20.05.2004 - 26.09.2004  Zničené kostely   - výstava v rámci plzeňské diecéze
 • 20.05.2004 - 23.05.2004  Výstava květin   Výstava květin - 20. 5. módní přehlídka
 • 21.05.2004 - 08.10.2004  Hudba na blanenském zámku   11. ročník cyklu koncertů - termíny 21. 5., 4. 6., 18. 6., 10. 9., 24. 9., 8. 10. 2004
 • 21.05.2004 - 23.05.2004  Svatební inspirace   Výstava svatebních šatů a jejich doplňků v interiérech zámku.
 • 22.05.2004 - 29.08.2004  VI. Bienále Malířského společenství - Něžná   - Výtvarníci a moderní krajka pro kongres OIDFA, gym. horní a dolní sál
 • 22.05.2004  Oživlé zbraně na hradě Kašperku   skupina scénického šermu Romantika na nádvoří hradu Kašperk. Scénický šerm s gotickými a renesančními zbraněmi, orientální tance. Po představení dovednostní soutěže včetně střeleckých soutěží pro malé i velké diváky, teplé i studené občerstvení.
 • 22.05.2004 - 23.05.2004  Jarní zámecká zahrada   Vše o zahradě a pro zahradu.
 • 22.05.2004  Hudba ticha   Místo: v areálu DSJ v Žirči a Kuksu, pořadatelé: Domov sv. Josefa, Hospital Kuks, Obec Kuks. Minifestival minihudby. Hudba ticha nás zastaví na místech, která sama inspirují k tichému rozjímání. Představí se Vám nejvýraznější osobnosti české alternativní scény tam, kde snoubí krása stvoření s uměním člověka a hloubkou lidství.
 • 22.05.2004  Malování v plenéru   Zámek B.p.H.
 • 22.05.2004  TK Bystřice p. H.   - DTJ Květná, tenisový turnaj žáci B, tenisové kurty Zahájené B.p.H.
 • 22.05.2004  FK Bystřice p. H.   - SK Hanácká Slavia Kroměříž - fotbal - fotbalové hřiště B.p.H.
 • 23.05.2004  83. Zámecký koncert   Zámek B.p.H.
 • 23.05.2004  Devátá pouť Radia Proglas   sv. Hostýn
 • 23.05.2004 14:30  Z pohádky do pohádky   pohádkový les pro děti, Jankovice
 • 24.05.2004 - 28.05.2004  Pohádky   V podání divadla Šus (zámecká galerie).
 • 27.05.2004 19:00  Eberle Quartet   Eberle Karel – I. Housle, Jiroušek Zdeněk – II. Housle, Petřina Pavel – viola, Jahoda Miloš – violoncello. V programu zazní hudba W.A. Mozarta a A. Dvořáka.
 • 28.05.2004 - 27.06.2004  Výstava pro nevidomé  
 • 28.05.2004 20:00  Malá noční hudba   - zámecký koncert, velký sál
 • 28.05.2004 20:00  Čuňasky - zábava   areál Skála Rychlov
 • 29.05.2004 - 29.05.2004  Jarmark   - historický jarmark v zámeckém parku
 • 29.05.2004 - 27.06.2004  Martin Stejskal - Zadem k nekonečnu   - kresby a malby.
 • 29.05.2004  Pouť k hrobu sv. Zdislavy   prohlídky zámku s doprovodným programem - vystoupí taneční skupina GREEN SLEEVES z Liberce. Akce potrvá od 9.00 do 17.00 hodin
 • 29.05.2004 - 30.05.2004  Zámecký dětský den   Přijelo panstvo…! - návštěvníky na zámku přivítá "hraběcí rodina a služebnictvo" - prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech. Na nádvoří zámku šermíři, lukostřelci, sokolníci, loutkové divadlo, dobová krčma a další atrakce.
 • 29.05.2004 - 05.06.2004  Festival divadla a hudby Vyšehrad 2004   Pořádá Agentura Marty s NKP Vyšehrad Zahájení
  29.5. v 1500 hod.( W.Daněk, M.Kubišová a další)
  Tématické programové bloky od 900 do 2200 hodin
  (dopolední představení pro školy - Divadlo Lampion Kladno,
 • 29.05.2004  Den dětí  
 • 29.05.2004 - 06.06.2004  Hostýnská známka   Filatelistická výstava u příležitosti vydání 1. známky s motivem Hostýna - zámek B.p.H.
 • 29.05.2004 09:00  Zámecké vinné trhy   VI. ročník veřejné prodejní výstavy a ochutnávky nejlepších vín z nabídky producentů vína z České republiky; výstava je doprovázena cimbálovou muzikou
 • 29.05.2004 15:00  Varhanní koncert   Místo: kostel Nejsvětější Trojice na Kuksu, pořadatelé: Hospital Kuks, koncert - varhany a trubka, Václav Uhlíř - varhany, Jiří Houdek - trubka
 • 30.05.2004 - 31.05.2004  Pivní slavnosti HOSTAN  
 • 30.05.2004 - 29.06.2004  Vernisáž výstavy Elišky Charvátové   Vernisáž výstavy obrazů Elišky Charvátové v galerii "Pod Žebrovkou"
 • 30.05.2004  Hostýnské vrchy   Pěší výlet, tel. 573 378 859 KČT B.p.H.
 • 30.05.2004  Zájezd Podhajská   Termální koupaliště, přihlášky do 16.5. tel. 608 620 837 KČT B.p.H
 • 30.05.2004 14:00  Dětský den   areál Skála Rychlov
 • 30.05.2004 18:00  Svatodušní bohoslužba   pravidelná svatodušní bohoslužba v zámecké kapli Seslání Ducha svatého . Začátek bohoslužby v 18:00 hodin
 • 31.05.2004 - 04.06.2004  Pohádky   V podání divadla Šus (zámecká galerie).
 • 31.05.2004  Pavel Novák - koncert   Kino Klub Sušil B.p.H.
 • 31.05.2004  Čtvrtá pouť píšících křesťanů   sv. Hostýn
 • 01.06.2004 - 30.09.2004  Sklářství   - ke kořenům historie severočeského sklářství
 • 01.06.2004 - 30.06.2004  Paličkyáda   - 2. ročník Kravařské PALIČKYÁDY - ukázka techniky výroby paličkovaných krajek, návštěvníci si mohou sami zkusit něco vytvořit pod dohledem zkušených krajkářek z celého Českolipska, výstava paličkovaných krajek.
 • 01.06.2004  Dětský den pro I.st. ZŠ   Dětský den pro I.st. ZŠ - zámek a park
 • 01.06.2004 - 12.10.2004  Železniční modely   Prezentace sbírek i vlastních výrobků modelářů a zájemců o historii železniční dopravy. Autorem scénáře je František Pavelčík a dále spolupracovali: Oldřich Wiesner, Tomáš Hloušek, Ing. Vítězslav Muras, Jiří Klement, Ing. Josef Juřeník, Jiří Síč, RK MODEL Brno, Vagonářské muzeum Studénka, České dráhy, a.s. - Železniční stanice Ostrava-hl.nádraží a Železniční stanice Frýdek-Místek. Výstava je doplněna funkčním kolejištěm a prodejem železničních modelů
 • 01.06.2004 - 13.06.2004  Archologické průzkumy ve Frýdku - Místku v sezóně 2003   Výstava přibližuje problematiku záchranného archeologického průzkumu na staveništi hypermarketu Kaufland ve Frýdku, který probíhal od konce dubna do poloviny července 2003. Vystaven je výběr z bohaté kolekce unikátních nálezů, které dokládají proměny života frýdeckých měšťanů v období od středověku až do 19. století.
  Pro veřejnost otevřeno: úterý, středa a pátek 14-16 hod., čtvrtek 14-17 hod., sobota a neděle 13-17 hod.
 • 01.06.2004 - 05.09.2004  Historie létání v Podbeskydí   Prostřednictvím historických fotografií a písemných dokumentů se mohou návštěvníci seznámit s historií sportovního létání na řadě letišť v našem regionu od roku 1928 až po současnost. Součástí výstavy bude expozice týkající se činnosti paraskupiny Wolfram v Beskydech koncem 2. světové války. Skupina byla vysazena 13. září 1944. V letošním roce si připomínáme 60. výročí této události.
  Vernisáž v pátek 18. června v 17 hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku.
 • 01.06.2004  Dětský den   Dopolední program pro děti a dospělé.
 • 01.06.2004 - 13.06.2004  Noviny Těšínské "Písmo posvěcené českému lidu ve Východním Slezsku"   Výstava připomíná 110. výročí vydání prvního českého listu na Těšínsku - "Novin Těšínských". 1. prosince 1894 roku vyšlo první číslo těchto prvních českých novin, které vycházely až do roku 1916.
  Kromě historie vzniku těchto novin a jejich vydávání
 • 01.06.2004 - 01.07.2004  Výstava: Poklady Moravskoslezského kraje   (ke 190. výročí muzejnictví) - Muzeum Těšínska je spolupořadatelem výstavy (červen - srpen 2004)
 • 01.06.2004 - 23.08.2004  120. let šperkařské školy v Turnově - oddělení rytců kovů   Místo: Galerie F.A.Sporcka, pořadatelé: Galerie F.A. Sporcka
 • 01.06.2004 - 27.06.2004  Výstava - Eva Hnyková - obrazy   Místo: Galerie F.A.Sporcka, pořadatelé: Galerie F.A. Sporcka
 • 01.06.2004 - 15.06.2004  Stará renesanční a barokní grafik   Ing Jana Štefana z Ostravy
 • 01.06.2004 - 15.06.2004  ''Havana''   očima Michaely Cibulkové, studentky Slezské univerzity v Opavě
 • 01.06.2004 - 30.09.2004  Minikoncerty   - vždy o sobotách nedělích a ve svátek
 • 01.06.2004  Zpěvačka Radůza   Hlavní koncert sezóny
 • 02.06.2004 - 28.07.2004  Vernisáž výstavy Olgy Vyleťalové   Vernisáž výstavy Olgy Vyleťalové ve výstavní síni za zámeckou pokladnou
 • 02.06.2004 19:00  Koncert nevidomých   zámek B.p.H.
 • 03.06.2004 - 01.08.2004  Výstava - šperky, malované hedvábí H.a M.Krškovy   Výstava - šperky, malované hedvábí H.a M.Krškovy - galerie OK
 • 03.06.2004 18:00 - 09.07.2004  Jakub Krčín a Sedlčansko  
 • 04.06.2004  Dětský den s rytíři   Zámecký park B.p.H.
 • 04.06.2004 - 15.09.2004  Hudba a život Leoše Janáčka v zrcadle umění bonnských umělců   - východní křídlo hradu, Výstava se uskutečnila pod záštitou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a pobočky Velvyslanectví České republiky v Bonnu a představuje výběr z děl šestnácti umělců ze Spolkového svazu severního Porýní a Vestfálska, kteří se nechali inspirovat hudbou Leoše Janáčka. Grafické práce vytvořili Gitta Briegleb, Margit Gloger, Victoria Westmacott-Wrede, Jiří Nečas, Josef Niesen, a další.
 • 04.06.2004 - 15.09.2004  Hudba a život Leoše Janáčka v zrcadle umění bonnských umělců   Výstava děl bonnských umělců v rámci oslav výročí Leoše Janáčka
 • 04.06.2004 20:00  Sheron - zábava   areál Skála Rychlov
 • 05.06.2004  Výstava jagdteriérů   Výstava jagdteriérů - zámecký park
 • 05.06.2004 - 06.06.2004  Sokolnické dny   Každoroční setkání s chovateli, ukázky lovu a výcviku dravých ptáků, fotografování s jestřábem, poštolkou, orlem, výrem, sovou sněžnou, krkavcem, puštíkem… Večer 20:00 - 22:00 hodin - výklad legend a pověstí o hradě Hukvaldy (úplňková noc).
 • 05.06.2004 - 06.06.2004  Dětský víkend na hradě Kašperku   Doprovodný program k prohlídkám hradu. Vždy ve 12:15 a v 15:15. Ukázky zručnosti jezdce a koně (jezdkyně Bára a kůň Spící flek) drezůra koně, akrobacie na koni, skok přes kastelána, souboj s holemi, dovednost s dřevcem soutěže pro děti (mj. souboj s dřevci na kladině, chůze na chůdách, střelba z luku, ukázky drátkování a další.
 • 05.06.2004  Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska   sv. Hostýn
 • 05.06.2004  FK Bystřice p. H.   - FC Baník Ostrava B - fotbal - fotbalové hřiště Zahájené B.p.H.
 • 05.06.2004  TK Bystřice p. H   - Slovan Hodonín, tenisový turnaj žáci A, tenisové kurty Zahájené B.p.H.
 • 05.06.2004 09:00 - 05.06.2004 16:00  Dřevo pro radost i užitek   Ukázky tradiční výroby především užitných výrobků ze dřeva.
 • 05.06.2004 09:00  Dětský den   Turnaj v kuželkách
 • 05.06.2004 09:00 - 06.06.2004 16:30  Pohádkový park   Akce k Mezinárodnímu dni dětí plná soutěží s pohádkovými bytostmi.
 • 05.06.2004 14:00 - 05.06.2004 17:00  Vláček na nádvoří   Ukázka železničních modelů firmy RK Model Brno na nádvoří zámku jako součást výstavy "Železniční modely".
 • 05.06.2004 14:00  Vernisáž výstavy - 120 let šperkařské školy v Trutnově  
 • 05.06.2004 14:00  Vernisáž výstavy - Eva Hnyková - obrazy  
 • 05.06.2004 20:00  Čas pro neobyčejné zážitky   5. ročník noční prohlídky Poličky
 • 05.06.2004 21:00  Noční prohlídka zámeckých interiérů  
 • 06.06.2004 - 17.10.2004  Sodovkové lahve  
 • 06.06.2004 - 07.11.2004  Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného  
 • 06.06.2004 - 11.07.2004  Ema Srncová, Helena Schoonerová   - výstava obrazů a keramiky
 • 06.06.2004  Koncert - Petra Besa - klavír   Koncert - Petra Besa - klavír - Historický sál
 • 06.06.2004  Přehlídka dětských hanáckých souborů  
 • 06.06.2004  TK Bystřice p. H.   - TK Kyjov, tenisový turnaj dorost D, tenisové kurty Zahájené B.p.H.
 • 07.06.2004 - 07.06.2004  Folkový festival   - II. Přehlídka country skupin Znojmo 2000 (14.00 - 23.00), Květinka, Přístav Brno, Kvintet Písek, Bokomara Brno, Veselá tráva, Diskobrass Praha, Jewelci Znojmo, Křupani České Budějovice, Poutníci Brno
 • 07.06.2004  Dětský den pro MŠ   Dětský den pro MŠ - zámecký park
 • 08.06.2004 19:00  40. ročník festivalu L. v. Beethovena  
 • 10.06.2004 - 29.08.2004  Poklady Moravskoslezského kraje   Unikátní kolekce nejcennějších exponátů ze sbírek muzeí Moravskoslezského kraje poprvé v historii pod jednou střechou.
  Pořádá Moravskoslezský kraj, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Muzeum Novojičínska, Muzeum Těšínska, Slezské zemské muzeum Opava, Muzeum v Bruntále, Ostravské muzeum a Galerie výtvarného umění v Ostravě.
  Výstava potrvá od 10. června do 29. srpna 2004 v Domě umění v Ostravě, otevřeno úterý až neděle od 10 do 18 hodin
 • 10.06.2004  Slavíkův komorní orchestr Hořovice   Dirigent: František Procházka, P. Prošek: Serenáda pro smyčcový orchestr, J. Slavík: Houslový koncert a moll.
 • 10.06.2004  Komorní orchestr Dvořákova kraje Kralupy nad Vltavou   Dirigent: Mgr. Václav Mazáček, A. Dvořák: Cigánské melodie op. 50, E. Douša: Musica concertante per violino, accordione, chittarra ed archi
 • 10.06.2004 - 13.06.2004  Romantický hrádek   VI. ročník festivalu klasické a romantické hudby.
 • 10.06.2004 15:00  Geologický kroužek   Pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, výměna poznatků a materiálů, poradenská služba, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež. (Přednáskový sál v Zeleném domě).
 • 10.06.2004 15:00  Čtyři živlové   Místo: Comoedien-Haus, pořadatelé: agentura Gate, vernisáž pláten L. Bucka, premiéra kantáty F. A. Míčy: Čtyři živlové s konferencí o barokních živlech za účasti I. Kořána
 • 10.06.2004 16:00  Pojďte s námi po Frýdku   Další z vlastivědných vycházek, které mapují historii města - tentokráte bude pozornost věnována vývoji frýdeckého zámku. V rámci vycházky si účastníci prohlédnou výstavu věnovanou záchrannému archeologickému výzkumu na staveništi Kauflandu ve Frýdku, proměnám frýdeckého Zámeckého náměstí a historického centra. (Sraz na prvním nádvoří frýdeckého zámku).
 • 10.06.2004 18:00  Příbramská filharmonie (v komorním obsazení)   Dirigent: Milan Boušek A., Dvořák: Nokturno H dur, L. Janáček: Suita
 • 11.06.2004 - 13.06.2004  Rožnovská valaška  
 • 11.06.2004 - 27.06.2004  Bystřické zámecké slavnosti 2004   Bystřice pod Hostýnem
 • 11.06.2004 - 01.07.2004  Pocta Hanuši Schwaigrovi   Výstava obrazů.
 • 11.06.2004 18:00  Pocta Antonínu Dvořákovi   Výběr z Moravských dvojzpěvů a cigánských písní. Učinkují: sólisté Národního divadla v Praze Zdena Kloubová a Pavla Vykopalová, klavír Věra Millerová.
 • 11.06.2004 19:00  Koncert skupiny Krless   V hradním paláci koncert skupiny Krless hudci písní nejstarších. Koncert začíná společným vystoupením Krless, jezdkyně Báry a koně Spícího fleka na hudbu skupiny Krless.
 • 11.06.2004 20:00   Zámecký koncert filmových, muzikálových a světových evergrýnů   - velký sál; v ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart
 • 12.06.2004  Koncert   Pěvecký sbor „Vereinigten Männer-Gesang-Verein 1873 Osterath“ a „Karlovarský pěvecký sbor“
 • 12.06.2004 - 30.06.2004  Výstava "Kynžvartské muzeum příběhů"   - výstavní sál
 • 12.06.2004 - 13.06.2004   Kynžvartský zámecký jarmark   - III. obnovený ročník tradičního řemeslného jarmarku s předváděním výroby a prodejem zboží, mše sv. Antonína v zámecké kapli
 • 12.06.2004 - 30.10.2004  Válečné loďstvo Rakousko-Uherska   - Obří modely Zd. Tollara a dokumentace flotily, kostel sv. Kateřiny
 • 12.06.2004  Pojďte s námi přes Javorový   Přírodovědná a vlastivědná vycházka, délka trasy 17 km. Jen za příznivého počasí. Lanovkou na vrchol Javorového. Pěšky přes Javorový, Ropici, Velký Lipový, Ropičku, Čupel, Prašivou do Vyšních Lhot podél potoku Zimník. Nazpět ze zastávky Vyšní Lhoty, pod Prašivou v 16:19, 17:47 nebo 19:20 hodin.
  Odjezd autobusu z Místku, aut. stan. (linka 860 225) v 7:55 hod., Frýdek, Na Veselé v 8:03 hod., vysednout v Třinci - Oldřichovicích, zastávka Na Tyrské v 8:40 hod.
 • 12.06.2004  Pivní slavnosti  
 • 12.06.2004  FK Bystřice p. H.   - SK Le RK Prostějov - fotbal - fotbalové hřiště Zahájené B.p.H.
 • 12.06.2004  TK Bystřice p. H.   - TK Chrlice, tenisový turnaj dospělí B, tenisové kurty Zahájené B.p.H.
 • 12.06.2004  TK Bystřice p. H.   - TK Vizovice, tenisový turnaj žáči B, tenisové kurty Zahájené B.p.H.
 • 12.06.2004  O pohár Rychlova   - sbor dobrovolných hasičů Rychlov, areál Skála Rychlov
 • 12.06.2004 08:00 - 12.06.2004 17:00  Výlet spojený s prohlídkou hradů Houska a Kokořín   a s pěší procházkou po skalním městě v okolí Kokořína. Její trasa bude dodatečně upřesněna. Možnost oběda bude zajištěna v některé z restaurací poblíž Kokořína. Odjezd v 8 hodin od bufetu Dřevák na autobusovém nádraží v Mladé Boleslavi.
 • 12.06.2004 08:30  Mše sv. v B.p.H.   Následuje Eucharistický průvod na sv. Hostýn.
 • 12.06.2004 15:00  Klenová patří dětem aneb setkání strašidel   Ukázky kovbojského umění s koněm (15:00). Loutkové představení "Šlaposlav a Balzamína" (16:00) - drama ze života českých cyklistek, Divadlo na kole. Od 17:00 následuje: Dětská módní přehlídka (Delija). Šermířské vystoupení (Klatonia). Ukázky bojového umění (Narama) a tance (pohybové studio Krok). Rocková skupina Snikers. Soubor staré hudby při ZUŠ Nýrsko. Pohádka o kůzlátkách (MŠ Máchova ul. Klatovy). Nejrůznější hry a soutěže. Čajovna. Masky platí poloviční vstupné !!!
 • 12.06.2004 15:00  Varhanní koncert   Místo: kostel Nejsvětější Trojice na Kuksu, pořadatelé: Hospital Kuks, varhany, kytara a flétna, Klára Kubátová - varhany, Matěj Freml - kytara, Helena Mochanová - flétna
 • 12.06.2004 18:00  Módní přehlídka   Módní přehlídka - autorská přehlídka Pavly Doubravové - na nádvoří zámku
 • 12.06.2004 20:00  Kosovci - zábava   areál Skála Rychlov
 • 13.06.2004  Středomoravský pohár mládeže   Sbor dobrovolných hasičů Rychlov - areál Skála Rychlov.
 • 13.06.2004  Druhá pouť podnikatelů   sv. Hostýn
 • 13.06.2004 15:00  Derniera výstavy Archeologické nálezy ve Frýdku - Místku v sezóně 2003   Slavnostní zakončení výstavy, která přibližovala problematiku záchranného archeologického průzkumu na staveništi hypermarketu Kaufland ve Frýdku, který probíhal od konce dubna do poloviny července 2003. Doprovodná přednáška o archeologických průzkumech v Pobeskydí.
 • 14.06.2004  Koncert - P. Šporcl   Koncert - P. Šporcl - Historický sál
 • 14.06.2004 19:00  Slavnostní zahájení BZS   Koncert věnovaný 200. výročí narození Františka Sušila. Pěvecký sbor Tregler. Společenský dům Sušil B.p.H.
 • 15.06.2004  BZS - Koncert - Jiří Hlaváč   Klarinet a Irena Černá - klavír, v 19.00, zámek B.p.H.
 • 15.06.2004  Pouť kněží olomoucké arcidiecéze   za vlastní posvěcení Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - sv. Hostýn
 • 15.06.2004 15:00 - 15.06.2004  II. Přehlídka dechových hudeb Znojmo  
 • 17.06.2004  Koncert - Dětský sbor Petrohrad   Koncert - Dětský sbor Petrohrad - Historický sál
 • 17.06.2004 19:00  Koncert Muzik   10. mezinárodní folklorní festival Frýdek - Místek 2004 (na nádvoří frýdeckého zámku)
 • 17.06.2004 19:00  BZS - Janáčkovo kvarteto   Zámek B.p.H.
 • 18.06.2004  Pouť členů Apoštolátu modlitby   sv. Hostýn
 • 19.06.2004  Koncert   Jitka Chaloupková - varhany
 • 19.06.2004  Veršem a mečem   Historický šerm.
 • 19.06.2004 - 12.08.2004  XI. Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy 2004   XI. Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy 2004
 • 19.06.2004  Červnová noc  
 • 19.06.2004 - 20.06.2004  Tradiční pouť   Místo: kostel Nejsvětější Trojice na Kuksu, pořadatelé: Hospital Kuks, varhany a zpěv, Petr Hostinský - varhany, (sólistka v jednání)
 • 19.06.2004 - 20.06.2004  Královské stříbření Kutné Hory   Historická slavnost s návratem do středověku - město plné šermířských a tanečních skupin, jarmark, rytířský turnaj. Místo konání: Park pod Vlašským dvorem.
 • 19.06.2004 14:00  Oslavy 60. let založení Sboru dobrovolných hasičů   Jankovice
 • 19.06.2004 18:00  Komorní koncert   koncert se uskuteční v rámci Lembersko - Oybinského přátelství. Začátek koncertu v 18.00 hodin. Během večera se představí sólistka opery divadla F. X. Šaldy v Liberci Blanka Černá a kytarové trio GUITAR ARTE TRIO.
 • 19.06.2004 20:00  Čuňasky - zábava   Areál Skála Rychlov.
 • 20.06.2004  Festival Slavkov - koncert populární hudby   Festival Slavkov - koncert populární hudby - zámecký park
 • 20.06.2004  Běh zámeckým parkem   22. ročník běhu pro všechny kategorie, od 9 hod. od hřiště ASK
 • 20.06.2004 17:00  Byli při tom   Setkání s těmi, kteří se podíleli na založení BZS, zámek B.p.H.
 • 21.06.2004 - 15.08.2004  „Minerály"  
 • 21.06.2004 17:00 - 21.06.2004  Znojemské historické hodokvasy   - vystoupení Jožky Černého (od 18.30 hod) taneční večer
 • 22.06.2004 - 17.01.2004  Obrazy ze sbírek Muzea Těšínska  
 • 22.06.2004 - 25.06.2004  Jak se Honza naučil bát   Pohádka v podání Malého divadla z Českých Budějovic (zámecký park).
 • 22.06.2004 - 26.06.2004  Operní týden   Hudební festival přibližující díla významných hudebních skladatelů. Místo konání: V historických částech města.
 • 23.06.2004 09:30  BZS - Koncert Liza Joubert   Klavír a Olga Černá - mezzosoprán, zámek B.p.H
 • 23.06.2004 16:00  Vernisáž výstavy Archeologie Českého ráje   Muzeum Mladoboloslavska si vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy do výstavního sálu na mladoboleslavském hradu. Pozemní i letecké fotografie nalezišť CHKO Český ráj a jejich kresebné rekonstrukce. (Vl. Kopřiva - fotografie, K. Mašín, arch. P. Chotěbor, A. Waldhauserová - animace, K. Matoušek - PC, P. Kverek - úprava originálních exponátů).
 • 23.06.2004 19:00  BZS - Africké imaginace aneb 10 let jihoafrické svobody   Africká hudba, foto, video, ukázky lidové tvorby, africká kuchyně, zámek B.p.H.
 • 24.06.2004 - 08.08.2004  Výstava - paličkovaná krajka   Výstava - paličkovaná krajka
 • 24.06.2004 - 12.09.2004  Archeologie Českého ráje - výstava   Pozemní i letecké fotografie archeologických nalezišť CHKO Český ráj a jejich kresebné rekonstrukce (Vl. Kopřiva - fotografie, K. Mašín, arch. P. Chotěbor, A. Waldhauserová - animace, K. Matoušek - PC, P. Kverek - úprava originálních exponátů)
 • 25.06.2004 - 25.06.2004  Nova Civitas   - v rámci slavnosti města Nova Civitas budou po celý den probíhat ukázky tradičních lidových řemesel. Začátek 900 - 1600.
 • 25.06.2004 - 31.07.2004  „XII. Mezinárodní sympozium v malbě kobaltem pod glazuru"   - Vždy jednou za dva roky pořádá Český porcelán,a.s. Dubí Mezinárodní sympozium v malbě kobaltem pod glazuru. Ve výstavních prostorách si poté veřejnost může prohlédnout výsledkytýdenního úsilí jednotlivých zúčastněných výtvarníků takřka z celého světa. I. a II. výstavsní místnost.
 • 25.06.2004 - 27.06.2004  Ferie s muzikou   Setkání muzikantů s hudbou různých žánrů, hostem bude brněnská kapela ''Svítání''.
 • 25.06.2004 19:00  BZS - Ozvěny Pražského jara   Smetanovo trio, koncert věnovaný 90. výročí narození Josefa Páleníčka, zámek B.p.H.
 • 25.06.2004 19:30  Koncert hudební skupiny Shannon   Irská tradiční hudba (koncert se koná v hradním paláci)
 • 25.06.2004 20:00  Zámecké Nocturno   - zámecký koncert, velký sál; v ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart
 • 26.06.2004  Přísečnice - potopená, ale nezapomenutá   - Výstava krajanů z Lohr a. M. o ztraceném rodném městě, radnice zadní pravý sál
 • 26.06.2004 - 26.06.2004  Křest knihy o Přísečnici a autogramiáda autorů   - Nová česko-německá publikace k výstavě, radnice zadní sál
 • 26.06.2004 - 26.06.2004  22. Muzejní léto   - Slavnostní zahájení tradiční letní nabídky, radnice
 • 26.06.2004  Oldtimer festival - setkání veteránů   Oldtimer festival - setkání veteránů - zámecký park
 • 26.06.2004  Zámecká letní noc   Zámecká letní noc - zámecké nádvoří
 • 26.06.2004  Pojďte s námi do Valašského Meziřící - Valašských Athén   Vlastivědně historická vycházka. Prohlídka města s výkladem historie, zámku Kinských (expozice Muzea Vsetínska) a lapidária v kostele sv. Trojice. Vlakem do Lešné - prohlídka zámeckého parku. Nazpět vlakem do Frýdku-Místku. Návrat kolem 16. hodiny. Připraveno ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Českém Těšíně.
  Odjezd vlakem z Frýdku-Místku v 7:29 hod., vysednout ve Valašském Meziříčí v 8:42 hod.
 • 26.06.2004  Noční prohlídky zámku  
 • 26.06.2004  Vrcholy oblasti KČT Valašsko   Chřiby, pěší výlet, tel. 573 378 859 KČT B.p.H.
 • 26.06.2004  Memoriál Jana Vaculíka   Turnaj v malé kopané - hřiště u Sokolovny B.p.H.
 • 26.06.2004 18:00  Koncert - Pěvecký sbor Kantiléna   Koncert - Pěvecký sbor Kantiléna (Zelené nádvoří zámku)
 • 26.06.2004 18:00  Koncert z tvorby Antonína Dvořáka   Učinkují sólisté Národního divadla v Praze Pavel Červinka, Jitka Soběhartová, varhany Josef Lecián (zámecká kaple).
 • 27.06.2004 - 08.08.2004  Jana Harmachová   - výstava, textil, patchwork
 • 27.06.2004 15:00  Nedělní chvilka poezie a prózy   Letnice aneb reprízy jara s Augustýnem Skýpalou - učinkuje Místecká viola
  Návštěvníci pořadu si mohou prohlédnout výstavu "Historie létání v Pobeskydí".
 • 27.06.2004 18:00  Pocta Antonínu Dvořákovi   Filharmonie B. Martinů Zlín, Bratislavský akademický sbor (sólista Jan Páleníček - violoncello, dirigent Ondřej Kukal), kostel sv. Jiljí B.p.H.
 • 29.06.2004 - 01.08.2004  Výstava - Sergej Iščuk - obrazy   Místo: Galerie F.A.Sporcka, pořadatelé: Galerie F.A. Sporcka, Sergej Iščuk - obrazy
 • 01.07.2004 - 31.07.2004  Výstava "Kynžvartské muzeum příběhů"   - výstavní sál
 • 01.07.2004 - 26.09.2004  Felix Jenewein (1857-1905)   - ze sbírek galerie
 • 01.07.2004 - 14.07.2004  IV. SYMPOZIUM JENEWEIN-KUTNÁ HORA   - workshop, (účastníci: Michal Nesázal, Martin Balcar, Marek Pražák, Ondřej Sokač; výstava z tvůrčích výsledků sympozia: 1.8.-31.8.2004)
 • 01.07.2004 - 31.08.2004  Výstava   - z nových přírůstků muzea, otevřeno: Út - Ne 900 - 1200 1300 - 1600.
 • 01.07.2004 - 31.10.2004  Skleněné objekty   vystavuje Lenka Jelínková a Vladimír Kazda z Kněžic u Jablonného v Podještědí (výstavní síň)
 • 01.07.2004 - 31.08.2004  Tapisérie Milady Kollárové  
 • 01.07.2004 - 31.08.2004  Sedmdesát let Muzea v Šlapanicích  
 • 01.07.2004  Červenec Mazinárodní sochařské sympozium Landek 04   Červenec Mazinárodní sochařské sympozium Landek 04
 • 01.07.2004 - 31.07.2004  Akce děti a hlína   Vypalování keramiky v přírodních pecích.
 • 01.07.2004 - 31.08.2004  ''S hlínou se nenudíme''   Výstava "drobností pro radost" z keramické dílny žáků ZŠ Vedlejší, Brno - Bohunice.
 • 01.07.2004 - 31.07.2004  Loutkové divadlo Starost   Nádvoří zámku B.p.H.
 • 01.07.2004 - 04.07.2004  Mistrovství Evropy v letním Biatlonu   Areál biatlonu - střelnice Bedlina B.p.H.
 • 01.07.2004 - 31.10.2004  Výstava "Chotkovský veletrh"   - připomínka 250. výročí vzorkového veletrku ve Veltrusích, SV křídlo zámku, s výkladem o historii a veletrh
 • 01.07.2004 - 07.07.2004  Mezinárodní kytarové bienále   Mezinárodní soutěž v sólové hře na klasickou kytaru. Soutěž doprovází řada koncertů českých i zahraničních umělců. Místo konání: Tylovo divadlo, Vlašský dvůr.
 • 01.07.2004  Setkání chovanek bývalé klášterní školy  
 • 01.07.2004  Cyklojízda "Krásná země"  
 • 01.07.2004 09:00 - 07.07.2004 15:00  Letzel Prix, soutěž pro studenty architektury   Místo: Kuks - Náchod, pořadatelé: agentura Gate, Atelier Tsunami Náchod vypisuje soutěž na návrh rekonstrukce Sporckova zámečku-lázní v Kuksu
 • 02.07.2004 - 04.07.2004  Rožnovské slavnosti  
 • 02.07.2004 - 05.09.2004  Vítězslav Nezval   - výstava obrazů
 • 02.07.2004 - 19.09.2004  Vojta Sucharda a Říše loutek   - ke 120. Výročí umělcova narození.
 • 02.07.2004 - 05.09.2004  Jiří Anderle   - kresby
 • 02.07.2004 - 31.07.2004  Vernisáž výstavy Antonína Navrátila   Vernisáž výstavy obrazů Antonína Navrátila v galerii "Pod Žebrovkou"
 • 02.07.2004 - 08.07.2004  Klarinetový festival  
 • 03.07.2004 - 22.08.2004  Krása lidového umění   - Městské muzeum Polička Vás zve na výstavu muzejních sbírek
  Místo: Muzeum - výstavní sály
  Termín: Vernisáž ve 1400 h.
 • 03.07.2004 - 05.07.2004  Život na zámku   Život na zámku aneb trápení komtesky Terezky - divadelní prohlídky zámku Bečov nad Teplou plné humoru vhodné pro děti i dospělé. Prohlídky budou probíhat během celého dne. Prodej vstupenek na místě.
 • 03.07.2004 - 01.08.2004  Grafické listy z depozitáře ''Hollaru''   Grafika - zámek B.p.H.
 • 03.07.2004  Dětská pouť na začátku prázdnin   sv. Hostýn
 • 03.07.2004 09:30 - 03.07.2004 17:00  Trhy uměleckých řemesel   Trhy uměleckých řemesel, program na nádvoří zámku a předzámčí
 • 03.07.2004 13:00 - 04.07.2004  Bitva o Brod   Bitva na brodě a o brod, rytířské souboje, divadelní představení, středověká hudba a tanec, dobové tržiště. Dne 3.7. jede zvláštní parní vlak ČD, vyjíždí v 9:37 z Prahy hl.n., v 10:01 je v Braníku a v 11:18 přijíždí do Týnce nad Sázavou.
 • 03.07.2004 14:00  Vernisáž výstavy Sergej Iščuk - obrazy  
 • 03.07.2004 14:00 - 22.08.2004  Krása lidového umění   Představuje krásné věci, které naše venkovské předky provázely ve všední den i ve svátek, které mnohdy sami vyrobili nebo je koupili a dostali darem.
 • 03.07.2004 20:00 - 03.07.2004  Spirituál kvintet   - koncert
 • 03.07.2004 21:00  Noční prohlídka zámeckých interiérů  
 • 04.07.2004 - 04.07.2004  Lubo Kristek: Mythologická krajina Nr. 03 "Visio Sequentes"   - Phyloklonogenetická vášeň "O předčasně klonovaném věku jedné planety" happening umělce s prvky instalací, začátek po setmění.
 • 04.07.2004  Noční prohlídky   Noční prohlídky
 • 04.07.2004  Prokopská pouť   Tradiční hornická paráda, průvod horníků a hutníků ve slavnostních uniformách, zpřístupnění nových expozic muzea, možnost prohlídky jednotlivých expozic Hornického muzea.
 • 04.07.2004 18:00  Varhanní koncert   účinkuje JANA HAVLÍČKOVÁ ze Dvora Králové, spolupracovnice redakce vážné hudby Českého rozhlasu VLTAVA. Koncert se uskuteční v zámecké kapli Seslání Ducha svatého od 18.00 hodin.
 • 04.07.2004 19:00  Jablkoň   Folkově alternativní skupina. Držitel ceny "Anděl" v kategorii skupina roku 2001. (120,-Kč)
 • 05.07.2004  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje   sv. Hostýn
 • 05.07.2004 07:00  O velkobřezenského sekáče   2. ročník soutěže v ručním sekání parkové trávy
 • 05.07.2004 13:00  Musica exaltat animan   Musica exaltat animan - Festival středověké hudby, souboje přeživších šermířů.
 • 05.07.2004 19:30 - 05.07.2004  Hradišťan   - koncert
 • 06.07.2004 20:30 - 08.07.2004 20:30  Ať žijí duchové II!   Hudební muzikál pro děti v prostorách hradního paláce na motivy stejnojmenného filmu. Pořádá agentura Aura - pont.
 • 08.07.2004 19:00  Maraca   Na nádvoří frýdeckého zámku. Fascinující world music nejenom v lykujském jazyce v cyklu "Zpívání pod lípou". Pořádá Národní dům Frýdek - Místek ve spolupráci s Muzeem Beskyd Frýdek - Místek.
 • 09.07.2004 20:00  Dostaveníčko s operetou   - zámecký koncert, velký sál; v ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart
 • 10.07.2004 - 10.07.2004  Pekařská sobota  
 • 10.07.2004  Rockový festival  
 • 10.07.2004  Pouť obce Slavkov   sv. Hostýn
 • 10.07.2004 18:00  Koncert: "Housle nevážně i vážně"   Houslový recitál Františka Lamače, v němž zazní skladby různých žánrů (zámecká galerie).
 • 10.07.2004 20:00  Čuňasky - zábava   Areál Skála Rychlov.
 • 13.07.2004 - 12.09.2004  Josef Schorm: Obrazy   Ambit kláštera
 • 13.07.2004 18:00 - 21.08.2004  Modely válečných letadel Jiřího Landy  
 • 16.07.2004  Nové pouliční představení divadla Continuo   Divadlo Continuo hraje vlastní autorské hry, jedná se o výrazně profilované pohybové a výtvarné divadlo, které používá hlavně neverbální způsoby vyjadřování ve spojení s vlastní živou hudbou. Představení vhodné pro všechny věkové skupiny, pro všechny, kdo chtějí aspoň na chvíli dát volno své fantazii.
 • 17.07.2004 - 17.07.2004  Hejův nožík  
 • 17.07.2004 - 18.07.2004  Císařské manévry 2004   - celodenní program na zámeckém nádvoří a v přilehlém parku na připomenutí 95. výročí konání císařských manévrů na Velkomeziříčsku - součástí bude dobová hudba, modní přehlídka i vojenské manévry.
 • 17.07.2004  Koncert   V. Peter - varhany, L. Čechová - flétna
 • 17.07.2004 - 18.07.2004  Zahradní slavnosti   Letní zábava s dobrým jídlem a pitím v kouzelném zámeckém prostředí, hudba, šermířské souboje, prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech. Sobotní večerní program, ohňostroj, noční prohlídky zámku.
 • 17.07.2004 09:00 - 18.07.2004 16:00  Veselokopecký jarmark   Prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program.
 • 17.07.2004 10:00 - 17.07.2004 23:00  Slavnosti ohně   V průběhu akce se představí šermíři a duelanti, plivači ohně, uskuteční se velká sokolnická show, jedinečné noční létání sov v osvětlené dráze, k vidění bude největší hejno cvičených krkavců, loutkoherci, trhovci a řemeslníci.
 • 17.07.2004 18:00  Koncert - Zelená sedma   Koncert - Zelená sedma - swing, jazz, dixieland (Zelené nádvoří zámku)
 • 17.07.2004 19:00  Koňaboj   Moravská a slovenská lidová píseň v nekompromisně rockové podobě. Vítěz folkové Zahrady v Náměšti na Hané (100,-Kč). Arkádovém nádvoří státního zámku Uherčice (vstup okrajovou částí zámeckého parku). Občerstvení tamtéž.
 • 18.07.2004 - 05.09.2005  Rudolf Bém - Vratislav Hlava   - výstava obrazů, při příležitosti 130. výročí narození autora
 • 18.07.2004 10:00 - 18.07.2004 17:00  Slavnosti ohně   V průběhu akce se představí šermíři a duelanti, plivači ohně, uskuteční se velká sokolnická show, jedinečné noční létání sov v osvětlené dráze, k vidění bude největší hejno cvičených krkavců, loutkoherci, trhovci a řemeslníci.
 • 22.07.2004 - 19.09.2004  Maxmilián Pirner (1854 - 1924)   - malířské dílo
 • 23.07.2004 - 24.07.2004  Romská píseň  
 • 23.07.2004 19:00  Hradišťan s Jiřím Pavlicou   Nejznámější a nejstarší moravská cimbálová kapela s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou (150,-Kč). Arkádovém nádvoří státního zámku Uherčice (vstup okrajovou částí zámeckého parku). Občerstvení tamtéž.
 • 23.07.2004 20:00  Perly světové operety   - zámecký koncert, velký sál; v ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart
 • 24.07.2004  Lidový oděv na Hlinecku   Výstava v domku čp.162 věnovaná tradičnímu lidovému oděvu v oblasti Českého Horácka.
 • 24.07.2004 09:00 - 24.07.2004 22:00  Přepadní Kuksu   Místo: Kuks, lázeňský a hospitální břeh, pořadatelé: o.s. Fons vivus, obec Kuks, Hospital Kuks. Rekonstrukce inkviziční události v roce 1729, která nočním přepadením Kuksu a konfiskací knih zahájila Sporckovo obvinění z kacířství. Hradecká jednotka vybrané jízdy obsadila Sporckův Kuks v době lázeňské sezóny na popud znepřátelených jezuitských sousedů v Žirči a po uveřejnění "závadných" Sporckových tisků v Koniášově Klíči (H. Králové 1729).
 • 24.07.2004 14:00  Kapitánovy kidy   Hospoda U Holubů - Písničky s legendou trampské hudby Kapitánem Kidem, povídání se spisovatelem Jaroslavem Velinským, vystoupení skupiny Lístek, večerní posezení u táboráku, možnost přespání.
 • 24.07.2004 18:00  Koncert "Pro Tebe, má lásko"   účinkují: mezzosoprán Blanka Černá a Guitar Arte Trio
 • 24.07.2004 21:00  Noční prohlídka zámeckých interiérů  
 • 27.07.2004 - 12.09.2004  Věra Ničová: Akvarely   Budova kláštera - malá výstavní místnost
 • 28.07.2004 - 31.07.2004  Světová turistická olympiáda Plzeň  
 • 29.07.2004 - 29.08.2004  Balony v českém výtvarném umění   - vernisáž 29. 7. v 1700hodin, výstava k LFŠ, Slovácké muzeum - malý sál
 • 29.07.2004 - 26.09.2004  Výstava obrazů - Pavel Vavrys   Výstava obrazů - Pavel Vavrys
 • 29.07.2004 - 17.10.2004  Múzy na Frontu! Spisovatelé a umělci ve službách c. a k. válečné propagandy 1914 - 1918   - chodba v severním křídle hradu, Putovní výstava k zamyšlení, připravená spolkem Adalbert Stifter Verein z Mnichova představuje návštěvníkům hradu Špilberku prostřednictvím Rakouského kulturního fóra, zapojení spisovatelů a umělců do válečného zpravodajství
 • 29.07.2004 - 17.10.2004  Múzy na frontu   Výstava představuje spisovatele a umělce ve službách c. a k. válečné propagandy 1914 - 1918
 • 30.07.2004 - 01.08.2004  Jánošíkův dukát  
 • 30.07.2004 19:00  Poutníci   Legenda české country music, několikanásobný vítěz Porty a držitel ocenění Zlatá Porta za dlouholetou činnost v oblasti folku (130,-Kč). Arkádovém nádvoří státního zámku Uherčice (vstup okrajovou částí zámeckého parku). Občerstvení tamtéž.
 • 31.07.2004 - 01.08.2004  III. Kynžvartské zámecké dny bez bariér   - akce pro vozíčkáře
 • 31.07.2004 - 03.10.2004  Vernisáž výstavy fotografií členů Fotoklubu   Vernisáž výstavy fotografií členů Fotoklubu Nové Město nad Metují ve výstavní síni za zámeckou pokladnou
 • 31.07.2004  Svatoanenské slavnosti   Místo: areál DSJ v Žirči, pořadatelé: Domov sv. Josefa, koncerty, divadla, výstava,jarmark chráněných dílen a řemesel, den otevřených dveří
 • 31.07.2004 09:30 - 31.07.2004 17:00  Trhy uměleckých řemesel   Trhy uměleckých řemesel, program na nádvoří zámku a předzámčí
 • 01.08.2004 - 31.08.2004  Výstava "Kynžvartské muzeum příběhů"   - výstavní sál
 • 01.08.2004 - 31.08.2004  Výstava - "Oděvy v hornictví"  
 • 01.08.2004 - 29.08.2004  Výstava loutek Pohádky na drátku  
 • 01.08.2004  Týdenní brigáda Salesiánského střediska mládeže  
 • 01.08.2004 13:00  Divadlo Kvelb: Kavkazské pohádky   Tři pohádkové příběhy hrané marionetami, javajkami a dalšími typy loutek za doprovodu houslí, akordeonu a balalajky. Představení je určeno pro diváky mateřských i základních škol, ale pobaví i ostatní návštěvníky. Představení se bude odehrávat v podsklepených prostorách budovy purkrabství.
 • 01.08.2004 13:00 - 07.08.2004 15:30  Pohádka o kouzelném Goluxovi   Učinkuje skupina historického šermu Stilet (zámecký park u oranžérie)
 • 03.08.2004 - 11.10.2004  Vernisáž společné výstavy novoměstských tvůrců   Vernisáž společné výstavy novoměstských tvůrců v galerii "Pod Žebrovkou"
 • 03.08.2004 - 29.08.2004  Výstava sochy a obrazy   Místo: Galerie F.A. Sporcka, pořadatelé: Galerie F.A. Sporcka, Rea Šimlíková - sochy, Václav Švejcar - obrazy
 • 05.08.2004 - 30.10.2004  Výstava keramiky - Strunová   Výstava keramiky - Strunová
 • 06.08.2004  Folk a country přehlídka   Folk a country přehlídka - nádvoří zámku
 • 06.08.2004 20:00  Malá noční hudba   - zámecký koncert, velký sál; v ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart
 • 07.08.2004 - 07.08.2004  Den řemesel a setkání kovářů  
 • 07.08.2004  Koncert   Pěvecký sbor gymnázia z Isny, SRN
 • 07.08.2004  Mezinárodní turnaj v petanque   Mezinárodní turnaj v petanque - zámecký park, kytarový koncert v rámci mezinárodního festivalu
 • 07.08.2004  Mezinárodní sraz historických vozidel   Setkání automobilových veteránů se soutěží elegance.
 • 07.08.2004  Koncert barokní hudby   Kostel Nanebevzetí Marie a sv. Anny v Rajnochovicích.
 • 07.08.2004 - 29.08.2004  Jan Dinga - obrazy   výstava zámek B.p.H.
 • 07.08.2004  Křivořezání   9. ročník tradičního řezbářského symposia s prodejní výstavou a ukázkami řezání pro veřejnost 7. srpna 2004 bude vypraven z Prahy zvláštní vlak tažený parní lokomotivou
 • 07.08.2004 14:00  Piráti pod Kostelcem   Boje pirátů na řece pod hradem.
 • 07.08.2004 14:00  Vernisáž výstavy - sochy a obrazy   Rea Šimlíková - sochy, Václav Švejcar - obrazy
 • 07.08.2004 14:00  Vzpomínka na fotografa Zdeňka Holomého   výstava fotografií K nedožitým osmdesátinám. Vestibul
 • 07.08.2004 18:00  Varhanní koncert   Učinkuje: Jiří Chlum (zámecká kaple).
 • 08.08.2004  Trstěnický faun   - Městské muzeum Polička Vás zve na doprovodnou akci Mezinárodního festivalu diivadla a hudby
  Místo: Radnice
  Termín: v neděli v 1800 hodin
  Festival v Trstěnici je v sobotu.
 • 08.08.2004 18:00  Trstěnický faun   Doprovodná akce Mezinárodního festivalu divadla a hudby.
 • 10.08.2004 - 05.09.2004  „Karel Duchek - OBRAZY"   - Teplický rodák, nyní výtvarník žijící a pracující v Praze. Věnuje se zejména olejomalbě, méně kresbám a kolážím. V jeho dílech se snoubí abstrakce s realistickými detaily, rád si hraje s barvami, tvary a skrytými významy, není vyhraněný, přesto osobitý. Z jeho obrazů je možné vycítit silný vliv surrealismu, ale také pop-artové prvky, imaginace a hlavně velký vliv inspirací z přírody a to zejména hmyzem a životem kolem nás. I.a II. výstavní místnost
 • 12.08.2004 - 14.08.2004  Kutnohorská kocábka   Setkání milovníků country, bluegrassové, trampské a folkové hudby v přírodním amfiteatru pod Vlašským dvorem. Místo konání: Park pod Vlašským dvorem.
 • 13.08.2004 - 15.08.2004  Napoleonské dny   Napoleonské dny
 • 13.08.2004 20:00  Koncert skupiny YO YO Band  
 • 13.08.2004 21:00 - 15.08.2004 21:00  Divadelní spolek Kašpar: Růže pro Algeron   Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i dojmout. Příběh dementního muže, který chce být chytrý. Představení se odehraje v bývalém hradním paláci.
 • 14.08.2004 - 15.08.2004  Starodávný jarmark  
 • 14.08.2004  Zámecká veselice, jarmark   Zámecká veselice, jarmark - zámecký park a nádvoří
 • 14.08.2004 - 17.08.2004  Výstava květin v interiérech zámku  
 • 14.08.2004 - 15.08.2004  Hrádek - Zámek romantiků   Dny plné romantiky s bohatým programem na nádvoří zámku - tanec, šerm, hudba, trhovci, dobová krčma. Prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech. Sobotní večerní program, ohňostroj, noční prohlídky zámku.
 • 14.08.2004  Tovačovský portál - přehlídka folkové a country hudby  
 • 14.08.2004  9. Oldies párty 2004   Průřez beatové hudby 60. až 80. let s kapelou The Hurican
 • 14.08.2004 09:00 - 15.08.2004 16:00  Jak se dříve stavělo   Ukázky tradičních stavebních technik a postupů.
 • 14.08.2004 18:00  Koncert - Komorní trio   Koncert - Komorní trio, H. Janečková, D. Mimrová, E. Spáčil - na nádvoří zámku
 • 15.08.2004 - 30.09.2004  TIBET   - výstava, nadační fond Potala
 • 15.08.2004  Nanebevzetí Panny Marie   sv. Hostýn
 • 17.08.2004 21:00 - 20.08.2004 21:00  Májový Shakespeare   Divadelní spolek Kašpar a Krless (hudci písní nejstarších): Májový Shakespeare open air. Láska, víno, kordy, žívá podmanivá středověká hudba a tanec. Na jevišti se setkávají zamilované postavy z Shakespearových her, Romeo a Julie, Othelo a Desdemona, Hermie a Lisandr a další. Představení se koná v bývalém hradním paláci a přilehlých prostorách (západní a východní věž).
 • 19.08.2004 - 03.10.2004  Výstava grafiky - Vladimír Suchánek   Výstava grafiky - Vladimír Suchánek
 • 20.08.2004  10. výročí založení Hornického skanzenu a 130 let dolu Mayrau  
 • 20.08.2004  Kutnohorský Dragoun festival   Rockový festival. Místo konání: Park pod Vlašským dvorem.
 • 20.08.2004 17:00  Nádvoří plné tance   Nádvoří plné tance - folklorní soubory ze zahraničí
 • 20.08.2004 20:00  Slavné muzikálové a operetní melodie   - zámecký koncert, velký sál; v ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart
 • 21.08.2004 - 21.08.2004  Dožínky  
 • 21.08.2004  Setkání s folklorem   Odpolední koncertní a taneční vystoupení folklorních souborů od nás i ze světa.
 • 21.08.2004  Srpnová noc  
 • 21.08.2004 - 23.08.2004  Kravařský odpust   Druhá největší pouť u nás - velká řada atrakcí je proložena bohatým hudebně-doprovodných programem.
 • 21.08.2004 - 22.08.2004  Tradiční orelská pouť   - sv. Hostýn
 • 21.08.2004 10:00  Skotské hry   4. ročník
 • 22.08.2004  Divadlo   - 15:00 Zvíkovský rarášek (L. Stroupežnický) vstupné 40,- před představením, 20:30 Nebe na zemi (Voskovec, Werich) vstupné 60,- před představením, Prácheňská scéna Písek
 • 24.08.2004 18:00 - 26.09.2004  80 let skautingu v Sedlčanech  
 • 26.08.2004  Zámecký park a Růžová zahrada   - 1800 - přednáší Ing. Václav Kovařík
 • 26.08.2004 16:00 - 29.08.2004 13:00  Theatrum Kuks, 2. roč. festivalu barokního divadla, opery a hudby   Místo: Celé ''krásné oudolí'' Kuksu, hospital, Comoedien-Haus a dalších 15 míst, pořadatelé: agentura Gate, obec Kuks, o.s. Fons vivus, Hospital Kuks. Pod záštitou místopředsedy vlády a min. zahr. věcí C. Svobody a královéhradeckého hejtmana P. Bradíka se do jedinečné barokní scenérie opět vrací Sporckův duch a jevištní umění s řadou zahraničních hostů a novodobých premiér.
 • 27.08.2004  Hradní příkop   hudební festival
 • 27.08.2004 - 05.09.2004  Divadelní pouť- Pod plachtou a v podzemí na Vyšehradě   V podzemním sále Gorlici a ve stanu umístěném v hradebním bastinu nad rotundou sv. Martina. Odpolední (pohádky pro děti Tři malá prasátka a Žabák Valentýn) a večerní představení od 2045 hod. (Pomsta - na motivy Hraběte Monte Christa) ve stanu z
 • 27.08.2004 - 28.08.2004  Strašidelná sklepení   - večerní prohlídky zámeckých sklepů pro silné povahy - rezervace nutná
 • 27.08.2004 20:00  Kosovci - zábava   - areál Skála Rychlov.
 • 27.08.2004 20:00  Koncert Josefa Laufra  
 • 27.08.2004 22:00  Spirituál kvintet   - zámecký koncert v rámci 45. Chopinova festivalu, velký sál
 • 28.08.2004  Koncert   Michal Novenko - varhany
 • 28.08.2004  Setkání rockových legend  
 • 28.08.2004  Dětská pouť na konci prázdnin   - sv. Hostýn
 • 28.08.2004 - 03.10.2004  Obrazy a dřevořezby   Oleje, tempera, pastel - dřevořezby, sochy Ivana Křížová a Jan Viktora
 • 28.08.2004 - 30.09.2004  Výstava z malířské tvorby Miloslava Troupa   Zámecká galerie II. nádvoří. Výstava seznámí s tvorbou předního malíře Miloslava Troupa (1917 - 1993), který se prosadil ve volné tvorbě, grafice a především v knižní ilustraci (ilustroval více než 160 titulů).
 • 28.08.2004 14:00  Akce pro děti ''Hurá do školy''   Soutěže, dětská diskotéka
 • 28.08.2004 15:00  Babí léto   festival folk, country, blues a world music, pořadatel: Produkční centrum Kamenná
 • 28.08.2004 21:00  Noční prohlídka zámeckých interiérů  
 • 29.08.2004 20:00  Zámecký koncert   - velký sál. V ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart
 • 31.08.2004 - 26.09.2004  Výstava - Miroslava Janoušková - obrazy   Místo: Galerie F.A.Sporcka, pořadatelé: Galerie F.A. Sporcka
 • 01.09.2004 - 30.09.2004  Výstava "Kynžvartské muzeum příběhů"   - výstavní sál
 • 01.09.2004 - 31.10.2004  57. Umělecký salon v Poličce   - Městské muzeum Polička Vás zve na 57. Umělecký salon v Poličce - současného umění. Svá díla zde představí letošní absolventi jednotlivých ateliérů AVU v Praze
  Místo: Muzeum - výstavní sály
  Termín: Vernisáž ve 1400 hodin
 • 01.09.2004 - 31.01.2004  „Celokrajská výstava"  
 • 01.09.2004 - 30.10.2004  120.let šperkařské školy v Turnově   Oddělení zpracování drahých kamenů. Místo: Galerie F.A.Sporcka, pořadatelé: Galerie F.A. Sporcka
 • 01.09.2004  Koncert v rámci Haydnovo hudebních slavností  
 • 01.09.2004 - 30.09.2004  "Dobrá káva sílu dává aneb o kávě a o všem, co s ní souvisí"  
 • 01.09.2004 14:00 - 31.10.2004  57. Umělecký salon v Poličce – současné umění   Letošní absolventi jednotlivých ateliérů AVU v Praze
 • 03.09.2004 - 31.10.2004  Výstava sklářských výtvarníků z oblasti Nového Boru a Kamenického Šenova SKLO 7  
 • 03.09.2004 - 05.09.2004  Ortenova Kutná hora   Celostátní soutěžní předhlídka mladých básníků, fotografická soutěž, hudební vystoupení. Místo konání: V historických objektech města.
 • 03.09.2004 - 05.09.2004  Pojďte se rozloučit s prázdninami   V termínu od 3. do 5.9.2004 se bude konat pokračování úspěšných divadelních prohlídek zámku Bečov nad Teplou, jehož první díl se uskutečnil letos v červenci. V prvním díle vše dopadlo svatbou. Zůstane ale Terezce a Jindřichovi jejich štěstí? Nechystá jim osud nemilé překvapení? Tentokrát návštěvníci uvidí i nepřístupné prostory zámku!
 • 03.09.2004 20:00  Malá noční hudba   - zámecký koncert, velký sál; v ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart
 • 04.09.2004  Svatováclavská slavnost  
 • 04.09.2004  Den horníků  
 • 04.09.2004 - 25.09.2004  Zuzana Malénková - obrazy   - výstava zámek B.p.H.
 • 04.09.2004  Dvanáctá pouť muklů, vězňů totalitních režimů   - sv. Hostýn
 • 04.09.2004  TK Bystřice p. H.   - Sokol Uherský Brod, tenisový turnaj žáci A, tenisové kurty Zahájené B.p.H.
 • 04.09.2004 14:00  Vernisáž výstavy - Miroslava Janoušková - obrazy   Místo: Galerie F.A.Sporcka, pořadatelé: Galerie F.A. Sporcka
 • 05.09.2004  7. ročník Folklorolympiády "Strážnice 2004"   Skanzen
 • 09.09.2004 - 17.10.2004  Olga Čechová   - dětem, krátkodobá výstava v galerii muzea, začátek vždy ve středu v 1700
 • 09.09.2004 - 31.10.2004  Aleš Veselý   - výběr z tvorby
 • 09.09.2004 - 16.10.2004  Pojďte na houby!   - Výstava hub s mykologickou poradnou dr. Rotha, gymn. dolní sál
 • 09.09.2004 - 24.10.2004  Vladimír Preclík  
 • 09.09.2004 - 31.10.2004  Strašáci   - vernisáž 9. 9. v 1700hodin, Slovácké muzeum - malý sál
 • 09.09.2004 16:30  Bc. Vendula Hnojská   Majetkové vztahy v průběhu historie na jižním Plzeňsku (klášterní državy, feudální panství)
 • 10.09.2004 - 12.09.2004  Blanenské zámecké dny   - kulturní akce, koncerty, vstup do muzea zdarma, - pátek až neděle
 • 11.09.2004 - 12.09.2004   Dny Evropského kulturního dědictví   - na zámku Kynžvart je do hlavního návštěvního okruhu vstup zdarma děti do 15 let
 • 11.09.2004 - 30.10.2004  Zbraně a zbrojíři   - Velká výstava historických i současných palných zbraní, radnice zadní sál
 • 11.09.2004 - 12.09.2004  Dny evropského kulturního dědictví (EHD)   - víkend otevřených dveří
 • 11.09.2004  Koncert   Vladimír Roubal - varhany
 • 11.09.2004  Dny evropského kulturního dědictví   netradiční prohlídky zámku a v případě dobrého počasí možnost prohlídky s výkladem po stavebních a technických památkách v areálu Lemberka. Začátek prohlídek po areálu Lemberka v 9.00, 11.00, 14.00, 16.00 hodin.
 • 11.09.2004  Dny evropského kulturního dědictví   Dny evropského kulturního dědictví
 • 11.09.2004  Slet čarodějnic   Slet čarodějnic
 • 11.09.2004 - 12.09.2004  Slezské národopisné dny v Dolní Lomné   Výstava: Zapomenutá řemesla
 • 11.09.2004 - 12.09.2004  Dny evropského kulturního dědictví   ''oživený zámek''
 • 11.09.2004 - 12.09.2004  Dny evropského dědictví   Panstvo odjíždí…! - před odjezdem z letního sídla se s návštěvníky rozloučí "hraběcí rodina a služebnictvo" - prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech.
 • 11.09.2004  TK Bystřice p. H.   - TCP Kyjov, tenisový turnaj dospělí B, tenisové kurty Zahájené B.p.H.
 • 11.09.2004 - 12.09.2004  Dny evropského kulturního dědictví   tradičně volný vstup do areálu Chebského hradu.
 • 11.09.2004 - 12.09.2004  Dny evropského dědictví   Od 10,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 16,15 hod. · Zakoupíli si návštěvník SHZ v Jindřichově Hradci vstupenku na první prohlídkovou trasu (Adamovo stavení), může ji v těchto dvou dnech použít také k volnému vstupu na Státní zámek Červená Lhota . Toto platí i opačně.
 • 11.09.2004 - 30.10.2004  Díla Evy Francové   Výstavní místnost : Ve spolupráci s Muzeem policie ČR a pomoci PČR Chrudim výstava Bezpečný prostor pro život
 • 11.09.2004  Městské vinobraní   (Město Strážnice, ÚLK spolupořadatel)
 • 11.09.2004 - 12.09.2004  "Oživený zámek"   Akce u příležitosti Dnů evropského dědictví. Netradiční prohlídky zámku s více než stovkou účinkujících - živé obrazy z reálné i fiktivní historie zámku
 • 11.09.2004 10:00 - 11.09.2004 15:00  Posvícení   Tradičních jídla a zvyky, kulturní program.
 • 11.09.2004 14:00  Poličkou krok za krokem – Dolní předměstí   Akce v rámci Dnů evropského dědictví 6. ročník
 • 11.09.2004 15:00  Varhanní koncert - varhany a akordeon   Místo: kostel Nejsvětější Trojice na Kuksu, pořadatelé: Hospital Kuks, Martin Beran - varhany, Radek Beneš - akordeon
 • 11.09.2004 18:00  Komorní koncert   koncert se uskuteční v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, vystoupí komorní dou SOLI-DEO z Děčína. Začátek koncertu v 18.00 hodin v zámecké kapli. Vstupné pro účastníky koncertu zdarma.
 • 11.09.2004 18:00  Koncert souboru Musica Puella   (v zámecké galerii)
 • 11.09.2004 19:00  Koncert z cyklu Dvořákova Hudební Nelahozeves   v Rytířském sále zámkuPísně české, španělské a baskické / Antonín Dvořák - Radka Volfová, Miroslav Brejcha
 • 11.09.2004 19:30  Trumpet Tune a hosté   Tradiční troubení na zámku Program: E. Grieg, J. I. Linek, A. Dvořák, zajímavosti pro žestové nástroje...Rytířský sál Španělského křídla
 • 11.09.2004 21:00  Noční prohlídka oživených zámeckých interiérů  
 • 12.09.2004 - 10.10.2004  Roman Sejkot   - výstava fotografií, 3. tradiční výstava po pěti letech
 • 12.09.2004  Pouť členů MSH   sv. Hostýn
 • 12.09.2004  TK Bystřice p. H.   - LTC Veselí nad Moravou, tenisový turnaj dorost D, tenisové kurty Zahájené B.p.H.
 • 12.09.2004 - 19.09.2004  Hudební festival Kutná Hora   Svátek hudby představující vždy hudbu vybraného uměleckého období. Místo konání: V historických objektech města.
 • 13.09.2004 - 14.11.2004  Setkání výtvarníků na Rýchorách   Ambit kláštera
 • 14.09.2004 - 31.10.2004  „Češi a Němci, sousedé v Evropské unii"   - Výstava je obsahově rozdělena do pěti částí s jednotícím mottem: "Smíření, spolupráce a tolerance jako předpoklad dobrého soužití dvou sousedů v Evropě, Čechů a Němců. Autorem výstavy je odborný pracovník historického oddělení Regionálního muzea v Teplicích PhDr. Vladimír Javůrek. I. a II. výstavní místnost.
 • 14.09.2004 18:00  Přednáška - Doc.RNDr.V. Ziegler CSc. - Geologie Podblanicka  
 • 15.09.2004 17:00  Cínový důl u Tisé Skály   Na této přednášce zazní příspěvek, který je připraven pro odborný seminář "Stříbrná Jihlava 2004" a jehož prostřednictvím se zde bude prezentovat též náš spolek. Je věnován málo známé lokalitě s pozůstatky po starém dobývání cínu u obce Přibyslavice. Jedná se o pole jam a obvalů na ploše cca 100 x 100 m. Toto relativně malé území však poskytuje zajímavé informace nejen o těžbě kovu pro oblast středních Čech neobvyklého, ale také o způsobu průzkumu ložiska. V neposlední řadě se nám na této lokalitě také podařilo získat pěkné ukázky cínové rudy a dalších minerálů.
 • 16.09.2004 09:00 - 17.09.2004 16:00  Podzim na vesnici   Máte jedinečnou možnost vyzkoušet si výmlat obilí cepem; vázání provazů; lámání , vochlování lnu a jeho spřádání na kolovrátku. Poprvé uvidíte zpracování ovčí vlny od ostříhání ovcí až po tkaní, sušení ovoce v historické teplovzdušné sušárny na ovoce, ve světničce opět zavoní vybraná podzimní jídla; výstavka zemědělské techniky; domácí zvířátka pro děti jsou připraveny hry a soutěže.
 • 17.09.2004 - 14.11.2004  Petr Jochmann   - kresby
 • 17.09.2004 20:00  Zámecké Nocturno   - zámecký koncert, velký sál; v ceně vstupného je noční prohlídka zámku Kynžvart
 • 18.09.2004 - 18.09.2004  Běh rodným krajem Emila Zátopka  
 • 18.09.2004 - 30.10.2004  Obce Chomutovska   - Výstava regionální historie, radnice pravý, malý sál
 • 18.09.2004 10:00 - 18.09.2004 16:00  Historický den ke 100. výročí muzea   Atrakce pro děti, dobová hudba, historické živé obrazy (viz. článek v úvodní části) 13 -16 hodin programový blok na pódiu, velké nádvoří hradu Špilberk
 • 18.09.2004 17:00  XIV.zámecký koncert   Vyvrcholení koncertní sezóny na zámku. Účinkující: Maria Theresia Harmonie - dechový sextet (Rakousko/Slovensko)
 • 19.09.2004 10:00 - 19.09.2004 17:00  Křivoklátské panování   Celodenní program o křivoklátském hejtmanovi a rychtářích Rakovnicka, průvod rychtářů na hrad, SLAVNOSTNÍ VYSVĚCENÍ HRADNÍHO PRAPORU, jarmark, řemeslníci, sokolníci, pivovarská krčma, burčák (Vstupné zdarma)
 • 20.09.2004 - 24.09.2004  Živá historie III   Týden pro školy, ukázky tradičních řemesel, vyprávění o životě našich předků.
 • 21.09.2004 - 24.10.2004  Horské odrůdy ovocných stromů   Budova kláštera - malá výstavní místnost
 • 21.09.2004 - 10.10.2004  Výstava - tapiserie a obrazy - A. Štulcová a M. Košařová  
 • 22.09.2004 - 23.09.2004  Podzim na dědině   Ukázky zemědělské práce na moravské vesnici
 • 23.09.2004  Estenská zbrojnice   - 1800 - přednáší Dr. Vladimír Dolínek
 • 23.09.2004 19:00  Koncert - Trio Sírius   J. Skuhra, V. Večeřová, V. Sůva (flétna, viola, violoncello)
 • 24.09.2004 - 31.10.2004  Eva Hynková   - výstava obrazů
 • 24.09.2004 - 28.11.2004  Žena v proměnách času   zapůjčeno ze Okresního vlastivědného muzea v Šumperku
 • 24.09.2004  Svatováclavské slavnosti   Lidová veselice, folková, country a moderní hudba, řemeslné trhy, ochutnávka vín, ohňostroj. Místo konání: Kutná Hora.
 • 24.09.2004 19:00 - 26.09.2004  Noční prohlídky   Zámek v rytmu swingu aneb Za posledních Rohanů - v podání kostýmovaných průvodců - na téma 30. léta 20. století
 • 25.09.2004  Václavský jarmark   Václavský jarmark - zámecký park
 • 25.09.2004  Toulání podzimem   - pěší výlet, tel. 573 378 446 KČT B.p.H.
 • 25.09.2004  Soutěž do vrchu   - sbor dobrovolných hasičů Rychlov, ve 13.00, areál Skála Rychlov
 • 25.09.2004  Svatováclavské slavnosti   Lidová veselice, folková, country a moderní hudba, řemeslné trhy, ochutnávka vín, ohňostroj.
 • 25.09.2004 10:30  15. národní svatováclavská pouť na staroslavnou Budeč  
 • 25.09.2004 15:00  Sborový koncert   Místo: kostel Nejsvětější Trojice na Kuksu, pořadatelé: Hospital Kuks, Cantus feminae - ženský komorní sbor Nechanice, Mgr. Petr Semerák - sbormistr
 • 25.09.2004 17:00  Koncert dobové hudby - Góthien   Dle stavu rekonstrukce buď prímo na hradě nebo na severním nádvoří.
 • 25.09.2004 18:00  Večer hudby a historie   Učinkují: kytara Libor Janeček, flétna Vítězslav Drápal, historie Dalibor Hodeček (zámecká galerie)
 • 26.09.2004  Zámecký koncert   - zámek B.p.H.
 • 26.09.2004 16:00  Mezinárodní festival "Szene bunte wähne"   Slavnostní zahájení v Rytířském sále Španělského křídla v 16,00 hod.
 • 29.09.2004 - 22.10.2004  Výtvarná výstava   - společná výstava uspořádaná s regensburským diecézním muzeem - výtvarníci naši a bavortští - náboženská tématika
 • 30.09.2004 - 30.09.2004  Židovské svátky Purim, Jom Kipur, Chanuka   - Společná setkání pořádaná s židovskou obcí, gymn. Popelův sál
 • 30.09.2004 18:00 - 31.10.2004  110 let sedlčanského muzea a místní železnice  
 • 01.10.2004 - 31.12.2004  Výstava skla   - výstava sklářského mistra V. Štěpánka
 • 01.10.2004 - 31.10.2004  Petr Pichl   - výstava výtvarného umění, obrazárna Strahovského kláštera
 • 01.10.2004  Koncert SIS   Koncert SIS
 • 01.10.2004 - 30.10.2004  Druhá kapitola   - divadlo - Kino Klub Sušil B.p.H.
 • 01.10.2004 - 02.10.2004  Františkánská pouť   - sv. Hostýn
 • 01.10.2004  Výstavka fotografií z archeologických výzkumů   Z let 1972 - 1990.
 • 01.10.2004 - 31.12.2004  Výstava krajek a výstava čepců   Z depozitářů VMG
 • 01.10.2004 20:00   Dostaveníčko s operetou   - zámecký koncert, velký sál
 • 02.10.2004  Slavkovské dny smíření   Slavkovské dny smíření
 • 02.10.2004  Svatohubertské slavnosti   Místo: celý areál obce Kuks, pořadatelé: Řád sv. Huberta. Vystoupení a ukázky výcviku loveckých psů, loveckých dravců, střelba z historických loveckých zbraní, koncertní vystoupení pěveckých souborů. Hubertská jízda symbolizující někdejší parforsní hon, tradičně je sloužena Svatohubertská mše svatá.
 • 02.10.2004 - 24.10.2004  Jan Van Den Berg - obrazy (Holandsko)   - výstava zámek B.p.H.
 • 02.10.2004 - 03.10.2004  Dobové slavnosti na zámku Nelahozeves   Ukázky dobových tanců, vystoupení šermířů, ukázky sokolnictví, hry pro děti i dospělé v parku, ochutnávky vína v zámeckém sklepení, prohlídky zámecké expozice, ukázky a prodej rozmanitých řemeslných výrobků.
 • 02.10.2004 10:00 - 02.10.2004 15:00  Bramborová sobota   Podzimní zpracování plodin, lidová jídla z brambor.
 • 02.10.2004 18:00  Pocta Edith Piaf   Učinkují: zpěv Marta Balejová, umělecký přednes Libuše Švormová, klavír Jiří Hošek (zámecká galerie).
 • 02.10.2004 20:00  Poslední noční prohlídka zámeckých interiérů  
 • 03.10.2004  Mezinárodní přehlídka duchovní hudby   Setkání chrámových sborů Hlučínska a příhraničí v chrámu sv. Bartoloměje
 • 03.10.2004 19:00  Koncert z cyklu Dvořákova Hudební Nelahozeves   v Rytířském sále zámkuFenix Ensemble/ Antonín Dvořák - Pavla Franců, Šimon Kaňka, Miron Šmidák
 • 06.10.2004 - 05.09.2004  Hana Ribi   Švýcarské metamorfózy, krátkodobá výstava v galerii muzea, začátek vždy ve středu v 1700
 • 07.10.2004 - 30.12.2004  Jaroslav Král (1883-1942)   - kresby, obrazy
 • 07.10.2004 - 02.01.2005  Z pohádky do pohádky   - vernisáž 7. 10. v 1700hodin, česká ilustrace dětské knihy, velký sál - galerie
 • 07.10.2004 - 28.11.2004  Folklorismy v českém výtvarném umění 20.  
 • 07.10.2004 16:30  Bc. Vendula Hnojská   Šlechtické rody na jižním Plzeňsku
 • 08.10.2004 - 28.11.2004  "Krajinou domova"   - severovýchodní Čechy na akvarelech akademického malíře Jiřřího Škopka - neobyčejně poetická díla se stala předlouhou mnoha oblíbených pohlednic.
 • 09.10.2004  Varhanní koncert   Místo: kostel Nejsvětější Trojice na Kuksu, pořadatelé: Hospital Kuks, varhanní koncert v rámci VI.Orlicko-kladského varhanního festivalu
 • 09.10.2004  Oslavy 30 výročí založení pěveckého sboru Vrabčáci   - Kino Klub Sušil B.p.H.
 • 09.10.2004 - 10.10.2004  Dušičková pouť   - sv. Hostýn
 • 09.10.2004 15:00  Koncert v kostele Nejsvětější Trojice   varhany Michelle Hradecká Program: J.K.Kuchař - Partita C dur J.S.Bach - Passacaglia a fuga c moll J.Brahms - Dvě chorálové předehry B.A.Wiedermann - Hlas přísný po temnotech zní E.Gigout - Toccata M.Novenko - Preludium pro F.L.Věka P.Erben - Malá chorální partita B.Martinů - Vigilie G.Pirné - Preludium, op.29, No.1
 • 09.10.2004 18:00  Koncert Notturno in travesti   k 250. výročí narození Luigiho Marchesiho. Na programu: Haendel, Mysliveček, Pergolesi, Gluck, R. Brosch, Mozart. Účinkují žáci ZUŠ Josefa Slavíka v Hořovicích pod vedením profesorky Květuše Ernestové.
 • 10.10.2004 11:00  Koncert z cyklu Dvořákova Hudební Nelahozeves   v Rytířském sále zámku Moravské dvojzpěvy / Antonín Dvořák - Haruko Watanabe, Jitka Burgtová, Nadja Ladkany
 • 10.10.2004 21:00  Koncert za svitu loučí   Koncert za svitu loučí - historická hudební skupina Ergo v dobových kostýmech - na nádvoří zámku
 • 11.10.2004  Den dětí se skupinou Maxim Turbulenc  
 • 11.10.2004  Den horníků  
 • 11.10.2004 10:00  Dny evropského dědictví   Dny evropského dědictví - Trhy uměleckých řemesel, akce ve spolupráci s městem, program na náměstí
 • 14.10.2004 - 07.11.2004  Výstava - obrazy - J. Kronus  
 • 15.10.2004 20:00  Zámecký koncert filmových, muzikálových a světových evergrýnů   - velký sál
 • 16.10.2004  Šestá myslivecká svatohubertská pouť   - sv. Hostýn
 • 17.10.2004 - 31.01.2005  Výtvarná výstava  
 • 17.10.2004 - 21.11.2004  Cubeca - Karel Kostka   - výstava obrazů
 • 20.10.2004 19:00  Franz Liszt a jeho současníci   3. ročník malého lisztovského festivalu
 • 21.10.2004 - 05.12.2004  Jana Sigmundová   - dětem, krátkodobá výstava v galerii muzea, začátek vždy ve středu v 1700
 • 23.10.2004 - 31.12.2004  Skejuša, naše láska   - Ves odkud pocházíme žije dál, gymn. dolní sál
 • 23.10.2004 - 25.10.2004  Výstava ovoce a zeleniny   v interiérech zámku
 • 23.10.2004 - 24.10.2004  Křivoklání   Rytířská klání, trhy, ukázky řemesel, dobová taneční vystoupení, divadelní představení. 23. října 2004 bude vypraven z Prahy zvláštní vlak tažený parní lokomotivou.
 • 24.10.2004  Klavírní koncert Ireny Bubové   v rytířském sále kravařského zámku
 • 24.10.2004  Zámecký koncert   - zámek B.p.H.
 • 25.10.2004 - 09.01.2005  „Panenky"  
 • 27.10.2004 - 28.11.2004  Výstava Múzy na frontě   Výstava Múzy na frontě
 • 27.10.2004 18:00  70 let činnosti muzea v budově staré školy čp. 112   O historii muzea pohovoří ředitel David Junek. Hosté shlédnou film, který se běžně nepromítá. Bude pro ně připraveno občerstvení a prožijí přátelské setkání
 • 28.10.2004 - 30.10.2004  Zámek plný kouzel   - večerní prohlídky k ukončení sezóny - putování zámkem z pohádky do pohádky - rezervace nutná
 • 30.10.2004 - 30.12.2004  Od doby kamenné do doby slovanských hradišť   - Městské muzeum Polička Vás zve na výstavu pod názvem "Od doby kamenné do doby slovanských hradišť" - program Muzeum a škola (pravěk)
  Místo: Muzeum – výstavní sály a vestibul.
  Termín: Vernisáž ve 1400 hodin
 • 30.10.2004  Ukončení svatební sezóny roku 2004  
 • 30.10.2004 14:00 - 30.12.2004  Od doby kamenné do doby slovanských hradišť   Program Muzeum a škola (pravěk)
 • 31.10.2004  Ukončení hlavní návštěvní sezóny  
 • 31.10.2004  Ukončení sezóny   Slavnostní "Zavírání hradu" - vystoupení skupiny historického a divadelního šermu RECTUS z Chebu, středověký trh, občerstvení - medovina, klobásky ......
 • 31.10.2004 15:00  Slavnostní uzavírání zámku  
 • 01.11.2004 - 09.01.2005  „Židi“  
 • 01.11.2004 - 09.01.2005  „Vuk Zörner"   - výstava obrazů
 • 01.11.2004 - 28.02.2005  Zdeněk Menec - fotograf Krkonoš   Budova kláštera - malá výstavní místnost
 • 01.11.2004 - 20.03.2005  Osobní hygiena na šlechtických sídlech   Výstava, kterou připravil Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, dokládá vývoj tělesné kultury a hygieny od nejstarších zachycených předmětů po artefakty pocházející z 1.poloviny 20. století. Hygienické a toaletní předměty ( např. umyvadla, džbány, flakóny), tak jako hygienické a kosmetické pomůcky ( např. plivátka, neceséry, hřebeny, zrcátka, bidety) jsou nejen dokladem úrovně osobní hygieny v daném období, ale také ukázkou uměleckořemeslného zpracování své doby.
 • 01.11.2004 - 27.11.2004  Naši zmizelí židovští sousedé   Historie židovské komunity na Frýdecko-Místecku Výstava ze sbírek Muzea Beskyd Frýdek-Místek, Židovského muzea v Praze a dalších institucí, soukromých osob a sběratelů, která přibližuje problematiku židovského osídlení v oblasti, významné židovské firmy a dobové reklamy, některé židovské rodiny, osudy Židů v období holocaustu, dochované židovské památky a další. Výstava je doplněna fotografiemi židovských synagóg
 • 01.11.2004 - 05.12.2004  5. beskydské trienále neprofesionálních řezbářů 2004   Opět po 3 letech nabídnou řezbáři z České republiky, Slovenska a Polska návštěvníkům výstavy přehlídku svých nově vytvořených děl. Na vernisáži, která se koná ve čtvrtek 4. listopadu v 17 hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku, budou vyhlášena čestná ocenění autorů a jejich souborů prací a předány ceny přítomným autorům. V pátek 5. listopadu od 9 do 16 hodin zveme všechny zájemce na řezbářský plenér - pracovní setkání, kde budete mít možnost seznámit se s řezbáři a podívat se pod pokličku jejich umění. Výstava potrvá do 5.12.2004.
 • 02.11.2004 18:00 - 11.12.2004  Návraty k přírodě - fotografie   Jiřího Hellera nejen ze Sedlčanska
 • 03.11.2004 - 28.02.2005  Výstava ilustrací Heleny Zmatlíkové   - výběr z díla světoznámé české ilustrátorky. Ve vánočním období budou vedle Metelkova a Petrákova betléma s významnými evropskými architekturami vystaveny také malovaný betlém z roku 1870 a skříňkový betlém z počátku 20. stol.
 • 04.11.2004 - 28.03.2005  Klobúček s pérkama, věneček s pantlama   - vernisáž 4. 11. v 1700hodin, národopisná výstava, Slovácké muzeum - velký sál
 • 04.11.2004 16:30  Bc. Vendula Hnojská   Historie zámku Hradiště
 • 06.11.2004 09:00  Ve stínu frýdecké synagógy   sraz na ulici Slezské na zastávce vedle hospody "U Gustlíčka" Vycházka po stopách historie židovské komunity ve Frýdku-Místku (židovský hřbitov, Neumannova vila, někdejší židovské firmy, kde stávala židovská synagóga, židovská škola a další). Akci vedou Mgr. Jaromír a Jiřina Poláškovi.
 • 09.11.2004 - 05.12.2004  „Proměny Sudet"   - Fotografická výstava mladého autora Štěpána Hona. (narozen 3.2.1976 v Teplicích).) Je držitelem ceny Czech Press Photo 2000 a 2001. Obdržel zvláštní cenu poroty (udělenou poprvé v historii soutěže) a 2. cenu v kategorii Každodenní život - série. Spolupracuje s časopisy Respekt, Reflex, Katolický týdeník, Podkarpatská Rus, Starij zamok. V současné době pracuje za podpory Česko-německého fondu budoucnosti na fotografickém projektu s pracovním názvem "Sudety v proměnnách času". I a II. výstvní místnost.
 • 10.11.2004  Taneční večer s L. Kerndlem   - Společenský dům Sušil B.p.H
 • 10.11.2004 17:00  Žárové pohřebiště lužické kultury ve Vrdech   Přednáší : Josef Moravec Dne 10. listopadu 2004 (středa) od 17 hod. V GALERII MĚSTSKÉHO MUZEA ČÁSLAV !! Letos je tomu právě 140 let, kdy při hloubení usazovacích nádrží pod cukrovarem ve Vrdech zachytili dělníci žárové pohřebiště z mladší doby bronzové. Při rozšiřování kalového pole byly vyzvednuty další nálezy lužické keramiky a bronzů. O rok později, v roce 1865 patřil hrobový inventář z Vrdů mezi nejvýznamnější exponáty výstavy archeologického spolku „Včela Čáslavská“. Povrchový průzkum a letecké snímkování nám odhalí nejnovější objevy a poznatky nejen z objektu cukrovaru, ale i z dalších lokalit v nivě řeky Doubravy. Vstupme na lužická sídliště a pohřebiště, vydejme se období kultur popelnicových polí….
 • 11.11.2004 - 31.12.2004  Jana Budíková   - výstava grafiky
 • 11.11.2004 - 13.02.2005  V říši pohádek   - vernisáž 11. 11. v 17 hodin, výtvarný projekt ZUŠ, Slovácké muzeum - malý sál
 • 11.11.2004 - 28.11.2004  Výstava - obrazy - S. Příhoda  
 • 11.11.2004 15:00  Geologický kroužek   Přednáškový sál v Zeleném domě - pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, doplněné výměnou poznatků a materiálu, poradenská služba, videoprojekce. Schůzek se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež. Vstupné na akce se neplatí.
 • 11.11.2004 17:00  Šumpersko a Jesenicko   Přednáškový sál v Zeleném domě. Zámecký park ve Velkých Losinách, přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, lázně Jeseník, okolím Vidnavy, na zámku v Javorníku, cestou do Račího údolí, podvečer v Karlově studánce aj. Doplněno promítáním diapozitivů a malou výstavou pohlednic a fotografií. Vlastivědná přednáška, doplněno diapozitivy a videosnímkem.
 • 12.11.2004 16:00 - 12.11.2004 20:00  Setkání s pohádkou   Netradiční prohlídky zámku spojené s prezentací známé pohádky.
 • 13.11.2004 09:30 - 14.11.2004 16:30  Setkání s pohádkou   Netradiční prohlídky zámku spojené s prezentací známé pohádky.
 • 14.11.2004  Kravařský karmaš   s vinobraním s oslavou karmaše a bohatým kulturním programem
 • 14.11.2004 11:00  Hubertská mše   - v zámecké kapli sv. Antonína na zámku Kynžvart
 • 14.11.2004 15:00  O solném králi   Rytířský sál frýdeckého zámku. Pohádka v provedení Divadla Čtyřlístek. Spojeno s prohlídkou výstavy "Osobní hygiena na šlechtických sídlech"
 • 18.11.2004 17:00  Naši zmizelí židovští sousedé   přednáškový sál v Zeleném domě. Zámecká videotéka věnovaná židovské problematice - projekce dokumentárních snímků (židovské hřbitovy v Cieszynie, ve Frýdku, v Hranicích na Moravě, osudy moravských Židů a další).
 • 19.11.2004 - 31.01.2005  Adolf Born   Další z cyklu vánočních výstav výtvarníků, věnujících se ve své tvorbě dětem. Tentokrát představíme Adolfa Borna - autora známých postaviček Macha a Šebestové, opičky Žofky a mnohých dalších. západní křídlo - 2. patro. otevírací doba: středa - neděle 10 - 17 hodin (poslední vstup v 16 hodin!)
 • 19.11.2004 19:00  Art trio   Rytířský sál kravařského zámku.
 • 20.11.2004 - 08.01.2005  Vánoce v muzeu   - Betlémy stále živé, radnice, zadní, pravý, malý sál
 • 20.11.2004 - 21.11.2004  Adventní trhy   Pro návštěvníky budou rovněž v těchto dnech zpřístupněny expozice Hospitalu Kuks
 • 23.11.2004 - 30.04.2005  Střelecké štíty (ze sbírek KM)   Ambit kláštera
 • 23.11.2004  Mladoboleslavské kancionály   Kancionály budou mimořádně vystaveny v úterý 23.11. 9 - 12 a 13 - 16.30 h. ve výstavních prostorách na hradě. V 17.00 vystoupí hudební skupina Trio Profundo
 • 24.11.2004 18:00  „ Zaoceánské zkušenosti českého badatele“   Setkání s Doc.PhDr. Petrem Charvátem, DrSc.Po skončení formální části Vás srdečně zveme na malé pohoštění. Autobus pro účastníky z Kutné Hory v 17.30 z aut. zastávky na nové silnici a z aut. zastávky Avia. Návrat autobusem z Čáslavě v 21.00 hodin.
 • 25.11.2004 - 25.11.2004  Svátek sv. Kateřiny   - Ekumenická mše k uctění patronky města, kos. sv. Kateřiny
 • 25.11.2004 17:00  Nehodíš kamenem…   přednáškový sál v Zeleném domě.Obraz Židů v pověstech, pohádkách, příslovích a dalších projevech lidové tvořivosti z východní Moravy a Slezska. Přednášku a besedu vedou Mgr. Jaromír a Jiřina Poláškovi.
 • 26.11.2004 - 21.01.2005  Josef Váchal   - výběr z grafického díla.
 • 26.11.2004 - 06.01.2005  Vánoce v Městském muzeu v Chotěboři   Vernisáž proběhne ve čtvrtek 25. listopadu 2004 v 16.30 hodin na nádvoří zámku. Podrobnější informace o výstavách naleznete na našich www stránkách www.muzeum-chotebor.org
 • 27.11.2004 - 18.12.2004  Sobotní matiné v muzeu   - 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12. - předvánoční zpívání, radnice přední sál
 • 27.11.2004 - 29.11.2004  199.výročí - Bitva tří císařů   199. výročí - Bitva tří císařů - zámek a park
 • 27.11.2004 - 05.12.2004  Vánoce na Veselém Kopci   Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program.
 • 27.11.2004 - 12.12.2004  Advent - Vánoce na zámku   Prohlídky vánočně vyzdobené expozice, kuchařky vaří anglický punč v zámecké kuchyni.
 • 27.11.2004  Adventní koncert  
 • 27.11.2004 - 28.11.2004  Adventní trhy   Pro návštěvníky budou rovněž v těchto dnech zpřístupněny expozice Hospitalu Kuks
 • 28.11.2004 - 31.01.2005  Suchá vazba  
 • 28.11.2004 - 31.12.2004  Vodňanští výtvarníci   - výstava obrazů
 • 28.11.2004  Zámecký koncert   - ZUŠ B.p.H.
 • 28.11.2004 08:00 - 28.11.2004 18:00  Hrad v oparu Vařonky   Mimořádné otevření hradu u příležitosti Ondřejské pouti v Hukvaldech - Mše svátá na hradě v 9:00 hodin.
 • 28.11.2004 15:00  Poezie a próza Ervína Kukuczky   Rytířský sál frýdeckého zámku. V cyklu Nedělní chvilka poezie. Účinkují členové Místecké violy
 • 28.11.2004 16:00  Derniéra výstavy Naši zmizelí židovští sousedé   výstavní síně frýdeckého zámku. Prohlídka výstavy s průvodním slovem autorů.
 • 29.11.2004 19:00  Lyra da camera - 2. zámecký koncert   Rytířský sál frýdeckého zámku. Na programu A.Vivaldi, A.Corelli, H.Purcell, G.F.Händel, J.S.Bach, F.Benda
 • 30.11.2004  ADVENTNÍ ČAS V MUZEU   dřevořezba figurek k domácímu betlému, perníčky, předení vlny a lnu na kolovrátcích, kramplování vlny, malba na skle. Otevřeno od 9.00 - 13.00, 15.00 - 19.00
 • 01.12.2004 - 30.01.2005  Betlémy   - výstava betlémů ze sbírky manželů Parmových
 • 01.12.2004 - 31.01.2005  Vánoční výstava  
 • 01.12.2004 - 31.12.2004  Linha singers   - vánoční koncert
 • 01.12.2004  ADVENTNÍ ČAS V MUZEU   Paličkovaná krajka, dřevořezba figurek k domácímu betlému, perníčky, baňky polepované slámou, vyřezávání dřevěných ozdob, malba na skle. Otevřeno ve středu 9.00 - 13.00, 15.00 - 19.00
 • 02.12.2004 - 31.12.2004  Výstava - obrazy M. Ladianská, plastiky - O. Jahodář  
 • 02.12.2004 - 16.01.2005  Vánoční papírování - výstava papírových betlémů   V rámci výstavy je připraven aktivní program: Vánoční hrátky s papírem. 1,5 hodinový program zahrnuje komentovanou prohlídku výstavy a rozmanité aktivity: výroba ručního papíru, skládání a malování plastických dekorací, papírové tkaní, dekorace z papírových proužků. Program je určen pro MŠ, ZŠ a nižší třídy osmiletých gymnázií. Můžete přijít 7.12, 9.12., 14.12., 16.12., 21.12.. Vstupné 15,- Kč (v ceně zahrnuty veškeré pomůcky) tel.obj. 326 325 616. Výstava otevřena denně, mimo pondělí 9-12, 13-16.
 • 02.12.2004 17:00  Hrádky, tvrze a zámky v okolí Bílovce   Přednáškový sál v Zeleném domě. Zaniklé tvrze v Děrném, Bravinném, drobná středověká opevnění v Bílovci - Radotíně, Staré Vsi, Bítově, Velkých Albrechticích, zaniklá ves Žebrákov, zámky ve Slatině, Bílovci aj. Přednáška, doplněno diapozitivy a videosnímkem.
 • 03.12.2004 - 03.12.2004  Soutěž znalostí o historii   - Finále oblastní školní soutěže Domu dětí a mládeže , gymn. Popelův sál
 • 03.12.2004 - 19.12.2004  Novopacké betlémy   - výstava betlémů
 • 04.12.2004  Adventní koncert  
 • 04.12.2004 - 05.12.2004  Advent na Křivoklátě   Adventní mše, vánoční jarmarky, koncerty, divadelní představení, výstavy. Detailní program naleznete zde.
 • 04.12.2004 - 08.12.2004  Radujme se, veselme se...   předvánoční pořad
 • 04.12.2004 - 05.12.2004  Adventní trhy   spojené s prodejem tradičního českého zboží, ukázkami řemesel a programem uměleckého sdružení Bohém
 • 04.12.2004 - 06.01.2005  Šoulání - lesní videoinstalace Tomáše Hlavenky a Jakuba Valáška   Výstava bude zahájena v sobotu 4.12.2004 ve 14 hod. ve videosále muzea v Tylově ul. 114 přednáškou Ing. Jaromíra S. Morávka člena mysliveckého sdružení Branišovice
 • 04.12.2004 18:00  Poutní bohoslužba ke cti svaté Barbory   V kapli sv. Barbory
 • 05.12.2004  Adventní koncert   Adventní koncert
 • 05.12.2004 09:00 - 05.12.2004 15:00  Předvánocní jarmark   Prodej výrobků lidových výrobců.
 • 05.12.2004 15:00  Vánoční jarmark s prodejem lidových a uměleckých předmětů   Areál frýdeckého zámku - ukázka řemesel, vánoční program v rytířském sále, výstava řezbářů, Mikulášská nadílka, domácí speciality
 • 06.12.2004 09:00 - 10.12.2004 15:00  Vánoce v Hornickém muzeu   V hornickém domku - předvádění vánočních zvyků a obyčejů, prezentace práce řezbářů betlémů, výroba vánočních ozdob, příprava a ochutnávka vánočních pokrmů.
 • 09.12.2004 - 16.01.2005  Rodina a já   - dětská výstava v galerii muzea, začátek vždy ve středu v 1700
 • 09.12.2004 - 14.02.2005  Bohumil Kubišta   - výběr z malířského díla
 • 09.12.2004 15:00  Geologický kroužek   Pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, doplněné výměnou poznatků a materiálu, poradenská služba, videoprojekce. Schůzek se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež. Vstupné na akce se neplatí. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 09.12.2004 17:00  Návraty bohyně II.   Večer zámecké filmotéky a projekce s hledáním odkazu dávných předků a smyslu života v postmoderní společnosti na počátku třetího tisíciletí (např. Bohyně Gaia, František Bílek, Tajemné zimní Kravařsko, Hypermarket krásně - nekrásný). Videoprojekce, promítání diapozitivů, beseda. Volné pokračování pořadu z roku 2000. Přednáškový sál v Zeleném domě
 • 10.12.2004 - 12.12.2004  Adventní dny na hradu a zámku.  
 • 10.12.2004 09:00 - 09.01.2005 17:00  Výstava betlémů   Tradiční výstava betlémů ze sbírek Hornického muzea Příbram a spolku Příbramští betlémáři. Výstavní síň Galerie Františka Drtikola, Zámeček - Ernestinum Příbram.
 • 10.12.2004 19:30  Vystoupení Třeboňských pištců   Rytířský sál
 • 11.12.2004 - 11.12.2004  Vánoční jarmark  
 • 11.12.2004 - 12.12.2004  Vánoce na zámku   Vánoce na zámku - program s dětmi ZUŠ a kostýmovanými prohlídkami
 • 11.12.2004 - 12.12.2004  Vánoční víkend   Výroba a zdobení vánočních ozdob.
 • 11.12.2004 - 02.01.2005  Betlém vánoční   Výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém R.Frinty.
 • 11.12.2004  Adventní koncert  
 • 11.12.2004 - 13.12.2004  Vánoce na zámku  
 • 11.12.2004 - 12.12.2004  Vánoce na zámku   Tradičně prodejně-výstavní akce s bohatým programem.
 • 11.12.2004 - 12.12.2004  Advent na Křivoklátě   Adventní mše, vánoční jarmarky, koncerty, divadelní představení, výstavy. 11. prosince 2004 bude vypraven z Prahy zvláštní vlak tažený parní lokomotivou. Detailní program naleznete zde.
 • 11.12.2004 - 12.12.2004  Adventní dny   V předvánoční době připravuje Správa SHZ ve spolupráci s Městem Jindřichův Hradec pro návštěvníky Adventní dny. Slavnostní atmosféru umocňuje vánoční výzdoba všech třech nádvoří i zpřístupněných interiérů. Právě v této době je v provozu 500 let stará Černá kuchyně, ve které se pro veřejnost připravují tradiční speciality. Třetí nádvoří se promění v živý Betlém a tajemství minulosti připomenou dosud zachovaná ruční řemesla. I. - III. nádvoří od 10,00 do 18,00 hod.
 • 11.12.2004 09:00 - 12.12.2004 16:00  Vánoce ve skanzenu   Chvíle klidu a pohody najdete v době vánočního shonu ve skanzenu Zubrnice. Ve světničce zazáří stromeček a zavoní tradiční jídla. Inspirujete se při pohledu na zdobení perníčků, výrobě vánočních ozdob a dalších výrobků z tradičních materiálů. Dárky můžete vybírat také v historickém vesnickém obchůdku. Dny plné lidových zvyků doplní v sobotu vystoupení folklórního souboru Dykyta z Krásné Lípy
 • 13.12.2004 09:00 - 17.12.2004 15:00  Vánoce v Hornickém muzeu   V cáchovně dolu Anna a Prokopské štole - jízda důlním vláčkem vánočně ozdobenou Prokopskou štolou, prohlídka historického podzemí, seznámení se s vánočními tradicemi a zvyky horníků.
 • 14.12.2004 - 30.01.2005  Alena Kartáková   - tradiční vánoční výstava keramiky
 • 14.12.2004 18:00 - 28.01.2004  Příbramské betlémy  
 • 16.12.2004 - 16.12.2004  Židovské svátky Purim, Jom Kipur, Chanuka   - Společná setkání pořádaná s židovskou obcí, gymn. Popelův sál
 • 16.12.2004 - 30.01.2005  Náš Leoš Janáček   Život a dílo slavného hukvaldského rodáka. Výstava přiblíží nejdůležitější mezníky skladatelova života od doby, kdy se v roce 1848 do Hukvald přistěhoval jeho otec - Jiří Janáček. Vernisáž ve čtvrtek 16. prosince v 17 hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku. V programu vystoupí cimbálová muzika Koťata z Frýdlantu nad Ostravicí.
 • 17.12.2004 16:00  Vánoce u staříčka Fišera.   Úsměvné předvánoční rozloučení se starým rokem v Zeleném domě. Zapomenuté obyčeje, vázání vinšů, recepty na malované perníky a na vánoční pokrmy z 19. století, ochutnávka cukroví a další. Prohlídka studijní vánoční výstavy ve výstavním sále. Na závěr malé překvapení - rozsvícení vánočního stromu v jedné tajemné zahradě… Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 17.12.2004 17:00  Vánoční benefiční koncert   Vánoční benefiční koncert - Pěv. sbor Kantiléna
 • 18.12.2004 - 19.12.2004  Vánoce na zámku   Vánoce na zámku - program s dětmi ZUŠ a kostýmovanými prohlídkami
 • 21.12.2004 - 31.12.2004  Vánoční prohlídky zámku Kynžvart   - pro předem rezervované skupiny - od 9:00 do 15:00
 • 24.12.2004 07:00  Mše sv.   - sv. Hostýn
 • 24.12.2004 09:15  Mše sv.   - sv. Hostýn
 • 24.12.2004 11:00  Mše sv.   - sv. Hostýn
 • 24.12.2004 15:30  Mše sv.   - sv. Hostýn
 • 26.12.2004 - 02.01.2005  Zimní prohlídky hradu Kašperk   Zimní prohlídky hradu Kašperk - doprovodný program
 • 26.12.2004  Vánoční koncert pěveckého sboru Tregler   - kostel sv. Jiljí B.p.H.
 • 26.12.2004  Turistický pochod ''Buď fit''   - pěší výlet, tel. 573 379 762 KČT B.p.H.
 • 26.12.2004 13:00 - 26.12.2004 17:00  Svatoštěpánské odpoledne   Od 14,30 hodin v Rytířském sále Vánoční koncert. Účinkují: Irena Magnusková - zpěv, Petr Strakoš - klavír. Dále bude k vidění: výstava "Moravské betlémy", výstava "Náš Leoš Janáček", výstava "Osobní hygiena na šlechtických sídlech" a stálé expozice.
 • 26.12.2004 16:00  Vánoční koncert  
 • 30.12.2004 20:00  Ave Maria   - vánoční koncert, velký sál
 • 31.12.2004 07:00  Sv. Silvestr   - pontifikální mše sv. - sv. Hostýn
 • 31.12.2004 09:15  Sv. Silvestr   - pontifikální mše sv. - sv. Hostýn
 • 01.01.2005 - 27.02.2005  Výstava: Adolf Loos - Müllerova vila v Praze   Příběh památky moderní architektury a její obnovy (přístupné v rámci prohlídkové trasy VT do 27. 2. 2005) středa až neděle (10-18 hodin, poslední vstup v 17.15) Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu, max. počet osob ve skupině 15. (Vzhledem k zvýšené návštěvnosti doporučujeme objednat prohlídku předem na telefonním čísle: 545 212 118)
 • 01.01.2005 - 20.11.2005  Piety ze sbírek Muzea Beskyd.   Pieta představuje Pannu Marii s tělem mrtvého Ježíše Krista na klíně. Vystavovány jsou drobné dřevěné plastiky, plastické polychromované obrázky i Pieta pod skleněným šturcem.
 • 14.01.2005 - 27.02.2005  Absolventky FAMU   výstava fotografií 4 absolventek katedry umělecké fotografie. - Velký výstavní sál. Veronika Pátková - "Lidské pocity v ptačím světě", 2002 - 2004 Marie Zachovalová - "Šleglov - vesnice v Sudetech", 1995 - 2004 Petra Steinerová - "Ženy", 2002 - 2004 Lucie Chrástková - "…", …
 • 17.01.2005 - 30.01.2005  Misie - výstava fotografií (české misionářky pracující v České republice a v zahraničí )   Fotografie Viktora Fischera a Aleny Dvořákové. Městské muzeum a knihovna Čáslav Vás zve do nové výstavní síně náměstí J. Žižky z Trocnova 197 (bývalá knihovna). Zahájení: 17.1. 2005 v 10. hod. Otevřeno: út - ne 10 -12 a 14 - 17 hodin. Vstupné: děti 15,- Kč., dospělí 20,-Kč.
 • 17.01.2005 10:00  Slavnostní otevření nové výstavní síně   Městské muzeum a knihovna Čáslav Vás zve k prohlídce nových prostor - náměstí J. Žižky z Trocnova 197 (bývalá knihovna)
 • 19.01.2005 - 27.02.2005  Posílám pozdravy   Historické pohlednice. Denně mimo pondělí 9-12, 13-16.
 • 22.01.2005  Masopust   Tradiční obchůzka masopustního průvodu v podání vesnické skupiny z Vortové u Hlinka, od 10 do 16 hodin. Veselý Kopec
 • 27.01.2005 - 01.03.2005  Kosočtverec   (vernisáž ve čtvrtek 27.1.2005 v 17.00 hod.). - Malý výstavní sál. Kosočtverec kolem nás - různý pohled na známý geometrický tvar očima moravských výtvarníků
 • 27.01.2005 18:00  Ortopedie v běžném životě   Setkání s Doc. MUDr. Jaroslavou Slačálkovou, DrSc. v prostorách Divadelního klubu v Kutné Hoře. Po skončení formální části Vás srdečně zveme na malé pohoštění. Pro návštěvníky z Čáslavi bude přistaven autobus - odjezd v 17,30 hodin od Galerie Městského muzea Čáslav v Jeníkovské ulici 222 (bývalá kasárna Jana Žižky).
 • 31.01.2005 - 25.02.2005  "Ktož jsú boží bojovníci" (ohlas husitské tradice na Čáslavsku a v okolí)   Městské muzeum a knihovna Čáslav Vás zve do nové výstavní síně náměstí J. Žižky z Trocnova 197 (bývalá knihovna) na výstavu. Zahájení: 14.2. 2005 v 17,00 hodin. Otevřeno: út - ne 10 -12 a 14 - 17 hodin Vstupné: děti 10,- Kč., dospělí 15,-Kč.
 • 01.02.2005 - 31.03.2005  Doba měst a hradů   Muzejní exponáty na pomoc vlastivědě a dějepisu. Jedná se o dotykovou výstavu, na které se mohou děti, ale i dospělí návštěvníci, seznámit s mnoha zajímavostmi z tohoto dávného období. Děti si zde mohou vzít do rukou repliky mečů, přileb a přilbic, obléknout si drátěnou košili nebo dětské brnění, shlédnout kompletní mužské brnění, figuríny středověkých vojáků, repliky chladných zbraní. Dívky si mohou před velkým zrcadlem vyzkoušet středověké klobouky, dívčí šaty. K dispozici jsou také seříznuté husí brky, jimiž děti mohou psát. Připraveny jsou i další zajímavé exponáty: rychtářské právo, poličský loket, středověké skleněné číše, řádový oděv dominikána, turnajový dřevec, Pražský groš a další. Výstava je doplněna horizontálním stavem, na kterém si děti mohou vyzkoušet tkát. Připraveny jsou také dva krátké dokumenty o bitvě u Sudoměře a o výrobě gotického deskového obrazu. Na výstavu doporučujeme předem se objednat
 • 02.02.2005 17:00  "Beslan - hrůzy naší doby"   Městské muzeum a knihovna Čáslav Vás zve na přednášku v prostorách nové výstavní síně. Přednáší: Vítězslav Vurst B.Th. (předseda správní rady Nadace ADRA) Městské muzeum a knihovna Čáslav Vás zve na přednášku v prostorách nové výstavní síně. Přednáší: Vítězslav Vurst B.Th. (předseda správní rady Nadace ADRA)
 • 03.02.2005 19:00  Štěpán Rak - kytara   V rámci cyklu "Zámecké koncerty" se v Rytířském sále frýdeckého zámku představí kytarista Štěpán Rak. Jako jeden z mála našich koncertních umělců současnosti se ve svém oboru zařadil k absolutní špičce. Se svým uměním procestoval 62 zemí. Je autorem několika stovek skladeb pro nejrůznější obsazení a patří k nejhranějším současným skladatelům. Vystupuje pravidelně na nejprestižnějších světových hudebních festivalech.
 • 04.02.2005 - 08.02.2005  Fašank 2005   Festival masopustních tradic v obci Strání na Uherskobrodsku, 18. ročník. Pátek 4.2.2005 - zahájení, pondělí 7.2.2005 - videoprojekce, úterý 8.2.2005 - závěrečné fašankové obchúzky, pochovávání basy.
 • 06.02.2005 17:00  „Poklady králů dávného Uru“   Přednáška: Doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc., pořádá Muzejní a vlastivědní spolek "Včela Čáslavská". Přednáška bude věnována nejvýznamnějšímu místu starověké Mezopotámie, které je považováno mimo jiné za místo narození Abraháma, otce proroků. Přednáškový sál Městského muzea Čáslav.
 • 10.02.2005 - 13.03.2005  Z cest po Ománu, Mexiku a Guatemale   Výstava fotografií tří cestovatelů - Romana Garby, Petra Pluháčka a Michala Rašky. Svými fotografiemi se snaží poodhalit krásu a nejzajímavější místa navštívených zemí. Pánové Garba a Pluháček navštívili jednu z nejkrásnějších zemí Orientu - Omán v roce 2003. Země nabízí nádhernou přírodu, písečnou poušť s dunami, až 3 000 m vysoké hory, desítky pevností a hradů a přátelské lidi. Také Michal Raška navštívil Mexiko a Guatemalu v roce 2003. Na fotografiích zaznamenal pozůstatky mayské kultury-pyramidy, divokou přírodu-kaňon i strom s největším obvodem na světě. Výstava je doplněna exponáty Národní galerie-Sbírky mimoevropského umění v Praze. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. února v 17 hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku.
 • 10.02.2005 15:00  Geologický kroužek   Pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, doplněné výměnou poznatků a materiálu, poradenská služba, videoprojekce. Schůzek se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež. Vstupné na akce se neplatí. Přednáškový sál v Zeleném domě
 • 10.02.2005 17:00  Majitelé frýdeckého zámku.   Majitelé frýdeckého zámku. Přednáška o šlechtických rodech, které držely frýdecké panství, o členech těchto rodů a o stavebních proměnách frýdeckého hradu a zámku za jejich panování. Přednáškový sál v Zeleném domě
 • 10.02.2005 17:30  Beseda o Ománu s Romanem Garbou   Doprovodná akce k výstavě "Z cest po Ománu, Mexiku a Guatemale". Zámecký klub
 • 12.02.2005 - 13.02.2005  Masopustní prohlídky hradu Kašperk   Zimní život a masopustní veselí ve středověku, zima na Kašperku. Doprovodný program: II. Kašperský běh na lyžích se střelbou z kuše open - v sobotu 12. února od 11 00 do 13 30 hod. trasa závodu v blízkosti hradu Kašperk, přihlášení do soutěže na hradě do 13 00 hod. Zimní ukázky zručnosti koně a jezdce (kůň jménem Spící flek a jezdkyně Bára) - v neděli 13. února od 12 15 a od 14 40 hod. na nádvoří hradu Kašperk. Teplé občerstvení: teplá medovina, svařené víno, čaj, káva, horká čokoláda, punč, teplé párky a polévka a k tomu např. masopustní koblihy a šišky, preclíky. Pro návštěvníky možnost ohřát se v 1. patře západní bašty. Od 10 do 17 hod., poslední prohlídka začíná v 16 hod.
 • 14.02.2005 - 27.02.2005  Ladislav Cibur - Obrazy (akvarely,oleje)   Městské muzeum a knihovna Čáslav Vás zve do nové výstavní síně náměstí J. Žižky z Trocnova 197 (bývalá knihovna) na výstavu. Zahájení: 14.2. 2005 v 17,00 hodin. Otevřeno: út - ne 10 -12 a 14 - 17 hodin Vstupné: děti 10,- Kč., dospělí 15,-Kč.
 • 14.02.2005 17:00  Beseda a diskoshow o Ománu s Jiřím Kolbabou   Doprovodná akce k výstavě "Z cest po Ománu, Mexiku a Guatemale". Rytířský sál
 • 17.02.2005  Na pultu a pod pultem   Oznamujeme veřejnosti že zahájení výstavy "Na pultu a pod pultem" (17.2. 2005) ve frýdeckém zámku je z důvodu nemoci odložena. Termín zahájení bude oznámen. Děkujeme za pochopení.
 • 17.02.2005 17:30  Ohrožená šlechtická hnízda.   Nejohroženější zámky a tvrze v Moravskoslezském kraji - Kunčice, Ropice, Hnojník, Velká Polom, Bravantice a další. Přednáší Mgr. Marek Weissbrod. Doplněno promítáním diapozitivů a videosnímkem. Přednáškový sál v Zeleném domě
 • 21.02.2005 17:00   Po stopách husitské tradice   Přednáší Dr. Ladislav Jouza Galerie, Jeníkovská 222, Čáslav (bývalá kasárna J. Žižky)
 • 24.02.2005 17:00  Večer zámecké filmotéky   Projekce populárních a odborných videosnímků z fondů Muzea Beskyd a z tvorby filmových amatérů. Perla jižní Moravy, Beskydy, Jarmek, Jak se žije v Chladné vodě, Předjaří na Kravařsku. Přednáškový sál v Zeleném domě
 • 24.02.2005 18:00  Poválečný vývoj v Srbsku a Černé Hoře   Setkání s velvyslancem j. e. Alexandrem Iličem v budově Galerie Městského muzea Čáslav Po skončení formální části Vás srdečně zveme na malé pohoštění Autobus pro účastníky z Kutné Hory v 17.30 hod. z aut. zastávky na nové silnici a z aut. zastávky Avia Návrat autobusem z Čáslavě v 21.00 hodin
 • 25.02.2005 - 10.04.2005  Miroslav Šimorda   Retrospektiva významného brněnského malíře generace 60. a 70. let 20. století představuje průřez jeho tvorbou od nejstarších kreseb a obrazů až po současné práce. Západní křídlo - 2. patro
 • 27.02.2005 15:00  Pošli to dál II.   V cyklu "Nedělní chvilka poezie a prózy" účinkují členové Místecké Violy. Scénář a režie: Vlasta Blizňáková. Rytířský sál frýdeckého zámku
 • 02.03.2005 - 03.04.2005  Výstava mladoboleslavských výtvarníků   František Pešán / loutka a scénografie a Jiří Pešán / koláže a obrazy. Vernisáž se koná 2.března 2005 od 17.00 hodin v prostorách hradu. Otevřeno denně mimo pondělí
 • 02.03.2005 - 03.04.2005  František Pešán - loutky a scénografie; Jiří Pešán - koláže a obrazy.   Ve středu 2. března 2005 v 17 hodin bude ve výstavní sále Muzea Mladoboleslavska na hradě slavnostně zahájena výstava nejnovějších prací dvou známých regionálních výtvarníků. Výstava bude otevřena denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.
 • 02.03.2005 17:00  Móda v době renesance aneb jak se oblékali čáslavští měšťané.   Podléhali měšťané módním trendům? Kdo byl největší švihák ve městě? Odpovědi na tyto otázky naleznete v přednášce PhDr. Jany Vaněčkové. V nové výstavní síni Náměstí J. Žižky z Trocnova 197 (bývalá knihovna)
 • 03.03.2005 17:00  Beseda o Mexiku a Guatemale s Michalem Raškou   Doprovodná akce k výstavě "Z cest po Ománu, Mexiku a Guatemale". Zámecký klub
 • 09.03.2005 18:00  Myšlenky v čase - V. Pruchová o lidech, přírodě a umění   Úvahy nad vznikající knihou - přednáška spojenou s autogramiádou. Přednáší prof. Zdeněk Sejček POZOR - aula gymnázia 9.března 2005 od 17 hodin
 • 10.03.2005 15:00  Geologický kroužek.   Pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, doplněné výměnou poznatků a materiálu, poradenská služba, videoprojekce. Schůzek se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež. Vstupné na akce se neplatí. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 10.03.2005 17:00  Ve Strašíně nestraší.   Táborská renesance, rybník ve Smetanové Lhotě, selské baroko v Klečatech, Zálší a Komárově, na hradě Práchni, chodníčky v okolí Mečichova, na tvrzích v Zavlekově a Frymburku, románsko-gotický kostel v Malém Boru, na Otavě v Písku, na běžkách v Čížové a další. Volné pokračování přednášky z května 2002, doplněné diapozitivy a fotografiemi z cest po jižních a jihozápadních Čechách. Přednáškový sál v Zeleném domě
 • 11.03.2005 - 05.06.2005  Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století   (vernisáž v pátek 11.3.2005 v 17.00 hod.) - Sloupový sál, Velký výstavní sál, Malý výstavní sál. Diváci se na výstavě setkají mimo jiné se jmény D. Jurkoviče, J. Uprky, B. Jaroňka, M. Jiránka, J. Špillara, V. Špály, J. Čapka, P. Janáka, F. Kysely, A. Procházky, E. Filly, A. Strnadela, K. Svolinského, J. Trnky, F. Hudečka, V. a I. Vaculkových, V. Vašíčka, J. Beránka, J. Ambrůze, P. Kvíčaly, D. Medka a P. Hally. Výstavu doplňuje promítání kolekce dokumentárních filmů z archivu a z vlastní tvorby Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, které se vztahují k tématu lidové kultury či folklorismu.
 • 11.03.2005  VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU   Romantická procházka zámeckými prostory při světle svíček od 18,30 - 23,00 hodin Prodej vstupenek ve středu 9. března od 8,00 hodin v pokladně zámku. Frýdecký zámek
 • 14.03.2005 - 19.03.2005  Nuda ta nás nebaví   (přehled z činnosti DDM Čáslav) Otevřeno: po - pá: 8 -17 so: 8 - 12 hodin Vstupné: 10,- Kč. Nové výstavní síň Náměstí J. Žižky z Trocnova 197 (bývalá knihovna)
 • 15.03.2005 - 16.03.2005  Kraslice 2005   Ukázka lidové výroby zvykoslovných předmětů. - Expozice muzea. 9.00 - 12.00 a 15.00 - 19.00 hodin
 • 17.03.2005 17:00  Odersko a Vítkovsko   Slovanské hradiště ve Vyhnanově, zmizelý zámek v Odrách, na Veselském kopci, oderské rybníky, zaniklý dřevěný kostel v Tošovicích, Panna Maria ve Skále, vlakem do Vítkova, na hradě Vikštejně a další. Přednáška doplněná promítáním diapozitivů a videoprojekcí. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 20.03.2005  Velikonoční jarmark s prodejem lidových a uměleckých předmětů.   Ukázky lidových řemesel, velikonoční zvyky v provedení souboru Ostravica, Z cest po Ománu, Mexiku a Guatemale - výstava, Církevní plastiky - Piety - výstava v kapli sv. Barbory, projížďka na koních v parku, občerstvení - domácí speciality. 9,00 - 16,00 hodin - areál frýdeckého zámku
 • 21.03.2005 - 01.04.2005  Vladimír Vyšohlíd "Okamžiky"   Výstava barevné fotografie. Otevřeno: po - pá: 9 -11 a 12 -16 hodin Vstupné: děti 15,- Kč., dospělí 20,- Kč. Galerie Jeníkovská 222 (bývalá kasárna J.Žižky)
 • 22.03.2005 - 10.04.2005  Velikonoce na Betlémě   Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky. Betlém Hlinsko
 • 22.03.2005 17:00  Potštátsko a Spálovsko   Na hradě Puchartu, Potštátské skalní město, Tlustý Jan, dřevěný kostel v Lipné, u pramenů řeky Odry, cestou do zaniklého Barnova, zámecký park ve Spálově, spálovští vlastenci a další. Přednáška doplněná promítáním diapozitivů a videoprojekcí. Přednáškový sál v Zeleném domě
 • 22.03.2005 19:00  Čtvrtý zámecký koncert   Smetanovo trio Jitka Čechová - klavír, Jana Nováková - housle, Jan Páleníček - violoncello. Rytířský sál frýdeckého zámku
 • 23.03.2005 17:00  Egypt pohledem středověkého archeologa.   Přednáší: Mgr. Martin Tomášek, PhD. Tento pořad bude věnován české egyptologické
  expedici pohledem odborníka na evropský středověk. Dozvíte se nejen o metodách práce v prostředí pouště, ale také o soužití Evropanů a domorodců, bez
  kterých by expedice neměla šanci na úspěch. Čeští egyptologové v Egyptě působí již od 60. let 20. století. Za tu dobu učinili několik významných objevů a stali se plnoprávnými členy mezinárodního společenství vědců, kteří zde působí. . V přednáškovém sále muzea (Husova 291) !!!
 • 24.03.2005 18:00  Život mezi oblaky   DISPUTACE ČÁSLAV - KUTNÁ HORA KLUB RODÁKŮ A PŘÁTEL KUTNÉ HORY s laskavou podporou města Kutné Hory a OP VZP v Kutné Hoře si Vás dovolují pozvat na setkání s kapitánem airbusu 310 ČSA Ing. Antonínem Žaludem v prostorách Divadelního klubu v Kutné Hoře .Po skončení formální části Vás srdečně zveme na malé pohoštění. Pro návštěvníky z Čáslavi bude přistaven autobus - odjezd v 17,30 hodin od Galerie Městského muzea Čáslav v Jeníkovské ulici 222 (bývalá kasárna Jana Žižky)
 • 25.03.2005 18:00  Jan Zahradníček - Znamení moci   Verše o úzkosti a pokoře v postní době téměř zapomenutého básníka v provedení členů Místecké Violy. V kapli sv. Barbory
 • 26.03.2005 - 28.03.2005  Velikonoce na Křivoklátě   Tradiční akce, kdy v prostorách hradu přivítejte příchod tolik vytouženého jara. Velikonoční brána hradu se otvírá od 10 hodin a zavře o 5 hodině odpolední. Co uvidíte během všech dnů: Hudební pohodu budou zajišťovat známé skupiny KRLEŠ, PSALTERIA a MILVUS v podloubí pod schody Velký řemeslnický jarmark bude v prostorách celého dolního nádvoří, ve vnitřních prostorách dolního hradu - v lednicích a v bývalém pivovaru. Uvidíte mnoho zručných řemeslníků při práci, kováře, košíkáře, výrobce kraslic, pekaře, svíčkaře, hrnčíře a mnoho dalších. Po všechny dny je připravena i jedinečná ukázka stříhání oveček zručnými pastevci. Pro malé i velké budou na nádvoří probíhat sokolnické ukázky s dravými ptáky. Vstupné na program (dolní nádvoří): dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč (vstup na mši svatou je zdarma). Ze stanice Praha-Braník na Křivoklát jeďte po všechny dny historickým vlakem taženým parní lokomotivou Albatros. České dráhy jsou tento den hlavním dopravcem na Velikonoce na Křivoklátě. Jízdenky v předprodeji.. Mediálním partnerem je Český rozhlas Region a Radiožurnál
 • 27.03.2005  Velikonoční zámecká neděle   Od 13,00 - 17,00 hodin - frýdecký zámek, od 15,00 koncert souborů Základní umělecké školy ve F-M. Dále k vidění: stálé expozice a výstavy
 • 30.03.2005 16:00  Konec druhé světové války. Otázky a problémy   Vlastivědná společnost Mladoboleslavska zve všechny zájemce o novodobou historii naší země a o problematiku 2. světové války na přednášku předního českého historika, prof.Roberta Kvačka . Přednáška se koná v sále Kulturního střediska "Svět" v Tylově ulici v Mladé Boleslavi
 • 30.03.2005 19:00  Pašijová zastavení   Velikonoční pořad slova a vokální hudby, recitace: Alfred Strejček, hudba: CANTICA. Na programu: středověké písně, G. Machaut, G.P. Palestrina, O. Lasso, P. Eben. V kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi
 • 31.03.2005 - 08.05.2005  Monna Stella a jiné hvězdy   Divadelní fotografie Jiřího Urbana, Děčín. Výstava v Galerii Giacomo na 1.nádvoří zámku
 • 31.03.2005 18:00  Komenský: Bůh, vesmír, člověk.   Přednáška z projekcí Ing. Rostislava Rajchla (Hvězdárna DK,Uh. Brod) v Červeném salonku muzea (budova ředitelství)
 • 01.04.2005  Pozvánka na představení nové knihy   Ve sloupovém sále Muzea J.A. Komenského vám autor Petr Zemek představí a zájemcům i podepíše svou novou knihu Bartoškova kronika. Bude zde i k prodeji za 310,- Kč.
 • 02.04.2005 - 09.05.2005  Osvobození Poličky v květnu 1945, Zlá setba 1938 - Trpká sklizeň 1945   Výstava ve vestibulu Městského muzea bude zahájena v sobotu 2.dubna ve 14 hodin panem Mgr. Stanislavem Konečným. Je věnována 60. výročí konce 2. světové války. Pojednává o krátkém, ale na události velmi bohatém úseku z historie města Poličky a okolních vesnic. Na základě dobových fotografií a vojenských map, písemných materiálů a dalších exponátů si Vám dovolíme představit město Poličku doby vašich dědů a pradědů.
 • 05.04.2005 - 24.04.2005  Ze života života - Petr Zwinger   Městské muzeum a knihovna Čáslav Vás zve do nové výstavní síně Náměstí J. Žižky z Trocnova 197 (bývalá knihovna) na výstavu obrazů. Otevřeno: út - ne 10 -12 a 14 - 17 hodin Vstupné: děti 10,- Kč., dospělí 15,-Kč.
 • 07.04.2005 - 22.05.2005  Stanislav Holý   Výstava autora kreseb, knižních ilustrací, grafik, animovaných filmů a karikatur, v nichž se spojuje filosofie s člověčinou. Původně vyučený malíř porcelánu vystudoval na uměleckoprůmyslové škole u profesora A. Hoffmeistra kreslený a loutkový film. Navrhl výtvarné ztvárnění expozic pavilónů v Montreálu, Tokiu a Paříži. Od roku 1975 spolupracoval s Čs. televizí a všichni bezpochyby znají postavy JŮ a Hele, Mufa, Šamšuly a další, které vytvořil. Stanislav Holý zemřel v roce 1998 v 55 letech. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna v 17 hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku.
 • 07.04.2005 19:00  Adamusovo trio   - Pátý zámecký koncert - Rytířský sál frýdeckého zámku
 • 11.04.2005 - 08.05.2005  Kupecké domy na Hluboké ulici   Výstava přiblíží bohatou historii pozdně barokních kupeckých domů na Hluboké ulici ve Frýdku prostřednictvím starých vyobrazení, fotografií, plánů a dokumentace z archivu Muzea Beskyd. Polodřevěné kupecké domy přežily i poslední požáry města v 19. století a byly tak vzácně dochovanou ukázkou bydlení v 18. a 19. století. V jednom z domů žili také předkové skladatele Leoše Janáčka, což vedlo k později užívanému označení Janáčkovské domy. Vernisáž se uskuteční v pondělí 11. dubna v 17 hodin v muzejní učebně v podzámčí. Výstava je pro veřejnost otevřena omezeně v úterý, středa a pátek 14.00-16.00, čtvrtek 14.00-17.00, sobota, neděle 13.00-17.00 hodin.
 • 13.04.2005 - 24.07.2005  Obnovená krása věcí   Výstava: Restaurované předměty ze sbírek muzea
 • 14.04.2005 15:00  Geologický kroužek   - Pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, doplněné výměnou poznatků a materiálu, poradenská služba, videoprojekce. Schůzek se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež. Přednáškový sál v Zeleném domě, vstupné na akce se neplatí.
 • 14.04.2005 17:00  Zámecké parky a zahrady v moravskoslezském kraji   - přednáška - zámecké parky ve Frýdku, v Paskově, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Hnojníku, Ropici, Šenově, Šilhéřovicích, Kyjovicích u Ostravy, Klimkovicích a jinde. Přednáška doplněná promítáním diapozitivů a videoprojekcí. - přednáškový sál v Zeleném domě
 • 16.04.2005 - 17.04.2005  Mezinárodní den památek a sídel.   Správa státního hradu Křivoklátu připravila u této příležitosti vyjímečnou prohlídkovou trasu, která návštěvníky provede tzv. katovskou brankou na hradní parkán pod severním křídlem, dále po hradních ochozech tzv. pruhované bašty a pod válcovou věží a zavede na vyhlídku nad sakristii hradní kaple. Prohlídky se uskuteční každou celou hodinu v doprovodu průvodce za evidenční vstupné 1,- Kč , bez rozdílu kategorie návštěvníka.
 • 16.04.2005  Prohlídka zámku Stránov.   Pořádá Vlastivědná společnost Mladoboleslavska: sraz v 9,30 před zámkem; možný odjezd vlakem v 8,53 z hlavního nádraží v Mladé Boleslavi do stanice Krnsko
 • 17.04.2005 - 05.06.2005  Druhá světová válka   Výstava, pořádaná u příležitosti 60. výročí osvobození českých zemí a konce 2. světové války, nás seznámí s klíčovými mezníky 2. světové války v zahraničí, s důležitými událostmi v ČSR, ale zejména nám poodhalí průběh 2. světové války v našem regionu. Vernisáž se koná v neděli 17. 4. 2005 v 15 hodin na nádvoří frýdeckého zámku. Hosty vernisáže budou přímí účastníci událostí 2. světové války.
  Doprovodné akce:
  Středa 27. 4. 2005, 10.00. - Vojáci ze zahraničních armád - západní fronta. Zámecký klub. Beseda spojená s prohlídkou výstavy
  Čtvrtek 5. 5. 2005, 10.00. - Odboj v Pobeskydí. Zámecký klub. Beseda spojená s prohlídkou výstavy
  Neděle 8. 5. 2005, 15.00. - Vojáci ze zahraničních armád, Odboj v Pobeskydí. Zámecký klub. Beseda Zámecké neděle spojená s prohlídkou výstavy
  Středa 11. 5. 2005, 10.00. - Vojáci ze zahraničních armád - východní fronta. Zámecký klub. Beseda spojená s prohlídkou výstavy
  Kromě termínu 8. 5. jsou besedy určeny především školám. Mohou se jich však zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti.
 • 20.04.2005 17:00  Zánik keltské civilizace   Přednáška, - přednáší: doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. Od 2. století př. Kr. zažívala keltská civilizace nebývalý rozvoj. Vzniká řada nových sídlišť, kolonizují se dosud neosídlené regiony, sídliště se posouvají i do vyšších nadmořských výšek. Keltové si osvojují nové technologie a nastává rozkvět řemesel a obchodu. Začíná se budovat nový typ rozsáhlých opevněných sídel - tzv. oppida. Období na přelomu 2. a 1. stol. př. Kr. představuje vrchol pravěkého vývoje ve střední Evropě. Keltská civilizace dosahuje takového rozvoje, že byla ve většině směrů překonána až ve vrcholném středověku. Přesto tato civilizace krátce po roce 50. př. Kr. zaniká. Její zánik představuje jednu z největších záhad naší minulosti. Na její objasnění existuje řada různých teorií a hypotéz, vysvětlena však stále není… - Přednáškový sál Městského muzea Čáslav (Husova 291)
 • 21.04.2005 17:00  Historie kupeckých domů   Přednáška Mgr. Marka Weissbroda o bohaté historii pozdně barokních kupeckých domů na Hluboké ulici ve Frýdku. - Zelený dům
 • 21.04.2005 18:00  Disputace Čáslav - Kutná Hora   Setkání s hercem Divadla na Vinohradech Rudolfem Jelínkem Jak šel život ve čtvrtek 21. dubna 2005 v 18,00 hodin v prostorách Divadelního klubu v Kutné Hoře .Po skončení formální části Vás srdečně zveme na malé pohoštění Pro návštěvníky z Čáslavi bude přistaven autobus - odjezd v 17,30 hodin od Galerie Městského muzea Čáslav v Jeníkovské ulici 222 (bývalá kasárna Jana Žižky)
 • 22.04.2005 - 29.05.2005  Nikdy více! John Heartfield v boji proti nacismu   Dílo německého antifašisty vzniklé pro prostor bývalé barokní kaple na Špilberku, znesvěcené úpravami v nacistickou svatyni, zobrazuje citlivým, účinným a neurážejícím pohledem historii vzniku nacismu a ukazuje, čeho byla tato totalitní ideologie schopna a co válce předcházelo. Východní křídlo - věž
 • 22.04.2005 - 29.05.2005  Od jantaru k euru   Výstava představuje vývoj platidel v evropském regionu. Východní křídlo
 • 22.04.2005 16:00  Pojďte s námi po Frýdku   - další z vycházek po stopách zmizelé tváře města. Kde stály stará a nová nemocnice na Hasičské ulici, zaniklá Těšínská brána, městská ledovna, někdejší Zahradní čtvrť, jubilejní park císaře Františka Josefa I., obchod Ludvíka Aresina, hostinec Římské lázně a další. Provázejí manželé Poláškovi. - sraz na Zámeckém náměstí ve Frýdku u kašny
 • 23.04.2005  Přišlo jaro do vsi   Jarní práce na poli a v hospodářství, dětské hry, kulturní program, od 10 do 15 hodin. Veselý Kopec.
 • 23.04.2005 - 31.10.2005  Domácká dřevovýroba na Hlinecku   Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná historii lidové dřevovýroby. Veselý Kopec
 • 23.04.2005 08:15  Pojďte s námi do BrušperkuPojďte s námi do Brušperku   - odjezd linkou ČSAD (910 376) v 8.20 hodin (sraz v 8,15 hodin za zastávce ČSAD u nádraží ČD ve Frýdku), vysednout v Brušperku na zastávce "U Chamrádů" v 8.56 hodin. Vlastivědná vycházka historickým centrem města - uliční zástavba na Borošíně, Národní dům z roku 1870 na náměstí, prohlídka pamětní síně V. Martínka, domy čp. 13 a 14 s bohatou štukovou výzdobou fasády z let 1775-1800, socha Boha Otce z roku 1761, původně gotický farní kostel sv. Jiří s ohradní zdí a 14 zastaveními křížové cesty, bývalý větrný mlýn nad městem a další. Nazpět z Brušperku autobusem v 12.32 nebo v 16.23 hodin.
 • 25.04.2005 - 30.05.2004  Lenka Uchytilová   - výstava obrazů
 • 25.04.2005 - 29.04.2005  Chovatelská přehlídka trofejí za rok 2004 spojenou s výstavou dětských kreseb ze soutěže Mé toulky za zvěří   - pořádá Městské muzeum a knihovna Čáslav, Městský úřad Čáslav a Okresní myslivecký spolek ČMMJ Kutná Hora. Slavnostní zahájení 25.4. 2005 v 15,30 hodin galerie Jeníkovská 222 (bývalá kasárna J.Žižky). Otevřeno: po - pá: 9 -11 a 12 -16 hodin, vstupné: dospělí 20,- Kč., děti zdarma
 • 30.04.2005 - 24.07.2005  Metalmorfosy   Fotografie Romana Muchky a svařované plastiky Bohuslava Muchky. Vernisáž výstavy v sobotu 30.4.2005 ve 14 hodin
 • 30.04.2005  Pojďte s námi proti proudu Ostravice a Morávky   - historicko-přírodovědná exkurze. Středověký brod přes Ostravici, zaniklé mosty, slavné povodně, peřeje na řece Morávce, staré protipovodňové hráze, zaniklý středověký hrádek Vlčků z Dobré Zemice. 9,00 hodin - sraz ve Frýdku před víceúčelovou sportovní halou u lávky přes řeku Ostravici
 • 01.05.2005  Stavění máje   Zahájení výstavní sezónyv NÚLK
 • 01.05.2005 - 19.06.2005  Srí Lanka - lidé a příroda   - výstava (fotografie, národopisné předměty)
 • 01.05.2005 - 30.05.2005  Povolání knihař, Výtvarné práce žáků ZUŠ   - výstava (termíny budou upřesněny)
 • 01.05.2005 - 30.05.2005  Prezentace restaurovaného obrazu Sv.Augustin od J.J.Heintsche (termíny budou upřesněny)  
 • 01.05.2005 13:00  Zahájení pravidelných prohlídek kláštera   Prohlídky každou neděli odpoledne ve 13 hod., 14,30 hod. a 16 hod. do 2.10.2005. Vstupné 30,-Kč, školáci, studenti, důchodci 10,-Kč.
 • 01.05.2005 15:00  Ozvěny času - J. V. Sládek   Pořad v cyklu "Nedělní chvilka poezie a prózy" Účinkují členové Místecké Violy Návštěvníci pořadu si mohou prohlédnout výstavu "Druhá světová válka"
 • 06.05.2005 17:00  Setkání občanů k 60. výročí osvobození Chotěšova americkou armádou.   Klášterní kostel konventu kláštera. Budou vystaveny dobové fotografie. Vstup volný.
 • 12.05.2005 - 26.06.2005  Impulsy 05   Západočeská skupina 23 výtvarných umělců P89. Výstava v Galerii Giacomo na 1.nádvoří zámku
 • 14.05.2005  Mezinárodní den muzeí 2005   Den otevřených dveří do muzea. - Expozice muzea. 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
 • 14.05.2005 - 15.05.2005  Sůl nad zlato (divadelní představení v zámeckých interiérech)   O víkendu se hořovický zámek stane dějištěm známé pohádky Sůl nad zlato. Kromě klasických prohlídek se budou ve stanovené časy konat i netradiční prohlídky, určené především pro rodiče s dětmi. Během těchto "pohádkových" prohlídek se v každé ze zámeckých místností odehraje jedna ze scén známého příběhu na motivy pohádky od Boženy Němcové. Tyto netradiční prohlídky budou po oba dva dny začínat v 10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 14:30 a 15:30. Délka prohlídky: 55 minut. Vstupné: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč. Účinkují: zámečtí průvodci v dobových kostýmech. Pro očekávaný velký zájem doporučujeme provést rezervaci vstupenek na tel: 311 512 479.
 • 14.05.2005  Autobusový výlet na Novopacko (Nová Paka, Pecka, Miletín)   Odjezd v 8,00 hodin od autobusového nádraží v Mladé Boleslavi. Přihlášky do 10.5. 2005 u p.Laurýnové v Muzeu Mladoboleslavska, tel. 326 325 616, pořádá: Vlastivědná společnost Mladoboleslavska
 • 14.05.2005 14:00 - 25.09.2005  Vernisáž výstavy výtvarných prací dětí a mládeže - Amatérský Chotěšov - VII.ročník - téma "Moje zájmy a záliby"   Výstavní prostory prelatury. Výstava přístupná každou neděli od 13 do 17 hodin při prohlídkách kláštera. Vstupné 20,- a děti 10,- Kč. Výstava "Amatérský Chotěšov" + výstava bonsají a kaktusů na nádvoří u kašny bude otevřena pro školní výlety v pondělí až pátek od 9 do 12 hodin 30.5. až 10.6.2005. Snížené vstupné 5,-Kč, klášter 10,-Kč, doprovod zdarma.
 • 20.05.2005  Mladoboleslavská muzejní noc   -akce proběhne od 19 do 24 hodin. Podílejí se Muzeum Mladoboleslavska, Kulturní středisko "Svět" (Galerie Templ) a Škoda Auto Muzeum
 • 21.05.2005  Prohlídky kláštera pro účastníky chotěšovské třicítky.   12 - 15 hodin
 • 21.05.2005 19:00  Příběhy písní vyzpívané   - představení nové sbírky písní z Uherskobrodska v rámci Muzejní noci 2005 sobota 21. května 2005 19.00 - 2.00
 • 22.05.2005  Peřiny   Plnění manských povinností okolních obcí a vísek se odehrává i po mnoha staletích. Letos již 10.ročník.
 • 26.05.2005 - 27.05.2005  Dny řemesel pro školy   Abeceda řemesel ukázky řemeslné výroby a výrobních postupů
 • 27.05.2005 - 28.05.2005  23. ročník festivalu "Dětská Strážnice 2005"   (NÚLK, spolupořadatel Město Strážnice)
 • 28.05.2005  Rolnický dům a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově   Provádění usedlostí v rámci 196. Jízdy králů. - Vlčnov
 • 28.05.2005 - 29.05.2005  Zámecký dětský den   Přijelo panstvo…! - návštěvníky na zámku přivítá "hraběcí rodina a služebnictvo" - prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech. Na nádvoří zámku šermíři, lukostřelci, sokolníci, loutkové divadlo, dobová krčma a další atrakce.
  XIV. C.k. manévry - sobotní tradiční setkání příznivců vojenské historie období roku 1866 v zámeckém parku.
 • 28.05.2005 14:00  Kostelecký country festival   Program: týnecká country kapela K.O. a jejich hosté - Cestáři a další Místo konání: zahrada hospody U Holubů, Zbořený Kostelec Na akci jede z Prahy parní vlak!
 • 30.05.2005 17:30  Koncert absolventů Základní umělecké školy Duchcov  
 • 01.06.2005 - 03.06.2005  8. ročník videopřehlídky muzeí ČR   Malý sál DK Uh. Brod, středa - pátek
 • 03.06.2005 - 05.06.2005  Sny Giacoma Casanovy 2005   Akt v malbě a kresbě našich i zahraničních umělců. Pavilon Reinerovy fresky
 • 03.06.2005 - 05.06.2005  Krása bonsají   Výstava libochovického Bonsai klubu. Knížecí zahrada
 • 03.06.2005 - 04.06.2005  Casanovské slavnosti   V jejich rámci m.j. 4.6. v 9.30 na nádvoří zámku Loutkové divadlo Vratislava Schilldera a Olgy Markové: O Červené Karkulce a Perníkové chaloupce
 • 04.06.2005  Hrnčířská sobota   Ukázky tradičního hrnčířského řemesla, prodej výrobků, od 9 do 16 hodin. Veselý Kopec.
 • 04.06.2005 14:00  Pohádkový hrad   Program: ukázky historického šermu, divadelní představení, plivač ohně - barbar Kaktus Místo konání: hrad Zbořený Kostelec
 • 09.06.2005 - 12.06.2005  Romantický hrádek   VII. ročník festivalu klasické a romantické hudby
 • 11.06.2005 14:00  Koncert houslistky Gabriely Demeterové s doprovodem cembala.   Hlavní koncert sezóny. Vstupné 120,- Kč. Zajištění vstupenek na tel. 379 209 481 v prac.dnech 9 - 14 hod.
 • 11.06.2005 16:00  Pohodový festík - Nespeky   Program: Marsyas, Eggnoise, Blues Roberta Slezáka aj. Místo konání: Nespeky
 • 16.06.2005 - 24.07.2005  Výtvarné práce dětí a dospělých DDM Uh. Brod   (vernisáž ve čtvrtek 16.6.2005 v 16.30 hod) - Sloupový sál. Keramika, paličkovaná krajka, kresby a malby.
 • 17.06.2005 - 11.09.2005  Experiment 2   (vernisáž čtvrtek 16.6.2005 v 17.00 hod., úvodní slovo: prof. Pavel Floss kulturní program: Marie Rosenfeldová -kytara, Pavel Popelka - gajdy). - Velký výstavní sál. Výstava současné malby - pokus o hledání společných malířských principů: Marie Nováková, Kateřina Pinďáková, Jana Rozková, Doris Windlin
 • 18.06.2005 - 31.10.2005  A já pořád kdo to tluče ...   Výstava v domku čp.162 věnovaná bednářství. Betlém Hlinsko
 • 23.06.2005 - 26.06.2005  60. ročník Mezinárodního folklorníhu festivalu "Strážnice 2005"  
 • 24.06.2005 - 02.07.2005  Operní týden   Významná kulturně-společenská akce prezentující vynikající díla české i světové opery v exkluzivních historických exteriérech Kutné Hory.
 • 24.06.2005  Folklorní odpoledne ve skanzenu  
 • 24.06.2005 - 02.07.2005  Operní týden   Významná kulturně-společenská akce prezentující vynikající díla české i světové opery v exkluzivních historických exteriérech Kutné Hory. Místo konání: V historických částech města.
 • 25.06.2005 - 26.06.2005  Královské stříbření Kutné Hory   Jedna z největších historických slavnost í v ČR, celé město se dobově proměňuje a každý rok slavnosti přibližují část českých dějin vážících se ke Kutné Hoře.
 • 25.06.2005 - 26.06.2005  Královské stříbření Kutné Hory   Jedna z největších historických slavnost í v ČR, celé město se dobově proměňuje a každý rok slavnosti přibližují část českých dějin vážících se ke Kutné Hoře. Pořadatel: Občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora, Barborská 28, 284 01 Kutná Hora.
 • 25.06.2005 19:00  Koncert 14. ročníku Festivalu Uprostřed Evropy   Linus Roth-housle,José Gallardo-klavír, program: m.j.L.van Beethoven, F.Poulenc,M.Ravel
 • 28.06.2005 - 09.10.2005  Krajka   (vernisáž v úterý 28.6.2005 v 17.00 hod.). - Malý výstavní sál. Výstava ze sbírek Etnografického ústavu MZM Brno
 • 30.06.2005 - 28.08.2005  Kouzelný svět divadla   Ilda Pitrová-textil, kostýmy a loutky, Jiří Pitr-scénografie a loutky, Vratislav Schillder- loutky, všichni z Brna. Výstava v Galerii Giacomo na 1.nádvoří zámku
 • 01.07.2005 - 31.08.2005  Léto na Křivoklátě   Hudební, kulturní, divadelní a …. celoprázdninový festival pro všechny od 1 roku do 100 let. V rámci festivalu se koná i jubilejní 10.řezbářské sympozium - "KŘIVOŘEZÁNÍ" v termínu 2.-7. srpna Opět bude na sobotu 6. srpna vypraven historický parní vlak z Prahy Braníka do Křivoklátu.
 • 02.07.2005 12:00  Bitva o brod   Program: VI. ročník gotické historické bitvy, ukázky šermu, dobová hudba a tanec, divadelní představení, ukázky palných zbraní, dobové tržiště Místo konání: Ves Zbořený Kostelec - 12.00 (program), 15.00 (bitva). Na akci jede z Prahy parní vlak!
 • 16.07.2005 - 17.07.2005  Veselokopecký jarmark   Prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program, od 9 do 16 hodin. Veselý Kopec.
 • 16.07.2005 - 17.07.2005  Šafářův dvoreček   Na Hamousově statku ve Zbečně opět tradičně otevře šafář svůj dvoreček
 • 16.07.2005 - 17.07.2005  Harrachovské skleněné trhy   Trh se sklem ze sklárny z Harrachova na nádvoří zámku, pivo z rodinného pivovaru a další občerstvení.Doprovodný program - šermíři, lukostřelci, sokolníci, prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech.V sobotu večer divadlo, ohňostroj a noční prohlídky zámku.
 • 30.07.2005 14:00 - 02.10.2005   Vernisáž výstavy obrazů švýcarské malířky Doris Windlin  
 • 30.07.2005 14:00  KKK - Kapitánovy kostelecké kidy   Program: písničky legendy trampské hudby Kapitána Kida, vyprávění a autogramiáda spisovatele Jaroslava Velinského, koncert Kidových hostů, setkání členů KKKK (Klub kamarádů Kapitána Kida), večerní posezení u táboráku. Místo konání: Zbořený Kostelec, Hospoda U Holubů
 • 02.08.2005 - 07.08.2005  Křivořezání   Jubilejní 10.řezbářské sympozium - opět bude na sobotu 6. srpna vypraven historický parní vlak z Prahy Braníka do Křivoklátu.
 • 06.08.2005  Večer pro klášter Chotěšov.   14 hodin zahájení a přivítání hostů 14,30 - 16,30 série prohlídek kláštera za účasti stavitele a probošta kláštera v historických oděvech. 17,00 - 18,20 koncert spirituálů souboru Touch of Gospel v kapitulní síni. 19,00 - 20,00 koncert rytmické skupiny Quo vadis v kapitulní síni. 20,30 - 22,00 koncert skupiny Žerzej pro mladé v parku . Po celou dobu bude zajištěno občerstvení. Tento projekt byl uskutečněn s podporou programu Evropské unie "Mládež"
 • 06.08.2005 11:00  Hillbilly & Czech music festival   Program: Kapitán Kid, Banjo Gang, Hop Trop, Hradní Duo, Loungers & Slimes, Dick O'Brass Místo konání: Tvrz Mrač
 • 11.08.2005 - 13.08.2005  Kutnohorská kocábka   - Setkání milovníků country, bluegrassové, trampské a folkové hudby v přírodním amfiteatru pod Vlašským dvorem.
 • 11.08.2005 - 13.08.2005  Kutnohorská kocábka   Setkání milovníků country, bluegrassové, trampské a folkové hudby v přírodním amfiteatru pod Vlašským dvorem. Místo konání: Park pod Vlašským dvorem.
 • 13.08.2005 - 14.08.2005  Zahradní slavnost   Letní zábava s dobrým jídlem a pitím v kouzelném zámeckém prostředí, hudba, šermířské souboje, prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech.Sobotní večerní koncert, ohňostroj, noční prohlídky zámku.
 • 14.08.2005  Folklorní odpoledne ve skanzenu  
 • 20.08.2005 - 21.08.2005  Jak se dříve hospodařilo   Ukázky tradičního způsobu zpracování zemědělských plodin, od 9 do 16 hodin. Veselý Kopec.
 • 20.08.2005  Setkání z folklórem   Odpolední koncertní a taneční vystoupení folklorních souborů od nás i ze světa.
 • 20.08.2005 10:00  Mračení   Program: historická bitva z období třicetileté války, country hudba, divadelní představení, dobové tržiště Místo konání: Tvrz Mrač
 • 21.08.2005  7.setkání chovanek chotěšovské klášterní školy.   Národní dům Chotěšov, Osvobozených pol. vězňů 313
 • 27.08.2005  Kutnohorský Dragoun festival   Rockový festival. Místo konání: Park pod Vlašským dvorem.
 • 27.08.2005  Kutnohorský Dragoun festival   Rockový festival. Místo konání: Park pod Vlašským dvorem.
 • 28.08.2005  Pohádkový les   (Farní společenství, NÚLK spolupořadatel)
 • 01.09.2005 - 30.10.2005  Ivo Vodička- Knižní vazby, Michael Straka- Industriální fotomagie   Oba umělci z Litoměřic. Výstava v Galerii Giacomo na 1.nádvoří zámku
 • 02.09.2005 - 04.09.2005  Ortenova Kutná hora   Celostátní soutěžní přehlídka mladých básníků, fotografická soutěž, hudební vystoupení. Místo konání: V historických objektech města.
 • 02.09.2005 - 04.09.2005  Ortenova Kutná hora   Celostátní soutěžní přehlídka mladých básníků, fotografická soutěž, hudební vystoupení. Místo konání: V historických objektech města.
 • 04.09.2005  8. ročník Folklorolympiády "Strážnice 2005"  
 • 09.09.2005 - 23.09.2005  Hudební festival Kutná Hora   Každý rok ve stejnou dobu rozezní kutnohorské chrámy tóny vážné hudby a posluchači mají výjimečnou příležitost nechat se okouzlit jemnou nádherou hudby různých období (od gotiky až po hudbu 20. století) a zároveň na sebe nechat působit velkolepost i detailní krásu monumentální gotické architektury. Takto umocněný umělecký zážitek může nabídnout málo českých měst, ale Kutná Hora ano. Při poslechu hudby v architektonických skvostech, oceněných zápisem na listinu světového kulturního dědictví lidstva UNESCO, nás zcela jistě naplní obdiv a úcta k těm, kteří více než před půl tisíciletím dovedli svých technických znalostí i fantazie využít k vytvoření tak nádherných staveb. Místo konání: V historických objektech města.
 • 09.09.2005 - 23.09.2005  Hudební festival Kutná Hora   - Každý rok ve stejnou dobu rozezní kutnohorské chrámy tóny vážné hudby a posluchači mají výjimečnou příležitost nechat se okouzlit jemnou nádherou hudby různých období (od gotiky až po hudbu 20. století) a zároveň na sebe nechat působit velkolepost i detailní krásu monumentální gotické architektury. Takto umocněný umělecký zážitek může nabídnout málo českých měst, ale Kutná Hora ano. Při poslechu hudby v architektonických skvostech, oceněných zápisem na listinu světového kulturního dědictví lidstva UNESCO, nás zcela jistě naplní obdiv a úcta k těm, kteří více než před půl tisíciletím dovedli svých technických znalostí i fantazie využít k vytvoření tak nádherných staveb. Místo konání: V historických objektech města.
 • 10.09.2005  Městské vinobraní   (Město Strážnice, NÚLK spolupořadatel)
 • 10.09.2005  Posvícení   Tradiční jídla a zvyky, kulturní program, od 10 do 15 hodin. Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. Otevřeno denně od 8 do 16 hodin. Veselý Kopec.
 • 10.09.2005 - 11.09.2005  Dny evropského dědictví   Panstvo odjíždí…! - před odjezdem z letního sídla se s návštěvníky rozloučí "hraběcí rodina a služebnictvo" - prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech.
 • 11.09.2005  Den evropského dědictví 2005   Téma: "Nový život v historickém prostředí". - Expozice muzea. den otevřených dveří do muzea - neděle 9.00 - 12.00, 13.00-16.00
 • 17.09.2005  Křivoklátské panování   …..kterak rychtáři na hrádek Křivoklát pozdravit hejtmana přišli…… 2.ročník velkého setkání vísek, obcí, měst nejen Rakovnicka.
 • 19.09.2005 - 23.09.2005  Živá historie IV.   Týden pro školy, ukázky tradičních řemesel, vyprávění o životě našich předků. Betlém Hlinsko.
 • 21.09.2005 - 22.09.2005  Podzim na dědině   Ukázky zemědělské práce na moravské vesnici
 • 23.09.2005 18:00   Haydnovy hudební slavnosti 2005.   Brněnský soubor "DUO GAMBLETTA" . V kapitulní síni konventu kláštera
 • 24.09.2005  Svatováclavské slavnosti   Lidová veselice, folková, country a moderní hudba, řemeslné trhy, ochutnávka vín, ohňostroj. Místo konání: Kutná Hora.
 • 30.09.2005 - 08.01.2006  Z obou stran Javořiny   Výstava historických kořenů československé vzájemnosti. - Velký výstavní sál.
 • 01.10.2005  Bramborová sobota   Příležitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a dozvědět se vše o pěstování, použití i uskladnění brambor, od 10 do 15 hodin. Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. Otevřeno denně od 8 do 16 hodin. Veselý Kopec
 • 08.10.2005 - 09.10.2005  Křivoklání   Jedno z největších šermířských klání v naší zemi v podání skupiny MERLET a jejích hostů. Letos poprvé na oba dny je vypraven historický parní vlak ze stanice Praha Braník do Křivoklátu s odjezdem v 9.11 hodin.
 • 20.10.2005 - 05.02.2006  Obrazy Emila Holuba ve sbírkách Muzea JAK v Uh. Brodě   (vernisáž ve čtvrtek 20.10.2005 v 17.00 hod.). - Malý výstavní sál. Výstava obrazů ze sbírek Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě
 • 25.11.2005 - 11.12.2005  Advent - Vánoce na zámku   Prohlídky vánočně vyzdobené expozice, kuchařky vaří anglický punč v zámecké kuchyni.
 • 26.11.2005 - 04.12.2005  Vánoce na Veselém Kopci   Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. Otevřeno denně od 8 do 16 hodin. Veselý Kopec
 • 26.11.2005   Adventní koncert  
 • 29.11.2005 - 30.11.2005  Adventní čas v muzeu 2005   Ukázka lidové výroby zvykoslovných předmětů. - Expozice muzea, úterý a středa 9.00 - 12.00 a 15.00 - 19.00 hodin
 • 03.12.2005 - 07.12.2005  Radujme se, veselme se...   předvánoční pořad
 • 03.12.2005 - 04.12.2005  Advent na Křivoklátě   Závěr roku proběhne opět v tradičním a příjemném čase Adventu na hradě Křivoklátě. Opět můžeme jet na adventní soboty historickým parním vlakem ze stanice Praha Braník do Křivoklátu s odjezdem v 9,11 hodin.
 • 03.12.2005   Adventní koncert  
 • 04.12.2005  Předvánoční jarmark   Prodej výrobků lidových výrobců, od 9 do 15 hodin. Veselý Kopec
 • 05.12.2005 17:30  Adventní koncert žáků a učitelů ZUŠ Duchcov  
 • 10.12.2005 - 01.01.2006  Betlém vánoční   Výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém R.Frinty. Betlém Hlinsko.
 • 11.12.2005 - 12.12.2005  Advent na Křivoklátě   Závěr roku proběhne opět v tradičním a příjemném čase Adventu na hradě Křivoklátě. Opět můžeme jet na adventní soboty historickým parním vlakem ze stanice Praha Braník do Křivoklátu s odjezdem v 9,11 hodin.
 • 12.12.2005   Adventní koncert  
 • 17.12.2005 14:00  Vánoční koncert v kapitulní síni konventu  
 • 17.12.2005 18:00  Adventní koncert   Místo konání: Ledce, kostel sv. Bartoloměje
 • 18.12.2005 14:00  Vánoční plavba   Místo konání: Nespeky - Zbořený Kostelec
 • 26.12.2005 16:00  Vánoční koncert Brixiho komorního orchestru  
 • 12.01.2006 19:00  Za nic neručíme   - Koncert skupiny ZNN z Lokte. Vstupné : 50,-Kč. Předprodej vstupenek od 15.11.2006 na hradě Loket od 09,00 do 15,30 hodin.
 • 29.04.2006 - 04.06.2006  Výstava obrazů a soch   Výstava obrazů a soch Jiřího Černého Výstavy obrazů Kritiny Folprechtové a Aleše Krejči Výstava obrazů a soch Jiřího Černého Výstavy obrazů Kritiny Folprechtové a Aleše Krejči Výstava obrazů a soch Jiřího Černého Výstavy obrazů Kritiny Folprechtové a Aleše Krejči
 • 05.08.2006 - 06.08.2006  Středověký víkend   šerm, historická hudba, dobová řemesla
 • 05.12.2006 17:00  Mikulášská nadílka   - Pohádka " O lesíku " s návštěvou Mikuláše a jeho pomocníků na hradě. Vstupné: děti 15,- Kč, dospělí 25,- Kč. Pohádka " O lesíku " s návštěvou Mikuláše a jeho pomocníků na hradě. Vstupné: děti 15,- Kč, dospělí 25,- Kč. Pohádka " O lesíku " s návštěvou Mikuláše a jeho pomocníků na hradě. Vstupné: děti 15,- Kč, dospělí 25,- Kč. Pohádka " O lesíku " s návštěvou Mikuláše a jeho pomocníků na hradě. Vstupné: děti 15,- Kč, dospělí 25,- Kč.
 • 07.12.2006 19:00  Keňa nevšedníma očima   - Nenechte si ujít vernisáž s videoprojekcí nevystavených fotografií s komentářem autora 7.prosince od 19. hodin v Rytířském sále hradu Loket . Výstava Keňa – nevšedníma očima 7.12.2006 - 28.2.2007 Na hradě Loket máte možnost navštívit putovní výstavu věnovanou utrpení lidí, převážně dětí třetího světa. Autor Michal Smetánka chce upozornit na stále se zvětšující utrpení a bídu lidí, kteří jsou plně odkázáni na pomoc zvenčí. Expozice návštěvníky zavede do největšího slumu (obydlí chudých) na světě, do Kibery. Tento gigantický slum je vzdálen jen šest zastávek městským autobusem od luxusního centra keňského hlavního města. Součástí výstavy je i sbírka drobných školních potřeb pro africké děti, kterou autor osobně předá sirotkům v Kibeře.
 • 18.01.2007 16:30 - 04.03.2007  Tajemné pouště (pod)krušnohoří   Na vernisáž vás srdečně zve Ing. Petr Uhlík. Výstava probíhá v prvním patře sokolovského zámku. Fotografická výstava představuje pohled na nevlídnou krajinu podkrušnohorských hnědouhelných lomů a výsypek, krušnohorských rudných hald i zdánlivě nehostinné pustiny skal a kamenných moří z jiného pohledu. Jako pustou krajinu, kterou postupně osídlují rostliny i vzácné druhy lišejníků. Jako dynamickou krajinu podléhající rychlým změnám, které v přírodním prostředí trvají dlouhá staletí. Jako krajinu a poskytující nevšední obrazy geologické minulosti regionu.
 • 25.01.2007 16:30 - 25.02.2007  Klimt & Schiele   Vernisáž se koná ve výstavní síňi v přízemí Sokolovského zámku. Výstava faksimlií staví proti sobě kresby Gustava Klimta a akvarely Egona Schieliho. Výstavu pořádá Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem Prahy.
 • 17.03.2007 20:00  Ples města Loket a loketských ostrostřelců   Ples města Lokte a Sboru loketských ostrostřelců se bude konat 17. března, v sobotu, od 20.00 hodin ve společenském sále hradu Loket. Město Loket se po dobré zkušenosti z minulého roku opět rozhodlo ke společnému večeru s loketskými ostrostřelci. Můžeme se jistě těšit na pěknou parádu , bohatý program a tolik oblíbenou tombolu. Na pestrosti a bohatství tomboly se podílí jak ostrostřelci, tak město a sponzoři. Během večera ještě přijde překvapení a půlnoc se ohlásí slavnostním výstřelem z děla a ohňostrojem. O hudbu k poslechu, hovoru a tanci se postará Ludka Kuralova s P. Vondráskem a skupinou DREAM. Během celého plesu bude možno zakoupit dobroty teplého a studeného bufetu, jakož i rozmanité nápoje. Místa k sezení pro kuřáky a nekuřáky budou jako každý rok oddělená, bufet a taneční parket budou společné. Přijďte vesele strávit jeden z posledních zimních večerů na hrad, srdečně Vás zvou město Loket a Sbor loketských ostrostřelců.Cena je 250,- Kč a předprodej vstupenek bude probíhat denně od 7.3.2007 v pokladně hradu Loket od 9.00 do 15.30 hodin
 • 07.04.2007 - 09.04.2007  Velikonoce na Křivoklátě   velikonoční jarmark, koncerty, mše a divadelní představení
 • 14.04.2007 - 15.04.2007  Mezinárodní den památek   Historický vodní mandl v Babiččině údolí Otevřeno: 10.00 - 15.00 hod. Vstup zdarma Prodejní výstava užitkové a dekorativní keramiky z dílny PETRA ART v Novém Městě nad Metují v prostorách barokních zámeckých sklepení Otevřeno: 10.00 - 16.00 hod. Vstupné dobrovolné
 • 14.04.2007 09:00 - 14.04.2007  Mezinárodní den památek 2007   U příležitosti významného data budou pro veřejnost mimořádně zpřístupněny pivovarské sklepy s unikátní lednicí tesané ve skále. Předem objednané skupiny z domovů důchodců a dětských domovů mají vstup na a do zámku zdarma.
 • 05.05.2007 - 08.05.2007  Růže pro vévodkyni Zaháňskou   U příležitosti zahájení hlavní turistické sezony 2007 budou interiéry I. patra zámku slavnostně vyzdobeny historickým květinovým aranžmá, doplněným slavnostně prostřenými tabulemi. Pořádá správa NKP SZ Ratibořice. Otevřeno: 10.00 - 16.00 hod. Vstupné: plné 60,- Kč, zlevněné 30,- Kč
 • 01.06.2007 - 01.06.2007  Den dětí na zámku  
 • 02.06.2007 09:00 - 03.06.2007 09:00  Kynžvartský zámecký jarmark   - VI. obnovený ročník tradičního řemeslného jarmarku s předváděním výroby a prodejem zboží, na zámku Kynžvart
 • 03.06.2007 17:00 - 03.06.2007  Fanfára Josefu Labitzkému   Soubor lesních rohů ZUŠ Antonína Dvořáka v Karlových Varech zahraje v zámeckých zahradách lovecké fanfáry a romantické písně.
 • 09.06.2007 - 10.06.2007  Veřejná poprava   Kdo má dostatek odvahy shlédnout výkony trestu, jakož i předchozí bičování je zván ve 13-té,14-té a 15-té hodině na nádvoří výše jmenovaného hradu. Obzvláště otrlé duše mohou si před a po popravách prohlédnout lámání v kole a věšení za hrdlo a další mučící praktiky středověku ve vězeňských kobkách.Popravy ve středověku bývaly za účasti lidu,zveme tedy všechny,kdo snesou pohled na kata a jeho odsouzené.
 • 16.06.2007 21:00  Aucassin a Nicoletta s noční prohlídkou hradu   Zažijte romantiku středověku u nás na hradě. Noční prohlídka za svitu voskovic a k tomu starý milostný příběh, plný lásky a humoru v teplé letní noci na nádvoří hradu. Aucassin a Nicoletta V Beaucaire krásný zámek byl, Tam Aucassin se narodil. Tam Nicolettu prvně zřel A hned k ní láskou zahořel. Již od pradávna mají lidé rádi velké milostné příběhy. Znáte příběh Romea a Jůlie? Asi ano. A co třeba Tristan a Isolda? Také krásný příběh, který mnohý může znát. My Vám ovšem nabízíme jinou lovestory. Aucassin a Nociletta. Je to velmi starý a velmi krásný příběh. Je tak starý, že se zachovaly pouze fragmenty této hry. Pouliční divadlo Viktora Braunreitera se přesto rozhodlo, že oživí toto vyprávění o dvou mladých lidech, kteří museli různá nebezpečenství překonati, aby vzájemnou lásku zahořeti nechati mohli. Přijďte se proto podívat, kterak se skupina potulných a hladových komediantů ujala tohoto čarokrásného textu. Možná totiž, že vůbec nepochopili jemnou duši neznámého autora a kdo ví, možná jejich představení nejeden úsměv na tvářích diváků vyloudí. Délka představení i s prohlídkou cca. 2hod. Cena : 90,- Kč
 • 14.07.2007 - 15.07.2007  Šafářův dvoreček   Lidová řemesla a zvyky na zbečenské rychtě, pečení chleba
 • 21.07.2007 - 22.07.2007  Bečovské Mumraje a historický jarmark   Veselice náramná, krátké komponované pořady, pestré pásmo šermu, hudby, tance, zpěvu, divadla, kejklů, dobových soubojů a hist.střelby. Historický jarmark se stylovým zbožím. Ukázka řemesel.
 • 21.07.2007  W.A.Mozart - Requiem   Koncert v rámci Loketského kulturního léta 2007, Informace: tel.- 352 684 123 nebo 377 322 224
 • 28.07.2007 17:00 - 28.07.2007  Festival Mitte Europa   V rámci této prestižní přehlídky bude v kapli sv. Petra uskutečněn koncert. Sledujte bližší informace.
 • 31.07.2007 - 05.08.2007  Křivořezání   12. ročník řezbářského sympozia
 • 18.08.2007 - 19.08.2007  Rudolfínské slavnosti   Zpestřete si druhý prázdninový měsíc návštěvou Rudolfínských slavností na hradě Loket. Příjezdová cesta ke hradu bude lemována dobovými trhovci, takže můžete zaskočit příkladně k brašnáři, dráteníku, kartáčníku, kořenáři, perníkáři. Na nádvoří hradu nahlédnete přímo do dílen mnoha mistrů ve svém oboru: občerstvit tělo můžete v lazebně, duši pak u hvězdopravce. O dobrou zábavu také nebude nijaká nouze. Představí se Vám totiž úspěšné a oblíbené Pouliční divadlo Viktora Braunreitera, dále pak svěží taneční skupina Romance a Campanello, historická hudba Dubia Fortuna,kejklíři Vagabudus Colective a samozřejmě několik zdatných skupin historického šermu: Kvartet, Fedrfechtýři, Spolek Sv. Simeona.Netradiční zajímavostí bude pravé vojenské ležení s tavernou a možnou projížďkou na koni. Rudolfínské slavnosti na Lokti navštivte 18. a 19.srpna mezi desátou a osmnáctou hodinou a přitom si nenechte ujít slavnostní průvod městem ku přivítaní císaře Rudolfa II. a to v půl druhé oba dny.
 • 22.08.2007 18:00 - 22.08.2007  Schola Gegoriana Pragensis   U příležitosti připomenutí mučednické smrti sv. Maura se uskuteční v zámecké kapli sv. Petra koncert gregoriánského chorálu.
 • 01.09.2007  Reggea Gottstein Konferenc   4.ročník reggae koncertu s hvězdami reggae stylu ILAM - KV a host. Ilam jsou z Karlových Varů vznik se datuje na červenec 2002. V počátcích je svým zpěvem doprovázel Jakub Johánek z mariánskolázeňské formace 100°C.Sestavu tvoří čtyři muzikanti a dále s nimi hostují dva zásadní MCs na domácí scéně. Princess T je bez pochyb nejrozjetější česká reggae zpěvačka a Suppafly vyhrál v roce 2003 MC Style Contest. SESTAVA Svoboďák - basa Láďa - bicí a zpěv Kinďa - kytara a zpěv Rozhodčí Jiří - saxofon
 • 08.09.2007 - 09.09.2007  Dny evropského kulturního dědictví 2007   Pro veřejnost budou mimořádně zpřístupněny pivovarské sklepy s unikátní lednicí tesanou ve skále. V sobotu 8.9. bude z nádvoří vypravena naučná prohlídka po významných kulturních památkách města. Vstup zdarma.
 • 15.09.2007  Křivoklátské panování   4. ročník setkání rychtářů na hradě, jarmark, řemesla
 • 13.10.2007 - 14.10.2007  Křivoklání   rytířská klání, trhy, řemesla, divadelní a taneční vystoupení
 • 27.10.2007 18:00  Rej strašidel   Městská knihovna a hrad Loket Vás zvou na karneval pro malé i velké. Všechna strašidla si mohou prověřit svoji zručnost a důvtip v soutěžích o ceny, ukázat své dovednosti v tanečním reji nebo získat to nejvyšší ocenění za svůj vzhled. Vstupné pro nestrašidla 40,-Kč
 • 01.12.2007 - 02.12.2007  Malý Advent  
 • 08.12.2007 - 09.12.2007  Advent na Křivoklátě   adventní mše, vánoční jarmark, řemesla, divadelní a taneční vystoupení
 • 08.12.2007 - 09.12.2007  Malý Advent  
 • 08.12.2007 - 09.12.2007  Vánoční trhy   od 10,00 do 18,00 hod. Máme pro Vás místo, kde můžete přičichnout ke starým českým vánočním zvyklostem, projít řemeslný trh, poslechnout koledy, hru Andělské příběhy a to není vše. Vaše děti se mohou pobavit koláčovým turnajem a projít šermířskou školou a Vy je můžete sledovat s pohárem horkého vína,medoviny nebo zabíjačkovou klobáskou v ruce. Zimy se neobávejte, neboť dostatečně zahřát se můžete v hradní taverně, která je pro Vás připravena v Rytířském sále hradu.Celý hrad včetně expozice útrpného práva je otevřen a k dispozici skalním návštěvníkům památek.
 • 15.12.2007 - 16.12.2007  Advent na Křivoklátě   adventní mše, vánoční jarmark, řemesla, divadelní a taneční vystoupení
 • 15.12.2007 - 16.12.2007  Malý Advent  
 

  


 

 
Vyhledat možnosti stravování ...
 


 • Hotel Permoník
Hotel se nachází v malebném údolí Vranča ve stejnojmenné vesničce, jež je součástí rázovité valašské obce Nový Hrozenkov. Hotel je umístěn na velmi klidném místě, zasazen ve stráni obklopen lesy s výhledem na typicky valašskou lesnatou a kopcovitou krajinu.
 
Telefon:571 451 870 
Podrobnější údaje >>>

Podrobnější
údaje >>>
Adresa:Vranča, Nový Hrozenkov
Email: permonik@genea2000.cz
Jazyky:Cz, De, En
Rezervace:
Ceny:1130 - 1230
Kapacita:144

 
Vyhledat další možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015